Vještačenje u kaznenom postupku - Pravosudna akademija

drugom računalu, čime je omogućen prijenos datoteka s memorijskih kartica na ... osnovane sumnje da je okrivljenik kupio „eKesh VISA poklon kartice“.

Vještačenje u kaznenom postupku - Pravosudna akademija - Srodni dokumenti

Vještačenje u kaznenom postupku - Pravosudna akademija

drugom računalu, čime je omogućen prijenos datoteka s memorijskih kartica na ... osnovane sumnje da je okrivljenik kupio „eKesh VISA poklon kartice“.

Novine u Kaznenom zakonu - Pravosudna akademija

stranog državljana koji u stranoj državi počini kazneno djelo koje je Republika ... no sudska praksa ga je poznavala i primjenjivala desetljećima ranije uz mnoge ... K-20/14 optuženik D. F. proglašen je krivim zbog kaznenog djela prijetnje iz čl.

Novine u kaznenom zakonodavstvu 2019 ... - Pravosudna akademija

7 svi 2019 ... Andrea Šurina Marton, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske ... nakon ukidnih rješenja VSRH o uskrati prava na otkaz punomoći. 7 ... 357) kao primjer se navodi odnos kaznenog djela primanja mita iz čl. 293. st. 1. ... nisu negirali da bi ona upravljala vozilom u vrijeme nesreće. 3.3.5.

Dvostrukost u kaznenom i prekršajnom postupku**

Maresti i Tomasović protiv Republike Hrvatske. U predmetu Maresti protiv RH kazneni i prekršajni postupak provedeni su zbog osobito drskog i nepristojnog ...

Psihijatrijska vještačenja u kaznenom postupku

Forenzička psihijatrija kao područje gdje se dodiruju medicina i pravo ima odgo- voran zadatak biopsihološka stanja prezentirati u stanju prevodivom u pravni ...

Prijeboj - Pravosudna akademija

Izrada obrazovnog materijala: Branka Ćiraković,. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske. Željko Šimić,. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske. Zagreb ...

Odluka - Pravosudna akademija

20 velj 2019 ... 73. Simunić Davorka. 74. Skoblar Niko. 75. Smaić Marina. 76. Spacapan Ožbolt Vesna. 77. Srhoj Ana. 78. Šarić Jelena. 79. Šipek Dragana ...

/NE/ZAKONITI DOKAZI U KAZNENOM POSTUPKU (POSEBAN ...

8. prisluškivanje, snimanje i nadzor razgovora, telekomunikacija i druga sredstva za prijenos ... (1) legalno, tj. uređeno zakonom,. (2) svedeno na ... jednostavno ne poznaju, slijedom čega se zakonodavna aktivnost u istom pravcu ukazuje ...

mjere osiguranja - Pravosudna akademija

zahtjev za izravnu naplatu uz dostavljanje ovršne presude na temelju koje je ... predlagatelja osiguranja prema protivniku osiguranja postoji, ne znači kako je ... U skladu s tim moraju se ispuniti opće pretpostavke i posebne pretpostavke.

zaštita potrošača - Pravosudna akademija

Najznačajnije presude iz 2018. i 2019. vezane uz zaštitu potrošača koje su ... sezonska sniženja, prodaja proizvoda s greškom i proizvoda kojem istječe rok.

etažno vlasništvo - Pravosudna akademija

VLASNIŠTVO POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE – ETAŽNO VLASNIŠTVO 11 ... 5 Zajedničko vlasništvo je pravo vlasništva više osoba na istoj stvari po ...

stečaj potrošača - Pravosudna akademija

STEČAJ POTROŠAČA. Priručnik za polaznike/ice. Izrada obrazovnog materijala: Ljiljana Hrastinski Jurčec. Vrhovni sud Republike Hrvatske. Nevenka Baran.

zemljišnoknjižno pravo - Pravosudna akademija

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO. - Razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina u okolnostima kada djeljenici nisu zemljišnoknjižni vlasnici, te posebno o pitanju ...

Book 1.indb - Pravosudna akademija

7 svi 2019 ... UPRAVLJANJE POSTUPKOM I ODGAĐANJE RASPRAVE . ... 180. 2.6. ZABRANA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM . ... uskrati prava okrivljeniku da opozove punomoć do tada izabranom branitelju i imenuje novog branitelja. ... 357) kao primjer se navodi odnos kaznenog djela primanja mita iz čl.

