paralelne strukture na kosovu - OSCE

da se napravi razlika između perioda do januara 2003, kada su paralelni sudovi ... Orahovac/Rahovec, Dragaš/Dragash i Istok/istog bilo je pozitivnih znakova ...

paralelne strukture na kosovu - OSCE - Srodni dokumenti

paralelne strukture na kosovu - OSCE

da se napravi razlika između perioda do januara 2003, kada su paralelni sudovi ... Orahovac/Rahovec, Dragaš/Dragash i Istok/istog bilo je pozitivnih znakova ...

Mislav Kuzmi´c PARALELNE STRUKTURE ... - Repozitorij PMF-a

Dretve. Dretva je najmanja cjelina jednog procesa, a proces se moze sastojati od više dre- tvi. Dretva predstavlja jednu nezavisnu kontrolu toka unutar procesa.

profili zajednica na kosovu - OSCE

U regionu Prizrena, pet porodica Aškalija i 24 osobe vratile su se tokom ... Dana 26. februara 2010, i opština Kamenicë/Kamenica potpisala je sličan ... Aškalije koje imaju zdravstveni karton mogu se obratiti srpskim ... Radio „Sharri“, komercijalni radio na albanskom jeziku sa nekoliko sati programa na bosanskom jeziku;.

Tiraž i politizacija štampanih medija na Kosovu - OSCE

1 Na osnovu podataka koje su dali dnevni listovi Bota Sot, Epoka e ReEpoka e ... dnevni list Express tvrdi da je njegova ciljna čitalačka publika kosovska elita a.

Priruĉnik OSCE-a Rad policije zasnovan na ... - OSCE POLIS

(NCIS) (NCIS Corporate Communications, 2000); i (ii) Kodeks prakse – nacionalni ... Ima tri osnovne uloge: pokretanje i primjenu taktičkog menija na. Strategiju ...

Projektiranje sustava paralelne prihvatnice s povratnom vezom

16 ruj 2019 ... 4.3 Senzor sile. ... 4.3.2 Shema spajanja s upravljačkom jedinicu . ... za bojanje trebat će nam veliki raspon pokreta, ali će se nositi jako mali tereti, dok će roboti ... Neki od senzora mogu biti i senzori blizine koji koriste aktivno.

paralelne izvedbe algoritama za sortiranje podataka - Fakultet ...

8 lis 2016 ... Imenovanje Povjerenstva za obranu diplomskog rada ... se resursi računala koriste istovremeno, a svaki resurs (bila to memorija, procesor ili grafička ... iskoristila prednost paralelnog programiranja, program mora biti napisan „paralelno“, tako ... Graf koji prikazuje ubrzanje paralelne verzije Quick sort-a u.

registrovati biznis na kosovu - NGO Aktiv

Pre Zakonu o poslovnim društvima Kosova, poslovna delatnost na Kosovu, osim u ograničenim izuzecima predviđenim zakonom, se može obavljati samo u ...

15.10.2018 Seksualno uznemiravanje na Kosovu - Kosovo ...

42 Isto, Poglavlje XX krivična dela protiv seksulanog integriteta. 43 Prema ... djevojka silovana i da joj je policija ponudila pomoć (žena, starosti 63, Mitrovica).

MAFIJA KAO PRIMJER PARALELNE VLASTI: PRIMJER ITALIJE

10 sij 2011 ... svi mafijaši biti oslobođeni optužbi, no dogodilo se upravo suprotno. Također broj- ni pentiti, među kojima Leonardo Messina, Gaspare Mutolo i ...

Uputstvo o Strukturi Brojeva Bankovnih Računa na Kosovu ... - BQK

13 феб 2015 ... Ovim uputstvom se objašnjava;struktura brojeva bankovnih računa na Kosovu, kodovi banaka i njihovih filijala, kao i metoda proračuna ...

Imena i Prezimena na Kosovu - Agjencia e Statistikave të Kosovës

Puno zakonsko ime jedne osobe u dokumentima, obično sadrži najviše tri identifikacionih elemenata: ime, srednje ime (obično žena nakon stupanja u brak) i na ...

