crnogorski osnovna skola j - Zavod za školstvo

napravi nove riječi, tj. glagolske imenice i pridjeve. 4.2. Uočava i kazuje ... Sait Orahovac: Jesenji pastel. Narodna lirska pjesma: Kujundžija i hitroprelja.

crnogorski osnovna skola j - Zavod za školstvo - Srodni dokumenti

crnogorski osnovna skola j - Zavod za školstvo

napravi nove riječi, tj. glagolske imenice i pridjeve. 4.2. Uočava i kazuje ... Sait Orahovac: Jesenji pastel. Narodna lirska pjesma: Kujundžija i hitroprelja.

osnovna škola - Zavod za školstvo

godine donio predmetni program FRANCUSKI JEZIK – fakultativna nastava za IV, V i VI ... Provjerljivi su i služe kao osnova za definisanje standarda znanja.

OSNOVNA ŠKOLA UVOD U PROGRAMIRANJE ... - Zavod za školstvo

Predmetni program UVOD U PROGRAMIRANJE, izborni predmet za VIII ili IX razred osnovne škole izradili su: dr Radoje Šćepanović i mr Goran Šuković.

OSNOVNA ŠKOLA NJEMAČKI JEZIK ... - Zavod za školstvo

utvrdio predmetni program NJEMAČKI JEZIK – fakultativna nastava za IV, V i VI ... kao osnova za provjeru postignuća učenika/ca na određenom nivou učenja.

Obrazovanje za održivi razvoj osnovna škola - Zavod za školstvo

uvažavanje međunarodnih strateških dokumenta na polju obrazovanja za održivi razvoj. Međupredmetne teme: 1. Klimatske promjene. 2. Zelena ekonomija. 3.

OSNOVNA ŠKOLA RUSKI JEZIK, fakultativna ... - Zavod za školstvo

Ruski jezik kao jedan od svjetskih jezika (oko 300 miliona vlada ruskim jezikom kao maternjim ili stranim) kroz istoriju je pretrpio različite strategije u ...

Crnogorski jezik i književnost - Zavod za školstvo

Crnogorski jezik i književnost. 2. Predmetni program. CRNOGORSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST. I, II, III i IV razred srednje stručne škole. Izdavač: Zavod za školstvo.

PROGRAM CRNOGORSKI GIMNAZIJA n - Zavod za školstvo

analize govorenih/naglas čitanih/ekranizovanih ... sami/same koriste stilske figure i procjenjuju njihovu ... Antun Gustav Matoš: Jesenje veče. Vojislav Ilić: Veče.

naša škola - Zavod za školstvo

podrazumijeva holistički pristup i interdisciplinarnost u razmišljanju, sposobnost ... značenje, navikava učenike/ce na promjenu radne klime, povećava njihovo.

Uputstvo za samoevaluaciju škola - Zavod za školstvo

... rada ustanove ........ 15. III OBLAST: Etos škole/ustanove . ... Svaki nivo ima određeno značenje, od najvišeg nivoa – veoma uspješno, do najnižeg nivoa – ne ...

“KAKVA JE NAŠA ŠKOLA?” Uputstvo za ... - Zavod za školstvo

... rada ustanove ........ 15. III OBLAST: Etos škole/ustanove . ... Svaki nivo ima određeno značenje, od najvišeg nivoa – veoma uspješno, do najnižeg nivoa – ne ...

NASA SKOLA SUNCE U CVRCKU 100 godina ... - Zavod za školstvo

starijim!) čitaocima, svrstala ga je u red uvijek aktuelnih i zanimljivih autora sa trajnim mjestom u ... tekst sa svim karakteristikama koje mu pripadaju, ali jeste jedna od Brankovih naratoloških ... svakako će ovaj autor živjeti zajedno sa svojim čitaocima i otvaraće se čudesna vrata književnog ... sanjam te često i mislim na te.

Osnovna škola Stejpana Radića, Bibinje - Osnovna škola Stjepana ...

Testovi objektivnog tipa – pedagog ... GEOGRAFIJA. 1,5. 2. 2. 2. 13. ... Primjena individualnog rada, rješavanje zadataka iz radne ... Priprema učenika za natjecanje. Razvijati ... Po 1.sat tjedno - priredbe i kult. manifest.u školi, Lidrano 2017.,.

osnovna škola dragojle jarnević, karlovac - Osnovna škola Grabrik

zadataka. PROFIL. MATEMATIKA 7 : udţbenik i zbirka zadataka iz matematike ... ŠK. 7. KEMIJA. KEMIJA 7 : udţbenik iz kemije za sedmi razred osnovne škole.

OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA - Osnovna škola Malinska-Dubašnica

OSNOVNA ŠKOLA MALINSKA - DUBAŠNICA. P R A V I L N I K o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva. Travanj 2017.

crnogorski glasnik intelektualne svojine - Zavod za intelektualnu ...

Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore - “Crnogorskog ... žive životinje, svježe voće i povrće; sjeme, prirodne biljke i cvijeće; hrana za životinje, slad. ... Kl. 21: Kućne ili kuhinjske sprave i posude; češljevi i sunđeri; četke (izuzev kičica) ... Walter Gropius, je osnovao Bauhaus, specijalizovanu školu za sve vrste obrta 1919.

matematika os - Zavod za školstvo

III razred osnovne škole i na 13. sjednici drugog saziva, održanoj 16. 12. 2010. godine izmjene predmetnog programa MATEMATIKA za IV, V, VI, VII, VIII i IX razred ... 4 časa nedjeljno). Oblast: GEOMETRIJA (orijentaciono – 50 časova).

Fizika - Zavod za školstvo

I i II razred srednje stručne škole. FIZIKA. I ili II razred srednje stručne škole ... Čaluković N., Miranović P., Fizika – zbirka zadataka za 2. razred gimnazije, Zavod ...

Logika - Zavod za školstvo

LOGIKA. OIP - dopuna maturskog standarda za predmet Filozofija u III razredu gimnazije ... Predmetni program LOGIKA,OIP za III razred gimnazije, izradili su:.

Psihologija - Zavod za školstvo

Predmet PSIHOLOGIJA, obuhvata naučna saznanja iz opšte psihologije, psihologije ličnosti, socijalne psihologije i psihologije rada. Namijenjen je ...

Italijanski - Zavod za školstvo

Kao prvi strani jezik, italijanski se u osnovnoj školi može učiti od četvrtog razreda (drugi ciklus) ili fakultativno od prvog razreda (prvi ciklus). ... futur I, imperativ.

matematika - Zavod za školstvo

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX razred osnovne škole ... da se izborom primjera iz učenikova/učeničina okruženja matematika ... tekstualni zadaci; brojevni izrazi. ... U drugome razredu je množenje i dijeljenje obrađeno na skupu brojeva do 100.

Šta je znanje - Zavod za školstvo

Metakognitivno znanje. Naredni i najviši nivo znanja Ganje (1985) naziva kognitivnim strategijama. Osnovna i najvažnija odlika ovog tipa znanja je personalni, ...

Srbija - Zavod za školstvo

Godišnji plan i program rada Škole je osnovni akcioni, pedagoški dokument ... upitnika da se časovi dopunske i dodatne nastave redovno održavaju učenici su ... sa dodatnom iz crnogosko-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti.

biologija - Zavod za školstvo

SISTEM ORGANA ZA. DISANJE. 1. 1. 1. 9. SISTEM ORGANA ZA. VARENJE. 2. 1. 1. 10. KRVNI SISTEM. 3. 2. 2. 11. ORGANI ZA IZLUČIVANJE. 1. 1. 12.

Spanski - Zavod za školstvo

Španski jezik je zvanični jezik u Španiji, u kojoj živi 40 miliona stanovnika, u 19 ... Osnove za obnovu nastavnih planova i programa osnovne škole, Ministarstvo ...

engleski - Zavod za školstvo

Ciljevi i zadaci učenja engleskog jezika u osnovnoj školi se zasnivaju na uvažavanju potreba i učenika/ca i društva, te na kompetencijama koje omogućavaju da ...

Задачи - Zavod za školstvo

17 фев 2013 ... Provjerimo da li borce možemo podijeliti na dva odreda pod uslovima slučaja b), a da luka ... Kralj sada pita Anju: „Da li znaš boju svoje kape?

