Правилник о стручним пословима у социјалној заштити - NOOIS

Osnovne stručne poslove socijalne zaštite obavljaju stručni radnici: socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, defektolog i specijalni pedagog, koji: 1) imaju ...

Правилник о стручним пословима у социјалној заштити - NOOIS - Srodni dokumenti

Правилник о стручним пословима у социјалној заштити - NOOIS

Osnovne stručne poslove socijalne zaštite obavljaju stručni radnici: socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, defektolog i specijalni pedagog, koji: 1) imaju ...

правилник о техничким стандардима приступачности - NOOIS

ПРАВИЛНИК. О ТЕХНИЧКИМ СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ. ("Сл. гласник РС", бр. 46/2013). I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим правилником ...

Правилник о заштити на раду приликом извођења грађевинских ...

О ЗАШТИТИ НА РАДУ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ... Минерски радови у грађевинарству изводе се уз спровођење мера заштите на ...

Pisanje predloga projekta prema smernicama za konkurse ... - NOOIS

Priručnik „Pisanje predloga projekta prema smernicama za konkurse EU“ je urađen u okviru projekta pod nazivom „Osnaženi u Evropu“ koji je finansiran od.

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

продајној цијени производа. (6) За производе у расутом стању истиче се само цијена за јединицу мјере на паковању или непосредно поред производа.

1 На основу члана 126. и 149. Закона о заштити потрошача („Сл ...

14 мај 2018 ... претплатничког уговора, VIP мора да надокнади вредност телефона који ... укључује и раскид уговора у случају преноса броја), крајњи ...

ТРЕБИЊСКА ДЕКЛАРАЦИЈА О ЗАШТИТИ ЋИРИЛИЦЕ Учесници ...

Словенаца, а онда и Југославију. У читавом 20. вијеку ћирилица је на различите ... на ћирилици писана Повеља Кулина бана 1189. године као први ...

потребе и приоритети у заштити средњовјековног насљеђa ...

10 Одић Д., Дервентa кроз вијекове, Дервентски лист, Дервента, 2008, 11-12. 11 Vego M., Naselja bosanske srednjovjekovne države, Svjetlost, Sarajevo, ...

На основу члана 126. и 149. Закона о заштити потрошача („Сл ...

пословања ЈКП „Градска чистоћа“. Предмет инспекцијске контроле било је обавештавање потрошача о промени цена за услуге изношења смећа за ...

Извештај о заштити потрошача у Словенији ... - Zastita Potrosaca

класификација пријава, али и статистика пријава на месечном и годишњем нивоу ... ECC–Net од потрошача, који има проблем, узима податке којим се ... пораст on-line превара (лажна лутрија, крађа података, лажни трговци.

Специјални извјештај о изгледу, употреби и заштити државних ...

25 Уставни закон о застави, грбу и химни Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 19/92 и 125/08. 26 Закон о употреби заставе, ...

На основу члана 22а Закона о заштити на раду - Министарство ...

заштитна ограда дуж ивица са обе стране, а код хоризонталних прелаза, ... Мердевине или степенице редовно се чисте од блата, а за време мраза ...

На основу члана 22. и 86. Закона о заштити и ... - Град Бања Лука

Ријечица Сутурлија, као и оборинске воде, а дијелом и ријека Врбас, угрожава дијелове МЗ Српске Топлице, а посебно насеље у Јесењиновој улици.

правилник - RGZ

Ако на основу расположивих података из земљишне књиге и катастра ... посебног дела зграде, доставиће се и одговарајући извод из тог листа.

487. ПРАВИЛНИК

нуваат производите од месо од добиток за колење, живина и дивеч, како и минималните ... на саламура и вода во количина потребна да се по- стигне теетеста ... сланина, царско месо и. месеста сланина. Член 133 ч. Подбрадник ...

262. ПРАВИЛНИК

2) испрекината надолжна линија на површината ... разбирање на меѓународен план — STOP, BUS, ... инженериски постар водник I класа Терзић.

120 правилник - IPI

12 феб 2019 ... poništavanje vozačke dozvole te način vođenja evidencije o vozačkim dozvolama (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Član 2. (Nadležnost).

ПРАВИЛНИК

9 апр 1975 ... Добој. 12165. 45 „НАТРОН", творница сулфатне целулозе и натрон-папира. Маглај. 12270. 46 „НИКОЛА ТЕСЛА", монтажно предузеће.

