2. ISTOSMJERNA ELEKTRIČNA STRUJA I STRUJNI KRUGOVI

OEIE. 3.2 Električni strujni krug istosmjerne struje. • Električni strujni krug je zatvoreni put (petlja) kojim teče električna struja. • Jednostavni električni strujni krug ...

2. ISTOSMJERNA ELEKTRIČNA STRUJA I STRUJNI KRUGOVI - Srodni dokumenti

2. ISTOSMJERNA ELEKTRIČNA STRUJA I STRUJNI KRUGOVI

OEIE. 3.2 Električni strujni krug istosmjerne struje. • Električni strujni krug je zatvoreni put (petlja) kojim teče električna struja. • Jednostavni električni strujni krug ...

2. istosmjerna električna struja i strujni krugovi - Veleri

3.13 Međusobno spajanje otpornika. 3.14 Električne mreže. 3.15 Energija električne struje – električna energija (rad). 3.16 Snaga istosmjerne električne struje ...

Električni strujni krugovi - Medicinski fakultet Osijek

Slika 4. Paralelno spojeni otpornici. U vježbi je potrebno sastaviti strujni krug prema shemi, pomoću priloženog pribora. Slika 5. Shema spoja koji valja sastaviti ...

Elementarna robotika: Strujni krugovi, Robotičke konstrukcije

Strujni krugovi. Strujni krug je sastavljen od električnih ili elektroničkih elemenata koji su povezani u funkcionalnu cjelinu kojim teče električna struja.

ELEKTRIČNA STRUJA

Električna otpornost žičanog provodnika dužine l, konstantnog preseka S i od homogenog materijala: S l. R. ∙. = ρ. [Ω] ρ - specifična otpornost, zavisi od prirode ...

1. Električna struja

Električni napon U koji djeluje između polova električnog izvora pokreće naboje krugom, tj. stvara električnu struju. Električni izvor napona jednog volta obavi ...

Elektrostatika i električna struja

21 феб 2020 ... Električni potencijal i napon. • Kapacitet. • Električna struja i elektromotorna sila. • Omov zakon za jednosmjernu struju. Kirhofova pravila ...

Električna struja u tečnostima

1. Električna struja u tečnostima. Provodljivost tečnosti. Elektrolitička disocijacija. Potpuno čiste tečnosti nisu provodnici struje. To znači da je i čista voda izolator.

Smjernice za pripremu ispita: Električna struja

Električna struja, prolazeći kroz ljudski organizam, djeluje na sljedeće načine: ... Izmjenična struja ima svoje karakteristike po obliku i odnosima njenih veličina.

3. električna struja kroz vakuum, plinove i poluvodiče

ELEKTRIČNA STRUJA KROZ VAKUUM djelovanje napona na elektrone. (potencijalna energija). ⇓ gibanje elektrona. (kinetička energija). Q=1,602 10-19 C m e.

električna struja i statički elektricitet kao uzrok požara

ELEKTRIČNA STRUJA I STATIČKI. ELEKTRICITET KAO UZROK POŽARA. Pripremljni material za student master studija zaštite na Visokoj tehničkoj školi ...

ELEKTRIČNA STRUJA KROZ TEKUĆINE Elektrolitička disocijacija

elektrolitička disocijacija = stvaranje pozitivnih i negativnih iona bez električnog polja elektroliza – taloženje izdvajanjem iz neke mješavine. – npr. tijek struje ...

Ohmov zakon. Električni otpor. (električna )struja usmjereno gibanje ...

Ohmov zakon. Električni otpor. (električna )struja usmjereno gibanje naboja (elektrona). Jakost električne struje s. C. A jakost električne struje je količina naboja ...

Električna vuča / Električna vozila – 3. kolokvijum Beograd, 02.02 ...

2 феб 2008 ... Konkretan, završni odgovor na svako podpitanje (1A, 1B...2A, 2B..) uokviriti pravougaonim ramom. Sa desne strane rama/zaokruženog rešenja ...

