Opštim uslovima poslovanja

25 lis 2017 ... Reprezentativni primjer - je primjer u kojem su naznačeni svi elementi ... Račun za oročenu štednju – je pasivni račun preko kojeg Banka prima uplate i ... punomoć ne može imati ograničenja (npr. izuzimanje samo određenih ...

Opštim uslovima poslovanja - Srodni dokumenti

Opštim uslovima poslovanja

25 lis 2017 ... Reprezentativni primjer - je primjer u kojem su naznačeni svi elementi ... Račun za oročenu štednju – je pasivni račun preko kojeg Banka prima uplate i ... punomoć ne može imati ograničenja (npr. izuzimanje samo određenih ...

Opštim uslovima za isporuku električne energije - EPBiH

23 svi 2008 ... Frekvencija je broj ciklusa naizmjenične struje u sekundi izražene u hercima (Hz). ... e) davanje naloga distributeru za isključenje sa mreže kupaca koji ne ... novčane obaveze, ako kupac ni nakon isteka roka iz opomene nije ...

Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga

7 јул 2006 ... Član 29. Za adresiranje ekspres pošiljke koristi se poseban obrazac ... Pošiljalac je dužan da se stara za pravilno pakovanje sadržaja pošiljke.

PRAVILNIK O OPŠTIM MERAMA ZAŠTITE NA RADU ZA ...

Radne i pomoćne prostorije. - uređen deo prostora sa pripadajućim uređajima, opremom i instalacijama namenjen za proizvodne i druge radne procese.

Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju ... - Paragraf Lex

Ispravka granica susednih katastarskih parcela, spajanje susednih katastarskih parcela istog vlasnika, kao i spajanje susednih parcela na kojima je isto lice ...

odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i ... - Novi Sad

67/2017). I UVODNE ODREDBE. Član 1. Ovom odlukom uređuju se opšta pravila ... Pravilima vlasnika može se propisati i kućni red zgrade koji ne može biti u ...

Opći uvjeti poslovanja Općim uvjetima poslovanja ... - Srnec tekstil

TEKSTIL" Skraćeni naziv : K.T.O. SRNEC TEKSTIL. Vlasnik : DEJAN SRNEC. Sjedište : BALOGOVEC 53, MAČKOVEC, 40000. ČAKOVEC OIB : 09708227604.

Opći uvjeti poslovanja Općim uvjetima poslovanja regulirani su ...

TEKSTIL" Skraćeni naziv : K.T.O. SRNEC TEKSTIL. Vlasnik : DEJAN SRNEC. Sjedište : BALOGOVEC 53, MAČKOVEC, 40000. ČAKOVEC OIB : 09708227604.

uslovima korišćenja - farmasi

FARMASI COSMETICS d.o.o. BEOGRAD. (opšti uslovi poslovanja i prometa proizvoda i uslovi članstva i kupovine proizvoda). Član FARMASI COSMETICS ...

П Р А В И Л Н И К O USLOVIMA ISPUШTAЊA OTPADNIH VODA U ...

industrijske otpadne vode oznaчавају sve otpadne vode koje potiчu iz proizvodnih procesa u industriji i drugih privrednih aktivnosti, kao i zagaђene kишne vode ...

PRAVILNIK O USLOVIMA HIGIJENE HRANE_rus

пищевых продуктов и в применении принципов HACCP;. 6) определение микробиологических критериев и требований контроля температуры, которые ...

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ...

revidirane od strane eksternog revizora) kao i poslijednji periodični izvještaj; fizička lica - potvrdu o plaćenom iznosu poreza na prihod;. 3. podatke o načinu ...

primena oksigenoterapije u vanbolničkim i bolničkim uslovima the ...

ukoliko se nepravilno koristi, oksigenoterapija može biti nekorisna ili imati štetne posledice. Britansko Tor- akalno Udruženje (British Thoracic Society-BTS) je.

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA POČETAK RADA I ...

