Dramski tekstovi u nastavnim programima hrvatskoga jezika za ...

4 lis 2009 ... Komedija Gostioničarka Mirandolina talijanskoga komediografa i kazališnog reformatora Carla Goldonija primjer je pučke komedije te-.

Dramski tekstovi u nastavnim programima hrvatskoga jezika za ... - Srodni dokumenti

Dramski tekstovi u nastavnim programima hrvatskoga jezika za ...

4 lis 2009 ... Komedija Gostioničarka Mirandolina talijanskoga komediografa i kazališnog reformatora Carla Goldonija primjer je pučke komedije te-.

Dramski tekstovi Sunčane Škrinjarić - Srce

3 lis 2009 ... Radioigra je napisana prema motivima autoričine slikovnice Kako sanjaju stvari. Premijerno je izvedena na I. programu Hrvatskoga radija.

ŽIVOT KAK RINGIŠPIL i drugi dramski tekstovi - POU Zelina

i drugi dramski tekstovi. Sv. Ivan Zelina, ... valati! BARA: (obraća se Iveku) Ak ne bu kaj čisto, znaš kak bu ona ... FRANCEK: Se sečaš dok smo bili mladi, sem ti kupil licitarsko srčeko? BABICA: ... Nesem ja vu školu išel da bi krave ranil. ŠTEF:.

dramski postupci u metodičkom oblikovanju nastave hrvatskoga ...

1) Drama omogućuje uporabu prirodnog, razgovornog jezika u smislenom ... U užem smislu, naročito u anglosaksonskim zemljama, gdje se dramski odgoj ...

DRAMSKI POSTUPCI U NASTAVI B/H/S JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

čari dramske igre. S druge strane, dramska aktivnost stavlja učesnika u sasvim specifičnu situaciju u kojoj biva aktivirana njegova samosvijest, samoaktivnost i ...

Kajkavski dramski tekst u funkciji učenja jezika

3 lis 2009 ... us Harm još u 19. st. preporučio vježbe prevođenja tekstova iz učenič- ... Ključni pojmovi: hrvatska narječja, štokavsko narječje i hrvatski knji-.

dramski odgoj u osnovnoškolskoj nastavi hrvatskog jezika - unizg

51. 9.2.4. Lektira (Tajni leksikon- Želimir Hercigonja) . ... To otvara pitanje učiteljeve kompetencije ... odgovor na pitanje kakvo nam kazalište treba za djecu. Nije ...

hrvatski srednjovjekovni tekstovi: tri pisma i tri jezika - Matica hrvatska

ski ulomci, Grdoselski ulomak, Senjska ploča, Plastovski ulo- mak, Kninski ulomak, Supetarski ulomak) konstatirajmo da nude vrlo ograničen broj riječi, ali se ...

HRVATSKOGA JEZIKA

REČENICA. JEDNOSTAVNA. PROŠIRENA. REČENICA. NEZAVISNO. SLOŽENA. REČENICA. ZAVISNO. SLOŽENA. REČENICA. Petar je potrčao. Ni Marko ni ...

Blago jezika hrvatskoga

i stručnih radova iz kojih su ekscerpira- ni frazemi. Drugi dio, koji se može prati- ti samo u digitalnome obliku, tj. na CD-u, čini abecedni popis frazema iz citiranih.

Metodika hrvatskoga jezika

27 srp 2007 ... jezik i jezično testiranje za hrvatski jezik u sklopu Odsjeka za slavistiku. Naša isku- ... i b) testovi mjere i posebne kompetencije koje s jezičnom.

POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA

Motivaciju za pisanje ove kratke povijesti hrvatskoga jezika dali su mi prije svega učenici petog do osmog razreda osnovne škole, njihovo nesnalaženje u masi ...

TITLOVI I ANGLIZACIJA HRVATSKOGA JEZIKA

i Hrvatskoj crtani i dokumentarni filmovi u većini se slučajeva sinkro- niziraju ... mnogi filmovi koji su prije bili sinkronizirani sada titluju za gledanje na. DVD-u.

189 POTEŠKOĆE U PRIZNAVANJU HRVATSKOGA JEZIKA U ...

pronašao da bi preko njega na spomenuti način reformirao srpski književni jezik.2. Dakle ... tadašnjih vlasti ostvarili tek hrvatski vukovci krajem 19. stoljeća.

