Troškovnik - pulmologija.hr

mjere količina cijena ukupno. 1. Pripremni radovi organizacije radilišta i zaštita ostalih dijelova i ... Obračun po m2 površine mjereno po kosoj površini krova. m2.

Troškovnik - pulmologija.hr - Srodni dokumenti

Troškovnik - pulmologija.hr

mjere količina cijena ukupno. 1. Pripremni radovi organizacije radilišta i zaštita ostalih dijelova i ... Obračun po m2 površine mjereno po kosoj površini krova. m2.

Građevinski radovi i adaptacije-troškovnik pulmologija 2 - KBC Zagreb

građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, ... knjiga dostavlja se kompjuterski obrađena u excel formatu ... sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru Nadzora.

TROŠKOVNIK radova sanacije krovnog pokrova ... - pulmologija.hr

b) krovna ljepenka m2. 1.200,00 c) daščana oplata m2. 1.200,00. 12. Popravak drvene krovne konstrukcije koja je izvedena od pune drvene građe (rogovi 12/14 ...

Građ.radovi i adaptacije-troškovnik pulmologija 1 - KBC Zagreb

1 velj 2017 ... cijena i elemenata danih u osnovnoj ponudi i sve to unijeti u ... završnom PVC podnom oblogom do AB podne ploče. Na koti 0,06 cm skida se ...

TROŠKOVNIK stan MATIĆ, Rimska 6 TROŠKOVNIK krovopokrivački ...

TROŠKOVNIK krovopokrivački radovi. 1. Demontaže. Jediničnim cijenama obuhvatiti utovar i odvoz materijala na deponiju. 1.1. Skidanje pokrova od biber ...

Pulmologija

tumorskih sjena na plućima; CT u određivanju steiginga karcinoma pluća. ... iskašljaja na BK, indukcija iskašljaja; Mikrobiološka dijagnostika tuberkuloze; ...

Pulmologija - Propisi.hr

metakolinski test, CO difuzija, pletizmografija, 6-minutni test hodanja, „Shuttle walk“ test, plinska analiza arterijske krvi (3). 22. Torakalni tumori. Po završetku ...

Pulmologija - KBC Rijeka

Page 1. Page 2. Page 3.

obrazac za prijem - pulmologija.hr

Bolesnik / Obitelj su upoznati s osnovnom bolesti i prelaska na palijativnu skrb i ograničenim brojem dana boravka na palijativnom odjelu. Pacijent zaveden u ...

Dokumentacija za nadmetanje - Izmjena troškovnika - pulmologija.hr

Radovi zamjene krovnog pokrova zgrade SB za plućne bolesti Zagrebu na lokaciji ... opšava, oluka, gromobranske instalacije, zamjena vanjske stolarije u krovnim ... pod tavana, odvodnu limariju, nakon uklanjanja ploča potrebno je pažljivo ... bojanog lima (tip i boja kao pokrovni lim), opšav prilagođen pokrovu. Limeni ...

Program studija Pulmologija - medri - UNIRI

U Kliničkom bolničkom centru Rijeka, kao nastavnoj bazi ... Poslijediplomski specijalistički studij Pulmologija obvezni je dio programa specijalizacije iz ...

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI ... - pulmologija.hr

S P E C I J A L N A. BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI. Zagreb, Rockefellerova 3 e-pošta: [email protected] www.pulmologija.hr.

zahtjev za premještaj u jedinicu intenzivnog ... - pulmologija.hr

ZAHTJEV ZA PREMJEŠTAJ U JEDINICU INTENZIVNOG LIJEČENJA. SPECIJALNE BOLNICE ZA PLUĆNE BOLESTI. Ime i prezime: Datum rođenja: Dijagnoze:.

Prim. dr.sc. Marinko Artuković, dr.med. PLAN I ... - pulmologija.hr

-Palijativna medicina- predradnje potrebne za proširenje kapaciteta SB za plućne bolesti. Rockefellerova (i palijativna skrb u dnevnoj bolnici). -nadstandard ...

registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - pulmologija.hr

11 stu 2017 ... IKEA, Alfreda Nobela2, Sesvete. 08.11.2016. 9.000,00 kn. 99. ... Kutna garnitura za dnevni boravak za pacijente i posjete I. odjela bagatelna ...