Razmatranje pravca do trajnih rešenja za IRL na Kosovu - Joint IDP ...

kompenzaciju/restituciju (kod KIA)?. 1. ... Nema poverenja u KIA instituciju. 4. ... Grlica. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 2. 0. 0. 0. 3. Gornje Selo. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0.

Registar NVO za zaštitu životne sredine na Kosovu - Regional ...

Euro. GIS. Sistem Geografskih Informacija (Geographical Information System). JIE. Jugoistoćna Evropa ... predstavili značajan broj onih koje su aktivne u ovoj zemlji. ... brojevi telefona i faksa, e- mail adresa i ... Blue Life Environmental (J.E.K.-a). Shoqata ... Direktna pošta (na pr. poštanske dopisnice, pisma, flajeri). □ Javna ...

priručnik za polaganje pravosudnog ispita na Kosovu - ACDC

položili stručni ispit za sudiju za prekršaje, pravosudni ispit polažu kao dodatni ispit, po ... Literatura: Zakon o nasledstvu, univerzitetski udžbenik po izboru.

Za vise informacije Žene i Muškarci na Kosovu, 2014/2015

http://ask.rks-gov.net ... Rod se odnosi na uloge koje žene i muškarci, devojčice i dečaci igraju u ... Ali, u stvarnosti žene ne uživaju svoja prava kao i muškarci.

Projekat za borbu protiv privrednog kriminala na Kosovu* (PECK II ...

(Priština, Đakovo, Gračanica, Mamuša i Gnjilane). Glavni rizici od ... Svega 26 zaposlenih sprovodi nadležnosti ove agencije utvrđene različitim zakonima ...

Srpska zajednica na Kosovu: Zamrznut život u zamrznutom konfliktu

8 јан 2019 ... (Orahovac, Peć, Goraždevac, De-čani, Velika Hoča). Istraživači su ... regionu, što je recept za geopolitičku nestabilnost. Diskretno, srpski i al-.

Rodna analiza stanja na Kosovu - Kosovo Women's Network

Služba za distribuciju električne energije na Kosovu. KEU. Kancelarija Evropske unije. KIESA. Kosovska agencija za investicije i podršku preduzećima. KIJU.

tjelesna visina adolescenata na kosovu i njen odnos sa drugim ...

22 lis 2018 ... Kefalometar je konstruisan po istom principu kao i pelvimetar, osim što je manji, pa prema tome ima i manju mjernu skalu. Njegov raspon je do ...

Pristup zdravstvenoj zaštiti na Kosovu - Kosovo Women's Network

Bard Ajeti, Bardil Redžepi, Behar Ferizi, Biljana Kuzmanović, Dren Tahiri, Enis Fazliji, Fjola ... „integrišući kuće, centar za integraciju, rehabilitaciju, socijalizaciju hronično ... privatni auto kako bi otišlo lekaru, i manje od 20% je otišlo peške.

imovinska prava na kosovu: ukleto nasleđe jednog društva u ... - ICTJ

23 феб 2009 ... pribora za kupatila i spavaće sobe. Norveška vlada je pomagala povratak kosovskih Albanaca i investirala je u otvaranje prodavnice JYSK-a ...

Imena srpskih i drugih žrtava čija su tela ekshumirana na Kosovu i ...

potkošulja i zeleno-plave kupaće gaće na pruge - telo 2BA-139; ... crne boje kratkih rukava, kupaće gaće teget boje, etiketa »SPEEDO«, ostatak crvene.

Janjevo na Kosovu - najstarija hrvatska dijaspora - Hrvatska matica ...

3 ruj 2018 ... Ime i prezime / Name and surname. Adresa / ... malo obradiva zemljišta, Janjevci su odu- ... ENG The Janjevci are a regional ethnic Croatian.

Geološke strukture

je izgrañena Zemljina kora. Uz ostale geološke discipline strukturna geologija je važna. 2. Uz ostale geološke discipline strukturna geologija je važna za:.

Algebraične strukture

tivna grupa. Komutativno grupo imenujemo tudi Abelova grupa. 0. Opomba 1.3 Najveckrat bo ze iz konteksta jasno, katero binarno operacijo ◦ mislimo.

Algebarske strukture

asocijativnost kazemo da je polugrupa (asocijativni grupoid). Ukoliko u ... 0 ⇒ AB ∈ GL(n,R). • asocijativnost: opcenito vrijedi za matrice (Linearna algebra 1).