Standardizacija ili restandardizacija hrvatskoga jezika u 90-im ...

jezika. Promjene kojima je u najvećoj mjeri bila zahvaćena leksička razina, a. (dijelom) i pravopisna norma imale su iznimno visoku simboličku vrijednost.

RJECNICI HRVATSKOGA KAO STRANOGA JEZIKA

preopcenite su, u njirna se pojavljuju nove nepoznate rijeCi, dakle pretpo. 235 ... jeziku mogao bi pratiti prijevod primjera na drugome jeziku. Istina, danasnji.

TRAGOM HRVATSKOGA KNJIZEVNOGA JEZIKA

Opetovanje i usustavljivanje područja jezika, a posebice povijesti hrvatskoga književnoga ... i Gajeve reforme u 7. r. pa sve do 20. stoljeća i sernantičkoga ... su polagali učenici prvih razreda gimnazije na kraju prošle školske godine. (2005./06.) ...

FONEMIKA HRVATSKOGA STANDARDNOG JEZIKA

određen kao alofon fonema /r/, jat kao takav određen je na morfonemskoj razini, ... fonemi kao što su slogotvorno [r̩] i dugi refleks jata, iako se o njihovu ...

ispitni katalog iz hrvatskoga jezika-dm

29 lis 2013 ... do.suvremene.književnosti.u.kronološkome.slijedu. •. prepoznati.i.razumjeti.književnopovijesna.razdoblja. hrvatske.književnosti.

FONOLOŠKI SUSTAV HRVATSKOGA JEZIKA

SAMOGLASNICI. SUGLASNICI. Hrvatski nazivi za osnovne skupine glasova prema načinu oblikovanja. ZATVORNICI. KONSONANTI. OTVORNICI. VOKALI.

SROKOVNI RJECNIK HRVATSKOGA JEZIKA

tuknice se sastoje od pojavnica koje se medusobno rimuju i od pridruZenih referencija. 3.1. To znaCi da Ce se u prvom dijelu rjeenika nalaziti rijeCi koje se ...

XV. državno natjecanje iz hrvatskoga jezika

Osnovna škola Josipa Pupačića iz Omiša, njezini učenici i ... SŠ „Ivan Lucić“. Željka. Aljinović. Trogir. 2. Karlo. Lugomer. 90. XV. gimnazija. Mirjam. Zaninović ...

Portal za učenje hrvatskoga jezika

pomoći promicanju hrvatskoga jezika i Hrvatske u svijetu. ... za e-učenje stranoga jezika. Materijali i zadatci pažljivo su promišljeni kako bi odgovarali ...

KREATIVNOST U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA

3 ruj 2012 ... jezika važna kreativnost jer po mišljenju učenika kreativne tehnike u ... provodenja kreativnih tehnika u nastavi hrvatskoga jezika, pri čemu nisu ...

Pleonazmi u administrativnom stilu hrvatskoga jezika

21 svi 2018 ... Navodi se pet „najvažnijih funkcionalnih stilova hrvatskoga standardnog jezika“ – književnoumjetnički, razgovorni, publicistički, administrativni i ...

jezičnometodički predlošci u nastavi hrvatskoga jezika

Stoga svakako valja poticati ažurnost kod provjere novih spoznaja, ali ne treba niti ... zamijetiti jesne i niječne rečenice, ne samo slušno već i vizualno. Nisu niti ...

NASTAVA HRVATSKOGA JEZIKA U VIŠEJEZIČNOJ SREDINI

[email protected] NASTAVA HRVATSKOGA JEZIKA U VIŠEJEZIČNOJ SREDINI. Sažetak. Rad proizlazi iz dosadašnjih istraživanja usvajanja jezika učenika ...

O NaPrEDNOM stUPNJU HrvatskOGa kaO straNOG JEZika

dinka Pasini – Ana Ćavar. HrVATSKi, god. Vii, br. 2, Zagreb, 2009. O NaPrEDNOM stUPNJU HrvatskOGa. kaO straNOG JEZika. Dinka Pasini. Filozofski fakultet.

III. RAZRED XIX. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA (2014.)

sročnost. 3 boda (jedna pogreška 2 boda, dvije pogreške 1 bod, tri pogreške 0 bodova). 8. zadatak natjecanje iz hrvatskoga jezika = tema ili dano (poznati dio ...

NORME I NORMIRANJE HRVATSKOGA STANDARDNOG JEZIKA ...

