krapinsko-zagorka županija grad zabok općina bedekovčina općina ...

31 sij 2018 ... OPĆINA BEDEKOVČINA. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA. 1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina za 2018.

krapinsko-zagorka županija grad zabok općina bedekovčina općina ... - Srodni dokumenti

krapinsko-zagorka županija grad zabok općina bedekovčina općina ...

31 sij 2018 ... OPĆINA BEDEKOVČINA. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA. 1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina za 2018.

krapinsko-zagorska županija grad zlatar općina bedekovčina općina ...

13 svi 2019 ... OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Mandatne komisije. 1868. 2. Odluka o razrješenju i ...

krapinsko-zagorska županija grad zabok općina radoboj općina tuhelj

3 tra 2017 ... Izmjena i dopuna Urbanističog plana uređenja „Centar 3“ Zabok. 847. 6. Pravilnik ... nalaze se trgovački centri (Konzum, Plodine, Lidl i sl) gdje.

grad zabok općina krapinske toplice - Krapinsko-zagorska županija

18 pro 2013 ... člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zipkica Zabok. 2830. OPĆINA ... Upravnog vijeća. Dječjeg vrtića Zipkica SANDRA ŠKREBLIN iz Zaboka,.

krapinsko-zagorska županija grad pregrada grad zabok općina ...

11 ruj 2019 ... GRAD PREGRADA. AKTI GRADONAČELNIKA. 1. Zaključak o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednje škole s područja ...

krapinsko-zagorska županija grad pregrada grad zabok općina hum ...

12 ožu 2019 ... Gradsko vijeće Grada Zaboka daje prethodnu suglasnost isporučitelju komunalne usluge, trgovačkom društvu Komunalno - Zabok d.o.o., ...

grad klanjec grad donja stubica grad zabok općina bedekovčina ...

21 srp 2017 ... Stolarija ZEMLJIĆ. Čret 53, 49 217 ... Stolarija LJUBEJ. Selno 74, 49 217 ... NEVENKA VNUK, Matije Gupca 1, Krapinske. Toplice - članica. 3.

grad donja stubica grad pregrada grad zabok općina bedekovčina

18 velj 2019 ... Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2019. ... pri Osnovnoj školi Donja Stubica (“Službeni glasnik ... tivnih temperatura.

krapinsko-zagorska županija grad donja stubica grad zlatar općina ...

OPĆINA ZAGORSKA SELA. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Odluka o izradi strateškog razvojnog plana Općine Zagorska Sela. 851. OPĆINA ZLATAR BISTRICA.

krapinsko – zagorska županija grad klanjec grad zlatar općina ...

29 kol 2019 ... Suglasnost na Cjenik za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog ... izvodne radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovačni- ce, stolarije ... od vijenca do sljemena, jer cijela krovna ploha mora biti.

krapinsko-zagorska županija grad pregrada grad zlatar općina ...

9 tra 2018 ... Grada Pregrada, nastalu uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta (naglog ... Prognoza količina otpada rađena je za razdoblje do. 2022. godine.

grad pregrada grad zlatar općina bedekovčina općina desinić ... - KZŽ

24 lip 2019 ... I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za 2019. godinu. 2515. 4. I. Izmjena i dopuna ... u svrhu seoskog turizma (kušaonica i prodaja vina, manji restoran, manje ... paravani, način gradnje i dr.) kao i primjenom važeće.

krapinsko-zagorska županija grad donja stubica općina ...

22 velj 2016 ... no-rekreacijsko-športski centri s hotelima (Jezerčica-Za- luke i Boke) i turističko-kulturni ... Cjenik usluga za krajnjeg korisnika određen je u po-.

krapinsko-zagorska županija grad oroslavje općina ... - Zelenjak d.o.o.

i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Zlatar Bistrica. 763. 4. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja ...

krapinsko-zagorska županija općina hum na sutli općina kraljevec ...

Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Radoboj 2007.-2013. godine ... tli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj: 21/13.), Općinsko ... organa lokalne samouprave, poštanski ured i turistički ured. 2. SUSTAV ...

krapinsko-zagorska županija općina đurmanec općina mihovljan ...

10 velj 2017 ... koriste Jedinstveni upravni odjel i ured načelnika Općine Mihovljan za 2017. Godinu. 395 ... U „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske župa-.

krapinsko-zagorska županija općina budinščina općina petrovsko ...

12 pro 2018 ... OPĆINA ZLATAR BISTRICA. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Proračun Općine Zlatar Bistrica za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i ...

krapinsko-zagorska županija grad pregrada općina gornja stubica ...

13 tra 2018 ... Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mače. 1512. 5. Odluka o ... uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Mače za 2017. godinu i Izviješće. 1517. 9. ... AKTIVNOST: A180001 Prijevoz učenika, šk.kuhinja i stipendije ... B.A.M.T. d.o.o., Mače 92a, Mače. Članak 2.

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina ... - Istarska županija

CRVENICA tipična plitka i srednje duboka,. CRVENICA lesivirana srednje duboka,. EUTRIČNO SMEĐE vrtača (50:20:20:10). SMEĐE NA VAPNENCU plitko,.

krapinsko-zagorska županija grad donja stubica grad zabok grad ...

28 svi 2019 ... radno vrijeme. 113-03. 01 ... STP “TRGOCENTAR” d.o.o., Zabok. 470-03. 01 ... za vrijeme jakog vjetra i noćnim satima (od 19,00 do 05,00 sati),.

krapinsko-zagorska županija grad oroslavje grad zabok grad zlatar

11 velj 2019 ... 3) Usluge veterinar. higijeničarske službe u odvoženju lešina i napuštenih životinja s javnih ... krmača ispostavljenih od Veterinarskih stanica.

krapinsko-zagorska županija grad pregrada grad zabok grad zlatar

22 svi 2014 ... Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zlatar Bistrica. 812 ... 4 studen i 6 učeničkih stip.donacija PBZ-12 mjeseci. 58.000. 58.000.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZABOK

1 tra 2014 ... Zagorska liga za borbu protiv raka, Inicijativa za dosto- janstvo i kvalitetu ... 4 velika nogometna igrališta, koji se čiste i održavaju sukladno ...

općina lobor općina radoboj općina sveti križ začretje - Krapinsko ...

OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Godišnji obračun Proračuna Općine Lobor za 2015. godinu. 414. 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ...

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Grad Novi Marof

uporabe/katastar ska kultura katastarska čestica predviđeni oblik raspolaganja ... 1. V VARAŽDINSKA. NOVI MAROF. BELA. 318426. 107/1. 5517. PAŠNJAK.

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Grad Duga Resa

uprave https://geoportal.dgu.hr/ vidljivo da je dio zemljišta izgrađen. Vlasništvo RH 2/3 i PAPA JURAJ 1/3. 2. IV KARLOVAĈKA. DUGA RESA. BELAJ. 307467.

općina hum na sutli općina jesenje općina konjščina - Krapinsko ...

2 srp 2015 ... “MIKROMOTOR”. Zagrebačka 28, Zlatar. 85. M. I. HRŠAK d.o.o.. Frana Galovića 17, Krapina. 86. MONARIS d.o.o.. Matije Gupca 31, Gornja ...

općina radoboj - Krapinsko-zagorska županija

1 velj 2018 ... 1. Odluka o prihvaćanju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Radoboj. 510. OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE.

republikahrvatska krapinsko zagorska županija općina radoboj ...

OPĆINA RADOBOJ. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL. KLASA:350-01/18-01/003. URBROJ:2140/04-18-86. Radoboj, 17.10.2018. Temeljem članka 102. Zakona ...

republikahrvatska krapinsko-zagorska županija općina đurmanec ...

Međunarodni cestovni granični prijelaz I kategorije Macelj. • Međunarodni granični prijelaz II kategorije Lupinjak. • Autocesta u izgradnji A2. • Planirana brza ...

republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina tuhelj ...

