transkript - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

za razdoblje 1. sječanj do 31. ožujka 2015. godine. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju dostavila nam je Vlada. Federacije radi razmatranja i davanja ...

transkript - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine - Srodni dokumenti

transkript - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

za razdoblje 1. sječanj do 31. ožujka 2015. godine. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju dostavila nam je Vlada. Federacije radi razmatranja i davanja ...

l,lft - t - 4s\,/lg N - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

rUesena predmeta odbor za ialbe je u 811 predmeta (G5%) utvrdio da je ... 7.340 KM, nabava materijala isitnog inventara u iznosu od 2.922 KM idr.

emijer - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

20,015.720,00 KM. Trezorski zapisi dospijevaju na naptatu 12.07.2019. godine. Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi: Bankarski sektor. fiO%.

izvje š tajinformacija - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

1 sij 2019 ... aktivnosti na prodaji tri korištena vozila u vlasništvu FBA, koja su prodana ... licitacije „u paketu“, po načelu „viđeno – kupljeno“, uz primjenu metoda ... Sparkasse. Leasing. d.o.o.. Sarajevo. Neposredna. - obimna kontrola. 5.

parlament federacije bosne i hercegovine 1018 ukaz zakon

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDI. Proglašava se Zakon o poljoprivredi koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma ...

obiteljski zakon federacije bosne i hercegovine - Vlada Federacije ...

posvojenje, skrbništvo, pravni učinci izvanbračne zajednice žene i muškarca, prava i ... (1) Obitelj u smislu ovog zakona je životna zajednica roditelja i djece i drugih ... dokaza medicinskim vještačenjem sud će odrediti rok do kojeg dokaz.

Zavod za transfuzijsku medicinu - Parlament Federacije Bosne i ...

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU. FEDERACIJE B I H. SARAJEVO. HRVATSKI JEZIK. Financijski plan. Prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2016.

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 19. stav 1. Zakona o Vladi ... Stav 3. istog ~lana mijenja se i glasi: "Usvojeni ... doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje i po tom osnovu.

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - Obrtnička komora ...

četvrte godine tokom zaposlenja, a s ciljem unaprjeđenja sanitarno-higijenskih uslova rada. U procesu edukacije osoba iz higijenskog minimuma provode se ...

(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio. Parlament Federacije BiH na sjednici ...

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

onoliko vremena koliko zakon propisuje za zastarjelost krivičnog gonjenja. Član 17. Zastarjelost izvršenja kazne. Ako u ovom zakonu nije drukčije propisano, ...

zakon - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

postupka, usmeni pretres, rješenje o prekršaju, žalba, povraćaj u pređašnje stanje, ... pravomoćnim rješenjem o prekršaju da je odgovorna za određeni prekršaj.

Untitled - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

pravo na mirovinu ne može biti osiguranik u dobrovoljnom osiguranju. Članak 21. ... prethodnog mjeseca, kako bi se nivo mirovina održao na dostignutom nivou. ... Strategija je odredila da se startna (prva) vrijednost boda treba izračunati.

O CESTAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. OPĆE ...

cestama, koncesija na javnim cestama, financiranje javnih cesta, upravni ... održavanja javnih cesta primjenjuje se Zakon o izvlaštenju Federacije Bosne i ...

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ... - Vlada BPK

edsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirja- na Čučković, dr. sc. Šahbaz ... frizerski salon „RIO“, vl. Riad Tatarin. ID broj: ... Frizersko-kozmetički salon „GLAMUR“, vl.

O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ...

(5) Uknjižba je konačan upis prava na nekretninama, kojim se bezuvjetno stječu, ... Ako se radi o upisu promjene vlasništva potrebno je priložiti ugovor o ...

Zakon o nasljeđivanju Federacije Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

1 lis 2014 ... Zastara prava na traženje smanjenja raspolaganja pravnim poslovima ... kad je nasljednik umro nakon okončanja ostavinske rasprave, a prije.