2,60 m i ima sopstveni NjC, tuš kadu i umivaonik sa toplom i hladnom vodom. ... Visina glavnog dela perionice treba da bude 3,6 m a delovi perionice bez.

Uredba o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na ...

24 апр 2015 ... Radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja carine, uvoz robe treba da: ... ličnoj upotrebi putnika ili njegove porodice ili u svrhu davanja poklona. ... bicikle i motocikle, privatna motorna vozila i njihove prikolice, kamp ...

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ...

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se minimalne ugostiteqske usluge i uslovi za vrste i kategorije ugostiteqskih objekata koji ~ine skupinu hoteli (daqe u tekstu: ...

PRAVILNIK O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANjA ...

Energetski pasoš zgrade izdaje se kao: 1) energetski pasoš za stambene zgrade, na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;.

PRAVILNIK O RADIO-FREKVENCIJAMA I USLOVIMA POD KOJIMA ...

Ovim pravilnikom utvrđuju se radio-frekvencije koje se mogu koristiti bez odobrenja i uslovi ... n.1.11: Za opseg g) važi da određeni kanali mogu biti zauzeti od strane ... satelitski terminali b. 1525-1544 MHz ECC/DEC/(12)01. Mobilni satelitski.

Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima za priređivanje ...

Koncesionar lutrijskih igara može uplate za klađenje primati na mjestima gdje se ... Uređaji i sistemi za klađenje koji su zasnovani na virtualnim slučajnim ...

Pravilnik o uslovima za priređivanje kladioničkih igara

Uređaji i sistemi za klađenje koji su zasnovani na virtualnim slučajnim događajima moraju slučajne događaje generisati putem sertifikovanih softverskih ili ...

INFORMACIONI LIST o uslovima i bitnim ... - ASA Banka

obaveze kao i glavni dužnik i Banka je ovlaštena zahtjevati namirenje obaveza od sudužnika u ... Banka može zahtijevati ispunjenje obaveze iz ugovora o.

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih ...

29 сеп 2015 ... Правилник о условима и нормативима за ... Спољашње јединице клима уређаја морају бити позициониране тако да буду примерене.

dugotrajna oksigenoterapija (dot) u kućnim uslovima - UZRISK

DUGOTRAJNA OKSIGENOTERAPIJA (DOT) U KUĆNIM USLOVIMA. ISTORIJAT. Kiseonik je osnova života, lek u nekim bolestima i stanjima ali i otrov ako se ne ...

Narodnooslobodilački pokret u uslovima krize i ... - znaci.net

Glava IV. Narodnooslobodilački pokret u uslovima krize i oživljavanja. Uspon ustanka u Sremu. Partijski centar u Beogradu - metod rukovođenja. Uloga Blagoja ...

komercijalno bankarstvo u uslovima deregulacije vs. reregulacije

(već pominjani) porast participacije hartija od vrijednosti za ... čije su participacije povišene za 18 i 5 procentnih ... outlined by the Financial Stability Board - FSB,.

40 dijagnostika akutnog perikarditisa u prehospitalnim uslovima ...

Opisuje ga kao intenzivan bol jačine 8/9. Negira faktore rizika za kardiovaskularne bolesti. Objektivno: svestan, orjentisan, eupnoičan, bled, preznojen, afebrilan ...

Pravilnik o minimalnim tehnickim uslovima za projektiranjeï

26 ruj 2003 ... Autobusna stajališta projektuju se za svaki prometni smjer. ... Član 20. Ako se utvrdi, da za autobusnim stajalištem više nema potrebe ili da ono.

pravilnika o posebnim uslovima cg - Agencija za elektronske ...

Poštanske usluge koje se odnose na prijem poštanskih pošiljaka Pošta u pravilu ... Za registrovane pošiljke Pošta može obezbijediti mogućnost praćenja toka ...

fitoklimatski potencijal prinosa lucerke u uslovima sa i bez ...