Erika Šokota. Alen, Kornelija. 8. Trsteno 37. 7. Lana Supina. Mladen, Suzana. 5.b. Lj.Gaja 58. 8. Sven Supina. Mladen, Suzana. 8. Lj.Gaja 58. 9. Mihaela Večerić.

1 republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina tuhelj ...

Ivan Barlović. Fakultet strojarstva i brodogradnje. / industrijsko inženjerstvo i menadžment. 3. godina / 5. semestar. 17. 10. Mario Lončarić. Ekonomski fakultet u ...

republika hrvatska krapinsko zagorska županija općina jesenje ...

OPĆINA JESENJE. OPĆINSKO VIJEĆE. KLASA: 021-05/19-01/39. URBROJ: 2140/05-19-1. Gornje Jesenje, 29. kolovoza 2019. Temeljem članka 13. Zakona o ...

republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina gornja ...

OPĆINA GORNJA STUBICA ... novogodišnji koncert. KUD MATIJA GUBEC, Zagrebačka 8, Gornja. Stubica. 7.000 ... Župa Laz, Laz Bistrički 183, Marija Bistrica.

republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina stubičke ...

Zabok. ^Trgovišće. Oroslavje. Marija. Bistrica. Gornja. Stubica. Kraljevec ... subjekata te Općine Stubičke Toplice i tvrtke Eko-flor plus d.o.o. Oroslavje u provedbi.

republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina krapinske ...

8 ožu 2019 ... Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice ( dalje u tekstu: Vrtić), na radno mjesto odgojiteljice predškolske djece na puno radno vrijeme, 40 sati ...

republika hrvatska krapinsko zagorska županija općina konjščina ...

ZVONIMIR MAJDAK, rođ. 16.07.1950., Turnišće 72 a, Konjščina- za doprinos ugledu i promociju Općine Konjščina kroz izradu tradicijskih drvenih igračaka. 6.

općina bale grad rovinj općina svetvinčenat općina žminj općina ...

Sv. Feliks. Finida. Golubinka. 3. GRP. Trasa "Energija". P4. Bypass - Limska draga - jama Smokvice i Bliznice. Romualdova. Gradine špilja. OPĆINA KANFANAR.

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina svetvinčenat općina ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR ... OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ. OPĆINA VRSAR. OPĆINA SV. LOVREČ.

1 republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina sveti križ ...

Kao i sve ostale jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i Općina ... Tvrtka Einhell Croatia započela je građevinske radove na dovršenju objekta ...

grad zabok grad oroslavje općina sveti križ ... - Zagorski vodovod

Troškovi NN priključka struje prema predračunu HEP-a(Elektra Zabok) izdanim PEES od starne HEP-a ... mobitela. * industrijski utikač, 32A/5p-6h kom. 1,00. * brojač sati rada, 230 VAC kom. 2,00 ... Popravak cestovnog rubnjaka. Radove na ...

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Općina Pićan

159. PAŠNJAK. ZAKUP. Posjedovni list 113. 4. XVIII ISTARSKA. PIĆAN. GROBNIK. 316431. 105. 336. LIVADA. ZAKUP. Posjedovni list 113. 5. XVIII ISTARSKA.

grad pregrada grad zlatar općina jesenje općina kumrovec općina ...

30 tra 2019 ... OPĆINA JESENJE. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA. 1. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga. 1653.

grad klanjec općinabudinščina općina gornja stubica - Krapinsko ...

NET. O. ZADUŽIV. ANJE. / FINANCIRANJE. 45.348,34. 460.000,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00 ... vrijeme obavljanja dimnjačarskih poslova može se do- govoriti i ...

OPĆINA BALE OPĆINA KANFANAR GRAD ROVINJ OPĆINA ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR. GRAD ROVINJ. OPĆINA SVETVINČENAT. OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ.

