Elaborat zaštite okoliša Osatina grupa d.o.o. - Osječko-baranjska ...

Nositelj zahvata OSATINA GRUPA d.o.o., Kralja Tomislava 91, 31 402 Semeljci ... Na farmu se dovoze junice starosti 6 mjeseci sa farmi Ivankovo i Tomašanci (u ...

Elaborat zaštite okoliša Osatina grupa d.o.o. - Osječko-baranjska ... - Srodni dokumenti

Elaborat zaštite okoliša Osatina grupa d.o.o. - Osječko-baranjska ...

Nositelj zahvata OSATINA GRUPA d.o.o., Kralja Tomislava 91, 31 402 Semeljci ... Na farmu se dovoze junice starosti 6 mjeseci sa farmi Ivankovo i Tomašanci (u ...

Elaborat zaštite okoliša PPO Lješnjak d.o.o. - Osječko-baranjska ...

posjeći i povaditi, a prije same sadnje lijeske će se obaviti priprema terena koja će obuhvaćati podrivanje, meliorativnu gnojidbu, gnojidbu stajskim gnojem ...

Elaborat zaštite okoliša - Osječko-baranjska županija

Zeleno polje – cestovni most) u gradu Osijeku Hrvatske vode i Grad Osijek, pristupile su ... PJEŠAČKI /BICIKLISTIČKI/PRIJELAZ IZVAN RAZINE. MOST ...

Teme zaštite okoliša - Osječko-baranjska županija

1. teme koje se tişu razlişitih sastavnica okoliša (vode, tlo, zrak, bioraznolikost) ... područja gdje se izgradnjom promijenio režim otjecanja i čistoća oborinskih voda. ... Tablica 111. jasno ukazuju na nejednoliku zastupljenost dobnih razreda ...

Elaborat zaštite okoliša za zahvat - Ministarstvo zaštite okoliša

NOSITELJ ZAHVATA: BERMES d.o.o., Zagorska 14, 10294 Donja Pušća ... ugostiteljsko – turističke namjene (hotel, pansion, prenoćište, rastoran, kamp i sl.) ...

27.09.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

27 ruj 2018 ... Sanacija odlagališta komunalnog otpada Kik, Općina Lovinac u. Ličko-senjskoj županiji ... Rijeka Ričica je lokalna erozijska baza za sve vode i.

14.02.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

10 sij 2019 ... nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, sukladno Prilogu II. ... Tomislavovog doma na zapadu do hotela Snježna kraljica na istoku, ...

09.05.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

od kote Sjeverne vezne ceste i to bez podrumljenja; udaljenost objekta ... HAK. Interaktivna karta. Dostupno na https://map.hak.hr. Pristupljeno: ožujak, 2019. 9.

16.09.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

16 ruj 2019 ... kombiniranog pristupa, u nastavku je dan izračun efektivnog ... udaljenosti 300 m od obale u zoni ulaska podmorskog ispusta duljine ... HAK. Interaktivna karta. Dostupno na https://map.hak.hr. Pristupljeno: 11.07.2019. 10.

16.08.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

3 kol 2019 ... Dogradnja čvora Dugopolje na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik: ... Analiza utjecaja klimatskih promjena provedena u nastavku odnosi se ...

18.12.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

18 pro 2018 ... zmax (najveća visina dizanja perjanice mješavine vode) = 7,99 m ... Godišnje u Hvaru prosječno 28 dana puše vjetar jačine 6 Bofora ili ... Klimatske promjene za T2m i oborinu u DHMZ RegCM simulacijama ... Starčine, Maslinica, Zelenikovac, Duboka, Gnjurkonice, Vrboska, Jelsa Svirče, Jelsa Pitve, Sv.

23.11.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

13 stu 2018 ... 10 Izvođenje priključka prometnice uz nasip Save na JYSK, Mc Donalds i ... Izvorište Zapruđe smješteno je između Save i Avenije Dubrovnik, ...

25.03.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

25 ožu 2019 ... MANDIĆA ISPOD PRUGE OSIJEK-ZAGREB I NOVE INTRAZONSKE. CESTE S ... Prosječna temperatura zraka, prema izvršenim mjerenjima za razdoblje od 1993. ... Maksimalna trenutna (sekundna) izmjerena brzina vjetra.