869 ПРАВИЛНИК

24 дец 2019 ... (3) Acetatni pufer- pH 5,3: rastvori se 87 g natrijevog acetata. (CH3COONa 3H2O) u 400 ml vode, doda oko 10,5 ml ledene sirćetne kiseline i ...

ИНТЕРНИ АКТ - ПРАВИЛНИК

27 нов. 2015 ... Овај интерни акт је намењен свим организационим деловима наручиоца и функцијама у ЈП »Војводинашуме» Петроварадин које су, ...

Правилник о оцењивању

17 мај 2019 ... Владање ученика од првог до петог разреда основног образовања и васпитања оцењује се описно у току и на крају полугодишта.

Правилник о раду

26 дец 2014 ... Послодавац је дужан да пре закључивања уговора о раду кандидата обавести о послу, условима рада, правима и обавезама из радног ...

ПРАВИЛНИК О ЕКСКУРЗИЈА

ПРАВИЛНИК О ЕКСКУРЗИЈА. Појам екскурзије. Екскурзија је факултативна ваннаставна активност ко- ја се остварује ван школе. Циљ екскурзије.

правилник - RFZO-u

лабораторијске анализе, упућивање на стоматолошки преглед, оцена вакциналног статуса, уколико се термин давања вакцине поклапа са термином.

206. правилник - Службен весник

206. Врз основа на член 12 од Законот за заштита ири работа („Службен весник на СРМ" бр. 17/87), ... прегледноста на железничката линија изнесу-.

Правилник за специјализациите и супспецијализациите на ...

-Стимулативни методи во психијатрија. 1 месец. -Детска ... (Лијезон детска и адолесцентна психијатрија). 3 месеци ... Фиксација на ребра/граден кош. 2.

ПРАВИЛНИК О СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАМА И УЖИМ ...

специјалистичком испиту, односно положеном испиту из уже ... процес последипломског образовања током кога доктор медицине стиче теоријска и.

правилник - муп републике србије

левој страни возила, кад се наизменично пале, на возилима под пратњом - значе обавезу за возача који сусретне та возила или возила која су под ...

Правилник - Службен весник

ЦЕМТ дозвола, или му е одземена затоа што два пати по ред недоставил ... заразна болест на Пријава на заболување - смрт од за- разна болест и ...

Правилник о канцеларијском пословању - Nub.rS

4 мај 2007 ... регистратурски материјал обухвата изворни и репродуковани ... предмет акта (кратак садржај акта) уз навођење броја и датума акта ...

ПРАВИЛНИК О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА

Трошкови исхране и градског превоза у месту у ком се врши службени посао надокнађују се кроз дневнице. Трошкови смештаја на службеном путовању ...

Правилник о спонзорству и донацијама

поступак одобравања спонзорства и донације средствима Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго"“ (у даљем тексту: ...

правилник - ЈП Пошта Србије

праћење пошиљака од места пријема до места уручења и сл. ... Препоручена пошиљка је регистрована писмоносна пошиљка, без означене вредности, ...

ДИСЦИПЛИНСКО – ЕТИЧКИ ПРАВИЛНИК

Дежурни ветеринар треба да се придржава установљеног распореда рада за време дежурства. VI. Нелојална конкуренција у ветеринарској пракси.

Правилник за СТКМ - rsbsp

Училишниот натпревар се состои од решавање на тест за. Познавање на ... врши на службени тестови за полагање на возачки ИсГит за „М” категорија.

Правилник о обезбеђењу квалитета - GRF - Универзитет у ...

17 дец 2019 ... године, у делу Стандарди за обезбеђење квалитета, у ставу 3. након тачке 12. додаје се тачка 13. која гласи: „13. Квалитет докторских ...

правилник - Влада Републике Српске

Подносилац захтјева уз захтјев за поставqеwе судског тумача подноси: а) захтјев за постављење, б) доказе о испуњавању услова из члана 3. овог ...

правилник за условите, критериумите и правилата за ...

21 септ. 2018 ... Мобилност на студентите и паралелно студирање. 12. Испитен режим и начин на оценување. 13. Начин на пријавување испити и ...