ELEKTRIČNA PRAŽNJENJA — ELEKTRIČNA VUČA

Jednofazni serijski kolektorski vučni motor redovno se upotrebljava na vozilima za izmjeničnu struju snižene frekvencije. (16f Hz), a samo iznimno za frekvenciju ...

za siguran strujni most - Schrack

kad smo prvi put čuli za Voltin članak. Štapići bakra i cinka uronjeni u sumpor- nu kiselinu postaju baterija s naponom od 1,1 V. Iz ranijih nastavaka ove serije ...

Električni strujni krug - Element

Jednostavni električni strujni krug. Kada se neko trošilo vodičima ... Ako je sklopka zatvorena (ima zanemariv otpor), tada je strujni krug zatvoren i teče struja.

ina strujni epoksidni transformator za unutarnju ugradnju

Namjena. Strujni mjerni transformatori tipa INA su jednofazni jednopolno izolirani transformatori, a koriste se za prilagodbu mjerenih struja na visokom naponu ...

strujni i naponski senzori za primjenu u smart grid aplikacijama

Fazorske mjerne jedinice služe za očitavanje strujno naponskih ... Za mjerenje napona u pametnom brojilu kao senzor koristi se obično naponsko djelilo.

1. Strujni krug i njegovi elementi 2. Elektricni vodici i izolatori 3 ...

teriji sa zaruljicom, dobit cemo jednostavni struj- ni krug. ˇZaruljica ce zasvijetliti jer je zatvorenim strujnim krugom potekla struja (sl. 1.5). Sl. 1.5 Zatvoreni strujni ...

sveučilište u rijeci tehnički fakultet strujni mjerni transformatori

Princip rada transformatora. Klasični transformator je elektrotehnički element koji radi na principu elektromagnetske indukcije. Električna energija sa primara ...

Istosmjerni krugovi

26 stu 2016 ... Theveninov teorem. • Metoda napona čvorova. • Metoda superpozicije. • Nortonov teorem. • Millmanov teorem. ▫. Prilagođenje na maksimalnu ...

50 ELEKTRIČNE MREŽE — ELEKTRIČNI KRUGOVI

teorem superpozicije te naponsku i strujnu nadomjesnu shemu linearnog ge neratora. J. C. Maxwell ... nih izvora ^uz Millmanov teorem). Yi ~l· Yz 4* ··· V«·.

digitalni integrirani krugovi - [email protected]

DIGITALNI INTEGRIRANI KRUGOVI. 1.1 Klasifikacija digitalni integriranih krugova. Digitalni integrirani krugovi se prema tehnologiji proizvodnje dijele na:.

Električni krugovi 1 Predavanje 5 - [email protected]

U ovom spoju linijski naponi nisu jednaki faznim naponima zato što je linijski napon određen razlikom vektora faznih napona: Amplituda linijskog napona je ...

Kružnice i krugovi (primjeri zadataka)

a) 4 kružnice (polumjer kružnica je 50). GraphicsWindow.Show() ... Polumjer kruga r upisati na početku programa. Veličinu prozora prilagoditi veličini krugova.

06 - Električni krugovi istosmjerne struje

ukupnom otporu u krugu. Ohmov zakon za strujni krug ... sposobnost baterije da preda energiju u krug (trošilima). ... Ohmov zakon → jednostavni strujni krugovi.

KRUGOVI DETINJSTVA časopis za multidisciplinarna istraživanja ...

Nevičica. Od pomenutih pet priča, Ribar Palunko i njegova žena, Šuma Striboro- va i Sunce djever i Neva Nevičica izdvajaju se opisima ženskih likova koji pred-.

Tranzistori i integrirani krugovi s ugljikovim nanocjevčicama

Tranzistori i integrirani krugovi s ugljikovim nanocjevčicama. Jelena Košak. ∗ i Goranka Bilalbegović. ∗∗. , Rijeka. Matematičko-fizički list, LIII 2(2002.-2003.) ...

