ugovor o izmjenama i dopunama ugovora o kupoprodaji ... - Vlada TK

Hadžiaganović, Razija. Gračanica. 5.170. 0,47 ... Ahmetašević, Samed,. Gračanica. 2.640. 0,24. 5.410,08 ... Hadžiaganović , Hasiba. Gračanica. 2.640. 0,24.

ugovor o izmjenama i dopunama ugovora o kupoprodaji ... - Vlada TK - Srodni dokumenti

ugovor o izmjenama i dopunama ugovora o kupoprodaji ... - Vlada TK

Hadžiaganović, Razija. Gračanica. 5.170. 0,47 ... Ahmetašević, Samed,. Gračanica. 2.640. 0,24. 5.410,08 ... Hadžiaganović , Hasiba. Gračanica. 2.640. 0,24.

ugovor o kupoprodaji predmeta tendera - Vlada TK

Gotovinski popust. Ukupno. 3 0 6 4 9 5 4 , ... “Farmacija” Tuzla danom uvođenja u posjed u radni odnos na neodređeno vrijeme. Član 6. Prodavac je dužan ...

UGOVOR o kupoprodaji predmeta aukcije - Vlada TK

(oznaka i broj aukcije),. * nekretnina koja se nalazi u nekretninama upisanim u KO Tuzla , u ZK ulošku broj 3803,. Br. katastarske čestice. Oznaka nekretnine.

ugovor o kupoprodaji predmeta neposrednom pogodbom - Vlada TK

UGOVOR. O KUPOPRODAJI PREDMETA NEPOSREDNOM POGODBOM ... Broj ugovora: 4699 /2000. 03. 8. 1160389 ... Nekretnine u vlasništvu preduzeća su:.

ugovor o kupoprodaji predmeta neposredne pogodbe - Vlada TK

Hadžiaganović Razija. Gračanica. 10.594,74. 0,315 ... Ahmetašević Samed,. Gračanica. 5.410,08. 0,161 ... Hadžiaganović Hasiba. Gračanica. 5.410,08. 0,161.

PREDLOG ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ... - Vlada Crne Gore

U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02 i 49/07 i „Službeni list CG“, broj 45/10), u članu 3 stav 1 poslije riječi „školi“ ...

4 prijedlog zakon o izmjenama i dopunama ... - Vlada Crne Gore

ZAKON. O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU I PAUZAMA U TOKU. RADNOG VREMENA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu - Vlada Crne Gore

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu. Član 1. U Zakonu o žigu („Službeni list CG“, br. 72/10 i 44/12) u članu 2 stav 2 poslije riječi. „predstaviti“ dodaju ...

UGOVOR O KUPOPRODAJI

kupoprodajnog ugovora i učinke koje taj ugovor proizvodi, nego uređuje pitanja prava i obveza prodavatelja i ... Kod nekretnina je drugačije, nije dovoljno da se.

UGOVOR 0 KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI

22 мар 2007 ... Prodavac je nosilac prava sukori§denja sa udelom od 1/3 idealnog dela nepokretnosti koje se upisane: - u list nepokretnosti broj 2282 KO ...

U K A Z O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ...

22 нов. 2019 ... (5) Ako je potrošaĉu prilikom kupovine proizvoda odobren popust, na raĉunu mora biti iskazana cijena za ... Koţa - Svojstva koţe za presvlačenje namještaja - Smjernice za izbor ... tokom zatvaranja pod uticajem bočne sile .

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM ...

Iza poglavlja VI - POVEZANA DRUŠTVA dodaje se odjeljak "1. ... Ako jedno društvo ima većinsko učešće u osnovnom kapitalu drugog društva ili ako na osnovu ...

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA

Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13), ministar pravosuđa donosi. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA. PRAVILNIKA. O STALNIM SUDSKIM ...

ugovor o kupoprodaji - Sveučilište u Splitu

kupoprodajnog ugovora i učinke koje taj ugovor proizvodi, nego uređuje pitanja prava i obveza prodavatelja i ... Kod nekretnina je drugačije, nije dovoljno da se.

Ugovor o kupoprodaji - Odvodnja Samobor

12 lip 2018 ... UGOVOR O KUPOPRODAJI SLUŽBENOG DOSTAVNOG VOZILA ... svjetlima, preklopni retrovizori, MF kolo upravljača s ručicama za izmjenu ...

godišnji ugovor o kupoprodaji trupaca za

Na temelju Okvirnog ugovora o kupoprodaji trupaca Ur.broj: ______ od ______ ... Ovim Ugovorom, Prodavatelj se obvezuje osigurati i prodati, a Kupac kupiti za ...

UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA

Prodavac prodaje kupcu motorno vozilo sledećih svojstava i obeležja: Vrsta. Marka. Tip: Broj šasije. Broj motora. Godina proizvodnje ______ Snaga motora Kw ...

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Ako se ispričnica roditelja šalje u elektroničkom obliku, roditelj ju je obvezan u roku od 15 dana dostaviti i u pisanom obliku.“ Članak 4. Članak 173. briše se.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o zdr.pregledima ...

U Pravilniku o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače ... vozači kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje za vozila: A1, A2, A, B, B E,.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. HRVATSKI SABOR. 2063. Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim. ODLUKU.

Prijedlog ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

usvojenim standardima i uporedivosti sa istim ili sličnim programima u inostranstvu, kao i zastupljenost i kreditno vrednovanje praktične nastave. Akreditacija ...

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Ako ovrhovoditelj predloži novo sredstvo ili predmet ovrhe, a ne ... "(1) Hrvatska gospodarska komora vodi očevidnik pokretnina koje se prodaju u ovršnom.

81 19.07.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama ... - HROTE

19 srp 2012 ... O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ... Članak 1. U Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 21/09,.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GEOLOŠKIM ...

U Zakonu o geološkim istraživanjima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 110/13) u članu 2. u tački đ) poslije riječi: „pitka“ i zapete dodaju se riječi: ...

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

Naziv Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni list CG“, br. 6/16, 39/16, ... U članu 1 riječi: “dopunsko zdravstveno osiguranje” brišu se. Član 3. U članu ... 11) osigurana lica za liječenje osnovnog oboljenja i stanja i to: malignih bolesti ... utvrđivanje ovog prava, kao i provjera korišćenja ovog prava, u cilju sprječavanja.

006 20-13 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

(2) Novi poslodavac i zaposlenik mogu otkazati ugovor o radu na način i u ... (3) Menadžerski ugovor iz stavka 1 ovog članka u ime poslodavca zaključuje organ ...

000 04-11 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u ...

(1) Tehnički pregled vozila vrši stanica za tehnički pregled vozila, koja raspolaže potrebnom opremom, kadrovima i koja je registrovana za tu djelatnost i koju je.

Suglasnost na odluku o izmjenama i dopunama Statuta od 17.09 ...

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Karlovac donijelo na svojoj ... Ja, JAVNI BILJEŽNIK Blanka Žaja, KARLOVAC, Ivana Gundulića 8 potvrđujem da.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LEASINGU

Član 1. U Zakonu o leasingu ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08 i 39/09) iza člana 5. dodaje se novi član 5a. koji glasi: „Član 5a. (1) Na ugovor o ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ... - Azoo

27 stu 2015 ... odnosno stručnopedagoški nadzorniksavjetnik Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije (u daljnjem tekstu: NKU HBK) ...

Zakon o Izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

brodare i pomorce.« Članak 12. U članku ... poreznog razdoblja uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja sukladno odredbama članka 129. ovoga. Zakonika.

Odluka o grobljima sa izmjenama i dopunama - Zelenilo

Trgovačko društvo “Zelenilo” d.o.o. Karlovac (u nastavku ... koji su preminuli u Općoj bolnici Karlovac, ... Ukopi se vrše na groblju prema planu Uprave groblja:.

Zakon i izmjenama i dopunama zakona o RPS - APIF

24 феб 2016 ... рији Републике Српске.”. Члан 7. У члану 19. ријечи: “члану 15. ст. 2. и 3.” замјењују се ријечима: “члану 17. ст. 2. и 3.”, а ријечи: “члана ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u ...

13 srp 2016 ... http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOJ ...

poreza, prinudna naplata poreznih obaveza, inspekcijski nadzor, obračun i naplata ... a upisan je u sudski registar poslovnih subjekata i preduzetnika kod nadležnog ... adresu dužnika, JMBG, izvršni naslov, opomenu za plaćanje duga ''.

Predlog ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

6) doplata je novčana razlika izmeĎu cijene zdravstvene usluge i iznosa kojeg ... 7) društvo za osiguranje je pravno lice koje obavlja djelatnosti dopunskog ... osiguranja u obaveznom zdravstvenom osiguranju u svojstvu osiguranika, u skladu sa ovim zakonom u trajanju od najmanje dva mjeseca bez prekida, ili četiri ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI ...

idejnog rješenja / idejnog projekta u Zakon o gradnji. Prijedlog HKA je glasio: Predlažemo da stavak (2) članka 81. glasi: "U zahtjevu za utvrđivanje posebnih ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU ...

