ПРИЛОГ 1. Функционалне класе адитива ... - Tehnologija hrane

11 јул 2018 ... оним категоријама хране за које су у делу Д овог прилога дефини- сане максимално дозвољене количине алуминијума пореклом из.

ПРИЛОГ 1. Функционалне класе адитива ... - Tehnologija hrane - Srodni dokumenti

ПРИЛОГ 1. Функционалне класе адитива ... - Tehnologija hrane

11 јул 2018 ... оним категоријама хране за које су у делу Д овог прилога дефини- сане максимално дозвољене количине алуминијума пореклом из.

Prilog 1 - Tehnologija hrane

Brašno od rogova. Za krzno: maksimalna koncentracija u mg/kg suve materije hroma (VI): 0. Koštano brašno ili deželatonizirano koštano brašno. Riblje brašno.

Higijena i tehnologija hrane - Veterinarski fakultet

30 kol 2018 ... Higijena i tehnologija hrane ak. god. 2018./19. Voditelj predmeta: izv. prof. dr. sc. Nevijo Zdolec. Nastavnici na predmetu: prof. dr. sc. Bela Njari ...

Organska poljoprivreda u Srbiji - Tehnologija hrane

Organska poljoprivreda u Srbiji : 2017 / [autor Ivana Simić ; fotografije Nenad ... sproveo egionalni centar za ivotnu sredinu ( EC), a nansirala vedska agencija za.

20. март 2018. Број 22 - Tehnologija hrane

4 апр 2014 ... Feromoni normalnog lanca za Lepidoptera ... Parafinsko ulje (CAS 8012-95-1). 501 ... čistoće kao za hranu/fosforna kiselina i riblje brašno. 562.

Red. broj Odobrena nova hrana Uslovi pod ... - Tehnologija hrane

utvrđuje Lista nove hrane Unije u skladu sa. Uredbom (EU) 2015/2283 Evropskog parlamenta i Saveta o novoj hrani. (32017R2470). Dodaci ishrani. U skladu s ...

структурно-садржинске и функционалне карактеристике ...

Дидактичка граматика данас, као функционална књига која садржи ... сопрано, као и географски називи Токiо, Гоби, Арно, По, презимена ... спорта“, „Спортивные сооружения“ – шахматы, стадион, плавание, лыжный спорт и др.

релације моторичке, функционалне и метаболичке ... - Index of

Međunarodna konferencija UKTH, Zagreb, Hrvatska, 487-492. Radaković, R., Đurović, Ž., Prosinečki, R., Vulović, R., Peulić, A., Nikolić, D. &. Filipović, N. (2013).

Propisi koji uređuju područje hrane/hrane životinjskog podrijetla ...

Zakon o hrani (Narodne novine, br. 81/13, 14/14) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_81_1699.html. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim ...

Grafička tehnologija i audio-vizualna tehnologija - ASOO

lazi se u Gradu Zagrebu (AVT), a podsektora grafičke tehnologije u Grad Zagrebu, ... Grafički programi izvode se u osam škola u Republici Hrvatskoj.

Прилог

Linearna kombinacija vektora,. 61. Linearni omotaq, 61. Linearno nezavisni vektori, 62. Linearno zavisni vektori, 62. Lokalni ekstremum funkcije, 213 maksimum ...

ПРИЛОГ: ОГЛЕДНИ ПРИМЕР

USVOJENE I PRIMENjENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE. 3.1. Nematerijalna ulaganja. Nematerijalna ulaganja se priznaju i podležu amortizaciji ako im je:.

ПРИЛОГ 1. Р ед. б р. НАЗИВ СТРУКЕ Р ед. б р. ЗАНИМАЊЕ Ст ...

НАЗИВ СТРУКЕ. Р ед. б р. ЗАНИМАЊЕ. Ст еп ен. Бро ј у чени ка. Бро ј о дјељ ења. 1 Бања Лука. ЈУ Гимназија. Бања Лука, Змај Јовина 13. 1 Општи ...

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ПАРАЗИТСКИХ И САПРОФИТСКИХ ...