MAPA 2 - Općina Bedekovčina

Nove prometno-manipulativne površine sastoje se od asfaltnih i betonskih ... Cijevi unutar objekta će se voditi horizontalno i vertikalno po panel zidu ... Sabirna jama je smještena uz sami objekt pa se unutarnja odvodnja spaja direktno na.

glasnik - Općina Bedekovčina

kada je osnovana Zagorska nogometna liga. Stvaranjem hrvatske države ustrojen je Nogometni savez Krapinsko-zagorske županije, kojem je pripala i Zagorka ...

Bedekovcanski glasnik-br. 8 - Općina Bedekovčina

... obljetnicu “Magdale- nića” koju proslavu su svojim doprinosima omogu- ćili Mesnica “Kudelić” i Cvjećarnica “Sys”. 27. KRONOLOŠKI pREGLED DOGAĞANJA ...

Odluka o porezima - Općina Bedekovčina

1 sij 2018 ... Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ... Glede razreza, naplate, žalbe, izvršenja obnove postupka , zastare i ...

bedekovcanski-glasnik - Općina Bedekovčina

Bedekovčina II. „Zagorje, ja Tvoj sem sin“ pjeva osoba koju ... Albumom “Ak sem ti srčeko ranil” na proljeće smo osvojili porin za najbolji album folklorne glazbe ...

Bedekovcanski glasnik - Općina Bedekovčina

a nije realizirano te da je bilo rečeno da će društvo «Cigle- nica» d.o.o. urediti dio ... za proširenje groblja te je naveo da treba dogovoriti kamo ... Mi znamo koliko je potrebno i znoja ... Gradimo pečenjaru, uređujemo zelene površine, obojali.

bedekovcanski-glasnik–br. 3 - Općina Bedekovčina

obloge za peći, kamine i kaljeve peći, a od. 1999.god. započinje s proizvodnjom visoko- kvalitetnih keramičkih ploča za oblaganje ka- mina i peći. 16.

oPćina Bedekovčina - Zagorje International

20 ruj 2016 ... Zabok. U kupnju i uređenje zemljišta, sređivanje imovinskog stanja , pro- ... Lidl je inače u Krapini otvoren 2012. godine, kao 79. Lidlova ...

Bedekovcanski glasnik- br. 6 - Općina Bedekovčina

obrtu Strojni iskop-transport «Zajec», vlasnik Vladimir ... dine te od tada Specijalna oprema Općini Bedekovčina ne ... star, likovna i ritmičko-plesna sekcija.

Gradevinski projekt - Općina Bedekovčina

Nove prometno-manipulativne površine sastoje se od asfaltnih i betonskih platoa, ... Cijevi unutar objekta će se voditi horizontalno i vertikalno po panel zidu ... Sabirna jama izvest će se od vodonepropusnog betona klase C30/37 i razreda ...

županija grad/općina redni broj bm naziv lokacija adresa ...

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA ZORIĆA. DUGO SELO, JOSIPA ... ZAGREBAČKA. JASTREBARSKO. 1 ... JASTREBARSKO II. SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ... - Grad Zabok

Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, Zemljišno knjižni odjel provest će ovu Odluku u zemljišnim knjigama tako da će na nekretninama iz točke I. ove ...

glavni arhitektonski projekt - Općina Bedekovčina

Zagreb, travanj 2017. ... Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa . ... površini od 579,24 m² što je 30% ukupne površine čestice. ... obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10, 55/12) i Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma ...

Građevinski projekt niskogradnje - Općina Bedekovčina

Izrada: HRŠAK & HRŠAK d.o.o. Radićeva 32, Zagreb. • glavni projektant: Tamara Hladki, mag.ing.arch. • projektant građevinskog projekta: Stjepan Hršak, ing.

županija grad/općina redni broj bm naziv lokacija adresa ... - ZG izbori

KOZARI BOK IX. ODVOJAK 11. GRAD ZAGREB. GRAD ZAGREB. 127. KOZARI PUTEVI. OŠ DR. VINKA ŽGANCA. ULICA NEDE KRMPOTIĆ 7. GRAD ZAGREB.