PortASAP - Geotehnički fakultet - unizg

Hallerova aleja 7, HR - 42000 Varaždin ... determination were carried out in matrix containing different surfactants and humic acids, using lead film electrode as ...

PortASAP - Geotehnički fakultet - unizg - Srodni dokumenti

PortASAP - Geotehnički fakultet - unizg

Hallerova aleja 7, HR - 42000 Varaždin ... determination were carried out in matrix containing different surfactants and humic acids, using lead film electrode as ...

Vodič za brucoše - Geotehnički fakultet - unizg

... e-učenja Merlin. ⇒ pristup na Student servis Varaždin ... Studentski centar Varaždin se nalazi na adresi Julija Merlića 9. ... Restoran „Elektron“. Smješten je u ...

naslov rada - Geotehnički fakultet - unizg

U okviru BSHAP-a, znatno je povećana mreža „free-field“ uređaja ... iskustva, jest u nemogućnosti dosljedne primjene novih ... Ta je razlika prisutna u hlad- ... U ovom radu solarni fotonaponski sustavi su primijenjeni za proizvodnju ''zelene'' ...

Elaborat doktorskog studija - Geotehnički fakultet - unizg

istraživača te da su doktorske izobrazbe i doktorske škole stalan interes EU-a u svim ... Od stranih jezika govorim i pišem engleski, a služim se njemački jezikom. ... Klasinc, Leo; Cvitaš, Tomislav; De Marco, Alessandra; Kezele, Nenad; Paoletti, ...

BROŠURA Inženjerstvo okoliša - Geotehnički fakultet - unizg

Preddiplomski studij Inženjerstvo okoliša koji traje tri godine i čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova te akademski naziv sveučilišni prvostup-.

Elaborat doktorskog studija (pdf) - Geotehnički fakultet - unizg

sadržava opće podatke o doktorandu, životopis i popis radova doktoranda, naslov ... Mladen Božičević rođen je 30. rujna 1957. godine u Varaždinu, gdje je ... Šubarić, Drago; Ačkar, Đurđica; Babić, Jurislav; Sakač, Nikola; Jozinović, Antun.

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet nikolina habulan ... - unizg

NIKOLINA HABULAN. OVISNOST MIKROBIOLOŠKIH POKAZATELJA KAKVOĆE. VODE O TOČKAMA UZORKOVANJA. DIPLOMSKI RAD. VARAŽDIN, 2017.

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet kristina šimunković ... - unizg

Rezultati analiza otpadnih voda tvornice „Dukat“ na ulazu i izlazu iz uređaja za ... U ovom slučaju to su masti i sirutka, sastojci koji prirodne vode ne sadržavaju.

varaždin, 2019. sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet ... - UniZG

27 svi 2019 ... tečenja podzemne vode kao i precizno određivanje vremena ... procjene ranjivosti i rizika od onečišćenja podzemnih voda te prognoze pojave.

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet lucija kurta ... - unizg

prisutni u odlagalištu iz biorazgradivog otpada, kao što su hrana, vrtni otpad, papir, ... Zdenci 1, 4, 7 i 10 locirani su na saniranom dijelu odlagališta na kojem je ...

Untitled - Geotehnički fakultet

20 tra 2016 ... prilikom pisanja završnog rada (Harvardski ili Vancouverski stil), ali je bitno da izabrani stil koristi dosljedno u cijelom radu. I. VANCOUVERSKI ...

SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU GEOTEHNIĈKI FAKULTET

28 svi 2016 ... Hidrogram prikazuje protok vode u ovisnosti o vremenu pa se iz njega ... krivulje dijagrama od toĉke A do toĉke B je hidrogram otjecanja ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEOTEHNIČKI FAKULTET TAJANA ...

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAU) su organski spojevi u čijoj se strukturi nalaze dva ili više kondenzirana aromatska benzenska prstena, a razlikuju se.