1 Naziv uže specijalizacije Pedijatrijska pulmologija Naziv koji se ...

Naziv uže specijalizacije Pedijatrijska pulmologija. Naziv koji se stječe ... Klinika za pedijatriju, KBC Rijeka ([email protected]). -Mr.sc. Drago Ćaleta ...

V. TROŠKOVNIK

prozori kom. 19,00 kom. 7,00. - samo okviri prozora i vrata kom. 13,00. 2. 5,00. 3. ... pričvršćenom na drvene grede. ... Vanjski dvokrilni prozor sa griljama. a' a' a'.

PJN 41/18-TROŠKOVNIK

Kompletno sa postavom membrane „ETHAFOAM E-222“ ili ... U stavke uključena cijena sveukupnog rada, nabavka potrebnog materijala, primjena zaštite na ...

Troškovnik - Fed.HR

PRIPREMNI RADOVI r. broj opis radova jed. mjere količina jed. cijena iznos. 1.1. Geodetsko ... (Tervol-6 cm) i pokriti obostrano slojem PE folije. m². 57,80. 7.11.

troškovnik - GSG VG

skele. obračun po m2 ukupne površine skele. 14.740,00 m2 kn/m2. TOPLINSKA SANACIJA ... 4) završni sloj paropropusne silikatne žbuke u boji po odabiru projektanta ... U cijeni m2 komplet izvedene fasade obuhvatiti obradu svih špaleta ...

TROŠKOVNIK

br. Opis stavke. Jedinica mjere. Količina Jedinična cijena [kn]. UKUPNO*. [kn]. UKUPNO**. [kn]. 1. ... Rušenje ab vodovodnih okana (ploče, zidova, temeljne ploče) sa ... Injektiranje pukotina u betonu sa epoksidnim smolama radi ostvarenja ...

troškovnik - KBC Zagreb

Ukupna cijena fco. KBC Zagreb bez. PDV. 1 ... izradu i montažu na licu mjesta, sav potreban materijal, pripomoći, ... TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA. A. ... Demontaža sa odspajanjem kabela prosječno 10m kabela po rasvjetnom mjestu ...

Troškovnik - Radovi

Procjena radova i materijala odnosi se na građevinske radove i obrtničke radove. Procjena je izvedena na temelju ... za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u zgradarstvu i uputa proizvođača materijala koji se ... FASADERSKI RADOVI. 11.

Troškovnik IGRALIŠTE.pdf

jed. cijena cijena. 1. Demontaža metalne ograde igrališta s postojećih betonskih zidova ili ... II. ZEMLJANI RADOVI jedinica količina jed. cijena cijena. 1. Iskop rovova za temeljne trake te dijela terena igrališta radi ... V. FASADERSKI RADOVI.

TROŠKOVNIK RADOVA

Rubnjaci 18*25 palete. 2,00 ... Količin a. Jed. cijena. Prijevoz betonskih elemenata od kave Sv. Juraj do mijesta ugradnje. ... Armirano-betonski radovi. 3.1.

troškovnik - FERIT-a

Cijenom obuhvatiti i mjestimično žbukanje cementnom žbukom, postavljanje kutnih vodilica, rabiciranje, ako se ukaže potrebna na mjestima uklanjanja ...

Most Tupljak_PONUDBENI TROSKOVNIK

2.11. Postavljanje cestovnih rubnjaka dimenzija. 15/25/100. U cijenu su uključeni dobava i ugradnja sa pripadajućim betonom. Obračun po m. m. 120,00. 2.12.

Obrazac 2 – Troškovnik

1 kol 2017 ... SANACIJA MULA ŠPORKO ŽALO - KOMIŽA. J.M. KOL. JED.CIJENA. (BEZ PDV). UKUPNO ... kamenu bitvu - kamen tipa Plano. kom. 1,0.

troškovnik - zjzka

III ZIDARSKI RADOVI UKUPNO kn. Probijanje otvora za novi prozor u vanjskom ožbukanom nosivom zidu prizemlja, izvedenom od pune opeke debljine 31cm, ...

