просторни план републике српске до 2015. године - Влада ...

http://www.vladars.net,. • Регионалне стратегије ... од којих ћемо поменути само оне које сматрамо да су битни из аспекта просторног развоја Републике ...

просторни план републике српске до 2015. године - Влада ... - Srodni dokumenti

просторни план републике српске до 2015. године - Влада ...

http://www.vladars.net,. • Регионалне стратегије ... од којих ћемо поменути само оне које сматрамо да су битни из аспекта просторног развоја Републике ...

Просторни план Републике Српске до 2025 ТЕКСТУАЛНИ ДИО

ЈП Радио-телевизија Републике Српске;. - Телеком ... План је рађен у вријеме динамичних промјена у Републици Српској и њеном европском ... Република Српска мора знатно подићи сопствену привреду, а то, између осталог, може да уради ... Луке Брчко, Шамац и Брод (уз луку Сисак у Хрватској) биле су.

Службени гласник Републике Српске - Влада Републике Српске

ЦЕСИЈИ И ПРЕУЗИМАЊУ ДУГА У ПОСЛОВИМА ... Министарство може резиденту дати одобрење да изврши цесију или преузимање дуга у пословима ...

П РА В И Л Н И К - Влада Републике Српске

12 мај 2016 ... Евиденција о присуству радника на раду и одсуствима води се у ... 4. вријеме породиљског одсуства, мировања радног односа или ...

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А - Влада Републике Српске

2 мар 2020 ... за грађење, односно извођење радова на објектима за које грађевинску ... "КОСМОС" А.Д. Бања Лука. Грађење објеката за грађење ...

П Р О Г РА М - Влада Републике Српске

20 јул 2018 ... и квалитета влакна, количине и квалитета коже. За разлику ... државама у којима су заступљене патуљасте и друге расе коза примарно ...

zakon - Влада Републике Српске

ЗАКОН. О ПОЉОПРИВРЕДИ. I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет закона. Члан 1. Овим законом се уређују циљеви и мјере пољопривредне политике, ...

infiniti 09 - Влада Републике Српске

Назив предаторски часопис у широ- ку употребу увео је амерички професор Џефри Бил. (Jeffrey Beall) како би означио неетичку праксу обја- вљивања ...

Untitled - Влада Републике Српске

БРАНКО. ДРАГАН. ЛУКА. МИЛАН. 40 50 3. 40 50 1 2. 40 70 13. 40 70. 110. 8. А. 110. ТОДОР. ИЛИЈА. 110 ... ЗЕЉКОВИЋ. | 64. ҺУРГУЗ. 65. ЦВЈЕТИЋАНИН.

правилник - Влада Републике Српске

Подносилац захтјева уз захтјев за поставqеwе судског тумача подноси: а) захтјев за постављење, б) доказе о испуњавању услова из члана 3. овог ...

broj 004.qxd - Влада Републике Српске

Glogovac, Gojsovac, Golo Brdo, Dazdarevo, Dvorovi, ... Agi}i, Begluci, Bijelo Brdo, Bosanski Dubo~ac, Brezi- ... kolac, Sokolovi}i, To~ionik, Turkovi}i, Hrasti{ta,.

Службе - Влада Републике Српске

4 нов. 2013 ... даљем тексту: Закон), приликом грађења објеката, обрачуна површина ... бруто грађевинске површине етаже и односи се на површину ...

Број: 20 - Влада Републике Српске

Челинац. ЈУ Гимназија. Калиновик. ЈУ Центар за културу, физичку културу, образовање и информисање. Челинац. ЈУ Дјечији вртић. “Мајка Храброст“.

екскурзије - Влада Републике Српске

обилaзак града: музеј Семберије, споменик Краљу. Петру I Карађорђевиħу ... (1 ноħење Бијељина-2 ноħења Јахорина-1 ноħење Тјентиште). 1. ДАН.

хиперлипопротеинемије - Влада Републике Српске

САДРЖАЈ. ДЕФИНИЦИЈА ............................................................................................................................ 5. МЕТАБОЛИЧКИ АСПЕКТИ .

infiniti 10 - Влада Републике Српске

„помрачење сунца“ и „магнетна сила“, те добили научно ... иновацију панцирна плоча, у области терминалне ... International Bauhaus Science Press. 403.

ЕЛАБОРАТ - Влада Републике Српске

Прегледна карта ловишта Републике Српске. 2. Подјела ловишта у Републици Српској по намјени. 3. Подјела ловишта у Републици Српској према ...

broj 046.indd - Влада Републике Српске

12 јун 2015 ... морају бити испуњени за уситњено месо, полупроизводе и производе ... 40) саламура је водени раствор соли за саламурење, у који могу бити ... 4) царско месо је дио грудног коша са трбушним дијелом свиња и.

Закон о насљеђивању - Влада Републике Српске

15 дец 2008 ... (2) Нужни дио насљедника из члана 30. став 1. износи једну ... тестаментарних располагања и поклона само онолико за колико они.

