Obrazac 1

kućanstva su nezaposleni ili neaktivni). Osoba živi u kućanstvu u kojem nema zaposlenih, s uzdržavanom djecom (djeca u dobi od 0 do 17 i/ili 18 do 24 ako su ...

Obrazac 1 - Srodni dokumenti

Stranica 1 OBRAZAC 1 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti ... Životopis - za sve pravne osnove – potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije ...

Stranica 1 OBRAZAC 2 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

država izdavanja i rokovi važenja. 13. Zanimanje ... U sljedeće rubrike upisati podatke za svako dijete posebno: 1. Ime i prezime ... (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice), izvadak iz.

Obrazac GRADJ-PCG 2020 obrazac i dodatak_za_sajt.xlsx

1 мар 2001 ... Цијена представља јединичну вриједност грађевинских радова извршених од стране ... Обрачун по m2 хоризонталне пројекције крова.

Obrazac FP - obrazac za placanje u ino 1 - Raiffeisen Bank

Napomena: U slučaju neizvršenja naloga za plaćanje zbog pogrešno popunjenih podataka, nastale troškove snosi nalogodavac. Note: If the payment order ...

prijavni obrazac stipendiranje/2019 prijavni obrazac za projekt

„STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA“ ZA 2019. GODINU ... Adresa učenika/ce. Županija ... obrta za školsku godinu 2017./2018. i. 2018.

OBRAZAC 2. OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC PRORAČUNA. Opis troškova. Ukupni proračun projekta/programa. Osigurana sredstva iz drugih izvora, poslovnog sektora i/ili drugih donatora.

Obrazac D

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA VINKOVCI. 86 LUTRING KATARINA. 10000 ZAGREB. IV. GIMNAZIJA ZAGREB. 87 MAGLICA IVANA.

Obrazac 1 I Z J A V A

Ova izjava se daje u svrhu kupovine stana temeljem javnog poziva za kupnju stanova po modelu „zagrebačke stanogradnje“ u naselju Podbrežje u Zagrebu.

obrazac 3

mrtvačke pjege. - hladnoća leša. - truležne promjene. - mjesto na kojem je urmrla osoba pronađena (soba, kuhinja, ulica, šuma, more ili drugdje, navesti gdje) ...

Obrazac M-UN

a) zaposleni b) samostalne delatnosti v) poqoprivrednik g) korisnik penzije. *Oporeziv prihod koji sluжi kao osnovica na koju se plaћa doprinos. U dana. (M.P.).

Obrazac P-PDV

Obrazac P-PDV 1. MINISTARSTVO FINANCIJA. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED: ISPOSTAVA: PRIJAVA. U REGISTAR OBVEZNIKA POREZA NA ...

Obrazac PPI-2

Образац ППИ-2. Јединица локалне ... 1 - Пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину на обрасцу ППИ-2 дужан је да поднесе порески обвезник:.

Obrazac POU

I Z J A V A. Izjavljujem pod materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću da sam ugradio opremu i uređaje, pomoću kojih se precizno mjeri i registrira ...

TL2 obrazac (pdf)

T2L. Pošiljatelj: Ulica i kućni broj: Poštanski broj i grad: Primatelj: Ulica i kućni broj: Poštanski broj i grad: Broj pošiljke: Sadržaj pošiljke: Masa pošiljke (u kg):.

obrazac

Student koji nije zadovoljan postignutom ocjenom na ispitu može podnijeti žalbu dekanu Fakulteta, putem urudžbenog zapisnika, najkasnije u roku od 24 sata ...

ITP obrazac

(opservacija i intervju) i instrumente (testovi ličnosti, sposobnosti, profesionalnih opredjeljenja). Sarađuju i savjetuju roditelje. U cilju obezbjeđivanja dodatnih ...

Obrazac A

32100 VINKOVCI. ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR.ANDRIJE ŠTAMPARA VI. 15 ANDRIČEVIĆ IVANA. 34552 BADLJEVINA. GIMNAZIJA ...

Obrazac B

SVEUČILIŠTE ZADAR. 976 MIKULČIĆ GRGIĆ DENISS. 48000 KOPRIVNICA. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI,ZAGREB. 977 MIKULEC KAROLINA.

Obrazac HUB 3

Fizička Pravna. Troškovna opcija: Valuta pokrića: BEN. SHA. OUR. Primatelj. (osoba):. Datum izvršenja: Obr. HUB 3 -. UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE ...