на дрвету 19 врста гљива проузроковача трулежи дрвета. Међу овим гљивама највећи значај имају на лишћу Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. & de Not., на ...

Прилог 4 ПОДАЦИ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПРИМЕЊЕНИМ ...

ПОДАЦИ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ. О ПРИМЕЊЕНИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА. 1. ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА.

Прилог кон сертификатот за акредитација на лабораторија за ...

17 јули 2019 ... Teстирање на храна, вода, испитување на болести кај животните и тестирање на животна средина, воздух – емисија од објекти за.

ПРИЛОГ 1 ПРОЦЕДУРЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈА ...

Да би се вршио трансфер апропријација унутар директног корисника, са једне економске класификације расхода на другу; износ промена у ...

ПРИЛОГ 10 Опрема за високообразовна дејност - Факултет за ...

BRUEL&KJAER. 1. 72. ОТПОРНА ДЕКАДА. ISKRA MA 2111. 1. 73. ОТПОРНА ДЕКАДА. ISKRA МА 2102. 1. 74. ОТПОРНИЧКА ДЕКАДА. ISKRA MA 2112. 2.

Прилог 7 Процедура пријаве стручне праксе

подноси га Комисији за стручну праксу (попуњени образац се предаје у ... Поступак је аналоган за радно искуство. Молба и потврда се достављају ...

Прилог 1 Пример писма о ангажовању на ревизији * * *

Наведен је пример писма о ангажовању на ревизији финансијских ... пословног ентитета који припрема финансијске извештаје опште намене, ...

Прилог бр - Факултет за музичка уметност - уким

Beograd. 1970. 5. Myers, H (ed.) Ethnomusicolog y an introduction. London. 1992. 6. Zganec ... Фирфов, Ж. (уредил). Македонски музички фолклор, песни. Скопје. 1953. 2. ... СЛУШНА АНАЛИЗА: интервали и акорди во и вон тоналитет.

ПРиЛОГ БиБЛиОГРаФиЈи каМен у ЖиВОТу ... - AnthroSerbia.org

Дрим, рушење ахејских бедема из темена носи греде и камење и пре- ... Топографска имена: Камен, 106, село Каменица, 37, 105, Село Камењар-.

прилог унапређењу промишљања у србији о бродарству и ...

према величини (носивости). Према намени, бродове можемо поделити на више врста. Најраспрострањеније врсте бродова према намени су теретни ...

Сметковен план прилог 1 КЛАСА 0: Нематеријални ... - НБРМ

0043. Права за долгорочен наем. 00431. Набавна вредност. 00438 ... Нереализирани позитивни промени во објективната вредност на вложувањата.

прилог 4. техничка правила за плутајуће објекте за привредне и ...

Упутство за одређивање димензија елемената конструкције плутајућег објекта ... Слика 7.02.7.9.8 – Минимални размак варова струкова и појаса оквирних ... Ако је такав распоред немогућ, између горњих и доњих упора се поставља ... уређаја за искључивање, имају уређај за искључење у кухињи.

СТАРЕ И НОВЕ МЕРЕ (географско – етнографски прилог)

мера која је још увек у употреби и износи 100 m2 хектар обухвата 100 ари или 10.000 m2 јутро (рало) обухвата око ¾ ha или тачније 0,72 ha дулум (тур.).

прилог 22. коришћење сета обрасца декларације о царинској ...

попусте као што су рабат, каса - сконто и др.), а заокружује се на два децимална места. У рубрику 11(б) уписује се укупан износ посредних плаћања у ...

Образац ПРИЛОГ 4 - Министарство спољних послова Републике ...

ПРИЈАВА РОЂЕЊА У ИНОСТРАНСТВУ. Датум ... желим да имам држављанство. Републике. Србије као и мој родитељ држављанин. Републике. Србије ...

Годишњи извештај установе или сродан документ- Прилог 5

VIDEOREKORDER SLV 470. 1. 06-011. KOMODA ZA TV 2681. 1. 06-014. DIJAPROJEKTOR "BRAUN". 1. 06-015. TERMOAKUMULACIONA PEC 3.5 KW. 1.