IZVOD. Lucerka trosi velike kolićine vode za svoj rast i razvice, kao i za visoku produkciju zelene mase i sena. Potrebe lucerke za vodom, u klimatskim uslovima ...

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uslovima ugostiteljskih ...

vrste ugostiteljskih objekata koje mogu biti klupskog tipa, na~in utvr|ivanja ispunjavanja minimalnih uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta, elementi, mjerila i ...

Zakon o uslovima i postupku za prekid trudnoće

Postupak za odobravanje prekida trudnoće je hitan i njegovim sprovođenjem se obezbjeđuje čuvanje profesionalne tajne, poštovanje ličnosti i dostojanstva ...

Pravilnik o blizim uslovima za postavljanje odnosno gradjenje ...

3 јул 2018 ... Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za vrstu objekata, uređaja i ... uređaje za kontrolu temperature (grijanje, klima uređaj, ventilatori), ...

PRAVILNIK o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje ...

teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je lice podnelo prijavu;. 6) se dostavi ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta zaključen sa drugim licima za.

merenje agilnosti u različito definisanim uslovima - Index of

ulogu imaju druge motoričke sposobnosti, kao što su jačina, snaga, brzina i dr. ... agility tests, of different duration and moving pattern (t-test, 505, zigzag, 4 x 5m ...

Pravilnik o uslovima za proizvodnju i stavljanje u promet sadnog ...

Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na sadni materijal voća i sadnice voća za izvoz ... Fragaria vesca var. semperflorens "Alpine"; C. quinoa=Chenopodium quinoa; ...

pravilnik o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu ...

30 сеп 2015 ... poslova ovlašćenog aktuara (u daljem tekstu: stručni ispit). Stručni ispit. Član 2. Stručni ispit ... sudskog tumača. Agencija na svojoj internet ...

efektivnost sistema merenja performansi u uslovima savremenog ...

je da efektivnost i efikasnost primene sistema merenja performansi zavisi od primene multidimenzionalnih merila performansi i konkretnih organizacionih.

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata ...

3) državni poverilac jeste pravno lice koje je dužno da otpusti dug prema subjektu ... Preuzimanje duga prema poveriocima vrši se ugovorom između Agencije i.

pravilnik o uslovima, postupku i naknadama za mišljenja porezne ...

daljnjem tekstu: Porezna uprava) izdaje poreznom ... Mišljenje koje izdaje Porezna uprava odnosi se na jednu ... Zahtjev za davanje mišljenja Porezne uprave.

Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim ...

о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама. "Службени ... заповедник је дужан да пријави почетак и завршетак прекида.

Uputstvo o rokovima i uslovima skladistenja roba - GOMADJO & Co

PREUZIMANJE ROBE NA SKLADIŠTENJE. Član 10. Preuzimanje robe za robne rezerve se vrši: - ako je roba poreklom iz uvoza, na skladištu skladištara;.

Na osnovu člana 4. Pravilnika o uslovima i ... - Općina Banovići

31 pro 2019 ... -Vojnički grah za 600 osoba.................................................................................... KM,. -Jedan autobus na relaciji Banovići-Seona-Aljkovići i obratno.

Pravilnik o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih ...

prodajnom mjestu, u okviru benzinske postaje, gdje se ne mo`e obavljati ... Promet na malo te~nim naftnim plinom-autoplinom koji se koristi za pogon motora sa ...

PRAVILNIK o uslovima i načinu korištenja, upravljanja, održavanja i ...

(6) U slučajevima kada vozač ne upravlja službenim motornim vozilom, korištenje i upravljanje istim od strane zaposlenog kojem je u data saglasnost za to, vršit ...

Pravilnik o klasifikaciji, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ...

kamp odmorište mora biti postavljena odgovarajuća signalizacija. Kamp odmorište za mobilhome se pored kamp parcela sastoji i od: - servisnog punkta koji ...

Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta ...