Algebraicne strukture - Fmf

R = {α ∈ R ; α > 0} je Abelova grupa za mnozenje. Enota je 1 in inverz α−1. 5.) (Rn, ) je Abelova grupa. Enota je vektor 0 in inverz vektorja v ∈ Rn je vektor −v.

CELIČNE STRUKTURE IN ORGANELI

*citoplazma: organeli citosol. CELIČNE STRUKTURE IN ORGANELI. MEMBRANSKE STRUKTURE. Membrana ali plazmalema. Celična membrana ali ...

Diskretne strukture, Relacije - I deo

b) Na partitivnom skupu proizvoljnog skupa A, inkluzuja ⊆ je jedna binarna relacija. ... prema Tvrd¯enju 2, familija svih ̺-klasa jeste jedna particija skupa A.

Diskretne strukture, Funkcije - I deo

Kompozicija funkcija. Neka su dati skupovi A, B i C, i preslikavanja f : A → B i g : B → C. Kako je skup B istovremeno domen preslikavanja g i kodomen presli-.

Analiza strukture banaka u RH

U četvrtom poglavlju istažit ćemo vrste imovine banaka u Republici Hrvatskoj te ... veličinu pojedinih vrsta imovine u ukupnoj strukturi aktive, koristeći statističke ...

strukture podataka - Puskice

Napisati iterativni algoritam za binarno pretraživanje niza celih brojeva sortiranog u opadajućem redosledu. (10 poena). 7. Napisati funkciju za INFIKS prolaz ...

C, Operatori, kontrolne strukture

Grupisanje operanada uz operatore: ✓zagrade (mogu biti ugneždene). ✓prioritet (16 nivoa). ✓asocijativnost (smer grupisanja). ✓na istom prioritetu, grupisanje ...

Animirane kinematičke strukture

13 lip 2010 ... animacije kretanja čovjeka, točnije hodanja. Najprije ćemo se ... Nećemo raditi kostur identičan kosturu čovjeka nego ćemo ga pojednostaviti u ...

14obk-p5-strukture proteina - PMF

2. 3. Struktura proteina. Konformacija proteina = prostorni raspored atoma u proteinu (protein može poprimiti bilo koju konformaciju a da pri tome ne dođe do ...

STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI

Robert Manger, Miljenko Marušic. STRUKTURE PODATAKA. I ALGORITMI skripta. Drugo izdanje. (s primjerima u programskom jeziku C). Zagreb, rujan 2003.

Algoritmi i strukture podataka

24 дец 2018 ... Program je opis algoritma koji u nekom programskom jeziku ... Program je skup instrukcija – naredbi. • Naredba ... Generisi 3 loto kombinacije.

Algebarske strukture BorisŠirola

Algebarske operacije i algebarske strukture. Imamo dvije vrste ... Grupa, kao algebarska struktura, je osnovni pojam u matematici. Grupe se pojavljuju u analizi ...

Gramatičke strukture - Element

WH – QUESTIONS: WH word auxiliary verb subject ... Verb patterns. When two verbs are together, the first one determines the form of the second. VERB  ...

Diskretne strukture, Skupovi

Partitivni skup. Zadatak: Odrediti sve podskupove skupa A = {α, 2, 5, w}. Reˇsenje: Svi podskupovi skupa A su broj broj elemenata podskup podskupova. 0. ∅. 1.

second - OSCE

21 Sep 2012 ... Local Press. 136. Snežana Pečenčić. Senior Adviser for Normative Af- ... Tijana Nedeljkov. Administrative Assistant. OSCE Mission to. Serbia.

SINTAGMEMSKE STRUKTURE U HRVATSKOME JEZIKU

Drugim riječima, sintaksa se dijeli na sintaksu skupine, sintaksu rečenice i ... značenje padeža dok se sintaksa skupine, kao i kod prethodnika, uopće ne uočava.

KVANTITATIVNI POKAZATELJI STRUKTURE IZABRANIH ...

kojim bi se raznolikost `ivih bi}a na nekom podru~ju mogla apstrahirati broj~a- nom vrijedno{}u (Shannon 1948; Simpson 1949). Takav na~in opisa bioraznoli-.