Biodiverzitet - Zavod za školstvo

TEMA: SLANE I SLATINSKE MOČVARE, SLANE I SLATINSKE UTRINE. Operativni ciljevi. Aktivnosti. Pojmovi/sadržaji. Korelacije. Učenik/ca treba da: - zna šta ...

geografija - Zavod za školstvo

i II razred srednje stručne škole i GEOGRAFIJA za I ili II razred srednje stručne škole. ... Program je planiran za 28 sedmica, dok je 7 sedmica namijenjeno planiranju programa od strane škole, odnosno ... izvora rade prezentacije, ukazuju.

sociologija - Zavod za školstvo

B. Tadić, Socijologija politike, Unireks, Podgorica, 1996. - V. Stanovčić, Vlast i sloboda, Čigoja štampa, Beograd, 2003. - E. Moren, Duh vremena, Kultura, ...

Njemacki - Zavod za školstvo

NJEMAČKI JEZIK (prvi strani jezik). 2. ... Njemački jezik kao strani jezik u osnovnoj školi, značajan je kako u ... Perfekt (regel – und unregelmäßige Verben.

Danilovgrad - Zavod za školstvo

zapisnika nema dokaza da je prethodno razmotren od strane Nastavničkog vijeća i Savjeta roditelja. ... sastanaka, unošenje ocjena koje nije u skladu sa Pravilnikom o vrstama ocjena i ... Lijep ekološki primjer dali su učenici prvog ... Rezultati ankete pokazuju da se redovno održavaju roditeljski sastanci i da su roditelji ...

elektrotehnika - Zavod za školstvo

čitanje i primjena elektrotehničkih simbola i shema;. - pravilno korišćenje ... pripremi shemu električne instalacije jednosobnog stana;. - obezbijedi komplete ...

priroda - Zavod za školstvo

Predmetni program PRIRODA. V i VI razred osnovne škole. Izdavač: Zavod za školstvo. Urednik: Pavle Goranović. Lektura: dr Adnan Čirgić i Jelena Šušanj.

crnogorski_osnovna_n - Zavod za školstvo

Naziv predmetnog programa.........................................................................................................................................................................5. 2. Određenje predmetnog ...

muzicka kultura os - Zavod za školstvo

Narodne pjesmeiz Srbije: Oj, Moravo; Banatsko kolo. - A.Korać: Zimska pjesma. - M. Šouc: Zakleo se bumbar. - Eklips: Kiša i grmljavina. - M. Tajčević: Balkanska.

Algoritmi i programiranje - Zavod za školstvo

ALGORITMI I PROGRAMIRANJE je izborni predmet koji učenici/e mogu birati u III ili IV ... programiranje učenici/e mogu da se upoznaju sa osnovama razvoja ...

Muzika - moj jezik - Zavod za školstvo

homofonija. Ritam (takt, metrika, muzički metar); melodija (osobine tona, vokalna melodija, instrumentalna melodija, artikulacija, ornamenti); harmonija (interval ...

KORICE 10 matura .cdr - Zavod za školstvo

Maturski i stručni ispiti propisani su zakonima o ... maturski standard. Obavezni predmeti. Maternji jezik i književnost. 4. 140. 4 ... 2 Engleski jezik (jezik struke).

likovna umjetnost - Zavod za školstvo

2. Katalog znanja – predmetni program. LIKOVNA UMJETNOST. I ili II razred srednje stručne škole. Izdavač: Zavod za školstvo. Urednik: dr Dragan Bogojević.

Komunikacijom do znanja - Zavod za školstvo

opisuje tri nivoa ili vrste znanja koje bi učenici/e trebalo da „ponesu“ iz škole. Kako sam ... Đorđević, J.: Savremena nastava, Naučna knjiga, Beograd, 1986. 11.

Ljubica Popović - Zavod za školstvo

Osnovna pedagoška dokumentacija (Knjiga vaspitnog rada, Ljetopis, zapisnici) se vodi u ... Oko 87% anketiranih roditelja se izjasnilo da se u Vrtiću njeguje duh.

osnovi saha - Zavod za školstvo

Šah jedna od najstarijih ljudskih tvorevina. ... Šah je jedinstvena multidisciplinarana oblast stvaralaštva. ... razumiju neophodnost rokade u fazi otvaranja.

geografija I ili II razred SSS - Zavod za školstvo

Ova pitanja podstiču radoznalost učenika/ca i zanimanje za Svijet u kome živimo, ali razvijaju i intelektualne sposobnosti, ... Amerika i njena uloga u svijetu, ... 6. Rakićević, T., Dukić, D.: Geografija za I razred gimnazije, Zavod za udžbenike i ...

