VRHOVNI SUD CRNE GORE Su. I br. 307-4/16 ... - Sudovi Crne Gore

naknadno pronadjene imovine sprovode sud ili notar, zavisno od toga ko je donio prvobitno rješenje o raspravljanju zaostavštine. Ukoliko je osnovno rješenje o ...

VRHOVNI SUD CRNE GORE Su. I br. 307-4/16 ... - Sudovi Crne Gore - Srodni dokumenti

vrhovni sud crne gore the supreme court of ... - Sudovi Crne Gore

Na osnovu pravnog posla, bez upisa u katastar nepokretnosti, stiĉe se samo ... organima je Drţava Crna Gora, koju u vršenju prava i duţnosti poslodavca ... DOO P., isplatio iznos od 143.938,53 € na ime isporuke goriva D2 i na ime pozajmice ... proizvodnju i u tom pravcu preduzeli aktivnosti, radi dobijanja kredita, što medju.

VRHOVNI SUD CRNE GORE Su. I br. 307-4/16 ... - Sudovi Crne Gore

naknadno pronadjene imovine sprovode sud ili notar, zavisno od toga ko je donio prvobitno rješenje o raspravljanju zaostavštine. Ukoliko je osnovno rješenje o ...

VRHOVNI SUD CRNE GORE Su. I br. 77-1/18 ... - Sudovi Crne Gore

oblasti zdravstva Crne Gore predstavlja Odluka o visini naknade troškova ... Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu i socijalnu djelatnost ("Sl. list. RCG", br.

Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore

30 јун 2017 ... Da je članom 13 stav 2 Ustava Crne Gore propisano da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni, a članom 6 stav 3 da je svako obavezan da ...

Bilten Vrhovnog suda Crne Gore 2/2018 - Sudovi Crne Gore

odluci Ustavnog suda Crne Gore U-III br.649/17 od 28.09.2018.godine. ... nema pravnu valjanost jer nije pribavljen na zakonit način po naredbi tužilaštva ... Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći donosi se na osnovu pisanih dokaza - uputnice.

St.br. 627/17 PRIVREDNI SUD CRNE GORE ... - Sudovi Crne Gore

I. OTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom ''VIDRA & CO'' društvo sa ... stvarima, nadležnom poreskom organu, upravi nadležnoj za nekretnine, istaći na ...

PREDSJ CRNE ORE F Vujanovie Na osnovu ... - Sudovi Crne Gore

7) je osudena 2ena koja ima dijete mlade od jedne godine 2ivota ih je trudnica. lzvreenje kazne ... iskustva i znanja, kako bi se pa izdr2anoj kazni omogueila bolja reintegracija u dru§tvo. Radni status ... dukan je da mu nadoknadi Metu.

program razvoja lovstva crne gore za period 2014 - Vlada Crne Gore

Lisica - Brojno stanje lisice na dan 01.04.2014. godine iznosilo je 9.239 jedinki. S obzirom da ... Vatrena stihija brzo se širi i ugrožava staništa divljači. Divljač ...

St.br. 622/17 - Sudovi Crne Gore

KAPITAL d.o.o iz Podgorice,Trg Nezavisnosti 1/1,nad dužnikom "Vrajting" d.o.o ... Povjerilac "B2 Kapital " d.o.o iz Podgorice, podnio je ovom sudu 06.12.2017 ... stvarima, nadležnom poreskom organu, upravi nadležnoj za nekretnine, istaći na ...

IV- 2 Su br - Sudovi Crne Gore

preinačava rješenje predsjednika Privrednog suda u Podgorici Su.br.713/12 od ... i prigovor po isteku roka na rješenje I.br.9163/11 od 14.10.2011.godine.

Gornji Ibar'' Rožaje u svojini Crne Gore - Vlada Crne Gore

Osnov sticanja. 932. 18 -. UL.MARSALA TITA Zemljište uz privrednu zgradu. VIŠE OSNOVA. UL.MARŠALA TITA Poslovne zgrade u vanprivredi. VIŠE OSNOVA.

swot analiza ekonomije crne gore - Centralna banka Crne Gore

1. SWOT analiza - pojam, definicija i mogućnosti primjene. SWOT analiza je analitički metod za identifikovanje značajnih unutrašnjih i spoljašnjih faktora.

Propozicije Druge lige Crne Gore - Fudbalski savez Crne Gore

25 јун 2019 ... Raspored se utvrđuje žrijebom takmičarskih brojeva uz primjenu Bergerove tablice. Žrijeb može biti dirigovan u slučaju kada je više klubova iz ...