Progress report 1 - Pravosudna akademija

1 Feb 2008 ... Ilinka Lisonek, public notary, Zagreb. Dragan Novosel / Josip Cule, State Attorney Office of Republic of Croatia. Damir Kos, Supreme Court of ...

Ugovor o građenju - Pravosudna akademija

postojećoj građevini izvesti kakve druge građevinske radove, a druga se strana - ... zaključiti da je odobrio radove koji odstupaju od projekta, ne primjer iz njegove izjave da je spreman ... radova, a izvođač daje ponudu odnosno cijenu radova.

Zakon o kaznenom/krivičnom postupku BiH - Ministarstvo sigurnosti

Pošiljke iz stava 1. ovog člana mogu se privremeno oduzeti ako ... d) tajno praćenje i tehničko snimanje osoba i predmeta, ... exercising their rights abroad. (4).

sporazumijevanje prema noveli zakona o kaznenom postupku

Sporazumijevanje stranaka kao jedan od oblika konsenzualnog okonćanja kaznenog ... S druge strane, sporazumijevanje, kao i ostali oblici nagod- bi stranaka ...

VjeπtaÀenje teÊine tjelesnih ozljeda u kaznenom postupku

Nerijetko se dijagnoze po- stavljaju bez da su ozljede objektivno medicinski utvrene i do- kazane. ... tre ini dijafize bez pomaka. 6. Dvadesettrogodiπnja Êena ...

zakon o stečaju potrošača - Pravosudna akademija

se prodaja imovine potrošača u stečajnom postupku provodi primjenom određenih elemenata ... Prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku147. 4.

sporovi male vrijednosti - Pravosudna akademija

Žalba. S obzirom na specifičnosti postupka u sporovima male vrijednosti ZPP i pri ... Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave mora sadržavati zahtjev.

vrste i učinci obveza - Pravosudna akademija

1 svi 2016 ... preračunavanja iznosa izraženih u hrvatskim dinarima u kune i lipe11 prestala važiti. 30. svibnja 1994 ... 9,149.044,00 tadašnjih dinara trebalo pretvoriti u protuvrijednost DEM te tako ... (Vs, Revr-1500/10 od 22. svibnja 2012.).

novo uređenje revizije - Pravosudna akademija

S druge strane, praksa hrvatskih sudova nerijetko je neujednačena, a zbog prevelika opsega te loše ... b) o kojem nema prakse revizijskog suda, pogotovo ako sudska praksa viših sudova nije jedinstvena ... podataka IUS-INFO. Izvješće ...

zakon o potrošačkom kreditiranju - Pravosudna akademija

22 pro 2000 ... dozvoljene kamatne stope na stambene kredite i potrošačke kredite općenito, ... i 21 milijardu kuna nepodmirenih obveza, a sve veći postotak kredita građani ... snašanja troškova postupka, najpovoljniji postupak koji predviđa ...

tijela stečajnog postupka - Pravosudna akademija

Potrebno je spomenuti i Financijsku agenciju (FINA) koja nije tijelo stečajnog postupka, ali ima određene ovlasti u tijeku stečajnoga postupka. FINA provodi ...

sadržaj i izrada sudskih odluka - Pravosudna akademija

2 Dika, Građansko parnično pravo, sudske odluke i sudska nagodba, str. 1. ... druge strane, kad će se presuda temeljiti na građanskopravnoj normi bit će ... savjetnik na temelju tako provedenog postupka podnosi sucu pisani prijedlog na ... ogluhe, presude zbog izostanka, presude na temelju priznanja i presude na temelju.

aktualna pitanja zemljišnoknjižnog prava - Pravosudna akademija

se upisuju nekretnine, prava na nekretninama te pravno relevantne činjenice i ... zemljišnoknjižnim pravom. ... To znači da ukoliko je isprava ugovor o darovanju tada darovatelj ... ugovoru sa određenim teretom, na primjer sa zadržavanjem prava ... uživanja (odnosno neke od osobnih služnosti) darovatelja na darovanoj ...

Stečaj – Zakon o stečaju potrošača - Pravosudna akademija

Ministarstvo pravosuđa dužno je voditi i na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova objaviti popis povjerenika s naznakom postupaka stečaja potrošača u ...

izvidi kaznenih djela prema noveli zakona o kaznenom postupku

pokretanje istrage; odlućivanja o odbacivanju kaznene prijave, odgodi i odusta- janju od ... (poslove) stavljeno otkrivanje kaznenih djela, na primjer ćl. 3 t. 8.

poziv na dostavu ponuda za usluge: izrada ... - Pravosudna akademija

30 ožu 2018 ... TERRA SPORTIVA j. d. o. o., Zagreb, Glošćica 1, OIB 77058001945. 4. ... Internet Explorer 10 na Windows Phone, a poželjno i drugima, za verzije navedenih ... definirane kanale komunikacije polaznika tečaja međusobno, ...