Troskovnik Malancec

3 pro 2014 ... Jedinična cijena. Iznos. 1. Dobava i postava cijevi fi 160 na oborinsku odvodnju dužine 4,0 m. Cijev se postavlja na svaku vertikalu u dvorištu.

Troskovnik B-5.kat , 2 - Dom Kantrida

mjesto nakon obrade zidova sa svim ... Zidarska obrada špaleta novoprobijenih ... Cijena mora obuhvatiti i demontažu postojećeg s odvozom na gradski deponij ...

troškovnik - Alka.hr

Izrada master dizajna za predloške. Sve stranice dizajnirati u prilagodljivom dizajnu. (responsive) za mobilne uređaje, tablete i desktop računala. Dizajn treba ...

TROŠKOVNIK OS-VV-05-19.xlsx

Kruh kukuruzni miješani ,30 % kukuruznog brašna 0,5 kg kom. 20.600. 10. Kruh sa sjemenkama (bio kruh) 0,40 kg kom. 19.700. 11. Kruh domaći - polubijeli ...

Troškovnik-ograda - KIF

cijena. [kn]. 1. MONTIRANJE OGRADE. 1.1. Nabava, doprema i ugradnja panelne ograde. ... -vrata klizna samonosiva, s motornim pogonom na daljinsko ...

Troskovnik - Ponikve Krk

Jedinične cijene izraditi na osnovu cijena materijala, radne snage, strojeva i ostalih elemenata. ... područje prometnica unutar zahvata, a odnosi se na čišćenje područja od ... materijala frakcije 60/120 mm za filterski sloj oko upojnog bunara.

TROŠKOVNIK MV-07-19.xlsx

(DRNIŠPLAST ili slični) kvalitetu dokazuje normom. ISO. 9001-9002, a kvalitetu cijevi dokazuje certifikatom DVGW GW 335-A2. Spajanje cijevi vrši se sučeonim ...

Troškovnik - Komunalac doo

Količina. Cijena. Ukupno. 1. RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE. I. PRIPREMNI ... Obrada špaleta se vrši nakon ugradnje nove pvc stolarije. Špalete ...

Troškovnik za - Genera dd

jednakovrijednih karakteristika. Dobava, isporuka i polaganje instalacijskih PK kanalica odgovarajućih dimenzija sa poklopcima ili kaoflex cijevi m. 1000. - kn ...

Troškovnik - SAFU

transparentnost i jednaki tretman (ocjenjivanje projekata temeljem ... ➢Kod trećeg poziva prijavitelj projekta će morati ... Troškovnik – Obrazac troškova (Budget).

1.Troškovnik prometnica

Jedinična cijena za radove iz pojedinih stavaka ovog troškovnika sadrži sav potreban rad ... 3. 2.4. 2-09.2. Izrada nasipa od miješanih materijala iz iskopa trase.

troškovnik radova - HAK Sesvete

13 lip 2019 ... Razgradnja lamperije s drvenom potkonstrukcijom sa zidova, uz ... skelu. m2 m2. Dobava materijala i bojanje žbukanih površina zidova i.

Troškovnik - Općina Petrijevci

CIJENA. UKUPNO. GRUPA 1. DEMONTAŽE, RUŠENJA, SANACIJE. 1. Obijanje ... Obrada unutarnjih špaleta prozora, nakon ugradbe stolarije. Širina do 20 cm.

troskovnik za nadmetanje - Plovput d.o.o.

Doprema, krojenje i ugradnja nove dašćane oplate krova. Građa treba biti II klase,crnogorica, propisno suha, piljena bez oštećenja i pukotina. Širina dasaka ne ...

Troškovnik - Općina Kršan

Rušenje postojećih pregradnih zidova debljine 7 ili 12 cm komplet sa žbukom sa ... Bojanje stropova i zidova disperzivnim bojama u bijelom tonu, na potpuno ...

troškovnik - Općina Končanica

cijena po jediničnoj mjeri ukupno. I. PRIPREMNI RADOVI. 1. Demontiranje postojećeg utorenog crijepa sa utovarom u vozilo ... (kao Tondach Kontinental Plus).