1.6 Unipolarni integrirani krugovi 1.6.1 Vrste MOS ... - [email protected]

Unipolarni ingrerirani krugovi su u literaturi poznati i kao integrirani krugovi na bazi tranzistora sa efektom polja (FET- Field Effect Transistor):. Tri su osnovne ...

humanisticki krugovi kao cimbenici nacionalne i europske duhovne ...

mena (npr. spominje se ozaljski knjizevni i jezicni krug)2. , a vezuje se i za suvremene organizirane aktivnosti u pojedinim sredinama. u prikazima knjizevnog ...

Ne dirajte moje krugove Krugovi u žitu - Edutorij - e-Škole

Razina izvedbene složenosti: početna. Ključni pojmovi: krug, kružni isječak, kružni luk, kružni odsječak, kružni vijenac, kružnica, polukrug, polumjer kružnice,.

Godišnji izvještaj 2017. Krugovi Centar za edukaciju, savjetovanje i ...

našem Centru igračke koje su očuvane i s kojima se više ne igraju. ... Mall, Plodine, Mercator, Kaufland, Konzum, Pevec, Billa, Cinestar kina, Green Gold,.

krugovi detinjstva - Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje ...

žirafa Smiljana i ona se igrala sa njima. Odjednom se čula grmljavina. ... Ostale edukativne igre su uglavom bojanke, puzzle i sl. Na Grafiko- nu 5. i Grafikonu 6.

struja

vrijednosti struja (kod električnih uređaja razreda / klase II i III). Zaštita od ... kao zaštitni i kao neutralni (PEN vodič) ako je presjek vodiča veći ili jednak 10 mm2 Cu ili ... Pri toj zaštiti dozvoljena je primjena opreme klase 0 kod koje se zaštita od.

Naizmenična struja

Induktivni otpor se zasniva na efektu samoindukcije. Elektromotorna sila samoindukcije se. Si. E javlja u strujnom kolu uvek kada se u kolu menja jačina struje.

Jednosmerna struja 1

6 апр 2016 ... Watmetar mjeri umnožak UW·IW, odnosno umožak struje koja prolazi njegovim strujnim izvodima i napona na koji su spojene njegove.

Izmjenična struja AC

26 ruj 2013 ... Izmjenična struja · AC. • Smjer struje i napona se stalno mijenja i ponavlja u pravilnim vremenskim razmacima – periodama. • Proizvode se ...

Struja, napon, otpor

Atom sacinjavaju: a) joni. ... a) elektropozitivan atom daje elektron elektronegativnom atomu u blizini. ... b) Da, na tom principu rade baterije i akumulatori.

struja kratkog spoja

efektivna vrijednost izmjenične komponente struje. EE'. - trenutak razdvajanja kontakata (trenutak paljenja električnog luka). IMC. - udarna struja kratkog spoja.

Trofazna struja - Element

Napon koji vlada između pojedinih stezaljki 1, 2, 3 ili između pojedinih vodova (linija) L1, L2, L3 naziva se linijski napon UL1, UL2, UL3. Ako fazne i linijske ...

Jednosmerna struja u vakuumu

kao izvora jednosmerne struje, nalazi i gal- vanometar. Ako se katoda nalazi na sobnoj temperaturi, tada galvanometar ne pokazu- vakuum je nikakvu struju jer ...

srpanj 2017. - Jeftina struja

31 srp 2017 ... 2017. GEN-I Hrvatska d.o.o. trgovina i prodaja električne energije, Radnička cesta ... HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Informacije u vezi s ... Wisporuka GEN-I Zg , gdje je Creg.otkup = 0,42 kn/kWh regulirana cijena.

1 Struja provodnosti. Gustina struje

Gustina struje. Pod električnom strujom podrazumijevamo usmjereno kretanje elektriciteta (slobodnog naelektrisanja) na ma koji način ono bilo izazvano.

siječanj 2019. - Jeftina struja

31 sij 2019 ... Električna energija za mjerno mjesto. ADRESA, 10000 ZAGREB ... HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Informacije u vezi s ... adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila.