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet miljenka kolarek ...

promjena gustoće areometrom. Areometar mjeri gustoću gdje pluta njegovo težište, a gustoća se očitava na mjestu gdje vrat areometra izviruje iz suspenzije ...

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet andrea kun ponovna ...

17 srp 2017 ... građevinski materijal i stolarija ... Ja, niže potpisani, izjavljujem da poklanjam (doniram) Primatelju dobra radi njihova daljnjeg korištenja od.

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet lucija slunjski ...

28 kol 2018 ... ... tih vodnih tijela. Uzorkovanje se temelji na Okvirnoj direktivi o vodama iz 2000. ... Glavne namjene površinske vode uključuju „vodu za piće“ i vodu za ostale javne ... Politike određivanja cijena koje doprinose ekološkim ciljevima. 2013. ... slavini, tako da predstavlja prosjek tjednog unosa. Napomena 6.

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet marko tomašek ...

6 svi 2017 ... tehnologije, nezaustavljivi porast cijene energije iz konvencionalnih izvora i poticajnog ... otvori na plaštu zgrade, ulazna vrata često predstavljaju slabu točku u toplinskom plaštu ... Izvor: http://www.troha-dil.hr/pvc-stolarija-.

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet lucija nađ odlaganje ...

Odlaganje radioaktivnog otpada, duboko geološko odlaganje, plitko ... Radioaktivni otpad (RAO) nastaje u različitim fazama nuklearnog ciklusa koji započinje.

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet aleksandra lisičak ...

Varaždinski vodonosnik je aluvijalni vodonosnik izgrađen od šljunaka i pijesaka kvartarne starosti i nalazi ... rubnom dijelu Panonskog bazena. Granicu prema ...

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet - Repozitorij Geotehničkog ...

Mjerodavni intenzitet oborine i očitava se sa ITP krivulja, krivuljakoje prikazuju vjerojatnost pojavljivanja različitih kratkotrajnih intenziteta oborine za različita ...

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet magdalena hrženjak ...

su određeni kristali koji su u posebnim uvjetima fotografirani (slika 5. a, b, c, ... Na razini umjetnosti činjenicu da voda razlikuje neke emocije pokazao je japanski.

Pravilnik o ustroju radnih mjesta na ... - Geotehnički fakultet

zajedničkim službama rukovodi tajnik Fakulteta odnosno voditelj zajedničkih službi. Članak 22. ... Položaj I. vrste, službenik - Voditelj odjeljka / Voditelj Ureda za.

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet darko debeljak ...

Prednost proizvodnje agro peleta je ta da poljoprivredne kulture daju sirovinu za proizvodnju kroz svaku godinu. Proizvodnja agro peleta ima veliki poticaj za ...

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet ana pršir organizacija ...

Slika 1. Sudionici u gradnji. Slika 1. prikazuje odnose sudionika u gradnji i njihovu osnovnu zadaću. INVESTITOR. PROJEKTANT. - idejni projekt. - glavni projekt.

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet aleksandra mikić primjena ...

27 kol 2012 ... 2.2.2.2 Koagulacija/flokulacija. 2.2.2.2.1 Povijesni aspekti. Pročišćavanje vode sedimentacijom čvrstih čestica primjenjuje se od pradavnih ...

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet dario lonjak recikliranje ...

28 srp 2016 ... kaučukovca odakle istječe i stalno se skuplja. Sastav i količina ovise o vrsti drveta, sezoni i uzgoju [10, 14]. Slika 5. Kaučukovac s lateksom.

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet ivana golubić utjecaj ...

napravljen je 1. srpnja 2018. godine kada Čistoća d.o.o. Varaždin uvodi novi sistem sakupljanja otpada na obračunskom mjestu korisnika na području Grada ...

sveuĉilište u zagrebu geotehniĉki fakultet marija trbljanić dokazi ...

„Općenito su slijeganja plitkih temelja kao što su temelji samci ili trakasti temelji ograniĉena na 25 milimetra.“ Terzaghi i dr. (1996.) 2.1.VRSTE TEMELJA.