U Zakonu o nasljeđivanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/09 i 55/09), u članu 72. stav 2. mijenja se i glasi: „(2) Notar sačinjava testament samo u ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI

U Zakonu o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07) ĉlan 28. mijenja se i glasi: "Mjere novĉanih podrški u poljoprivredi su poticajna sredstva ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i ...

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., ... Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u ...

Inicijativa za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama ...

Svaki bh. prevoznik plaća 17% PDV-a na prihod ostvaren u BiH, ... (2) Povrat poreza na dodatu vrijednost obveznicima koji nemaju uspostavljeno poslovanje u.

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ...

Tisak d.d., Zagreb ... 31. tiskanica: poštanska pošiljka koja sadrži knjige i tisak. ... 11. praćenje i analiza stanja i razvoja tržišta poštanskih usluga te poduzimanje ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

stavu 3. zapeta i riječi: „Agencije za šume, koja se osniva u sastavu ... u privatnoj svojini u iznosu od 10% čini tržišna vrijednost neto posječene drvne mase ...

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ...

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA. ZAKONA ... U Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br. ... Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Ugovor o kupoprodaji robe - Opština Andrijevica

UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE TIPAMECHO: 2575 tot. Орт. ред. ... Predmet ovog ugovora je prodaja robe Kupcu iz prodajnog asortimana Prodavca, sa.

Ugovor o kupoprodaji vozila - Marina Company

UGOVOR O PRODAJI I KUPOVINI VOZILA ... Kupac kupuje od prodavca motorno vozilo koje je predavut ovog ugovora i dužan je da isplati. Prodavcu ...

Ugovor o kupoprodaji rabljenog motornog vozila.pdf

godina proizvodnje ______ datum prve registracije ______ prometna dozvola broj ______ registrirano do ______. Ugovorena cijena vozila je ...

ugovor o kupoprodaji nepokretnosti - Knjigovodstvena agencija ...

ČLAN 4. Prodavac garantuje kupcu da danom overe ovog ugovora kod Suda, na predmetnoj nepokretnosti nema nikakvih tereta, da nepokretnost nije predmet ...

Aneks 2 Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti AD

24 мај 2012 ... Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti ... Ugovorne stranke konstatuju da Prodavac nije, u skladu sa čl.13 Ugovora o kupoprodaji ... ugovornih stranaka, te podnese Upravi za nekretnine PJ Podgorica i drugim nadležnim.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA NOVA GRADIŠKA popularno!

dio Grada Nova Gradiška i obuhva aju podru ja – naselja. Nova Gradiška, Prv a, ... sjeverno od ulica Kova evac, Ljudevita Gaja i Ivana. Ma urani a (u e podru je uz ... namjenu: trgovina, servisi, usluge i ugostiteljstvo, te isti trebaju biti priklju eni ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ... - Brijuni Rivijera

15 tra 2019 ... ograničenom odgovornošću i gospodarsko interesno udruženje (u daljnjem tekstu: trgovačka društva). (4) Javno trgovačko društvo, ...

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ...

2 srp 2015 ... godine razmatralo je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, s Konačnim ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o ...

b) Cigare i cigarilosi koji sadrže duhan, a svrstavaju se u okviru tarifne oznake ... maloprodajna cijena cigareta u koju je uključen i PDV množi sa stopom od 42% ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ... - Centar motor

U članu 2. stav (2) rijeci "masz kojom vozilo pritiska na "Q) Sadržaj kutije prve pomoči iz stava (1) ovog člana je u podlogu zamjenjuju se rijecima. "1.2:a vozila ...

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama ... - Ministarstvo znanosti

i) Spomenica škole, ... Evidenciju za voditelje škole u zdravstvenoj ustanovi. ... Obrazac evidencije učenika koji pohađaju nastavu vjeronauka izvan škole,.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne ...

U Pravilniku o polaganju državne mature (Narodne novine, broj: 1/13) u članku 1. ... polaganja ispita državne mature (u daljnjem tekstu: Kalendar ispita) za svaki ...

Naredba o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za ...

u poglavlju II-Uplatni računi za administrativne takse vrši se izmjena uplatnih računa za administrativne takse tako da umjesto: -JRT Trezor BiH-Depozitni račun, ...

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti ...

U Zakonu o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni ... U članku 5. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi: "(2) Radi ...

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nacinu i postupku ...

Statuta Osnovne škole „Pavao Belas“ Školski odbor na sjednici održanoj dana 21. siječnja 2020. donosi. ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA.

Mišljenje o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj ...

6 tra 2018 ... Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (dalje u tekstu: „Zakon o HNB-u“). ... Prijedlog zakona o Državnom uredu za reviziju propisuje da HNB ...