Latinski jezik - Zavod za školstvo

b) Broj časova po godinama obrazovanja i oblicima nastave. U nastavnom planu za gimnaziju planirano je da latinski jezik bude obavezan predmet u trećem ...

Njemački jezik - Zavod za školstvo

NJEMAČKI JEZIK (TREĆI STRANI JEZIK). 2. ODREĐENJE PREDMETNOG ... Pers. Pl.) - Konjunktiv II (als Wen-dung). - Partizip I (rezeptiv). - Partizip II.

BIOLOGIJA I i II razred sss - Zavod za školstvo

Biologija je fundamentalna nauka koja nastoji opisati i objasniti živi svijet koji nas ... Od molekula do ćelije, Biologija za prvi razred opšte gimnazije – Helena ...

Oscilacije i talasi - Zavod za školstvo

a) Položaj, priroda i namjena predmetnog programa. Izborni predmet Oscilacije i talasi predviđen je Planom devetogodišnje osnovne škole u 8. razredu i ...

ljekovito bilje - Zavod za školstvo

Podgorica, 2008. Predmetni program LJEKOVITO BILJE, izborni predmet za VIII razred devetogodišnje osnovne škole, izradila je komisija u sljedećem sastavu:.

LLEL prirucnik - Zavod za školstvo

... u lokalnoj zajednici, o Izrada pomoćnih materijala za učenje i njihovo publikovanje na školskom Internet sajtu. ... panoa (plakata) i tim za izradu i distribuciju pozivnica (školskom osoblju ... Samostalna izrada budžeta (20'). Ciljevi učenja.

Priroda i drustvo - Zavod za školstvo

... i III razred osnovne škole. Priroda i društvo za I, II i III razred osnovne škole ... prema prirodi. - upoznavanje sa značajem zdravlja i načinima njegova očuvanja.

geografija I i II razred sss - Zavod za školstvo

5. 3. OPŠTI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA. Cilj učenja geografije je da učenici/e: ... I RAZRED. 1. UVOD U GEOGRAFIJU. 2. PLANETA ZEMLJA. 2.1 Oblik i veličina Zemlje. 2.2 Zemlja u kosmosu ... Oblik Zemlje; veličina Zemlje; elipsoid.

osnovi sah fakultatuivno - Zavod za školstvo

u fazi otvaranja. Položaj teških figura u otvaranju. Rokadna postava. Greške u otvaranju. Stalno isticati da je otvaranje veoma važna faza šahovske partije i da ...

izborni predmeti - Zavod za školstvo

predmetni programi za devetogodišnju osnovnu školu. 1 ... Izborni predmet izrada multimedijalnih slajd prezentacija nije vezan za razred. ... izradu prezentacija.

Računarske i Veb prezentacije - Zavod za školstvo

6. NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA I STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI. ... Predmetni program RAČUNARSKE I VEB-PREZENTACIJE za II ili III razred ...

građansko vaspitanje - Zavod za školstvo

Građansko vaspitanje se, u ovom određenju, po prvi put uvodi u osnovno obrazovanje i obavezan je predmet u VI i VII razredu osnovne škole. Njegovi sadržaji ...

FIZIKA I ili II razred sss - Zavod za školstvo

Katalog znanja – predmetni program. FIZIKA. I ili II razred srednje stručne škole ... tako da se kroz nastavu fizike upoznaje i usvaja jezik, kao i metode koje se ...

Učimo zajedno - Zavod za školstvo

Naša škola. NAŠA ŠKOLA – Učimo zajedno: o ocjenjivanju, o nastavi maternjeg jezika, ... opisno ocjenjivanje u prva tri razreda osnovne škole, ... učenika/ce, eventualno u obliku bilješke, opisno ili u kodiranoj formi, kao na primjer bilješka ... Ova vrsta planiranja lako je primjenljiva u razrednoj nastavi i praktikuju je učitelji/ce.

Yanimljiva geografija - Zavod za školstvo

Pigmeji, Bušmani, Tuarezi; Aboridžini. Građansko vaspitanje. Nastavne jedinice: kulturne, vjerske, etničke, generacijske razlike i njihovo prožimanje; odnosi na ...