UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA ...

3 lip 2018 ... Narodnooslobodilačkog rata i sve ono što je bilo vezano za boračku populaciju, ... diskursu općeprihvaćeni naziv za ove događaje bio je „Bitka na ... 67 Simo Šolaja Simela (Pljeva kod Šipova 1905 – Kupres, 1942) bio je ...

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA ... - Srodni dokumenti

1 univerzitet u sarajevu filozofski fakultet u sarajevu odsjek za ...

30 tra 2017 ... -STUDIJSKA LINIJA 2: SUVREMENA FILOZOFIJA. 1.1. ... SUVREMENA FILOZOFIJA je Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu: ...

univerzitet u sarajevu filozofski fakultet u sarajevu odsjek za ...

procesa vrednovanja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Ključne riječi: školska dokimologija, vrednovanje, strah od ispita, anksioznost, studenti.

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA ...

3 lip 2018 ... Narodnooslobodilačkog rata i sve ono što je bilo vezano za boračku populaciju, ... diskursu općeprihvaćeni naziv za ove događaje bio je „Bitka na ... 67 Simo Šolaja Simela (Pljeva kod Šipova 1905 – Kupres, 1942) bio je ...

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Odsjek za bosanski ...

hiljada: u Vukovim rječnicima zabilježeno ih je oko 2.500 (rječnik iz 1817), odnosno ... jezika davaoca i primaoca (turski-bosanski) zvanični jezik u Turaka bio je ...

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Odsjek za filozofiju ...

svega racionalizam evropskog načina mišljenja te Hegelov panlogizam, što se posebice odnosi na Kjerkegora, koji već na samom početku svoga kapitalnog ...

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Odsjek za književnosti ...

Ivan Lovrenović jedan je od najznačajnih živućih pisaca na južnoslavenskom prostoru. Rođen je 1943. godine u Zagrebu, a odrastao u Mrkonjić-Gradu koji je ...

univerzitet u sarajevu filozofski fakultet odsjek za orijentalnu ...

TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I ARAPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST. ZASTUPLJENOST ARAPSKIH RIJEČI (MAZDARA I PARTICIPA) U ROMANU. USTAM VE ...

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju ...

Negativni simptomi (tj. smanjena emocionalna ekspresija ili avolicija). B: Značajan dio vremena od pojave ove smetnje, razina funkcioniranja u jednom ili više.

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Odsjek za knjiţevnosti ...

Ja sam rekao: “Ma šta dva, jebate patak?! ... Purgatorija, Goran Nikolić donosi tekst o hapšenju bosanskohercegovaĉkih izbjeglica, ... BEBIĆ: Ĉini mi se Feral.

univerzitet u sarajevu filozofski fakultet odsjek za historiju završni ...

Bosanski pašaluk u kojoj je data do sada najpotpunija slika administrativne organizacije jedne osmanske provincije uopšte.60 Pored Šabanovićevog rada, ...

univerzitet u sarajevu filozofski fakultet odsjek za anglistiku plan ...

Savremeni engleski jezik 6. IP Chomsky za početnike. IP Generativna sintaksa 2. Engleski jezik 2 (Opći predmet). 10–12 sati, 155. 15. VEDAD LIHOVAC lektor.

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Odsjek za historiju Katedra ...

središnje ognjište oko kojeg su bile koncentrisane zemunice.9. Alojz Benac je naselje datirao u kasni neolit i prvenstveno na osnovu oblika keramike definisao ...

univerzitet u sarajevu filozofski fakultet odsjek za historiju teme ...

Gaj Marije i Sula. 8. Medicina u starom Rimu. 9. Vandalsko kraljevstvo u Africi. 10. Bitka kod Hadrijanopolja-uzroci i posljedice. 11. Livija. 12. Rimska umjetnost.

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet u Sarajevu Franje Račkog 1 ...

Konceptulna je metafora iskljuĉivo konceptualni entitet. 7. 3.2. Dvostruki karakter konceptualne metafore i motiviranost. 8. 3.3. Vrste konceptualnih metafora. 11.