UML dijagram složene strukture - Poincare

Uvod. Dijagram složene strukture se koristi za prikaz interne strukture neke klase, objekta ili slučaja upotrebe. Sastavni su deo UML-a, počevši od verzije 2.0.

algoritmi i strukture podataka - Poincare

ALGORITMI I STRUKTURE PODATAKA. IV čas. 1. Konkatenacija je operacija nad dva skupa koja zadovoljavaju uslov da su svi ključevi u jednom skupu manji ...

DOLOČANJE STRUKTURE PROTEINSKIH KOMPLEKSOV Z EPR

Zaradi tega sestavljajo svojo skupino intrinzično neurejenih proteinov. Intrinzično nestrukturirani oziroma neurejeni proteini (Intrinsially disordered proteins ...

Algebarske strukture Skripta - pmfst

lizatora. Neka je K podgrupa od G takva da je H ⊲ K. Tada je kHk−1 = H za ... Definicija 2.1 Prsten je neprazan skup R s dvije binarne operacije i ∙ koje nazi-.

Strukture podataka i algoritmi - zvrba.net

3. Slozenije strukture podataka. 1–27. 3.1. Hash. 1–27. 3.2. Stabla. 1–29. 4. Grafovi. 1–38. 4.1. Definicije. 1–38. 4.2. Reprezentacija grafa. 1–39. 4.3. Algoritmi.

Proteini i njihove trodimenzionalne strukture - PMF

Proteini su linearni polimeri a nastaju povezivanjem monomernih jedinica, koje ... Proteini se spontano nabiru u ... To je zbog toga što okosnica β strukture ne.

Diskretne strukture, Iskazna logika - I deo

rija koju danas zovemo matematicka logika ili simbolicka logika. George Boole. 1815–1864. Diskretne strukture. – 5 –. Iskazna logika - I deo. Diskretne strukture.

Primeri aplikacija linijske strukture

Nacrtati zmaja, kao na slici. private void Form1_Paint(object sender,. PaintEventArgs e). {. Graphics g = e.Graphics;. // ne treba u Paint-u g=CreateGraphics();.

IV–Osnovne algoritamske strukture - vtsnis.edu.rs

Ciklična (Iteracija ili Petlja) - algoritam kod kog se odreĎeni broj ... 1 to k. 2 step k. 3 telo petlje while-do repeat-until brojačka petlja broj prolaza. 1. 3. 1. 2 k kk n.

MODELIRANJE OPTIMALNE FINANCIJSKE STRUKTURE

ovoj funkciji, financijski posrednici ne bi postojali. Financijski posrednici su poslovne tvrtke koje pružaju financijske usluge poput NOW računa (negotiable order ...

Uvod u algoritme i strukture podataka

Oblast algoritama i struktura podataka potvrdila je svoje mesto u ra- cunarstvu zbog ... Algoritmi i strukture podataka se nalaze u centru svih metodologija koje se ...

Strukture podataka i algoritmi - TFZR

na medijumu nosača podataka kod direktnih datoteka se ne dozvoljava sekvencijalno čitanje sloga iz datoteke. Dakle, kod direktnih datoteka ne postoji relacija ...

Osnovne algebarske strukture 3. Grupe

Osnovne algebarske strukture. 3. ... Osnovne algebarske strukture3. ... struktura. Ure ¯deni par (G, θ) koji se sastoji od nepraznog skupa G i binarne operacije.

Sekundarne strukture Fibrilarni proteini

Nivoi strukture proteina. • Primarna struktura. • Sekundarna struktura. • Super-sekundarna struktura. • Tercijarna struktura. • Kvaternarna struktura ...

Diskretne strukture - Univerza v Ljubljani

konjunkcija veze mocneje kot disjunkcija, disjunkcija veze mocneje kot implikacija in implikacija veze mocneje kot ekvivalenca. 2. Istovrstni (dvomestni) vezniki ...

Pokazatelji finansijske strukture (zaduženosti).pdf

Kod pokazatelja finansijske strukture (zaduženosti) najćešće se koriste sledeći pokazatelji: ▫ Koeficijent ( racio) zaduženosti;. ▫ Keficijent (racio) sigurnosti;.