Kinetika jednosmernih struja - vtsnis.edu.rs

MERENJE ELEKTRIČNE SNAGE. WAT METAR. Page 29. ELEKTRIČNO KOLO STACIONARNE. STRUJE. ELEKTRIČNO KOLO SKUP TELA I SREDINA KROZ ...

Nevidljiva struja - Edutorij - e-Škole

sastaviti strujni krug s dvije (ili više) serijski/paralelno spojene žaruljice (A, B,. C). • nacrtati ... Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,.

ISPITIVANJE GALVANSKIH STRUJA I PATOLOŠKIH PROMJENA ...

oralnih galvanskih struja, mjerenja tih struja iutvrđivanja eventualne po vezanosti ... kalna galvanska korozija unutar jednog nadomjestka, koncentracijska ko.

Izračun cirkulirajućih struja u transformatoru s namotima na kat

6 lip 2015 ... magnetiziranju, petlja histereze feromagnetskog lima je uska s malim ... odgovorne za pokrivanje gubitaka zbog histereze i vrložnih struja.

Dopplerov efekt i mjerenje morskih struja

DOPPLEROV EFEKT I MJERENJE MORSKIH STRUJA. Igor Tomažić,. Zavod za istraživanje mora, Institut "Ruđer Bošković", Zagreb. 1. Povijest i metode ...

1 6.7 Metod konturnih struja Kada se razmatrani ... - [email protected]

Primjenom metoda konturnih struja odrediti električne struje u svim granama razmatranog električnog kruga, zatim električnu snagu naponskog generatora, te.

Uvjeti opskbljivača GEN-I Zagreb d.o.o. za opskrbu ... - Jeftina struja

26 ruj 2017 ... JEFTINA STRUJA www.jeftinastruja.hr. 0800 2558. GEN-I Zagreb d.o.o. trgovina i prodaja električne energije. Radnička cesta 54, 10000 ...

potezna struja transformatora transformer inrush current

3 VERTIV CROATIA d.o.o., projektant, Zagreb, Hrvatska. Sažetak. U ovom radu opisani su fenomeni i problemi do kojih dolazi prilikom priključenja transformato-.

ELEKTRIČNA MJERENJA

metra i voltmetra. Tačna mjerenja snage mogu se izvršiti mjerenjem struje i napona kompenzatorima. Vatmetar (v. str. 596) se pri mjerenju snage priključuje tako.

ELEKTRIČNA RASVJETA

LED Rasvjeta ja najnoviji tip super štedne rasvjete koja se sasvim razlikuje od ... svjetlosnog fluksa svjetiljke i svjetlosnog fluksa koji pada na radnu ploču. Faktor.

ELEKTRIČNA STUJA

ELEKTRIČNA OTPORNOST, kraće OTPORNOST ili OTPOR (R ). Otpornost je veličina koja karakteriše suprostavljanje posmatrane sredine proticanju električne ...

Zašto Vaillant? Jer struja može biti korisna alternativa.

Zašto Vaillant? Jer struja može biti korisna alternativa. ... visoki komfor tople vode (do 16 l/min) s mogućnošću ... Visokotlačni. Maksimalni radni tlak bar. -. 10.

uzroci osovinskih napona i sprečavanje ležajnih struja kaveznih ...

obzirom na vrstu struje napajanja, postoje istosmjerni i izmjenični motori. ... Neizravni pretvarači – pretvaraju izmjenični napon mreže u istosmjerni, a zatim taj.

Prenošenje viših harmonika struja kroz transformatore pri različitim ...

Linijski napon na primaru je U'=400 V, a primarna struja u fazi L1 je I'. 1=0,34 A. Na Sl. 4 prikazana je mjerna šema. Talasni oblici primarne i sekundarne struje ...

računalne metode za proračun struja kratkog spoja - Fakultet ...

Do kratkog spoja dolazi vodiljivim premoštenjem izolacije između dijelova el. postrojenja koji su na različitom potencijalu. Na mjestu gdje je došlo do kratkog ...