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA Odsjek

4 lis 2016 ... ... dolazak Rimljana (rimsko – ilirski ratovi);. Batonov ustanak;propast rimskog carstva i dolazak Slavena. 2. Srednjovjekovna bosanska država.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odsjek za pedagogiju ...

Kakva će biti razredna klima i disciplina u razredu, od velike mjere ovisi od odgojnog stila koji ... Razlikujemo dva modela školske discipline: pozitivna te asertivna disciplina. ... Dostupno na: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED524703.pdf ...

Filozofski fakultet u Sarajevu: Odsjek za filozofiju i sociologiju

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA AKADEMSKU 2008/2009. GODINU. ODSJEK ZA FILOZOFIJU I SOCIOLOGIJU. Odsjek za filozofiju i sociologiju formiran je ...

filozofski fakultet u sarajevu odsjek za filozofiju i sociologiju ...

ODSJEK ZA FILOZOFIJU I SOCIOLOGIJU. DOKTORSKI STUDIJ / OBLAST FILOZOFIJA. ELABORAT. ZA POKRETANJE STUDIJSKOG PROGRAMA.

univerzitet u sarajevu prirodno-matematički fakultet odsjek za fiziku ...

T. Ĉajkovski, D. Ĉajkovski: Fizikalna mjerenja, I i II, skripta. 2. V. Vuĉic: Mjerenja u fizici, Nauĉna knjiga, Beograd, 2003.g. 3. S. Marić, Fizika, Svjetlost, Sarajevo, ...

univerzitet u sarajevu - Filozofski fakultet

Jernej Josip, Konverzacijska talijanska gramatika. Zagreb. Školska knjiga, 1985. 2. Chiuchiù A., Minciarelli F., Silvestrini M., Grammatica Italiana per Stranieri »In ...

1 UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET ...

Kulturna istorija BiH, Sarajevo, 1966 (poglavlje o antičkom i kasnoantičkom ... kontraverze, u: Radovi sa simpozija Srednjovjekovna Bosna i evropska kultura ...

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet O funkcionalnim ...

Primjer 2. Raspon dijaloga u romanu je neograničen; autoru teksta ostavlja se na volju da razgovor među likovima učini vrlo kratkim i sažetim ili da cijelu jednu ...

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Ena Hasečić Poetički i ...

Sadržaj. 1. Uvod. 1. 2. Hromadžićevo stvaralaštvo u okviru književnosti za djecu i omladinu u ... Nemečekove smrti u romanu Junaci Pavlove ulice. ... stranica uspio je dati kratki pregled života narodnih heroja, njihovog učešća u ratu i pogibije.

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Sloţena rečenica s ...

Sloţena rečenica s umetnutim klauzama u bosanskom jeziku na primjerima ... domaćinske klauze umetnuta i jedna nezavisna rečenica, po vrsti sastavna, a po ...

univerzitet u sarajevu filozofski fakultet akademski kalendar za

2016. XIV. Nastava. 7. 1. 2016. Pravoslavni Božić***. 11. - 15. 1. 2016. XV. Nastava. 15. 1. 2016. Završetak nastave u zimskom semestru. Januarski ispitni rok.

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Komparativna književnost i ...

7 ruj 2018 ... Ključne riječi:modernizam, M. A. Bulgakov, F. Kafka, roman, Majstor i Margarita,. Proces,Preobražaj, humor, satira, groteska, ironija, fantastika.

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Administrativno-pravna ...

Termin funkcionalni stilovi plod je praške lingvističke škole, koja je djelovala kratko, ... Kožine, koja glasi: „Funkcionalni stil je osoben karakter govora ove ili one ...

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Elmir Spahić Rano ...

Pronađene su crtice (njih 5) koje čine humorističku hroniku Udri ga, bože, kamenjem!: Program, Na meraji, Mujo Đogu i Jesen. U prvom primjeru riječ je o ...

UNIVERZITET U TUZLI Filozofski fakultet Odsjek: Njemački jezik i ...

9. 2001. Ispit: pismeni zadaci tokom semestra, test na kraju semestra. ... Silić, Josip, Ivo Pranjković (2005), Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka.