прилог познавању инвазивних врста инсеката у србији

1 јан 2016 ... (Фото и цртеж: П. Јакшић). Figure 3 Cydalima perspectalis (Walker, ... Вишебојна азијска бубамара. Центар распрострањења ове врсте је ...

жЕНсКА сУКњА ЏУБЛЕТА/ЏУПЕЛЕТА ПРИлоГ ... - AnthroSerbia.org

публикује четири хаљине/сукње из збирке Етнографског музеја у Београ- ... металне нити; носиле су је жене; појас, постав (инвентарни број 42628),.

прилог 1 садржај података у регистру запослених, изабраних ...

16. Шифра директног корисника јавних средстава. 17. Врста контног плана. 18. ОЈ Управе за трезор. 19. Утврђен максимални број запослених (да/не).

Прилог 1 – Упутство и поступци за пружање прве помоћи

1. Упутство о начину пружања прве помоћи. У случају несреће и повреде на ... 2) Ако је отров унет инхалацијом (удисањем) прва помоћ подразумева да ...

1 Прилог број 4 Пореска управа Образац ПНВН БАР КОД ...

6.7 Удио власника/сувласника, корисника или заједничара: /. ПОСЕБНИ ДИО. 1. Порески број непокретности: Бар код. ПФРН: 2. Општина: 3. Мјесто: 4.

прилог методама класификациjе текста: математички ... - Poincare

koncept ako se zna da i rec sama po sebi dobija svoje puno znacenje tek u ... problem ocene u kojoj meri neka sekvenca odgovara usvojenom modelu. Ako.

Прилог број 10 ЗАХТЈЕВ ЗА НИЖУ ПОРЕСКУ СТОПУ ...

(„Службени гласник БИХ-Међународни уговори“, број:______ ) („Службени лист СФРЈ - ... ПОДАЦИ ЗА ПОВРАТ ПОРЕЗА / DETAILS OF TAX RETURN:.

Прилог 3.2 Списак свих анкета у Високој школи електротехнике ...

Навести 2. предмет/ниједан: Навести 3. предмет/ниједан: 14. Наведите три предмета на којима су предавања била најбоље организована и изведена:.

ПРИЛОГ 4 < пословно писмо подносиоца захтева > ознака акта и ...

ПРИЛОГ 4. < пословно писмо подносиоца захтева > ознака акта и датум издавања. Текст изјаве: ИЗЈАВА. Фискалне касе типа ...

прилог познавању обилности урода и квалитета жира храста ...

Кључне речи: храст китњак, обилност урода, квалитет жира, оштећења жира. CONTRIBUTION TO ... На подручју североисточне Србије у претходном периоду китњак је пло- дoносио у ... Šumarski list – Posebni broj, str. 169 – 181.

барски патрицији menze (менче) – прилог познавању романско ...

11 мар 2014 ... Венецији, као и постојећих историографских сазнања, приказани су барски патрицији Menze у XV вијеку. Друштвени, посебно ...

Прилог 3. ОПШТИ МОДЕЛ ПЛАНА HACCP ЗА КЛАЊЕ СВИЊА У ...

Овај општи Модел плана HACCP за клање свиња обухвата предусловне програме и поступке који су засновани на принципима HACCP, узимајући у ...

Прилог 1 Због повећаног обима посла у Кабинету, који је ...

17 јан 2017 ... Налог ректора,проректора и ген.секретара. Током целе године ... средстава за путне ... ИСУ – ШВ-20 апликација за бруцоше. 13.

Душан Никодијевић, Јасеновац између броја и жртве – Прилог ...

Међутим, после краха „уроте“ Лорковић–Вокић и одласка генерала Глеза из. Загреба крајем лета 1944, почиње последња, мрачно апокалиптична фаза ...

ПРИЛОГ 3 Вредности неких основних физичких константи - Nobel

m3 kg-1 s-2. 1.5 x 10-4 на лоши а несигурност. Универзална гасна константа. 8.314 472 mol-1 K-1. 1.7 x 10-6. Планкова константа. 6.626 0693 x 10-34. J s.

