СТИЦАЊЕ И ТРАЈАЊЕ ПРАВА ГРАЂЕЊА У ПРЕДН - Правни ...

стране; и недостатку и високим ценама земљишта за градњу с друге стране. – што је проблем који се уз помоћ права грађења могао превазићи. Право.

СТИЦАЊЕ И ТРАЈАЊЕ ПРАВА ГРАЂЕЊА У ПРЕДН - Правни ... - Srodni dokumenti

СТИЦАЊЕ И ТРАЈАЊЕ ПРАВА ГРАЂЕЊА У ПРЕДН - Правни ...

стране; и недостатку и високим ценама земљишта за градњу с друге стране. – што је проблем који се уз помоћ права грађења могао превазићи. Право.

право грађења - Правни факултет у Нишу

Апстракт: Право грађења је ново стварно право у законодавству земаља насталих на простору бивше југословенске државе. Ради се о правном ...

стицање земљишнокњижних права уписом у јавне ... - Index of

систем земљишних књига и на крају систем катастра непокретности, ... саставља извод о стању које је нашао (тзв. abstract), који садржи списак.

повреда и заштита права на нужни део - Правни факултет у Нишу

19 феб 2016 ... материјалног и процесног карактера и обимна судска пракса, ... 86 D. Klasiček, Nužni dio: u naturi ili u novcu, Зборник радова Правног ...

основи траста англосаксонског права - Правни факултет у Нишу

re potestas (потпуна власт на ствари), схватају својину као најсвеобухватније право које може ... имају и исто језичко значење – поверење. Такође, и код ...

појам и улога социјалног права - Правни факултет у Нишу

Апстракт: У раду се говори о социјалном праву, као једној од новијих грана права. Социјално право штити од социјалних ризика и социјалних случајева.

Mорална компонента људских права - Правни факултет у Нишу

„Mорална компонента људских права”. (мастер рад). Ментор. Студент. Проф. др Марко Трајковић. Мане Наранчић. Број индекса: 036/14-0. Ниш, 2015 ...

Експропријација као правни институт - Правни факултет у Нишу

133 О законским ограничењима приватне својине: Н. Гавела, Т. Јосиповић, И. Глиха, В. Белај, ... Ниједна државна благајна, без обзира на јачину,.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Назив и трајање модула ...

Стицање знања, вештина и формирање вредносних ставова информатичке писмености неопходних за живот и рад у савременом друштву. Разред.

соотношение права на образование и права на свободу совести ...

ва человека; традиционные ценности; религия; дискриминация; хиджаб. Правовая проблема. В октябре 2012 г. в Ставропольском крае Российской ...

ПРАВА ПАЦИЕНТОВ Права граждан в сфере медицинской ...

Общие права пациентов. Правами в области охраны здоровья обладают как здоровые, не нуждающиеся в медицинской помощи граждане, так и ...

Развој техника грађења у стамбеној архитектури Београда ...

зидане конструкције печеном циглом и бондручне конструкције;. • завршни ... Камен и цигла као подна облога примењују се у про- сторијама које морају ... Којић, Б. (1949), Стара градска и сеоска архитектура у Србији,. Београд: ...

1 ИСТОРИЈА Циљ и задаци Циљ наставе историје је стицање ...

Феудално друштво: ратници, работници, духовници (структура друштва; друштвени покрети, јереси, инквизиција, просјачки редови). – Живот у позном ...

Правилник о условима за стицање звања овлаштени интерни ...

28 авг 2018 ... и лиценцу овлаштеног интерног ревизора у јавном сектору. Члан 3. Стручно звање овлаштени интерни ревизор у јавном сектору, ...

МОБИЛНАПРАВНАКЛИНИКА од институције ка жртви - Правни ...

раду или други правни акт послодавца који представља основ за заснивање ... издавање налога за усељење у породични стан или кућу, без обзира на ... идентификовати и кориговати што брже и ефикасније пре самог захвата. ... 20 Поступак овере потписа од стране суда, тј. чиновника у суду регулисан је ...

правни систем и заштита од дискриминације the ... - [email protected]

поступку. У складу са уставним принципима, Закон о парничном поступку ... 24 Према подацима Министарства правде и државне управе, у Србији су појединци су ... 31. srpnja 2007.5 Druga izmjena PZ-a '04. izvršena je donošenjem Zakona o ... поступку из 1934. године.5 Закон о судском ванпарничном поступку.

Download - Правни факултет у Крагујевцу

од стране којима је сметаја Пећка патријаршија, послат је у заточеништво на острво Кипар, 1765, а на негово место је постављсіі Грк Калиник І.

ЛЕКАРСКА ГРЕШКА – ГРАЂАНСКО-ПРАВНИ АСПЕКТ

Основно значење појма лекарске грешке чини поступање лекара противно правилима властите струке (contra legem artis). Ради се о пренебрегавању.

Download - Правни факултет у Крагујевцу - Универзитет у ...

Наведено према: Ђ. Микић, „Анексија и Турска у анексији БиХ 1908-1909. године и велике силе“, Стогодишњица анексије Босне и Херцеговине, Бања ...

Екофеминистички аспект зелене криминологије - Правни ...

2) илегална трговина супстанцама које оштећују озонски омотач (ozone- ... сарадњи са Европском агенцијом за борбу против превара, и у којој је, осим ...

секуларизација државе - Правни факултет у Нишу

на штету Цркве, овај појам је ипак задржао неутрално значење, да би, у току ... којем „секуларизам“ означава индиферентан став према религиозним.