Sabina Alispahić, dipl. psiholog Univerzitet u Sarajevu, Filozofski ...

oslobođena pritiska od ocjena, nagrada, i kontrola. Iako je intrinzično motivirano učenje poželjnije, postoje mnogi obrazovni aspekti koji nisu prirodno zanimljivi.

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za fonetiku Odsjek ...

GOVORNICE ŠPANJOLSKOGA JEZIKA. Diplomski rad. Mentorica: dr. sc. Arnalda Dobrić, doc. Komentorica: dr. sc. Ana Ćavar, postdoc. Zagreb, rujan, 2018.

Sveuĉilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za povijest Odsjek ...

Petar Snačić. Oton Iveković. -. -. 1. 9. -. 10. Josip Horvat MeĊimurec. -. -. 1. -. -. 1. „Pacta Conventa“. Nepoznati autor. -. -. -. 1. -. 1. Josip Franjo Mücke. 1. 1. 3.

Filozofski fakultet u Zagrebu Odsjek za filozofiju Odsjek za ...

Odsjek za filozofiju. Odsjek za komparativnu književnost. Friedrich Schlegel i pojam romantičke ironije. Diplomski rad. Mentorica: dr. sc. Nadežda Čačinovič.

UNIVERZITET U SARAJEVU STOMATOLOŠKI FAKULTET SA ...

9 svi 2019 ... Potvrda o uspiješno izvršenim obavezama, položenim ispitima sa prve godine trećeg ciklusa studija /original/. 7. CD. U narednom dijelu ...

univerzitet u sarajevu - Pedagoški fakultet Sarajevo

-Istočnjačka bajka («Hiljadu i jedna noć»; «Kelila i Dimna»). -Aleksandar Sergejevič Puškin: «Bajka o ribaru i ribici». -Ivana Brlić Mažuranić: «Priče iz davnine».

univerzitet u sarajevu - Fakultet za saobraćaj i komunikacije

OBAVEZNI PREDMET USMJERENJE CESTOVNI saobradaj. Cestovna vozila. 3 2 1 6. OBAVEZNI PREDMET USMJERENJE željeznički saobradaj.

Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet ... - [email protected]

29 stu 2019 ... Univerzitet u Sarajevu. Elektrotehnički fakultet. Raspored studenata za polaganje ispita 29.11.2019. u 9h. Osnove elektrotehnike. Page 1 of 7.

univerzitet u istočnom sarajevu fakultet za proizvodnju i ...

PREDMET: Mehanika fluida. RIJEŠENI ZADACI IZ DINAMIKE FLUIDA. Predmetni saradnik: ... Izračunati brzinu fluida u presjeku I cijevi i pritisak u presjeku III ...

UNIVERZITET U SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET Na osnovu ...

UNIVERZITET U SARAJEVU. MEDICINSKI FAKULTET. Na osnovu člana 137. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Kantona Sarajevo broj:33/17), članova ...

UNIVERZITET U SARAJEVU ŠUMARSKI FAKULTET NASTAVNI ...

Metod pravouglih koordinata i polarni metod za iskolčavanje detaljnih tačaka u horizontalnim kružnim krivinama. 5. Crtani uzdužni profil. Polaganje nivelete. 6.

univerzitet u sarajevu - Prirodno-matematički fakultet

oblast „Genetika“ na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u ... Afirmirao se kao izuzetno nadaren i marljiv pedagog, sa izgrađenim ...

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA ...

Sikhizam,. • Religije u Africi: stare religije u Africi, religije zapadne Afrike, istočnoafričke religije, religije središnje Afrike, religije južne. Afrike, religije sjeverne ...

Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet ... - ETF Sarajevo

5 Jul 2018 ... Ćatić Meho. Ćelosmanović Selma. Ćemalović Harun ... Hadžijusufović Selma. Hadžimehmedagić Kerim- ... Smailbegović Zlatan. Smajić Selma ...

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA ...

Doc. dr Lejla Hasanbegović. Doc. dr. Irma Salimović-Bešić. Doc. dr. Berina. Hasanefendić. Prof. dr. ... medicini (V). Analiza i obrada radiološke slike (P). Tehnike u mamografiji (V). Amra Beganović, str.sr ... NASTAVNIK. Senka Fatić, str.sr. Prof.

Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet ... - ETF-Sarajevo

5 Jul 2018 ... Ćatić Meho. Ćelosmanović Selma. Ćemalović Harun ... Hadžijusufović Selma. Hadžimehmedagić Kerim- ... Smailbegović Zlatan. Smajić Selma ...

Univerzitet u Sarajevu Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

3 lip 2015 ... Heljda u Bosni i Hercegovini. 10. Pekarski proizvodi od heljde – kao heljdin hljeb sa najmanje 30% heljdinog brašna u zamjesu, računato na.

građevinski fakultet univerzitet u sarajevu studijski ... - GF UNSA

3. Opći podaci o fakultetu. Adresa. Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Patriotske lige 30. 71000 Sarajevo. Bosna i Hercegovina. Tel: 387 33 278400.

Page 1 UNIVERZITET U SARAJEVU Ekonomski fakultet 200000 ...

6 окт 2014 ... KALENDAR NASTAVNIH AKTIVNOSTI U ŠKOLSKOJ 2014/15. GODINI. Usvojen na sjednici Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u ...

Univerzitet u Sarajevu DOKTORSKI STUDIJ NA ... - Pravni fakultet

Roderick A. Macdonald (2009), Transnational Secured ... često mijenjanje cijene studija koje bi bilo rezultat usklađivanja vrijednosti domaće valute sa ...

Pristupačnost fakulteta Univerziteta u Sarajevu ... - Filozofski fakultet

pojaĉavanja zvuka npr. slušni aparati, kohlearni implantat ili neki drugi pomoćni ... Slušni aparat (preuzeto s http://www.bontech.hr) ... Fakultetu cijene i poštuju.

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ODSJEK ZA ...

11 Marija Selak, „ Augustin protiv Manihejaca“, u: Marija Selak, Zlo i naopako, Jesenski i ... 35 Usp. Luigi Pereyson, „Porijeklo i začetnik zla“, u: Luigi Pereyson, ...

Odsjek za filozofiju - Filozofski fakultet - UNIRI

elektroničkom poštom, isključivo službenom e‐mail adresom s domenom @ffri.hr. KONTAKT. ODSJEK ZA FILOZOFIJU www.ffri.uniri.hr. Sveučilišna avenija 4,.

ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU FILOZOFSKI FAKULTET ... - darhiv

Jackson 2000.). 2. Psihologijski test je objektivna i standardizirana mjera uzorka ... da taj test mjeri. Inteligencija je jedan od takvih «konstrukata» (drugi primjeri.

noSVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA ...

engleska abeceda ne dijele sva slova.) Funkcija Provjeri dvoslov. Gore navedena funkcija učitava tekst koji smo upisali u polje za unos te razdvaja sami tekst.

ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU FILOZOFSKI FAKULTET SVEUĆILIŁTE ...

Jackson 2000.). 2. Psihologijski test je objektivna i standardizirana mjera uzorka ... da taj test mjeri. Inteligencija je jedan od takvih «konstrukata» (drugi primjeri.

FILOZOFSKI FAKULTET ZAGREB ODSJEK ZA ... - darhiv

Leksikon brodskih pisaca kojeg su koristili kao priručnik. Pokretač i izdavač ovog izdanja je. Gradska knjižnica Slavonski Brod koja je ovaj projekt realizirala uz ...

ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE ...

pomoć. Rosenberg i suradnici (Pennington, 1997) procjenjivali su stupanj povezanosti između percipiranih ... Rosenbergova skala samopoštovanja. U pokušaju ...

Odsjek za psihologiju Jednopredmetni ... - Filozofski fakultet

e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr ... Izvedbeni nastavni planovi ... 14 Opis kolegija, izvedbeni plan kolegija, provjera predznanja.

1 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA ...

... modelima istaknuto nekoliko temeljnih spoznaja o procesu čitanja: 1. 1 Čudina-Obradović, M. Igrom do čitanja : igre i aktivnosti za razvijanje vještina čitanja.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Odsjek ...

kip podosta robustan i grub, simbolika omiljenog gradonačelnika koji sigurno korača u smjeru ... Kralj Tomislav je nezgrapan, trom, disproporcionalno velikih.