Sinergija u poreznoj politici Federacije Bosne i Hercegovine

1. Pojmovno određenje sinergije. Sam pojam sinergija ima široku primjenu. Vrlo često se koristi u mnogim naučnim disciplinama. Etimološko značenje ove riječi ...

zakon o cestovnom prijevozu federacije bosne i hercegovine

prijevoza putnika i tereta u linijskom i izvanlinijskom cestovnom prijevozu; ... ovog zakona, u motornom vozilu se mora nalaziti pismeni ugovor o prijevozu, ...

Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine

(4) Zemljišnoknjižni uložak se sastoji iz natpisa (naslova) i tri odjeljka (A, B i C). Član 17. Natpis zemljišnoknjižnog uloška. U natpisu zemljišnoknjižnog uloška se ...

Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

člana 62. stav 2) tačka 1) zakona, procesa rada i zaštite na radu, proizvoda, robe i usluga, ... (11) Federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektorat.

Porodični zakon - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

(2) Sud će odbiti zahtjev za sporazumni razvod braka ako sporazum koji se tiče djeteta ... za stavljanje pod starateljstvo, za imenovanje staratelja i prestanak starateljstva ... Osobu koja je dužna davati izdržavanje sud će obavezati na plaćanje ...

Zakon o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine

službenika obuhvata uvođenje u posao i radni period koji ukupno traje 12 mjeseci, osim ako nije drugačije određeno ovim Zakonom. (2) Neposredno nadređeni ...

zakono poreznoj upravi federacije bosne i hercegovine

za razrez, naplata i povrat poreza, žalbe na porezna rješenja, administrativne kazne za porezne prekršaje, podzakonski akti i porezna mišljenja, drugačije.

Scanned Document - Željeznice – Federacije Bosne i Hercegovine

LOT 2-impregnisana hrastova skretnička građa. Ugovor za javnu nabavku roba - impregnisana hrastova skretnička građa (LOT-2) dodjeljuje se ponuđaču ,, ...

izvjestaj o izvrsenju budzeta federacije bosne i hercegovine u ...

Izmjenama i dopunama Bud2eta Federacije BiH za 2018. godinu, po osnovu prihoda, primitaka i finansiranja, planirana su sredstva u iznosu od 2.989,7 miliona ...

žfbh-info 31.indd - Željeznice – Federacije Bosne i Hercegovine

Osposobljena pruga Maglaj-Zenica ... Lukama Zadar i Šibenik Unska pruga je jako bitna jer ... Ličkoj pruzi, Unska pruga koristi kao alternativni pravac za.

ljekarska/liječnička komora federacije bosne i hercegovine pravilnik ...

Ljekarska/Liječnička komora FBiH. Član 2. Postupci licenciranja ljekara/liječnika, u smislu ovog Pravilnika, podrazumijevaju: 1) postupak izdavanja licence ...

nacrt – 27 january 2005 - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

27 sij 2005 ... zastarjelost, prekršajni postupak, prekršajni nalog, zahtjev za ... da se podvrgne vanbolničkom liječenju zavisnosti od alkohola i droga u.

prostorni plan federacije bosne i hercegovine za period ... - Vlada TK

okruženja (prodaja na vanjsko tržište). ... potrošača prirodnim gasom samo jednim transportnim pravcem i izvorom, svrstava BiH u zemlje ... nije dopušteno probijanje bedema radi trasiranja pristupnih putova na imanja; ... seosko naselje.

strategija razvoja drvne industrije federacije bosne i hercegovine za ...

Strategija razvoja drvne industrije Federacije BiH za period 2016 – 2025. godina. 2 ... tipova i vrsta za namještaj, stakla za namještaj, ljepila i ostalih pratećih ...

strategija upravljanja vodama federacije bosne i hercegovine 2010.

biološki dva puta (ljeto i jesen). Standardno, od ... 2019.)- vizija BiH 2019. bez mina je ujedno i uvjet za mogući pristup melioracinim površinama. 284 Odredba o ...