Obrazac PPI-3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА. Образац ППИ-3. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА. Организациона јединица ...

Obrazac KPO

KNJIGA O OSTVARENOM PROMETU. PAUŠALNO OPOREZOVANIH OBVEZNIKA. PRIHOD OD DELATNOSTI. Redni broj. Datum i opis knjiženja od prodaje ...

obrazac r1

(6) Upisuju se sati prema kalendaru radnog vremena poslodavca za mjesec iz ... god. života djeteta. Od 7. god. života djeteta i njega supružnika. A0. A1. B0. C0.

OBRAZAC 1 bh.cdr

Zemlja otpreme/izvoza. 15. Zem. otpr.izv./{if. 17. Zem.odred./{if. a) b) a) b). 16. Zemlja porijekla. 17. Zemlja odredi{ta. 19. Kon. 20. Uslovi isporuke. 22. Valuta i ...

Obrazac CV - HEP-a

Obrazac CV. Prezime i ime. MBG. OIB. Adresa prebivališta. Telefon. Mobitel. E-mail adresa. Ime oca. Ime majke. Državljanstvo. Poduzeće. Datum rođenja.

Obrazac M-4

Образац М-4. ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, ... 10. Месеци. Дани. Радна места – послови, основ за рачунање стажа осигурања с.

Obrazac 2

OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020. OBRAZAC 2. PODACI NAKON ZAVRŠETKA AKTIVNOSTI. NAZIV PROJEKTA: ...

Obrazac 1

kućanstva su nezaposleni ili neaktivni). Osoba živi u kućanstvu u kojem nema zaposlenih, s uzdržavanom djecom (djeca u dobi od 0 do 17 i/ili 18 do 24 ako su ...

TZ obrazac

Obrazac TZ. PODRUČNIURED. _. ISPOSTAVA. _ nadležna prema sjedištu pravne ili prebivalištu fizičke osobe naziv pravne osobe / ime i prezime fizičke osobe, ...

Obrazac PO-J/M

Коришћење јесте укупан број јаја за лежење, стављених у инкубатор током претходне године. 1. ПОДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ...

Obrazac PP-MI-PO

MJESEČNO IZVJEŠĆE O OBRAČUNU I UPLATI POREZA NA POTROŠNJU. ZA RAZDOBLJE OD. DO. Obrazac PP-MI-PO. Red. broj. POREZ NA POTROŠNJU.

OBRAZAC 1b

Tijelo koje je izdalo putovnicu ili osobnu iskaznicu: The authority that has issued passport or identity card: Mjesto i datum izdavanja: Place and date of issuance:.

OBRAZAC 2 bh.cdr

2. Po{iljalac/Izvoznik. 8. Primalac. 14. Deklarant/Zastupnik. I.B.. I.B.. I.B.. 3. Obrasci. 4. Tovarne liste. 5. Naimen. 6. Ukupan br. paketa 7. Referentni broj. 9. Osoba ...

Obrazac PPI-4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА. Образац ППИ-4. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА. Организациона јединица ...

OBRAZAC 8a

OBRAZAC 8a. FORM 8a. 1????/12. Identitet utv en: The identity was determined: Ime i prezime podnositelja prijave: Name and surname of the applicant:.

Obrazac ONTO.pdf

DODATAK XII. Obrazac ONTO. OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA. Naziv tvrtke/obrta: Godina: Datum otvaranja: Datum zatvaranja: Adresa sjedišta:.

OBRAZAC RSV-3.pdf

9 lis 2011 ... Page 1. 1. 2. udruga zaklada fundacija. Da. Ne. Priložen grafički prikaz ... OBRAZAC ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA.

OBRAZAC IM

Investitor. Projektant. ISKAZ MJERA ZA OBRAČUN VODNOGA DOPRINOSA. Način plaćanja (jednokratno/obročno/odgoda 5. (ozkonjenje). OBRAZAC IM ...

Obrazac 2-IN

Obrazac 2-IN – Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja ... perceptivne sposobnosti: brza reakcija na složene vizualne informacije. Adaptacija ...

obrazac cz-9

Подаци о запосленим кадровима (струке и занимања од значаја за заштиту и спасавање). Назив струке - занимања. Број извршилаца. Назив струке - ...

Obrazac 1 - TMF-a

Obrazac 1. EVIDENCIJA PRISUSTVA mesec i godina: U obrazac se unosi prisustvo ili odsustvo zaposlenog. Datum. Ime i prezime. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Obrazac PR

18 ožu 2019 ... HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE. Obrazac PR. Vaša kontakt osoba u HZZ- u ... PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM - PR. 1. PODACI O ...