Sporna pitanja i aktualna sudska praksa ... - Pravosudna akademija

23 stu 2018 ... na prekluzija nakon koje više nije moguće poduzimati navedene parnične radnje što će, kad su u pitanju parnične radnje stranaka, nesumnjivo ...

Popis stručnjaka za vještačenje (329.17 kB pdf) - Zavod za ...

centru Osijek doc.dr.sc.prim, Dunja Degmečić, dr. med., spec.psihijatar, zaposlena u Kliničkom bolničkom centru Osijek mr.sc. Vesna Pereković, dr. med.

Popis stručnjaka za vještačenje - ZOSI

16 pro 2019 ... Suzan Kudlek Mikulić, dr.med., spec. psihijatar. 11. Mladen Lončar, dr. med., ... za potrebe Područnog ureda Osijek a) vještaci specijalisti: 1.

zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i ... - ZOSI

NABAVA POŠTANSKIH USLUGA ZA POTREBE ZAVODA ZA VJEŠTAČENJE, ... RIJEKA. Lošinjska 16. 10. SISAK. Ulica Lipa 4. 11. SLAVONSKI BROD. Naselje ...

ZaVOd Za VjEŠTaČENjE, PrOFESIONaLNU ... - Udruga OSVIT

Radna mjesta mogu biti s vremena na vrijeme nelagodna za osobe s invaliditetom; ... te također moraju stvarati još pristupačnije radno okruženje za osobe s ... Mon tenegro con [email protected]. Pevec. Aleš. CUD. V Draga. Slo.

medicinsko vještačenje - Hrvatski zavod za mirovinsko

vještačenja radne sposobnosti, podrazumijevaju se «izvješće s nalazom i mišljenjem ... 5. Hrvatska je sklopila i primjenjuje ugovore o socijalnom osiguranju s ...

fond za profesionalnu rehabilitaciju - Zavod za vještačenje ...

vijeća Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s ... radionice), Božene Plazzeriano 4, Varaždin – odobrena su sredstva za ...

Odluka o imenovanju vanjskih vještaka - Zavod za vještačenje ...

prim.dr.sc. Franjo Rudman, dr.med., spec. opće kirurgije i uže spec. plastične kirurgije, ... (za potrebe Područnog ureda Zagreb, Izdvojeno mjesto rada Sisak);.

Vještačenje sumnjivih novčanica u Nacionalnom centru za analizu ...

akcijama otkrivanja ilegalnih radionica krivotvorenih novčanica kuna i eura. ... 500. 600. 700. 800. 900. 1000. HRK. EUR. USD. OSTALE. KRIVOTVORINA.

Vještačenje psihičkih posljedica nakon tjelesnih ozljeda prema ...

Poremećaj prilagodbe: (F 43.2) traje do mjesec dana - PFD do 5%. • PTSP: (F 43.1) Tjeskoba, mišićni trzaji, razdražljivost, smetnje pamćenja, noćne more ...

Priručnik za vještačenje šteta od velikih zvijeri - LIFE DINALP BEAR

la neka druga životinja ili je uginuo od drugih uzroka koji uključuju i prirodnu smrt. ... premjestiti ga mogu samo vuk, veći pas ili medvjed. ... (Crteži: Igor Pičulin).

POMILOVANJE U KAZNENOM PRAVOSUĐU (U POVODU ...

zakonom utvrđen i odnos te amnestije i odluke o grupnom pomilovanju od 27. ... je sam Zakon o amnestiji isključio kumulaciju amnestije i pomilovanja u slučaju.

PROBLEM UZROČNOSTI U KAZNENOM PRAVU

uzroćnosti predstavlja teorija deterministićkog kaosa, zbog koje kauzalitet, ozbiljno nagrizen kvantnom teorijom, u još većoj mjeri gubi auru nepobit-.

OBLICI PRIJEVARA U KAZNENOM ZAKONU***

Vedriš, M., Klarić, P., Gradansko pravo, Narodne novine, 2004, Zagreb, str. 25-31. 13 Novoselec, P., Bojanić, I., op. cit. bilj. (10), str. 235, Cvitanović, L. op. cit. bilj.