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet mateja marget aktualni ...

odnosno ulazne podatke za definiranje klimatskih pokazatelja (npr. topljenje ledenjaka, ... Varaždin: DHMZ (Državni Hidrometeorološki Zavod Hrvatske). 13.

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet monika sušanj prirodno ...

25 lip 2019 ... uzoraka treseta riječnog sliva izvađenog sa 25 km područja duž staze ... [10] Geoscience News and Informations, Geology.com [Online].

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet petra čerčić odvodnja ...

drenažne cijevi i ispune. Posebni oblik odvodnje čine ... vozača ostavlja blizina kosine usjeka i za postavljanje prometnih ili drugih znakova. Biciklistička staza je ...

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet valentina štefanek probno ...

15 lip 2011 ... 2. HIDROLOŠKI CIKLUS. Hidrološki ciklus ili kruženje vode u prirodi je zatvoreni krug u kojemu voda kruži, obnavlja se i prividno gubi. Pri tome ...

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet rina vuković gospodarenje ...

Automobilska baterija ili akumulator (starter) je svaka baterija ili akumulator koji se ... Tvrtka C.I.A.K. već 20 godina sakuplja, oporablja i reciklira stare baterije i ...

geotehnički fakultet, sveučilište u zagrebu varaždin, hrvatska faculty ...

otopljenih tvari u vodi (TDS). 4. ... 2 SPP d.o.o. Varaždin, Trstenjakova 3, 42 000 Varaždin, Hrvatska ... “Varaždin“ sa jednom CD tipskom krivuljom iz slike 2. U.

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet tomislav trojko mjerenje ...

Pierre, otkrili su da se uranij, zračeći, pretvara u druge elemente. Jedan od tih elemenata su nazvali polonij, a drugi radij [4]. Radioaktivnost može izazvati ...

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet luka radetić analiza ...

pripremanja i prerade hrane posjeduje 7 pravnih subjekata. Iz toga ... 7 Plus Regionalni Tjednik, ... RCGO – regionalni centar za gospodarenje otpadom.

Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet IVAN SLUKAN VELIKI ...

Ivan Slukan, Veliki edometar Geotehničkog fakulteta. Edometarskim pokusom utvrđuju se parametri koji služe za procjenu slijeganja tla. U edometarskom ...

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet bruno curić geodetski ...

26 svi 2019 ... izvedenog stanja“, definira geodetski snimak prometnica i njegov sadržaj. ... odnosno snimanje iz zraka korištenjem mjerne kamere (Državna geodetska ... granica i načina uporabe katastarskih čestica (Kunić, N. 2011).

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet alojzije škrlec korištenje ...

Gospodarenje otpadom vrlo je složena djelatnost koja zahvaća sve grane ... drobilica. - autogeni mlin. - mlin s kuglama. - -udarni mlin. Srednje tvrdi i.

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet dorotea vrček alternativne ...

Molekula amonijaka je polarna što omogućava otapanje samog plina u vodi. Najveći izvor tog odlagališnog, anorganskog plina su poljoprivreda i industrija.

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet simona štriga mogućnosti ...

proizvodnja i oporaba energije od spaljivanja te cijena metala na svjetskoj ... eksploatiranju sirovina s velikom tržišnom vrijednosti kao što su zlato, nikal i talij te u ... Berkheya codii može u prosjeku sadržavati oko 5.000 µg nikla po gramu suhe ...

sveuĉilište u zagrebu geotehniĉki fakultet ivan ploh analiza ...

Efektivne oborine i hidrogram direktnog otjecanja . ... Svrha analize otjecanja je da se na temelju palih oborina na sliv odredi hidrogram otjecanja.

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet anna maria čuljak ...

Varaždinske toplice su jedne od najpoznatijih, najduže korištenih i najvećih ... Topličica (Gotalovec), Sutinske toplice, Šemničke toplice, Velike, Vratno, Sv. Ivan.

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet anamarija muhar utjecaj ...