18.03.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

18 ožu 2019 ... 26. 3.2.4 ...... Prostorni plan Općine Trnovec Bartolovečki . ... 6) Stari mlin na vodotoku „Jezerčica“ moguće je urediti u turističkoj i/ili edukacijskoj.

27.02.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

25 velj 2019 ... žičare Sljeme sa izgradnjim nove donje postaje nije potrebno ... na zatvoreno eksploatacijsko polje kamenoloma s ostacima Paintball centra.

Prelog ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA - Ministarstvo zaštite okoliša

pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Podbrest - Prelog nalazi se na popisu ... Ulazni podaci za analizu preuzeti su od DHMZ-a koji je izradio projekcije ...

11.09.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

11 ruj 2019 ... Istočno od EL-TO Zagreb nalaze se Dom sportova i ... 9 Odluka o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada ... za 2018. godinu izvješća ispitnih laboratorija. ... Mjerna postaja „Prilaz baruna Filipovića“ smještena je na krovu Doma zdravlja Zagreb.

elaborat zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

Dobra voda, Adica. 3073. R-708 sakralni. 11. VUKOVAR. Kapela sv. Roka, (u sklopu kompleksa Eltz),. Županijska 2. Županijska 2. 1790 k.o. Vukovar Z-787.

ELABORAT zaštite okoliša [PDF] - Ministarstvo zaštite okoliša

HR2000891 Jezero Njivice na Krku i HR3000029 Obala između rta Šilo i ... 75 Izvor podataka: BIOPORTAL - Web portal Informacijskog sustava zaštite prirode ... problem pristajanja broda kao i manju sigurnost sustava sigurnosnih kamera na.

Elaborat zaštite okoliša

Na pokosima potoka se predviđa hidrosjetva do visine obala. Trasa reguliranog vodotoka projektirana je tako da što je više moguće prati postojeće korito,.

Elaborat zaštite okoliša - AWS

Ovlaštenik: Promo eko d.o.o., D. Cesarića 34, 31000 Osijek ... Površine podova, zidova i stropova te bazeni, biti će izvedeni od materijala koji se lako čiste i peru ...

Elaborat zaštite okoliša - Moslavina d.o.o.

poboljšanje vodnokomunalne infrastukture aglomeracije Kutina. Zahvat obuhvaća ... Radićeve ulice koji stanuju u blizini auto-ceste. ... Na samom podnožju Crkvene ulice stoljetni je park divljeg kestena na Trgu kralja Tomislava, a na njegovoj ...

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI ...

26 Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim ... 57 Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07) i propisi koji uređuju zaštitu ...

Podturen ELABORAT ZA - Ministarstvo zaštite okoliša

Međimurske vode d.o.o.. Lokacija: Međimurska županija. Dokument br: 14124.4/16/EZO. Revizija: 0. Zahvat: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Elaborat zaštite okoliša - Zadarska županija

Elaborat zaštite okoliša za zahvat – podizanje nasada maslina na području Benkovca (k.o. Biljane Donje i k.o. ... Gnojidba stajskim gnojem obavlja se svake 3.

Elaborat zaštite okoliša - Varaždinska županija

Češka smrčkovica. EN. Verpa conica. Prstasta smrčkovica. VU. Izvori: Katalog informacija Državnog zavoda za zaštitu prirode, Botanički važna područja ...

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA POSTUPAK OCJENE O ...

16 lis 2018 ... Tvornica cementa „Istra cement“ Pula. - Tvornica vapna „ITV“ Most Raša. Usklađenost zahvata s Prostornim planom uređenja Grada Pule.

Elaborat zaštite okoliša - Dubrovačko-neretvanska

... i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrt ... bila pod utjecajem epizoda El Niño niti La Niña (WMO statement on the status of ...

naziv dokumenta / ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O ...

13 ožu 2019 ... UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT: PRIVOĐENJE EKSPLOATACIJI ... uvjetima u kojima divljač boravi, riječ je o brdskom lovištu u kojemu ...

Elaborat zaštite okoliša - Krapinsko-zagorska županija

6 lip 2019 ... pratense L., livadna režuha Cardamine pratensis L., metiljeva trava Lysimachia nummularia L., rožac ljepkasti Cerastium fontanum Baumg.

elaborat zaštite okoliša za rekonstrukciju strojarnice he gojak

Obzirom da se radi o rekonstrukciji strojarnici HE Gojak, što je navedeno pod točkom. 2.2. Hidroelektrane Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ...