Prilog 3. Troškovnik - POU KNIN

OPIS PREDMETA NABAVE. Jedinica mjere. Količina. Jedinična cijena bez. PDV-a. Ukupna cijena ... (stepenice) visine cca 17,5 cm., te ulazna vrata nedovoljne širine. Ulazna vrata su ... vanjske vremenske utjecaje. Dimenzija rešetke.

Troškovnik - Grad Vodice

13 lis 2014 ... UKUPNO KAMENARSKI RADOVI. 3. LIMARSKI RADOVI: Opći uvjeti: Pri izvedbi limarskih radova izvođač je duţan pridrţavati se svih uvjeta i ...

KON-K5 d.o.o. TROŠKOVNIK (sa opisom radova)

Izrada izvedbenog građevinskog projekta obalnog zida i platoa. paušal. 1. 0,00. 1. ... Strojnoi ručno rušenje nadmorskog betonskog parapetnog zida u zoni ...

Troškovnik - Grad Umag

26 svi 2015 ... Postavljanje zaštitnih "U" barijera na zelenim površinama. Rad obuhvaća iskop temeljnih rupa dim. 30x30 cm i dubine. 35 cm (2kom po ...

Troškovnik - Grad Korčula

novoprojektirano priključno revizijsko okno te popravka puknute PVC cijevi D160 mm. Radovi se izvode u tlu I kategorije (C kategorije za široki iskop.

6. troškovnik - Općina Polača

mjesto izlaza cijevi za odvodnju procjedne vode i ... Spoj na postojeći sustav odvodnje procjedne vode. Sav rad i ... Betonske kanalice 36/65/24. Izvedba obloge ...

troškovnik - Općina Sračinec

Jed.mjera Količina. Jed.cijena. Ukupna cijena. 1. ZIDARSKI RADOVI. 1.1. m'. 95,00. 1.2. ... kutne lajsne te teraplast kao završni sloj u boji po želji investitora. m2.

Troškovnik - Grad Komiža

Izrada i montaža krila punih, glatkih, dvokrilnih zaokretnih vrata. ... Izrada i montaža krila punih, glatkih, četverokrilnih harmonika vrata - ovješena krilo na krilo. ... U stavke uključena cijena sveukupnog rada, nabavka potrebnog materijala, ...

troškovnik - Zagorski vodovod

Jed. cijena (kn) Ukupno (kn). 1. Osiguranje ... 7. Tehnički uvjeti: 1.Fazonski komadi:(lijevano željezo) ... Željezna armatura. -rebrasto željezo (mreža i šipke).

Troškovnik - Grad Solin

Draškovićeva ulica, 21210 Solin, dio k.č.zem. 5653 k.o. Solin. Faza: glavni projekt. Strukovna odrednica projekta: arhitektonski projekt. Ovlašteni projektant:.

troškovnik - Grad Kaštela

CIJENA UKUPNA CIJENA ... odlaganje opasnog otpada. Obračun po m2 površine krova. m2. 95,00. 0,00 ... Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom.

Troškovnik - Porezna uprava

17 ožu 2017 ... Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže UKUPAN trošak za pojedine radove i dobave ... skidanje potrebnih skela i razupora, kao i gradilišne ograde propisane ... STAVKE ALU BRAVARIJA - OKVIRI I ALU GRILJE PROZORA.

Troškovnik C - Komunalije Novalja

RAZVODNI ORMAR RCS. Dobava, isporuka i montaža razvodnog ormara crpne stanice RCS. Predviđen je samostojeći limeni ormar sastavljen od 6 polja u ...

troskovnik - DV 'Dugo Selo'

Jediniana cijena betonskih i ab radova ukliuauje slijede6e: ... Jedinidna cijena armiraekih radova ukljuduje sliiedece: ... konstrukcijom lip kao Troha-Dil ili.

Troškovnik-UDUVŽ 2018

kamen, brušeni beton. 1. 17,34. A5. Portal lifta inox. 1. 7,80. A6. Vanjska stolarija (prozori) aluminij staklo. 8. 85,00. Etaža: VIII. kat (stavke A7. - A11.) 303,55. A7.