република српска - Влада Републике Српске

З А К О Н. О ПОМИЛОВАЊУ. Члан 1. Овим законом прописују се кривична дјела за ... осудом, примјењују се одговарајуће одредбе Кривичног закона о.

broj 106.indd - Влада Републике Српске

извршених књижења. (2) Закључена трговачка књига за промет на велико са- мосталних предузетника ов ерава се потписом одговорног лица и печатом ...

указ закон - Влада Републике Српске

Проглашавам Закон о играма на срећу, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на. Двадесет другој сједници, одржаној 7. новембра ...

Студија МХЕ Сутјеска - Влада Републике Српске

лепезе потока који имају бујични карактер. Дебљина ових ... ridibunda (велика зелена жаба), док арктичко-алпско сјеверном зоогеографском елементу.

broj 086.indd - Влада Републике Српске

ne bez talka za radiologiju. 28. HYGIENIC SHEETS HITEX, ... DINA-HITEX spol. s.r.o. Ždanska 987 ... antidekubitalni jastuk za kolica. COVERS, MATTRESS.

Докази ХЕ Бук Бијела - Влада Републике Српске

тераса или пространих плавинских лепеза. Око 5 км ... Интервенције у побољшању природних карактеристика стијенских маса, потребне су у ... крекетуше, шумска жаба, жаба травњача) обављају у стајаћим слатким водама. ... У случају појаве ерозивних процеса подузети хитне мјере стабилизације тла;.

broj 054.indd - Влада Републике Српске

polu-automatski uređaj za mjerenje krvnog pritiska. - TENSOVAL DUO CONTROL automatski digitalni tlakomjer sa dvo- strukom tehnologijom mjerenja. IIa. 06-.

Брачни уговор - Влада Републике Српске

Такође сам упозорила да сваки брачни супружник може захтјевати да му ... току трајана брачне заједнице (на примјер: уговор о кредиту, уговор о ...

макроекономски показатељи републике српске - Влада ...

Бања Лука, јануар 2020. године. МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ. РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. РЕПУБЛИКА СРПСКА. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ...

broj 040.indd - Влада Републике Српске

(са четири звјездице) у мјесту стручног усавршавања. (4) Стручно усавршавање полицијског службеника и новчане накнаде из става 2. овог члана, ...

broj 088.indd - Влада Републике Српске

17 окт 2016 ... воће и поврће, као и житарице и њихови производи,. 5. да оброци ... сности родитеља уколико лијек треба дати хитно, о чему одлучује ... не хране, јер сирова храна, нарочито месо, перад и плодови мора. (риба ...

broj 079.indd - Влада Републике Српске

2) Maja Мркић Босанчић, Министарство индустрије, ... 5) Јелена Гламочика, Републички завод за статистику ... Развод брака (узроци, поступак).

broj 059.indd - Влада Републике Српске

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 59. 19.7.2016. ... брoj: 21.01/052-174/16, од 15.4.2016. године, д о н о с и. Р Ј Е Ш Е Њ Е.

Закон о пољопривреди Сл.гл.РС 70/06 - Влада Републике Српске

ЗАКОН. О ПОЉОПРИВРЕДИ. I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет закона. Члан 1. Овим законом се уређују циљеви и мјере пољопривредне политике, ...

службени гласник - Влада Републике Српске

27 феб 2017 ... О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ХРАНИ. Проглашавам Закон о храни, који је Народна скупшти- на Републике Српске усвојила на ...

2013. година - Влада Републике Српске

31 дец 2012 ... Инвеститор: „Аргентум. 09“ д. о. о. ... Српске тако да садашње експозитуре и пословнице у општинама с малим бројем становника, буду ...

broj 112.indd - Влада Републике Српске

16 дец 2014 ... ДОО “Kemoplastika-trade” стечај. Бања Лука. 7.10.2014. Нинковић Радован одјављен. 8. 4508722620001. “Булдог” - Бајовић Милош с.п.

закон о волонтирању - Влада Републике Српске

IV УГОВОР О ВОЛОНТИРАЊУ. Члан 17. (1) Односи између волонтера и организатора волонтирања могу се уредити уговором о волонтирању који се ...

broj 072.indd - Влада Републике Српске

25 авг 2016 ... Житна ракија је јако алкохолно пиће произведено искљу- чиво дестилацијом ферментисане ... ракија од мирабеле,. - ракија од брескве, ...

republika srpska - Влада Републике Српске

Мјерено индексом потрошачких цијена, годишња стопа инфлације у Републици ... УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ЗВРК"/за одржавање континитета рада ...

волонтерска књижица - Влада Републике Српске

Звање/занимање: ВОЛОНТЕРСКА КЊИЖИЦА БРОЈ. Ф О Т О Г Р А Ф И Ј А. Име и презиме: Датум рођења: ЈМБГ: Page 3. ВОЛОНТЕРСКИ АНГАЖМАН.

дијабаз Каменолом - Влада Републике Српске

27 мај 2019 ... Brezovac, Bijela voda, Bukovački točak itd. Vode ovih izvora dobrog su kvaliteta pa se mogu koristiti za snabdijevanje pitkom vodom. 2.1.5.5 ...