Zakon o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

uprave, saradnja Porezne uprave sa drugim vladinim ... porezna mišljenja, drugačije uređene drugim ... Porezna uprava je Federalna uprava u sastavu.

Z A K O N O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I ...

svih poreznih zakona, Zakona o jedinstvenom sistemu ... sudski registar bio nedopustiv ili je naknadno ... će podatke o imovini dužnika na koju se može.

1 UDRUŽENJE POSLODAVACA FEDERACIJE BOSNE I ...

odgovornošću, član nadzornog odbora i uprave dioničkog društva i prokurist ne smije bez ... značenje pojmova opoziv i suspenzija što je nedopustivo.

U IME BOSNE I HERCEGOVINE Sud Bosne i Hercegovine ... - CIN

krivičnom predmetu protiv optuženog Josipa Grmača i dr., zbog krivičnog djela pranje novca iz ... OPTUŽENI:JOSIP GRMAČA, sa ličnim podacima kao u spisu.

SUD BOSNE I HERCEGOVINE

29 kol 2011 ... Vidović Nikom-Ninom - o osiguranju i fizičkoj zaštiti objekata Vlade HNK, ... Medić Goran (162), Mišić Željko (153), Tarčuki Fabijan (151), ...

SUD BOSNE I HERCEGOVINE - Sud BiH

30 svi 2008 ... bez ikakvog službenog položaja u logoru Keraterm, ulazio u logor ... isljednike i koja je u svom iskazu navela da je imala radno vrijeme kao i ...

1 LJEKARSKA/LIJEČNIČKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I ...

LJEKARSKA/LIJEČNIČKA KOMORA. FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE. PRAVILNIK. O ZAJEDNIČKIM KRITERIJIMA I POSTUPCIMA STRUČNOG ...

informacija o mikrokreditnom sistemu federacije bosne i ... - FBA

30 lip 2016 ... izvještaja koje su MKO dostavile Agenciji na dan 30.06.2016. godine. SADRŽAJ ... zadržale približno isti nivo bilansne sume u odnosu na posmatrani period. Pad bilansne sume ... Pozajmice od pravnih i fizičkih osoba. 1.200.

U IME BOSNE I HERCEGOVINE ! SUD BOSNE I ... - Sud BiH

robu, odnosno cigarete 77 šteka i to: Malboro crveni 10 šteka, Malboro bijeli 10 ... plavi 1 šteka, Walter Wolf gold 100 s 1 šteka, sve sa poreznim markicama BiH ...

Untitled - Sud Bosne i Hercegovine

zapisničara, u krivičnom predmenu protiv opruženog Katavić Vlade, zbog krivičnog djela porezna utaja iz ... Ragle, Ivana Katavić. 1c Zoran Cvijanović, a da ...

RELJEF BOSNE I HERCEGOVINE

i kraški reljefni oblici. Fluvijalna morfoskulptura, prostorno, manje je zastupljena. Uglav- nom prevladava u prostranim zavalskim ulegnućima na sjeveru Bosne i ...

ZAKONO POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I ... - PUFBiH

svih poreznih zakona, Zakona o jedinstvenom sistemu ... sudski registar bio nedopustiv ili je naknadno ... će podatke o imovini dužnika na koju se može.

standardna klasifikacija zanimanja - Vlada Federacije Bosne i ...

Kriteriji za razvrstavanje zanimanja najčełće su : vrsta posla, predmet rada, ... To su: organizacijski i stručno-administrativni poslovi za najviła predstavnička i ...

8. Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i ...

1 sij 2019 ... (Informacioni sistemi za slanje, obradu i prikupljanje finansijskih izvještaja ... zahtjeva za izdavanje dozvole za rad drugom lizing društvu je u toku, te su izdate saglasnosti ... Holding AG, EFSE, Procredit Bank AG Frankfurt i Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana. ... Web adresa Ime – Naziv vlasnika Udio. 1.