HRVATSKI STANDARDNI JEZIK: NAZIVLJE standardni jezik književni jezik jezik književnosti opći jezik zajednički jezik rus. literaturnyj jazyk č š i ý j k zajednički ...

KOMUNIKACIJA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA Suvremeni ...

monografija, urednice Marijana Češi, Mirela Barbaroša – Šikić. Naklada Slap i Agencija za odgoj i obrazovanje, 2007. Komunikacija u nastavi hrvatskoga.

Ispitni katalog iz Hrvatskoga jezika - ncvvo

1. interpretativni školski esej10. 2. usporedna raščlamba dvaju ili više tekstova. 3. raspravljački školski esej. Od ovih triju mogućih tipova školskoga eseja.

Gramatike hrvatskoga jezika J. Siliža i I. Pranjkoviža

temelji Gramatika hrvatskoga jezika Josipa Silića i Ive Pranjkovića, ali i na ... današnjega govornika, dakle u suvremenom hrvatskom jeziku, uobičajeni.

DraMskE MEtODE U Nastavi HrvatskOGa JEzika

DraMskE MEtODE: iGrE, vJEŽBE, iMPrOvizaciJE, tEHNikE s. POsEBNiM OBzirOM Na NastavU HrvatskOGa JEzika. Postupci korišteni u odgojno-obrazovnom ...

Metode i postupci u nastavi hrvatskoga jezika

Cilj ovog rada opisati je nastavne metode i postupke u nastavi hrvatskoga jezika. ... nastave kao što su izvori znanja, oblici rada, nastavna sredstva i slično. Iako su ... Gospodarstvo i suvremeni svijet zahtijevaju solidnu opću naobrazbu,.

ČETIRI ISHODIŠTA HRVATSKOGA STANDARDNOGA JEZIKA

smatrati ishodištima jezične standardizacije: Kašićevu gramatiku Institutionum linguae Illyricae libri duo, Bandulavićev prijevod lekcionara Pištole i evanđel'ja ...

Pleonazmi u publicističkom stilu hrvatskoga jezika

riječ bez značenja'' (Simeon 1969, II: 62). Pleonazmi su dakle zalihost izraţajnih sredstava koja se rabe za prijenos leksičkoga ili gramatičkoga značenja.

1 ČASOPIS ZA KULTURU HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA ...

života posvetio je časopisu Jezik koji je pod njegovim uredništvom izrastao u naš najugledniji i najčitaniji jezikoslovni časopis. U Jezikovo uredništvo ulazi 1963.

121 NAGLASNO USAVRŠAVANJE HRVATSKOGA JEZIKA Stjepan ...

Uz prvu natuknicu piše i ovo: „Između rječnika mašiti ima samo Stulićev i Vukov ... IZDAJE HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO ... Hrvatski enciklopedijski rječnik.

O STUDIJU HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Studij ... - SUM

Na Studiju hrvatskoga jezika i književnosti stječu se znanja iz gramatike hrvatskoga jezika (svih njezinih razina), povijesti hrvatskoga jezika te kronološkoga ...

OBILJEŽILI SMO MJESEC HRVATSKOGA JEZIKA - Institut za ...

17 ožu 2017 ... Krešimir Sučević-Međeral. Vrijeme je da se zapitamo Koliko volimo i poštujemo svoj hrvatski jezik. Pročitajte što o tome misle naši učenici.

Model e-rječnika hrvatskoga znakovnog jezika

SAŽETAK: Iako je hrvatski znakovni jezik (HZJ) službeni jezik gluhih na području Republike. Hrvatske, nije standardiziran, nema kvalitetne priručnike i o njemu ...

87 SVE BITNO O NAGLAŠAVANJU HRVATSKOGA JEZIKA Stjepan ...

i nenaglasnice u riječima, naglasni inventar i sustavi naglašavanja. A može se sve to razvijati i dijalektički, tj. umski, s momentima cjeline – totali- teta: s tezom,2 ...

Slavonski dijalekt u udžbenicima hrvatskoga jezika

3 lis 2009 ... osnovne škole u jezičnoj temi Književni jezik i zavičajni govor kada se ... Za isti se razred među izborne sadržaje predlaže „Izražajno čitanje dija- ... 4. Ako je udžbenik osnovno nastavno sredstvo koje se koristi u pou- čavanju i ...