Strategija razvoja saobraćaja Crne Gore 2019 ... - Vlada Crne Gore

U potpunosti je elektrifikovana i obuhvata najviši ţeljezniĉki vijadukt u Evropi ... Sprovesti sve zakonske procedure za aktivnosti za koje se traže dozvole, ... u slučaju nesreća, ili izliva zagađujućih materija; utvrditi sigurnosna pravila za radnike.

glasilo hrvata crne gore - Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

In Memoriam: Jakša Fiamengo. Krajem prošle godine zauvijek je otišao Jakša Fiamego. Uredništvo Glasnika ... došla u Boku, supruga mu,. Anđela umrla je od ...

almanah fudbalskog saveza crne gore - Fudbalski savez Crne Gore

Kalezić Bojan), Shimura Noboru, Marković Stevan, Young Seop. Kim (od 82. Vukmarković Nino), Petrović Aleksandar. Šef stručnog štaba: Marčić Rudolf.

program razvoja lovstva crne gore za period ... - Vlada Crne Gore

za IV kvartal 2014. godine, planirano donošenje novog Programa razvoja lovstva Crne ... Za dlakave predatore, divlje svinje i preživare uglavnom registrujemo tragove ili ... Pomodnici idu sa obadvije brojačeve strane na oko pedeset metara ...

Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2018 ... - Vlada Crne Gore

1 феб 2019 ... Najznačajnija vježba Vojske u Crnoj Gori je bila „Odlučan odgovor ... rada i funkcionalnosti „Help Desk“ (servisa IK opreme) Vojske, kojim je ...

forumiuridicus - Sudovi Crne Gore

i procesnih sudskih zakona. Članak razmatra pitanja principa i ... Kapetanski sudovi su prvostepeni i sude kao inokosni (čl.2. i. 3. Zakona). Oblasni ... prethodni gimnazijski ispit, svršeni pravni fakultet i jednogodišnju praksu. Prema Zakonu o ...

01-11-2017 09;07;58 - Sudovi Crne Gore

1 нов. 2017 ... Poštovana gospođo Medenica,. Zadovoljstvo mi je da ... Poštovana Predsjednice,. Povodom 29. ... Poštovana gđo Medenica,. Ispred tima ...

zaostavština - Sudovi Crne Gore

Ukoliko u vrijeme smrti umrli nije imao ni prebivalište ni boravište na teritoriji. Crne Gore, nadležan je sud na čijem području se nalazi pretežni dio njegove ...

IZVJEŠTAJ O STANJU U VOJSCI CRNE GORE ... - Vojska Crne Gore

vođenja5tokom angažovanja jedinica Vojske u međunarodnim misijama i operacijama, omogućila je kvalitetnu i racionalnu upotrebu snaga i vojne opreme.

strategija upravljanja vodama crne gore - Vlada Crne Gore

Ukupna emisija zagađenja od stanovništva, turizma i industrije u Primorskom, ... Zverinjak, od budvanskih bujica Kučac, od barskih bujica Željeznicu i Rikavac, koje se ... Str.5 na mjestu gdje se spominje Zakon o vodama dodati da su zadnje ...

Stomatološke komore Crne Gore - Stomatološka komora Crne Gore

za saniranje komplikacija karijesa i drugih oboljenje usta i zuba zna ajno više optere uju državni ... Marthaler TM, O'Mullane DM, Vrbic V. e prevalence of dental caries in Europe 1990-1995. ... Ukoliko se zubna pasta koristi u kombinaciji sa drugim pre- ... ura eno i izbjeljivanje donjih zuba koriš enjem individualnih kalupa.

JevreJske zaJednice crne Gore - Jevrejska zajednica Crne Gore

23 авг 2017 ... (Tekstovi preuzeti iz Jevrejskog almanaha Saveza jevrejskih opština Jugo- slavije). 27. Čije je ... je za autorska prava na pesmu “Čaje Šukarije”.

Sluzbeni list Crne Gore" br. 40/1 - Skupština Crne Gore

28 јун 2019 ... banaka ostvaruje rast po stopi od 5,38%, krediti ... Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca. 0 ... Ukupne pozajmice (bez obaveza za kamate i vremenskih ... zaključe i ovjere kod nadležnog organa ugovor o hipoteci u korist ...

istorijski institut univerziteta crne gore - Univerzitet Crne Gore

Цијена по једном броју у продаји за Црну Гору је 4 €, а двоброја ... cio tantum: complete uero dimidio anno, omnia praedicta bona perueniant ad heredes pri-.

Strojevo pravilo Vojske Crne Gore - Vojska Crne Gore

snaga i odjeljenje ručnih raketnih bacača M79. 29. 1.1. Postrojavanje, kretanje, okretanje i radnje s oružjem. 29. 1.2. Pozdravljanje. 35. 1.3. Prestrojavanje. 37.

Pravilo službe Vojske Crne Gore - Vojska Crne Gore

Lice u službi u Vojsci pozdravlja Zastavu Crne Gore, Zastavu Vojske, zastavu ... Prostorija za prijavnu službu oprema se odgovarajućim tehničkim sredstvima i.