Zakon o policijskim službenicima Federacije Bosne i ... - fmup

(2) Policijski službenik nosi uniformu u skladu sa pravilnikom policijskog organa i drugim ... 1. čiji je identitet potrebno utvrditi, kada nema drugog načina, ... g) na fer i pravično postupanje, bez obzira na: spol, rasu, nacionalno ili društveno ...

Zakon o maticnim knjigama Federacije Bosne i ... - Prnjavorac

knjiga vjenčanih i matična knjiga umrlih (u daljnjem tekstu: matične knjige) ... Činjenice i podaci upisani u matične knjige prema stavu 2. ovog člana mogu se ...

Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i ... - Prnjavorac

primjenjivati samo Zakonom o policijskim službenicima Federacije Bosne i. Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/05, 70/08 i 44/11 - u daljnjem ...

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i ... - vrifbih

12 ruj 2019 ... Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i. Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod) koji ...

ULOGA ŽENA U POLITIČKOM ŽIVOTU FEDERACIJE BOSNE I ...

21 дец 2017 ... kolika je zastupljenost žena u političkom životu BiH na razi- ... Mostaru. Sanja Ledić je diplomirani ... Svaka promjena političkih predstavnika,.

ULOGA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I ... - PUFBiH

okvira i ulogu PUFBiH u prikupljanju javnih prihoda za koje je nadležna. ... transakcijskim računima i ne podnosi finansijske izvještaje i porezne prijave. Ako se ima u vidu ... Tabela 2: Izdata mišljenja za period od 2015. do 31.10.2018. godine.

oporezivanje prometa nekretnina na području federacije bosne i ...

❖Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svim onim što je sa ... stvarima ako pripadaju nekretnini ili ih zakon izjednačava sa nekretninama (Primjer: ... (VLASNIŠTVO), ISPORUKE, DAROVANJA ILI ZA DRUGE PRENOSE ... pojavljuje u prometu uz kupoprodajni ugovor, porezni obveznik registrovan za oblast.

europski parlament je i tvoj parlament! - EDIC Karlovac

Marijana Petir. Dubravka Šuica. Ivana Maletić. Ivan Jakovčić ... nikakav obrok u školi, jer naša djeca u školama sada imaju mogućnost jesti zdravo i domaće.

MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

17 svi 2011 ... i ure|ajima zgrade, te na~in odre|ivanja cijene stana i prestanak stanarskog prava. [...] ^lan 46. Ugovori o kori{tenju stana koji su zaklju~eni u ...

HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA BOSNE I HERCEGOVINE, sv. 2 (E–J ...

(ravnatelj Ivan Anđelić), Znanstveno vijeće kojega je, na čelu s akademikom Dalibo- rom Brozovićem, proširilo koncepciju leksikonskoga u enciklopedijsko ...

Nacrt odluke - Sud Bosne i Hercegovine

krivnja. (2) Sumnju u pogledu postojanja činjenica koje čine obilježja krivičnog ... nedokazana, što bi u suprotnom obavezivalo redovne sudove da primijene ...

parlamentarna skupština bosne i hercegovine - mft.gov.ba

odnose na budžetska sredstva i evidentiraju u sistemu Glavne knjige Trezora; ... sud Bosne i Hercegovine i ostale institucije pravosuđa Bosne i Hercegovine, te.

ustav bosne i hercegovine - Ustavni sud BiH

o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičnim ... uzastopni mandat, slijedom kojeg naredne četiri godine neće imati pravo biti ...

PARLAMENTARNA SKUP[INA BOSNE I HERCEGOVINE

operater, uključujući i sve poštanske naljepnice i druga propisana poštanska obilježja koja služe kao dokaz plaćanja poštanske usluge; p) "direktna pošta" znači ...