Obrazac 1 16 SC - MON KS

Uz prijavni obrazac prilažem sljedeću dokumentaciju: 1. univerzitetsku diplomu;. 2. uvjerenje o državljanstvu;. 3. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci;.

Obrazac PI

I Z J A V A. Izjavljujem pod materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću da poslovne prostorije, uređaji i oprema, pomoću kojih se obavlja trgovačka ...

Obrazac ONTO-P.pdf

Obrazac ONTO-P. OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA PRIJEVOZNIKA OTPADA. Naziv tvrtke/obrta: Godina: .Idresa sjedišta: Ime i prezime odgovorne ...

Obrazac POR-503 - PUFBiH

JMBG vlasnika : 4.7. Razina organiziranja : ... JMBG voditelja obrta : 5.3. Tel: 5.4. Fax: 5.5. e-mail: 1/3 ... PJIB /JMBG zakupodavca: Ukoliko ima više od jednog ...

Obrazac PPI-4 - CEKOS IN

1 Кад се не подноси преко јавног бележника, пореска пријава се подноси: ... ПРИЈАВА. ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА¹ ...

Obrazac PD-IPO - RRiF

8 pro 2015 ... Obrazac PD-IPO. Naziv poreznog obveznika / ime i prezime. Adresa sjedišta / prebivališta. Osobni identifikacijski broj (OIB). IZVJEŠĆE O ...

OP obrazac - pravosudje.ba

Page 1. Naziv subjekta : OP obrazac. Prezime i ime. JMBG. Funkcija. Potpis.

Obrazac HUB 3A interaktivni

Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: Model i poziv na broj primatelja: Opis plaćanja: Iznos: Valuta plaćanja: Hitno: PLATITELJ (naziv/ime i ...

Obrazac PPI-1 - Aleksandrovac

Page 1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА. Образац ППИ-1. Јединица локалне самоуправе. ¹. Организациона јединица. ПОРЕСКА ПРИЈАВА. ИЗМЕЊЕНА ПОРЕСКА ...

Obrazac KPR-1041

Podaci o poreznom obvezniku ili nosiocu zajedničke djelatnosti Podaci o registrovanoj djelatnosti. 1. JMB: 4. JIB: 2. Prezime i ime: 5. Naziv: 3. Adresa: 6. Adresa ...

Obrazac predstavke

Телефон (укљ. међународни позивни број). 7. Email (ако постоји). 8. Пол ... представке поднете према члану 34 Конвенције. 31. Потпис подносиоца ...

Obrazac PDV - RRiF

Podatci iz Evidencije za stjecanju dobara unutar EU (sadržaj nije propisan). Obračunski: obveza/pretporez. U načelu: II-5,6,7 = III-3. (Ali ako je stjecanje dobara ...

Obrazac PR - Dom zdravlja SDŽ

17 lis 2018 ... HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE. Obrazac PR. M.P. ... bez radnog iskustva. 3. VRSTA ... privremeni/povremeni sezonski posao u poljoprivredi. ☐ pripravnik ... pisana zamolba na adresu: Doma zdravlja SDŽ. ☐ kontakt na e ... objava natječaja na web stranici bez podataka o poslodavcu. ☒ objava ...

Obrazac zahtjev 9.pdf

HZZ-a / ZAPOSLEN KOD. POSLODAVCA OD ... Potvrde nadležnih institucija za nezaposlene osobe (npr. potvrda o statusu branitelja, žrtve nasilja ... Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te ...

Obrazac izjave

2. нисам функционер у смислу прописа којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција, да не обављам функцију у ...

Obrazac PPI3.cdr

РЕПУБЛИКА СРБИЈА. Образац ППИ-3. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА. Организациона јединица ...

Obrazac PPI-3 - CEKOS IN

РЕПУБЛИКА СРБИЈА. Образац ППИ-3. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА. ПОРЕСКА ПРИЈАВА. ². Организациона јединица ...

Obrazac terenska BIO - PMF

Učestalost pojedine svojte (ui) se vrednuje ocjenama 1-5 gdje je 1 svojta koja se sporadično javlja, a 5 dominantna svojta. Saprobna vrijednost pojedine svojte ...

Obrazac PO - Erste

1. 5. Odluka o sjedištu društva. 1. 6. Potvrda o uplati osnivačkog pologa. 1. Predlažemo da se upis u sudski registar provede prema zahtjevu i prilozima.