Преглед приређивача - Влада Републике Српске

24 феб 2020 ... 42540395902 ROX d.o.o. Orašje - podružnica. 20.12.2019. 10.07.202. 0. 0. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ. СРПСКЕ.

Ђачка путовања - Влада Републике Српске

обилaзак града: музеј Семберије, споменик Краљу. Петру I Карађорђевиħу ... (1 ноħење Бијељина-2 ноħења Јахорина-1 ноħење Тјентиште). 1. ДАН.

broj 093.indd - Влада Републике Српске

18.8.2014. Бабић Божидар одјављен. 69 ... 30.9.2014. Смиљанић Зоран одјављен ... брачни супружници, њихова дјеца (брачна, ванбрачна и усвојена) ...

Бања Врућица - Влада Републике Српске

ЗТЦ “Бања Врућица” налази се у средишњем дијелу Републике Српске и водеће је бањско- климатско љечилиште у региону, намијењено за превенцију ...

Правилник о условима за рад и ... - Влада Републике Српске

23 јан 2018 ... Члан 1. Овим правилником утврђују се категорије аутобуских станица, услови које морају испуњавати аутобуске станице у зависности ...

регистар минералних ђубрива - Влада Републике Српске

5 феб 2020 ... FOLIFERTIL T. "Микрппек" д.п.п.,. Јпвана Бијелића 7и. Баоа Лука. „Genera“ d.d., Светпнедељска 2,. Калинпвица 10 436, Раткпв Пптпк,.

8.1. Основна геолoшка карта - Влада Републике Српске

Републички завод за геолошка истраживаьа. ИЗВОД ИЗ ГЕОЛОШКЕ КАРТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Р 1:300000. Карта ура|ена на основу ОГК 1: 100000 и ...

Brosura Otrovi.indd - Влада Републике Српске

3 јан 2015 ... ровност и штетност појединих отрова. (2) Ако су отрови експлозивни ... в) Знаком за штетност за здравље људи ... NEOPITROID. PRAH ...

фарма пилића Каоци - Влада Републике Српске

3 дец 2013 ... Lug i Dugo polje jedan i dva. Kompleks ... će biti od sendviĉ limova debljine 10 cm i isti će se vezati za ĉeliĉne roţnjaĉe vijcima. ROŢNJAĈE ... Ujedno će ona sluţiti i kao nosaĉ fasade – fasadnih panela u horizontalnom ...

Правилник о додацима исхрани - Влада Републике Српске

25 јан 2018 ... прах, ампуле течности, бочице на капаљку и у другим сличним ... је највећа допуштена дневна доза никотинске киселине 10 mg.

извод из инвентара хемикалија - Влада Републике Српске

2 мар 2020 ... ARF KUPAONICA ACTIVE NATURE. 1. лимунска киселина ... 22.03.2017. 606. ARF KUPAONICA PROFESSIONAL ... Boja IKEA braon br. 29.

INFINITI broj 08.indd - Влада Републике Српске

су се микроскопом чија цијена не прелази десет марака, а који функционише посредством. „паметног“ телефона. Осим поменутих, на Фестивалу науке ...

водич за одвикавање од пушења - Влада Републике Српске

Болести повезане с пушењем у односу на систем који нападају ............7. 3.3. Здравствени ... само 9% пушача који су покушавали престати пушити рекло да су симпто- ми одвикавања ... “Није лако престати одједном“. (недостатак ...

закон о девизном пословању - Влада Републике Српске

банкарски и финансијски документи наплативи у страној валути. 8. Девизно тржиште. Девизно тржиште обухвата послове куповине и продаје девиза и ...

Преднацрт закона о факторингу - Влада Републике Српске

Преднацрт закона о факторингу, 10.12.2019. године. ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА. ПРЕДНАЦРТ. ЗАКОН О ...

Pravilnik o HTZ na radu-staklare.pdf - Влада Републике Српске

др Иван Рибар, c. р. прогла шу је ... Мишковић Ивана Иван. Мрежа Ивана Јаков, Нанић. Хусеина ... Иван; потпоручници: Брак Милана Стака и Коларо13.

Правилник о сталним судским тумачима - Влада Републике Српске

ПРАВИЛНИК. О СТАЛНИМ СУДСКИМ ТУМАЧИМА. I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим правилником се утвђују услови и поступак именовања сталних ...

Часопис - Агенција за државну управу - Влада Републике Српске

Zdravko Zlokapa, PhD: "PUBLIC SECTOR REFORMS: COULD IT HAVE BEEN ... Tomo Maric: "A CENTURY OF PRINTING AND PRINTING HOUSES IN BA- ... тим средствима и да имају одређена имовинска, финансијска и друга овлаш- ... У случају физичког оштећења картице, таквог да се картица више не може.

BITI MušKaRaC u REPuBLICI SRPSKOJ - Влада Републике Српске

Oni kažu šta muškarci treba da rade, a šta ne, da bi bili „pravi“ muškarci (Flood 205). Prilično je lako tvrditi šta maskulinitet nije; mnogo teže je definisati šta ...