KONCEPCIJA KRIVNJE U NOVOM KAZNENOM ZAKONU

psihićki odnos krivnja i ne uzimaju u obzir da je krivnja neodvojiva od vrijednosne ... ka kažnjavanja i kao bitna pretpostavka za odmjeravanje kazne (krivnja kao.

Gospodarski kriminalitet u Kaznenom zakonu - modus operandi ...

OMXşQH ULMHşL gospodarska kaznena djela, modus operandi, zloporaba, prijevara, krivotvorenje, podmicivanje, stetno ugovaranje, povreda prava ili obveza ...

REFORMA SUSTAVA KAZNI U NOVOM KAZNENOM ZAKONU

Hrvatski sabor je 21. listopada 2011. donio novi Kazneni zakon (NN 125/11, u nastavku KZ) koji stupa na snagu 1. sijećnja 2013. Podrućje kaznenopravnih.

ZLOUPORABA DROGA PREMA KAZNENOM ZAKONU IZ 2011.

18 tra 2013 ... 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03.,. 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i. 77/11.) – nastavno: KZ/97. • Kazneni zakon ...

25. primjena načela ne bis in idem u hrvatskom kaznenom pravu

Maresti protiv Hrvatske – analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, III. specijalističko savjetovanje, Primjena Prekršajnog ...

Izvještaj s glavne rasprave u kaznenom predmetu protiv opt

Haramina, Mihajlo Brmbota, Željko Ivan Fuček, Vlado Čavić, Mario Moguš, Zlatko ... dio iskaza svjedoka u kojemu isti kaže da je Pero Vidović imao 55 ili 60 godina, ali ... Branitelj I. optuženog Emila Črnčeca, odvjetnik Željko Olujić, predložio je ...

Izvještaj s glavne rasprave u kaznenom predmetu ... - Documenta

4 stu 2013 ... Barać je bio vucibatina i probisvijet, a navodno je ubojstvo bilo naruĉeno od ljudi iz Gospića, ĉija imena ne zna, kako bi se prikrilo oĉevo.

kaznena djela računalnog kriminaliteta u novom kaznenom zakonu ...

neovlašteno presretanje računalnih podataka, zloporaba naprava i teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka. Novi kazneni zakon ne ...

pravni položaj žrtve i oštećenika u novom hrvatskom kaznenom ...

položaja žrtve i oštećenika u važećem Zakonu o kaznenom postupku ... i posredne žrtve iz Zakona o novćanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (dalje: ZNNŽ).85.

odgovornost pravnih osoba u hrvatskom kaznenom ... - Pravni fakultet

Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, bitno je izmijenjen. Zakonom ... odgovornosti pravnih osoba, novi je zakon uveo mogućnost samostalne ...

značenje pojedinih izraza u kaznenom zakonu i njihovo tumačenje ...

ravnopravnost spolova i njegovi zamjenici i domaći arbitri te javni bilježnik. ... udruženoga rada koje mu je omogućavalo raspolaganje odnosno upravljanje društvenom ... Punomoć u koju je okrivljenik dopisao tekst predstavlja javnu ispravu ... kaznenog djela- dodavši, da je ova optuženica upravljala vozilom pod prijetnjom ...

kompjutorska kaznena djela u kaznenom zakoniku - Pravni fakultet

15 lis 2003 ... Tri kompjutorska kaznena djela iz KZ (čl. 223., 223.a i 224.a) obrađena su tako da čitatelj može usporediti te delikte sa sadržajem. Konvencije o ...

primjena načela ne bis in idem u hrvatskom kaznenom pravu - Zbornik

1 Presuda Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) Maresti protiv Hrvatske, 55759/07,. 25. lipnja 2009. 2 Opširnije o naćelu ne bis in idem u unutarnjem pravu ...

odgovornost za štetu od povrede tržišnog natjecanja - Pravosudna ...

2 Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, Nn br. 79/2009, 80/2013 (dalje u ... posebnog propisa - Zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog ...

zastupanje i vođenje poslova trgovačkih društava - Pravosudna ...

suglasnost, nakanjena se radnja ne može poduzeti, pa to ima značenje veta. Ništava bi bila odredba statuta ili odluka nadzornog odbora kojom bi se odredilo ...

Pravosudna suradnja u građanskim stvarima u Europskoj uniji

turista i na prometne nesreće u inozemstvu, pitanja u vezi sa stjecanjem pokretne i ... skladu s ugovorom, isporučena roba ili je trebala biti isporučena, i u slučaju pružanja ... odnos stečajnih postupaka među državama članicama EU-a. Uredba ... na dražbi pravo države u kojoj se održava dražba, ako ga je moguće utvrditi.