Zabranjeno je stavljati u promet posuđe i pribor koji su sa unutrašnje strane ... ne sme sadržavati više od 0,1% oksida kalcijuma, aluminijuma, silicijuma, titana, ...

Pravilnik o razvrst.minimal.uslovima i kategorizaciji ... - Propisi KS

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se minimalne ugostiteljske usluge i uslovi za vrste i kategorije ugostiteljskih objekata koji čine skupinu hoteli (dalje u tekstu: ...

Pravilnik o kriterijumima i uslovima za utvrđivanje procenta ... - zzzcg

6/2012, 46/2014 i 51/2017. Član 1. Ovim pravilnikom, saglasno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (u daljem tekstu: ... Lista tjelesnih oštećenja sastavni je dio ovog pravilnika (Prilog 1). ... Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Pravilnik o uslovima minimalne tehnicke opremljenosti poslï

PROSTORA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE. I - OPĆE ODREDBE. Član 1. Ovim pravilnikom uređuju se minimalno tehnički uslovi koje moraju ispunjavati.

Pravilnik o uslovima za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda

21 дец 2015 ... tehnološke linije za tostiranje berleja. Tehnološka linija iz stava 1 ovog člana po kapacitetu treba da zadovolji najmanje dnevne potrebe ...

Pravilnik o uslovima za obavljanje zdravstvenih pregleda sportista

Zahtjev za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportiste može da podnese ... Da li trenutno uzimate neki lijek (tablete, kapsule, injekcije, kreme, masti, ... Da li ste ikada imali povišen nivo masnoća u krvi (holesterol, HDL, LDL, trigliceride)?.

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja licenci za obavlï

"licenca prijevoznika" je odobrenje prijevozniku za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta ili opasnih materija;. 3. "vozilo" je motorno ili ...

Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima za pokretne objekte

sopstveni bešumni energetski izvor za rasvjetu i rashladni prostor; ... podove i pregradne stranice od glatkih površina, kako bi bilo moguće njihovo čišćenje i ... na svakih 20 kreveta najmanje jedan toalet sa WC kabinom koja ima WC šolju sa.

pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku ... - Univerzitet u Tuzli

4 ruj 2018 ... ili isključenje iz studentskog doma ne može biti primljen u studentski dom u ... (2)Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na Web ... (4)Ugovor između studenta i Studentskog centra se zaključuje počev od ...

pravilnik o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje ...

3 јул 2018 ... i/ili tendi. Ne treba zatvarati bočne vertikalne strane ugostiteljske terase. ... Uz konzervator za sladoled može se postaviti suncobran, stolica na ... Montažna parking garaža je montažno-demontažni privremeni objekat metalne ...

Uredba o uslovima i nacinu privlacenja direktnih investicija[1]

Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih ... zatezne kamate, u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske ...

Pravilnik o bližim pravilima i uslovima organske proizvodnje za ...

2) mrestilište je mjesto za razmnožavanje, izlijeganje i uzgoj riba i drugih vodenih ... Organska proizvodnja brancina, orade, hama, cipola (Liza, Mugil) i jegulje ...

pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i ...

odnosno rekonstrukcije mora da ispunjava objekat za uzgoj i držanje kopitara, papkara, živine i kunića (u daljem tekstu: farma). Član 2. Pojedini izrazi ...

Pravilnik o blizim uslovima i nacinu prilagodjavanja objekta za ...

4 окт 2013 ... 15) objekti ostale namjene: sajamski i izložbeni centar; javni WC; objekat u ... kretanje invalidskih kolica, da je prepoznatljiva na dodir stopala ili ... Najmanje dimenzije taktilne površine i mjesta na kojima je obavezna njena ...

pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na ... - FPFT

Socijalna politika i socijalni rad. Gimnazija ... rada koja se provjerava (instalacija, performans, prostorno-ambijentalni crtež, eksperiment, kompjuterska grafika ...