правилник за изменување и дополнување на ... - Pravda.Gov.Mk

226 од 30.12.2016 година. 1 од 2. 20162265003 ... (3) Канцеларијата на извршителот треба да има телефонска линија, интернет врска, квалификуван ...

правилник о испитима - Десанка Максимовић

Разредни испит полаже ученик који није оцењен из једног или више наставних предмета. Ученик може бити неоцењен из наставног предмета уколико ...

правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама1

рачуноводствени контролни поступци, рачуноводствене политике за признава е и проце ива е имовине и обавеза, прихода и расхода, утвр ују упутства ...

Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских ...

O STANDARDIMA ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMEŠTAJ ... kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Kamp. Član 8 ... ministra o razvrstavanju ugostiteljskog objekta u kategoriju.

Правилник о радној одећи и обући

17 сеп 2014 ... 3. medicinske sestre i tehničari – uniforme (pantalone i bluza za muškarce, suknja i bluza za žene) bele boje sa plavim obrubom na kragni, dve ...

14.08.18.Правилник о обрасцима Уговора о раду л.ф.3.pd

13 авг 2018 ... (1) Образац уговора о раду на неодређено вријеме, уговора о раду на ... Отказ. Уговора о раду радник доставља послодавцу у писаном ...

Правилник за организирање и остварување на издавачка ...

или производство, а вграден во самата публикација, под CIP-запис подлежат следниве видови публикации: книги, музикални партитури и 111THMD3 и, ...

ПРАВИЛНИК за легализациите, заверките и преводите на ...

ПРАВИЛНИК за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. (Загл. изм. - ДВ, бр.96 от 1982 г.) Обн. - ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.; ...

правилник за изменување и дополнување на правилникот за ...

226 од 30.12.2016 година. 2 од 3. (4) Нотарската канцеларија треба да има телефонска линија, интернет врска, квалификуван сертификат издаден од ...

Правилник о катастарском премеру и катастру ... - RGZ

72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС и 96/15),. Директор Републичког геодетског завода доноси. Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности.

ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА

Раздел I. Общи положения. Чл. 1. Този правилник урежда отношенията между собствениците на самостоятелни обекти в сградата или входа в режим ...

Правилник o сталним судским тумачима

Правилник o сталним судским тумачима. Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 35/2010, 80/2016 и 7/2017. Члан 1. Овим правилником ...

правилник - Управа за аграрна плаћања

22 нов. 2019 ... као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом; ... остварује право на ИПАРД подстицаје за прераду и маркетинг у сектору вина и ако ... та ри ца и уља ри ца) на по љо при вред ном га здин ству/до ма ...

Правилник за структурата организацијата и реализацијата на ...

испитни комисии од истакнати занаетчии со положен мајсторски испит, мајсторскиот испит може да се спроведе во најблиската регионална комора ...

Правилник о вођењу школских евиденција

Евиденцијa о успеху ученика на крају школске године и о подели предмета на наставнике школа води се у оквиру дневника образовно-васпитног рада ...

правилник о електронској комуникацији ... - Ustavni sud BiH

17 јул 2019 ... врши се путем сљедеће адресе електронске поште: [email protected] Члан 8. (Пуноважност електронског документа и ...

Правилник о безбедности и здрављу на раду - IPB

Organizovanje i pružanje prve pomoći u slučaju povrede na radu; ... radnika koji se ne pridržavaju propisanih mera bezbednosti i zdravlja na radu, a naročito ...

Правилник о врсти стручне спреме

lice koje ispunjava uslove za nastavnika odgovarajuće struĉne škole; ... avgusta 1992. godine, dana stupanja na snagu Zakona o srednjoj školi ... odgovarajuća za nastavnika, struĉnog saradnika i saradnika u nastavi u struĉnoj školi.

Правилник о плану и програму специјализација и ...

Овим правилником прописују се: врсте и трајање специјализација и ... гране медицине,стоматологије и фармације, чији саставни дио чини попис ...

Правилник о настави на основним ... - Машински факултет

године, а Комисија за распоред часова, коју такође на предлог продекана за наставу утврђује Веће, прави распоред часова. Сви распореди (наставе ...

Правилник о изменама правилника о систематизацији радних ...

испит; основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ECDL STARТ). “ Члан 2. У члану 11. став 2. мења се и гласи: „Услови: високо образовање у ...

република српска министарство финансија правилник о ...

Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, број 114/17) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник ...