Zakon o unutrasnjoj trgovini Federacije BiH - Prnjavorac

1) Pod trgovinom u smislu ovog zakona smatraju se kupovina i prodaja robe i ... daljinu (prodaja putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem interneta, prodaja.

Zakon o unutrasnjoj trgovini Federacije BiH - Prnjavorac - Srodni dokumenti

Zakon o unutrasnjoj trgovini Federacije BiH - Prnjavorac

1) Pod trgovinom u smislu ovog zakona smatraju se kupovina i prodaja robe i ... daljinu (prodaja putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem interneta, prodaja.

Krivični zakon Federacije BiH - Prnjavorac

Integralni tekst. ("Službene novine ... (24) Tajna Federacije, kantona, grada i općine je podatak ili isprava koja je zakonom, drugim propisom ili općim ... pribavljena protupravna imovinska korist, najveća mjera izrečene novčane kazne može.

Porodični zakon Federacije BiH - Prnjavorac

pastorka, bez obzira na to da li je prestao brak čijim je sklapanjem nastalo ovo srodstvo. (2) Izuzetno, sud može u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje ...

Zakon o radu Federacije BiH - Prnjavorac

4 tra 2016 ... Pojam poslodavca. Član 5. Poslodavac, u smislu ovog zakona, je fizičko ili pravno lice koje radniku daje posao na osnovu ugovora o radu.

Zakon o faktoringu Federacije BiH - Prnjavorac

ZAKON O FAKTORINGU. POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet Zakona). Оvim zаkоnоm uređuje se fаktоring, vrste faktoringa, ugovori o faktoringu ...

Zakon o prekršajima Federacije BiH - Prnjavorac

29 srp 2014 ... postupak prema maloljetnicima, zastara, prekršajni postupak, prekršajni nalog ... 42/10 i 42/11 - u daljnjem tekstu: Kazneni zakon) koristit će.

Zakon o cestama Federacije BiH - Prnjavorac

cesta i uvjeti odvijanja saobraćaja na cestama, koncesija na javnim cestama, ... građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta primjenjuje se Zakon o ...

Zakon o pomilovanju Federacije BiH - Prnjavorac

1. ZAKON. O POMILOVANJU. I - OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim Zakonom se propisuje: organ nadležan za davanje pomilovanja, krivična djela za koja se ...

Zakon o bankama Federacije BiH - Prnjavorac

banci radi korištenja usluga i koje je banka kao takvo identifikovala. h) Vlasničko učešće znači ... a) pojam materijalno značajnih aktivnosti, b) iscrpne uslove za ...

Zakon o privrednim društvima Federacije BiH - Prnjavorac

21 lis 2015 ... prilikom zastupanja društva dužan je uz potpis staviti naznaku da nastupa kao prokurist. (3) Prokura prestaje opozivom od društva i otkazom od.

Zakon o porezu na dobit Federacije BiH - Prnjavorac

15/2016 i 15/2020). I. OPĆE ODREDBE ... (2) Raspodjela i pripadnost prihoda od poreza na dobit utvrđuje se posebnim zakonom. Član 2 ... (2) Ubrzana amortizacija može biti do 50% viša od stopa propisanih članom 19. stav (2) ovog zakona.

Zakon o izvrsnom postupku Federacije BiH - Prnjavorac

prijedlogu za izvršenje, rješenje po prigovoru na rješenje o izvršenju, ... (3) Rješenje kojim je prigovor odbijen postaje pravosnažno ako žalba ne bude u roku ...

Zakon o stečajnom postupku Federacije BiH - Prnjavorac

(2) Stečaj se može otvoriti i nad imovinom javnih pravnih lica, izuzev nad imovinom. Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), općine, grada ...

Zakon-o-radu-Federacije-BiH-2016 - Prnjavorac

4 tra 2016 ... e. uvjetima vraćanja u zemlju. ... (1) Rad u vremenu između 22 sata uvečer i 6 sati ujutro idućeg dana, a u poljoprivredi između 22 sata i 5 sati ...

Zakon o vanparnicnom postupku Federacije BiH - Prnjavorac

slučaju kad nije izvršena parcelizacija zemljišta po odredbama zakona kojim je regulirano prostorno uređenje. V - UREĐENJE DRUGIH VANPARNIČNIH ...

Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije BiH - Prnjavorac

kontrolu knjigovodstvene isprave, a služi kao osnov za knjiženje u poslovnim knjigama. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom, ...

Zakon o nasljeđivanju Federacije Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

1 lis 2014 ... Zastara prava na traženje smanjenja raspolaganja pravnim poslovima ... kad je nasljednik umro nakon okončanja ostavinske rasprave, a prije.

Zakon o maticnim knjigama Federacije Bosne i ... - Prnjavorac

knjiga vjenčanih i matična knjiga umrlih (u daljnjem tekstu: matične knjige) ... Činjenice i podaci upisani u matične knjige prema stavu 2. ovog člana mogu se ...

Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i ... - Prnjavorac

primjenjivati samo Zakonom o policijskim službenicima Federacije Bosne i. Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/05, 70/08 i 44/11 - u daljnjem ...

Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

člana 62. stav 2) tačka 1) zakona, procesa rada i zaštite na radu, proizvoda, robe i usluga, ... (11) Federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektorat.

Zakon o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

uprave, saradnja Porezne uprave sa drugim vladinim ... porezna mišljenja, drugačije uređene drugim ... Porezna uprava je Federalna uprava u sastavu.

obiteljski zakon federacije bosne i hercegovine - Vlada Federacije ...

posvojenje, skrbništvo, pravni učinci izvanbračne zajednice žene i muškarca, prava i ... (1) Obitelj u smislu ovog zakona je životna zajednica roditelja i djece i drugih ... dokaza medicinskim vještačenjem sud će odrediti rok do kojeg dokaz.

ZAKON O TRGOVINI

(1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine, radno vrijeme u ... tijelo Grada Zagreba donijet će rješenje o prestanku važenja rješenja iz ...

Zakon o žigu - Prnjavorac

uslovima predvienim ovim zakonom. (3) Korisnik kolektivnog žiga ima pravo da koristi taj žig samo na način predvien općim aktom o kolektivnom žigu.

Zakon o konkurenciji BiH - Prnjavorac

29 lip 2005 ... kojima se ograničava konkurencija; b) ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu potrošača; c) primjenu različitih uslova ...

Zakon o patentu BiH - Prnjavorac

ZAKON. O PATENTU. DIO PRVI - OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet Zakona). (1) Ovim zakonom ureuje se pravna zaštita izuma patentom i konsenzualnim ...

Zakon o volontiranju RS - Prnjavorac

volontiranja, principi za organizovanje volontiranja, uslovi zaključivanja ugovora o volontiranju, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja, društveno ...

Zakon o radu FBiH - Prnjavorac

odsustvuje s posla dva puta dnevno u trajanju po sat vremena radi dojenja djeteta, ... Štrajk se može organizirati samo u skladu sa Zakonom o štrajku, pravilima ...

Zakon o parlamentarnom nadzoru BiH - Prnjavorac

17 tra 2018 ... (Značenje izraza) ... Odjeljak E. Poslanička ili delegatska pitanja i interpelacije ... interpelacija se uvrštava u dnevni red sjednice doma u roku.

Zakon o mjenici FBiH - Prnjavorac

... ne ispunjavajuci bjanko indosament niti stavljajuci nov indosament. Clanak 16. (1) Indosant odgovara da ce mjenica biti akceptirana i isplacena, osim ako je u ...

Zakon o sudovima u Federaciji BiH - Prnjavorac

1) Općinski sud u Mostaru za područje Grada Mostara; ... Općinski sud u Kantonu Sarajevo je Općinski sud u Sarajevu za područje općina: Stari Grad. Sarajevo ...

Zakon o upravnom postupku BiH - Prnjavorac

postupku (konačno u upravnom postupku), a kojim je stranka stekla neko pravo, ... Rješenje protiv koga se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor ( ...

Zakon o putnim ispravama BiH - Prnjavorac

pravne obaveze iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, poresku obavezu ili drugu ... Državljanin Bosne i Hercegovine koji pređe preko granice Bosne i ...

Zakon o vinu FBiH - Prnjavorac

c) "masulj" je izmuljano grožđe sorti vinove loze Vitis vinifera sa peteljkom ili bez peteljke; d) "mošt" je tečni proizvod dobiven poslije muljanja grožđa i cijeđenja ...

Zakon o transfuzijskoj djelatnosti - Prnjavorac

zdravstvene ustanove Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske (u daljem tekstu: Zavod),. 13) izdavanje krvi je isporuka krvi i komponenti krvi ...

Zakon o volontiranju FBiH - Prnjavorac

evidentiranje volontiranja, izvještavanje o volontiranju, upotreba volonterske knjižice, ... (2) Potvrda o volontiranju sadrži: lične podatke o volonteru, podatke o ...

Zakon o administrativnim pristojbama BiH - Prnjavorac

Hercegovine (u daljem tekstu: DKP BiH) 10 DM. Napomena: Taksa po ovome tarifnom broju plaća se za svaku upravnu radnju na zahtjev taksenog obveznika ...

Zakon o doprinosima FBiH - Prnjavorac

od nezaposlenosti (u daljem tekstu: doprinosi), kao i gornja granica stopa doprinosa na teritoriji. Federacije Bosne i ... 4. naknada plaće za vrijeme praznika za koje se po zakonu ne radi; ... računa preko 15 mjeseci staža. 4. ... Doprinosi obračunati u skladu sa stavom 5. ovog člana dospijevaju za plaćanje najkasnije do.

Zakon o graničnoj kontroli BiH - Prnjavorac

graničnih prijelaza u zračnim, morskim i riječnim lukama i na željezničkim stanicama ... razloga zabraniti plovidbu, lov, ribolov, prelet letjelica i drugih naprava za ...

Zakon o udruzenjima i fondacijama BiH - Prnjavorac

Naziv registrovanog udruženja ili fondacije mora biti na tri službena jezika i dva pisma koji ... (8) Udruženje odnosno fondacija mogu imati svoj znak. (9) Naziv ...

Zakon o bankama FBiH - Prnjavorac

Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka) i institucijama nadležnim za izdavanje dozvola i superviziju banaka sa sjedištem izvan Federacije. Član 6.a.

Zakon o liječništvu FBiH - Prnjavorac

Nadležna liječnička komora oduzima liječniku licencu u slučajevima utvrđenim posebnim propisima o zdravstvenoj zaštiti, kao i statutom nadležne liječničke ...

Zakon o industrijskom dizajnu BiH - Prnjavorac

(2) Ovaj zakon primjenjuje se i na industrijski dizajn koji je meunarodno registriran za teritoriju BiH na osnovu Haškog sporazuma o meunarodnoj registraciji ...

Zakon o liječništvu („Službene novine Federacije BiH“, br. 56/13)

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8.

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

onoliko vremena koliko zakon propisuje za zastarjelost krivičnog gonjenja. Član 17. Zastarjelost izvršenja kazne. Ako u ovom zakonu nije drukčije propisano, ...

zakon - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

postupka, usmeni pretres, rješenje o prekršaju, žalba, povraćaj u pređašnje stanje, ... pravomoćnim rješenjem o prekršaju da je odgovorna za određeni prekršaj.

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU FBiH - Prnjavorac

prirodnog resursa, bez obzira na to u čijem je vlasništvu, te usklađivanje interesa svih subjekata u ... 24. naknada zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta ... Ugovor o zakupu sa zakupoprimcem potpisuje načelnik, odnosno.

Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH - Prnjavorac

Odredba stava 1. ovog ~lana shodno se primjenuje i na zavode dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. II - OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE. 1.

Zakon o zeljeznicama Republike Srpske - Prnjavorac

27 феб 2017 ... ZAKON O ŽELjEZNICAMA REPUBLIKE SRPSKE ... industrijskoj željeznici dužan je da donese akt o uslovima i načinu obavljanja tog prevoza, ...

Zakon o stvarnim pravima FBiH - Prnjavorac

28 kol 2013 ... c) Razvrgnuće suvlasništva ... Razvrgnuće suvlasništva na nekoliko stvari ... dok ta dozvola traje da zahtijevaju propuštanje obavljanja te djelatnosti, ... kolnika treba biti toliki koliko je nužno da bi ih se izvršavalo, s obzirom na ...

Krivicni zakon Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

Integralni tekst. ("Službeni ... Hercegovine, a koja je određena kao tajna zakonom, drugim propisom ili opštim aktom nadležnog ... protivpravna imovinska korist, najveća mjera izrečene novčane kazne može iznositi dvostruki iznos te štete ...

Zakon o krivicnom postupku FBiH - Prnjavorac

izabere branitelja sa predočene liste, branitelja će postaviti sud. ... istog pola. Svjedoci će se prije početka pretresanja upozoriti da paze kako se pretresanje ... kojih se s osnovom može očekivati da će ove pošiljke poslužiti kao dokaz u postupku. ... važnih razloga sudija za prethodni postupak može produžiti trajanje ovih ...

Zakon o radu Republike Srpske - Prnjavorac

ugovora o radu, odlukom o prijemu, odlukom o izboru i imenovanju i drugim pravnim ... (4) Poslodavac je dužan da razmotri zahtjev radnika sa nepunim radnim ...

Zakon o upravnim sporovima FBiH - Prnjavorac

nosioci prava i obaveza o kojima se rješavalo u upravnom postupku. Upravni spor može pokrenuti i nadležni pravobranilac kad je upravnim aktom povrijeđen ...

Zakon o nasljedivanju Republike Srpske - Prnjavorac

(1) Nasljednik se može odreći nasljeđa izjavom do završetka rasprave o zaostavštini. (2) Odricanje važi i za potomke onoga koji se odrekao od nasljeđa ako nije ...

Krivični zakon Republike Srpske - Prnjavorac

Teška krađa. Član 232. (1) Ako je krađa izvršena: 1) obijanjem ili provaljivanjem ili drugim savlađivanjem većih prepreka da se dođe do stvari iz zatvorenih ...

Porodicni zakon Republike Srpske - Prnjavorac

Ovako će sud postupiti i kad je od zahtjeva za sporazumni razvod braka odustao samo jedan od bračnih supružnika. (4) Na način iz prethodnog stava sud će ...

Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama - Prnjavorac

Javna savjetodavna služba je služba koja pruža savjetodavne usluge na teritoriji Federacije i vrše je: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i ...

Zakon o licnoj karti drzavljana BiH - Prnjavorac

Državljani BiH mogu koristiti ličnu kartu za prelazak državne granice u određenim ... Ličnu kartu s kvalificiranom potvrdom državljani BiH mogu koristiti i za ...

Zakon o medunarodnom i medjuentitetskom cestovnom ... - Prnjavorac

"međuentitetski prijevoz" je svaki cestovni prijevoz između entiteta Bosne i ... a) kružna vožnja "zatvorenih vrata", tj. vožnje koje se obavljaju istim vozilom koje ...