Povijest hrvatskoga književnog jezika - UniZd

4 lis 2017 ... Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti. Naziv kolegija ... polaganja ispita seminar, pismeni ispit (u slučaju potrebe i usmeni ispit).

O POTREBI RAZLIKOVANJA HRVATSKOGA I ENGLESKOG JEZIKA

Razlog prodiranju engleskih rijeći i fraza u jezik kojim pišu hrvatski znanstvenici treba potražiti prije svega u ćinjenici da oni sve više pišu na engleskom, ...

POTICANJE KREATIVNOSTI U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA

Autorica razlikuje kognitivne, motivacijske i osobine karaktera i ... sudjelovanjem u igri započne razne igre zamišljanja, da se zamišlja u raznim ulogama. Ako.

Pravopisni priručnici i nastava Hrvatskoga jezika

Suvremeni pravopisni priručnici u hrvatskom standardnom jeziku . ... 6 grafija je „inventar grafema, a ortografija niz pravila za njihovu uporabu“ (Badurina 1996: ... Postoji samo cjelina Pravopisni znakovi u kojoj je obrađeno oboje. ... Druga nastavnica smatra da su utjecale na učenike koji su tad bili 4. razred srednje škole.

Županijsko natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika

2 velj 2012 ... T N. Historizmi mogu imati standardnojezične zamjene. T N. Arhaizmi mogu biti i neke nepunoznačne riječi. T N. Historizmi mogu biti i ...

Mjesec hrvatskoga jezika, 21. veljače – 17. ožujka

narječja i dijalekata te upoznati javnost s bogatom hrvatskom jezičnom ... Hrvatskoj organizirali su internetski razgovor uživo (live chat) o hrvatskome jeziku, a.

Fonologija hrvatskoga standardnog jezika - UniZd

slogotvornosti (mogućnosti tvorbe sloga). Slogotvorni i neslogotvorni glasovi. Podjela glasova po akustičkim svojstvima. Otvornici ili vokali. Zatvornici ili.

MATERIJALI ZA NASTAVNIKE HRVATSKOGA JEZIKA (OGLEDNI ...

objasniti gramatički odnos u sastavnicama spojeva riječi Atr. i Ap. – na primjerima rečenica objasniti razliku između sročnih i ... određivati rečenično ustrojstvo na ... u 1. zadaći te zapisati na ploču sve ... rješavanje s pomoću gramatike i.

PRAVOPIS U RAZREDNOJ NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA

Ključne riječi: pravopisni sadržaji, razredna nastava hrvatskoga jezika, vježbe. UVOD ... stavljenom pisanju riječi, interpunkcijski i pravopisni znakovi te kratice.

Strip u srednjoškolskoj nastavi Hrvatskoga jezika

čitati na dvije razine: kao parodija špijunskog žanra i popkulturne mitologije, te kao oštra satira koja secira i društvenu sadašnjost i povijesne istine (npr. Grunf je ...

Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika - UniZd

u hrvatskim gramatikama, sintaksa riječi, rečenice, teksta. 2. rečenica i iskaz, gramatičko, obavijesno i sadržajno ustrojstvo rečenice. 3. riječi kao sintaktičke ...

xx. državno natjecanje iz hrvatskoga jezika - Azoo

XX. DRŽAVNO NATJECANJE IZ HRVATSKOGA. JEZIKA. OSNOVNA ŠKOLA “PETAR BERISLAVIĆ”, TROGIR. 28.-30. TRAVNJA 2015.

ADRESE LEKTORATA HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ARGENTINA: mr. sc. Josip Bruno Bilić. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ... fax: 39/049/827 8679 e-mail: [email protected] Maja Cvjetičanin, prof.

obrada leksikologije u srednjoškolskim udžbenicima hrvatskoga jezika

28 stu 2015 ... vremenska raslojenost leksika; aktivni i pasivni leksik; vrste pasivnih leksema; pomodnice i novotvorenice. - područna raslojenost leksika ...

I. RAZRED XVIII. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA (2013.)

Vjetar fijuče u šumi. šumnici po mjestu nastanka po načinu nastanka t zubnik (ili dental) zapornik (ili pregradnik ili pregradni ili praskavac ili praskavi ili okluziv ili.

Povijest hrvatskoga jezika – posla ima puno za mnoge

vUK-taDiJa BarBarić. Povijest hrvatskoga jezika – posla ima puno za mnoge. U svojemu je prvom broju (2014.) Hrvatski jezik izvijestio o prevažnome i veoma.