Mikroorganizmi hrane

jeste biološki (bakterije, gljivice plesni, kvasci, insekti, glodari, otrovne biljke). Od bioloških faktora bakterije i gljivice su dominatne u ... Saprofitske gljivice.

SIROVE HRANE

Zašto gurmanska sirova hrana? Postoji puno knjiga, blogova, autora, promotera, i uopšte, tekstova o sirovoj hrani, kao i sve više de nisanih pravaca u okviru ...

doniranju hrane - HGK

Može li se donirati hrana s nedostatkom u označavanju npr. doniranje hrane bez etikete na hrvatskom ... Shematski prikaz doniranja hrane putem IT sustava za doniranje hrane - „e - doniranje“. 32 ... Izdano kome: Isprava*: ... zaštitnu odjeću.

MIKROBIOLOGIJA HRANE

Veliki značaj u prehrambenoj industriji, medicini. • Stvaraju ih neki Gram( ) rodovi. – Clostridium (anaerobni). – Bacillus (aerobni). Građa bakterija ...

268 KONZERVIRANJE HRANE

kojima se zasnivaju suvremeni procesi konzerviranja hrane (npr. konzerviranje sušenjem, dimljenje, držanje u hladnom, soljenje, kiseljenje u octu, držanje u.

Sigurnost hrane - Europa

i hranjive proizvode od zdravih biljaka i životinja, dok se ... sigurnosti hrane koji su među najvišima u svijetu. Obvezne ... najveći gospodarski sektor u EU‑u, koji.

Označavanje hrane - Dalmatia.hr

26 stu 2015 ... Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (Narodne novine, broj. 144/2014). • zahtjevi za označavanje nepretpakirane hrane ...

SERVIRANJE HRANE IN DEKORIRANJE

SVINJSKA ZAREBRNICA Z JABOLKI V MREŽICI (za 6 oseb) ... 1 kg prekajene šunke. Voda za kuhanje, korenček, peteršilj, lovor, česen, čebula, cel poper, ...

tvornica stocne hrane dd - ZSE

Obavili smo reviziju priloženih financijskih izvještaja društva Tvornica stočne hrane d.d. Cakovec, koji obuhvaćaju bilancu na dan 31. prosinca 2015. godine, ...

ELEKTRIČNI REZAČ HRANE

Ne perite jedinicu pogona tekućom vodom i ne potapljajte ga u vodu ili druge tekućine. • Aparat koristite isključivo za rezanje hrane isključujući tvrde pekarske proizvode, smrznutu hranu, hranu u ... Klizna pločica pravilno sjedi tek kad se može ...

ALERGENI PODRIJELOM IZ HRANE

... kakao i kavu. Alergija na jagode gubi se među odraslim osobama ... Akcija će stoga staviti u fokus trenutno stanje tehnika procjene rizika alergije, koje su veze ...

Sigurnost hrane u RH - zzjzdnz

12 pro 2016 ... tijela za provođenje službenih kontro- la u svim ... sti, inspekcijska tijela donose mjere za uklanjanje ... iscijeliti duh i tijelo“ poznate spisatelji-.

II Konzervisanje i kvalitet hrane.pdf

Pod kvalitetom hrane u širem smislu, podrazumeva se ... kvantitativnom analizom) ispitivanje hrane. ... nazivom „hladna pasterizacija“ ili „hladna sterilizacija“,.

Toksikologija hrane - Početna PPF

porijekla (histamin), te nutrijente koji mogu izazivati štetne nuspojave pod ... kalcij aluminosilikat), glina, zeolit, polimerne smole, granulirani aktivni ugljen itd.

nutritivna vrednost hrane

MEDICINSKA NUTRITIVNA TERAPIJA. VILSONOVE BOLESTI. POŽELJNO. (namirnice ... kruška, ½ šolje ananasa. Nektarine, avokado, suvo voće: grožñice,.

Vodič o doniranju hrane

Može li se donirati hrana s nedostatkom u označavanju npr. doniranje hrane bez etikete na hrvatskom ... Shematski prikaz doniranja hrane putem IT sustava za doniranje hrane - „e - doniranje“. 32 ... Izdano kome: Isprava*: ... zaštitnu odjeću.