Međunarodno priznanje Crne Gore - Period ... - Univerzitet Crne Gore

Velika istočna kriza 1875-1878. • Osim sa osmanskim ... Evropske sile (Austro-Ugarska, Velika Britanija, uz podršku Francuske i Italije) ne žele da priznaju ...

IRZ Dopuna.indd - Sudovi Crne Gore

bila predviđena kazna, dok je dobna granica za pristanak na spolni odnos u ... organ formiran na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije iz 2009. godine.

Zakon o prekršajima - Sudovi Crne Gore

odgovornost, prekršajni postupak i postupak izvršenja prekršajnih sankcija. OdreĎenje prekršaja. Član 2 ... Zakona - 51/2017-51. Član 4. Prekršajne sankcije ...

2018. godina - Sudovi Crne Gore

2.15 Pregled načina riješavanja predmeta po sudiji u periodu od 01/01/2018 do 31/12/2018 sa pregledom odluka urađenih nakon roka . . . 54. 2.16 Prikaz rada ...

Zakon o nasljeđivanju - Sudovi Crne Gore

Sudska praksa. Pravna mišljenja ... nužni dio ostalih nasljednika jednu trećinu od onog dijela koji bi svakom pojedinom od njih pripao po zakonskom redu ...

Plan rada - Sudovi Crne Gore

25 јан 2018 ... tužilja: Velimirović Marija i dr. tužena: Opština ... P.1043/13/13 tužilac: Janjetović Goran ... tuženi: Smodlaka Krsto ... tuženi: Milić Čedomir i dr.

sudski poslovnik - Sudovi Crne Gore

Ĉlan 36. Novi brojevi sluţbenih listova dostavljaju se na uvid odjeljenjima i sluţbama, a zatim ... Telegram, telefaks i elektronska pošta se upotrebljavaju samo u hitnim slučajevima ili ako se na drugi ... od jednog eura (evidencioni euro). 6. ... u štan ja zad rţan o g lica. Prim jed b a. Prijem u u stan o v u. L jek arsk. i p reg led. 1.

PRAVO NA ŽIVOT - Sudovi Crne Gore

27 сеп 2006 ... predstavke po članu 2 Konvencije i dalje su otvoreni i to u vremenskom periodu ... Belgije, presuda od 10. februara 1983. godine, serija A, br.58, str. 20, par. ... Treće, Sud podsjeća da djelotvorno poštovanje porodičnog života.

standardi i sudska praksa - Sudovi Crne Gore

svjedoči ova studija pokazatelj su atmosfere i prilika u kojima živi LGBT zajednica. ... ganizaciji “LGBT Forum Progres” na izvanrednoj saradnji i posvećenosti tokom ... da dijete živi s babom i đedom s majčine strane koji su jehovini svjedoci.

TUžBA ZA RAZVOD BRAKA - Sudovi Crne Gore

PRIMJER TUžBE – PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA . ... Sud može odbiti zahtjev za izdržavanje, ako izdržava- nje traži vanbračni drug koji se bez ...

Strategija reforme pravosuđa - Sudovi Crne Gore

zaštitu prava i brži pristup pravdi, u pojedinim sferama reforme pravosuđa i ... pravde, sudstva, Državnog tužilaštva, Sudskog i Tužilačkog savjeta i Centra za ...

PREUZIMANJE ISPUNJENJA Zakon o ... - Sudovi Crne Gore

Prema odredbi člana 462 ZOO, preuzimanje ispunjenja se vrši ugovorom ... njegovu obavezu prema njegovom povjeriocu, ali ne preuzima dug, niti pristupa ...

poslovnik sudskog savjeta - Sudovi Crne Gore

20 окт 2015 ... Sudskog savjeta koja se odnose na svakodnevna operativna pitanja. Dokumenta ... Komisija za testiranje bira se na period od dvije godine.

Zakon i LGBT prava - Sudovi Crne Gore

pravnih partnerstava u vezi sa HIV tematikom a bavila se i pita- njim apristupa ... visanja “tradicionalnog” braka”, i smatra da je promocija braka makar legitiman vladin interes. ... seksualnih manjina u sudovima” Brzi pregled zakona, vol.

USTAVNI SUD CRNE GORE PODGORICA Vlada Crne Gore ...

ponovo odlučivati o njihovom eventualnom postavljenju za tumača. ... nejednakosti građana pred zakonom jer stalni sudski tumači treba da polažu ispit za postavljenje ... sudskog tumača stekla prije njegovog stupanja na snagu, zbog čega je ...

predlog za sporazumni razvod braka - Sudovi Crne Gore

Predlog za sporazumni razvod braka. 14. Opcija 2. - Tužba za razvod braka. 14. Izdržavanje bračnog/vanbračnog druga. 16. Podjela imovine i ko ostaje da živi u ...

Pravila za ocjenjivanje državnih tužilaca i ... - Sudovi Crne Gore

predloga ocjene na osnovu kriterijuma za ocjenjivanje rada državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava. Plan ocjenjivanja državnih tužilaca. Član 2.

Na osnovu člana 67 stav 1, 2 i 3 Zakona o ... - Sudovi Crne Gore

27 нов. 2019 ... I Kandidati Biljana Pavličić, Ivana Petrušić Vukašević, Maja Janković, Danijela Đuković,. Rajko Lopičić, Vitomir Magovčević, Jelena Vučetić i ...

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ... - Sudovi Crne Gore

18 srp 2013 ... Smjernice Vrhovnog suda. 30. Orijentacijski kriteriji za ujednačavanje visine naknade nematerijalne štete (dalje u tekstu: „Smjernice iz 1995.

Polugodišnji izvještaj o radu 2019 - Sudovi Crne Gore

Pregled načina riješavanja predmeta po sudiji u periodu od 01/01/2019 do 30/06/2019 sa pregledom odluka urađenih nakon roka . . . 32. 17. Prikaz rada ...

Odluka o trajnom raspoređivanju na slobodno ... - Sudovi Crne Gore

12 јул 2019 ... O D L U K U O R A S P O R E Đ I V A NJ U. Jelena Čabarkapa, sudija Višeg suda u Bijelom Polju, trajno se raspoređuje na slobodno sudijsko.

Bilten Vrhovnog suda 2/2017 - Sudovi Crne Gore

predstavlja samo naglašenost protivpravnosti kao opšteg elementa krivičnog ... bankarskoj garanicji a po zahtjevu OTP banke S. AD N. S., u ukupnom iznosu od ... Navodi podnijetog zahtjeva da su neki gradjani ostvarili pravo na penziju pod.

Bilten Vrhovnog suda 2/2016 - Sudovi Crne Gore

akta do donošenja odluke suda u upravnom sporu u cilju sprečavanja ... izrekao Opšinski sud u Zagrebu odluku o nekom pravu ili obvezi građanske ... glavnog ugovora u konkretnom slučaju nije došlo, to se primljeni iznos od 30.000,00 eura ne ... pravosnažna P.br.141/10 od 14.11.2010.godine, iz razloga što prodaja tuđe.

CRNA GORA TUŽILAČKI SAVJET TS br. 329 ... - Sudovi Crne Gore

27 нов. 2019 ... Tužilački savjet je donio odluku da se kandidati Biljana Pavličić, Ivana Petrušić Vukašević, Maja Janković,. Danijela Đuković, Rajko Lopičić, ...

Ukaz o proglašenju Zakona o nasljeđivanju ... - Sudovi Crne Gore

Sudska praksa ... Vrijednost zaostavštine od koje se izračunava nužni dio predstavljaju sva imovinska dobra koja je ostavilac imao u trenutku smrti, računajući ...

PRESUDA STRASBOURG 18. srpnja 2013 - Sudovi Crne Gore

18 srp 2013 ... Smjernice Vrhovnog suda. 30. Orijentacijski kriteriji za ujednačavanje visine naknade nematerijalne štete (dalje u tekstu: „Smjernice iz 1995.

Bilten Vrhovnog suda za 1/2017.godinu - Sudovi Crne Gore

izgubljene zarade zbog nesposobnosti tužioca za rad za sporni period, a kad se imaju u vidu odlučne ... analitičke kartice i izdate putne naloge u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih ... prijavama, iskazivala porez na dodatu vrijednost.

analiza presuda evropskog suda za ljudska ... - Sudovi Crne Gore

Ksenija Jovićević, savjetnica u Vrhovnom sudu Crne Gore ... redova”, zbog čega studija zahtijeva pažljivo iščitavanje i tumačenje, što je ab initio, imanentno sudskoj funkciji. ... ili više sati dnevno, u nekim slučajevima i po nekoliko godina. ii.

Ukaz o proglašenju Zakona o postupanju prema ... - Sudovi Crne Gore

bliski tjelesni kontakt (npr. boks, kik boks i slične aktivnosti), osim kad se procijeni ... 1) da mu se obezbijedi civilna odjeća i obuća koja je primjerena godišnjem ...

Načelo zakonitosti ne utiče na suđenje i osudu ... - Sudovi Crne Gore

sastavnim dijelom unutrašnjeg pravnog poretka, smatraju krivičnim djelom ! Iz obrazloženja: ... optuženima se sudi za krivično djelo koje nije bilo zakonom ...

Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i ... - Sudovi Crne Gore

Granski kolektivni ugovor je objavljen u "Službenom listu CG", br. ... sportskim ili drugim javnim manifestacijama od nacionalnog i međunarodnog značaja - dva ...