28 lip 2017 ... ... RESURSE. ZAVRŠNI RAD. VARAŽDIN, 2017. ... Bojan Đurin. VARAŽDIN, 2017. ... Crometeo, motrenje i prognoziranje vremena. Atmosfera.

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet ivana pekaž uzroci ...

4 svi 2018 ... S obzirom na porijeklo jezera, ona se dijele na prirodna i umjetna. U nastanku jezera sudjeluje mnogo različitih prirodnih čimbenika. Jedni od ...

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet lucija cigula desalinacija ...

17 svi 2018 ... http://www.navcom.hr/desalinizacija.htmDatum pristupa 10. ožujka 2018. 2. Scientific American, theimpactsofrelying on desalination for water.

Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet Marko Masatović Projekt ...

NASLOV RADA: Projekt organizacije građenja. U temi završnog rada opisana je organizacija građenja. Opisani su i pojašnjeni svi projekti s kojima se prilikom ...

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet danijela ister radovi na ...

30 ožu 2017 ... NAZIV RADA: Radovi na građevinama ... građevinski, obrtnički, instalaterski i pripremno završni radovi. Pouzdanost ... Podopolagački radovi .

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet jurica bihar organizacija ...

20 svi 2018 ... shema gradilišta. • jedinične cijene materijala. • satnice radnika. • jedinične cijene mehanizacije. • faktor poduzeća. • građevinske norme [4] ...

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet zoran bajsić, ines dobrotić ...

uskolisni trputac (Plantago lanceolata L.) i bijela djetelina (Trifolium repens L.) za sljedeće teške metale:kadmij (Cd), bakar (Cu), željezo (Fe), mangan (Mn), ...

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet goran bošnjak režim rijeke ...

4 sij 2016 ... NASLOV RADA: Režim rijeke Drave u Hrvatskoj s obzirom na poplave ... Dravske doline, najduže uzdužne doline u Alpama. Odande teče ...

Veterinarski fakultet - unizg

21 stu 2019 ... ristici u kojemu je obrađeno akvarijsko bilje (Đ. Sulimanović, Zagreb), članak Iz života pingvina u kojem se piše o magelanskim pingvinima (I.

Učiteljski fakultet - unizg

Ana. I-141/16. Preddiplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ... Kurtanjek. Mateja. 35-2016-11. Diplomski sveučilišni studij ranog i ...

Kineziološki fakultet - unizg

10 ožu 2017 ... 0034077863 Bare. Marko. 47 ... Petra. 91. 0034054592 Bešenić. Stjepan. 92. 0034071896 Bešić. Salem. 93 ... 0034045021 Dugandžić. Dario.

Agronomski fakultet - unizg

Tea. Agronomski fakultet. Preddiplomski. Bašljan. Dora. Agronomski fakultet ... Agronomski fakultet. Preddiplomski. Kličinović. Karmen. Agronomski fakultet.

Šumarski fakultet - unizg

15 ožu 2017 ... Zrinka. Abramović. 0068230138 preddiplomski. 2. Marko. Abrlić. 0068222592 preddiplomski. 3. ... Martišković. 0068222251 preddiplomski.

Filozofski fakultet - unizg

193 Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Bajkuša Mario ... Doris. 2223076337. 322918 diplomski. 776 Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Brala Ante.

Pravni fakultet - unizg

POPIS STUDENATA. Rbr. JMBAG. Studij. Sastavnica. 1. 0007181726 integrirani preddiplomski i diplomski Pravni fakultet u Zagrebu. 2. 0009056569.

Medicinski fakultet - unizg

Bienenfeld. Jaka Emanuel studij medicine na ... Karlo studij medicine na hrvatskom jeziku. 230 51Z15020. Bojanić. Martina. PSIHIJATRIJA. 231 108066280.

Geodetski fakultet - unizg

Ana. Babić. VII-8537. Diplomski. 0007176542. Samanta. Bačić. VII-8668 ... Vuković. VII-8466. Preddiplomski. 0007179079. Ana. Vukšić. VII-8627. Preddiplomski.