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA Uređaj za pročišćavanje otpadnih ...

27 pro 2019 ... ... vretenci libele, vodencvjetovi, uholaže, bogomoljke, žohari, rovci, ... pozitivnom trendu temperature zraka dali su ljetni trendovi, a porastu ...

naziv dokumenta / ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA SPREMNIKE ...

20 srp 2016 ... VEZIVA U TVORNICI KNAUF INSULATION D.O.O., NOVI MAROF ... repromaterijala za brikete, Termika d.o.o., Varaždinska 140, Novi Marof.

Elaborat Gornji Karin - Ministarstvo zaštite okoliša

Grad Obrovac planira na području naselja Gornji Karin izgradnju novog groblja. Navedeni ... Karta opasnosti od poplava, po vjerojatnosti poplavljivanja3.

Elaborat zaštite okoliša - Sisačko-moslavačka županija

28 stu 2018 ... prikazana kao ŽC3209 što ukazuje na to da aplikacija HAKmap nije ažurirana u skladu s Odlukom o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17, ...

Elaborat zaštite okoliša za izgradnju farme svinja - Međimurska ...

2020, k.o. Donji Kraljevec, Općina Donji Kraljevec, Međimurska županija ... Pedološka karta Međimurske županije s prikazom lokacije zahvata, siječanj, 2012.

Elaborat zaštite okoliša Farme muznih krava Orlovnjak d.o.o.

Najčešći gmazovi lokacije zahvata i njene okolice su slijepić (Anguis fragilis) i bjelouška (Natrix natrix). Šire područje lokacije zahvata nastanjuju slijedeće vrste ...

elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene

Izgradnja bazenskog kompleksa „Aquapark Zelina“, eksploatacija ... Sjedište: Trg Ante Starčevića 12, 10 380 Sveti Ivan Zelina ... KG" - Optisonic 6300, te.

elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene ...

POSLOVNA ZGRADA ZA KISELJENJE I PRERADU KISELOG KUPUSA NA K.Č.BR. ... tijelo CSRN0204_001, Lučica, Vodno tijelo CSRN0209_001, Vitunjčica, ...

elaborat zaštite okoliša - Old-Drava LIFE for Natura 2000

Rukavac starog toka Drave će se u daljnjem tekstu nazivati Stara Drava. Slika 1.1 ... njih i tlo pod njima. Slika 2.1 Crni kanal i Stara Drava (Izvor: Idejno rješenje) ...

elaborat zaštite okoliša sustava odvodnje aglomeracije đurđevac

području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete ... es l[o>t e;ono6n Souealqnrc 'v >teueT? ue[undop T et ueluelwzT.

Elaborat zaštite okoliša: Podizanje voćnjaka kestena i američkih ...

Sadnja voćnjaka kestena. Optimalna sadnja je jesenska, dakle tijekom jeseni. Potrebni materijali i oprema: - 1 kg fungicida Captan ili Dithane ili Bavistin 200 ml.

Elaborat zaštite okoliša za izgradnju farme svinja - Ministarstvo ...

4 velj 2019 ... Predviđen je iskop oko 352.072 m3 mulja u sraslom stanju. Sva količina ... kolonije, često zajedno sa crnom čigrom. ... većem dijelu svijeta.

Elaborat zaštite okoliša izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji ...

Nositelj zahvata – Grad Dugo Selo planira izgraditi reciklažno dvorište u ... Godišnji prosjek temperature zraka na postaji Zagreb - Maksimir iznosi 11,9 °C.

elaborat zaštite okoliša sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih ...

na okoliš, a za koje je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uredbe o procjeni ... Separatna rešetka ugrađena prije izlaza vode iz biorotora;. 9. ... te penjačice i povijuše: šparoga (Asparagus acutifolius), tetivika (Smilax aspera), bršljan.

elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene ...

platoe za skladištenje krutog gnoja kako bi se izbjeglo isušivanje i ubrzala ... oborinske vode s internih prometnica i manipulativnih površina riješiti će se ispuštanjem u ... sisavaca: krtica (Talpa europaea), poljska voluharica (Microtus arvalis), ...

Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za Ocjenu o potrebi procjene ...

METIS d.d., Odjel stručnih poslova zaštite okoliša i procjene rizika; ... tvornica za izradu aluminijskih odljevaka za auto industriju, „LTH Alucast“ d.o.o. Čakovec “.

Elaborat zaštite okoliša Sanacija odlagališta „Grginac“, Bjelovar

Šumama u području odlagališta „Grginac“ gospodari Uprava šuma podružnica Bjelovar, šumarija Bjelovar. Odlagalište se nalazi unutar Gospodarske jedinice ...

elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja ...

2 sij 2019 ... 40. Slika 2.2.1. Vodno tijelo površinskih voda CSRN0004_004, Kupa . ... Smješteno je od naselja Jamnica Pisarovinska na sjeveru do rijeke Kupe na jugu, te potoka. Kravarščica i ... Vodostaj je viši krajem mjeseca svibnja ili ...

Elaborat zaštite okoliša – Podizanje nasada badema ... - Općina Selca

Podizanje nasada badema na otoku Braču, Općina Selca ... U nasadu se planira sadnja na razmaku 6 metara između redova i 5 metara unutar redova, a time bi ...

Elaborat zaštite okoliša Kamp „Adria Paradiese ... - Zadarska županija

zahvat: Kamp „Adria Paradiese“ na k.č. br. ... Položaj zahvata- Kamp ADRIA -PARADIESE u Općini Povljana otok Pag. Izvor: ... mobilne kućice/glamping šatori.

Elaborat zaštite okoliša izgradnja sunčane elektrane "PROKON 1 ...

Varaždinska županija, Općina Cestica, naselje Otok Virje. Ovlaštenik: EKO-MONITORING d.o.o., Varaždin. Varaždin, svibanj 2019. Kućanska 15, HR-42000 ...

Elaborat zaštite okoliša Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata ...

6 pro 2019 ... Pešćenica, unutar ribolovnog područja ŠRD Pešćenica su zabilježene vrste štuka (Esox lucius) i bodorka. (Rutilus rutilus), klen (Squalius ...

Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi ... - Grad Kaštela

42000 Varaždin, Zagrebačka 183. Tel/fax: 042/210-074. E-mail: ... Ovlaštenik: EcoMission d.o.o., Varaždin. Datum: listopad 2019. ... Intermont 2. (430 m). 480 m.

izgradnja objekta za tov junadi k.o. Viškovci, Osatina grupa d.o.o

29 lis 2014 ... povodom zahtjeva nositelja zahvata Osatina grupa. d.o.o., Semeljci, Kralja Tomislava 91, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi ...

Znamenja Osječko-baranjske županije - Osječko-baranjska županija

Grb i zastava jedinice lokalne i podru~ne (regionalne) samouprave utvr|uju ... Ovaj grb podijeljen je @upaniji u trenutku pripajanja Slavonije prostoru pod vla{}u ...

Investicijski vodič Osječko-baranjske županije - Osječko-baranjska ...

Struktura stanovništva i radno sposobnog stanovništva . ... Ploče, Šibenik i Zadar. Najveća ... Slobodno vrijeme u Osječko-baranjskoj županiji možete provesti na zanimljive načine. ... Fliba d.o.o.; trgovački centri Emmezeta u Zagrebu,. Osijeku i ...

informativni bilten osječko-baranjske županije - Osječko-baranjska ...

15 lip 2010 ... Otvoren Europski labirint * Preuređena Centralna ljekarna u Osijeku ... Nacrt Društvenog ugovora trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek. 26.

Strategija razvoja Osječko-baranjske županije - Osječko-baranjska ...

Ante Lauc. Đula Borozan. Sanja Pfeifer. Nataša Šarlija. Stipan Penavin. Vladimir Cini ... Boris Lauc, Centar za poduzetništvo, Osijek. Ljubo Milović, ECBRD ...

2 osnovna obilježja osjećko-baranjske županije - Osječko-baranjska ...

Izvor: Hrvatske vode, 2003. Dunav – druga po veličini rijeka u Europi, na području Osječko-baranjske županije velika je nizinska rijeka prosječne širine 500-800 ...