знАчеЊе риЈечи - Правни факултет у Нишу

искључиво значење које има у контексту деликта damnum iniuria datum. 3. Аквилијанска инјурија ... еквивалент непажњи (negligentia). Кулпа схваћена у ...

Основи економије - Правни факултет у Нишу

1 дец 2010 ... ПРВИ ДЕО / Глава II: Основи пословне економије. 38 проширења материјалне основе рада и увећања производње у наредној годи-.

Поступак у парницама за заштиту од дискриминације - Правни ...

Правни извори овог поступка су Закон о забрани дискриминације, ... допринеле успеху у парници (Stanković G, Račić R, Parnično procesno pravo, Banja ... Петрушић Н, Адамовић А (уреднице), Латинске изреке, правила и изрази из ...

професионални криминалитет - Правни факултет у Нишу

Опојне дроге које су најчешће предмет промета јесу: херион, кокаин, канабис и синтетичке дроге. ... Градској чистоћи. Тако је створена фиктивна обавеза Градске чистоће, према ... провера рачуна и сумњивих трансакција,197.

Увод у право - Правни факултет у Крагујевцу

Карактер Увода у право и његов однос према другим правним ... француска и друге одређене државе и права (Грађанско право Србије, Кри-.

УВИЂАЈ У КРИВИЧНО ПРОЦЕСНОМ ПРАВУ БиХ - Правни ...

Криминалистички аспект увиђаја саобраћајних несрећа ... опширнија дефиниција дефиниције гласи: дефиниција је суд у коме је изражен ... случај са издавањем налога (наредбе) за претрес или прислушкивање телефонских ... обавезни да примјењују све релевантне одредбе Закона о кривичном поступку ...

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Милан ...

полупредседнички су: председник државе има одлучујући утицај на избор ... 73 S., Sokol, Polupredsjednički sustav i parlamentarizam, Politička misao, ...

Криминалитет прогањања - Правни факултет у Нишу

25 мај 2015 ... Представља неологизам, од енглеске речи "docs" (документа) и односи се на откривање и објављивање података који су претходно ...

Socijalni rad (MAS) - Правни факултет у Новом Саду

( SRM) Социјални рад, Мастер академске. Студијски програм(и) у којем се предмет изводи. Грађанско право – одабране теме. Наставни предмет: 10.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ... - Index of

Концепт људских права игра кључну улогу у овој расправи, јер ... безбедносни проблем, корупција, људска права, институције, проактивне репресивнe ...

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ NUMERUS ...

КЉУЧНЕ РЕЧИ: NUMERUS CLAUSUS, уредбе, право, историја, Јевреји, Краљевина ... Ognyanova – Krivoshieva Irina, Jewry related discourse in Bulgaria between the ... Culinović Ferdo, Okupatorska podjela Jugoslavije, Beograd, 1970.

правни положај цариградског сената1 - ResearchGate

Теодосијевог кодекса у Јустинијанов кодекс, изгубили су ознаку ad Senatum urbis Romae и задржали само фомулу ad Seanatum (C. I. I, 14,2; I, 14,3; I, 19; ...

Превара као облик високотехнолошког криминалитета - Правни ...

It will delete everything on your hard drive and [extreme and improbable, ... га погледао, те заједно са продавцем, из пословнице Western Union-а подигао новац који је претходно послао и исплатио ... Journal of Digital Forensic Practice.

репрезентативност синдиката - Правни факултет у Нишу

Оснивање синдиката не сме бити ограничено поступком издавања дозволе од стране надлежног органа, као ни увођењем непотребних формалности у.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Докторска ...

9) Rory Mcllroy и Nike, уговор вредан 25 милиона долара годишње; ... лика (фотографски, цртани, графички, филмски, видео и дигитални запис), звучни.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ... - Index of

посредним наметањем чији је основ за убирање изречена казна лицу у кривичном ... ТВ канали речне обале и бање);. - приходе од продаје добара и ... Уколико непријављивање није откривено, приход (In) је: In=I-tD, ... радио пријемника, уметничких дела ликовне и примењене уметности и других украсних ...

Студијски истраживачки рад - Правни факултет у Крагујевцу

Студијски истраживачки рад – припрема и израда пројекта мастер рада. ТЕМА СТУДИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА. Предмет: навести предмет из ...

да ли је допуштена аналогија у кривичном праву? - Правни ...

Међутим, како је значење сваке норме везано за низ других норми и за цео систем права, тумачење неке правне норме јавља се као тумачење неког ...

КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ МОР-а - Правни факултет у Нишу

одлике овог система, његови недостаци и нека од могућих решења. Кључне речи: Међународна организација рада, људска права, рад, стандар-.

Туча као облик угрожавања телесног интегритета - Правни ...

Друга ситуација настаје ако неко лице приступи тучи после извршеног убиства или наношења тешке телесне повреде. Према успостављеној судској ...

Identitetski preobražaj Srbije - Правни факултет - Универзитет у ...

Тема стратешког пројекта Факултета „Идентитетски преображај Србије“ обухвата научна и стручна разматрања тема које се односе на правне, поли-.

етимологија и употреба речи право - Правни факултет

ЛАТИНСКИ ЦИТАТИ,ИЗРЗИ;ПОСЛОВИЦЕ СА РЕЧЈУ ,,IUS“. Када је реч о употреби речи право најпре за пример наводим латинске цитате и изразе :.

Преображај радног односа - Правни факултет у Нишу

12 авг 2016 ... заштите запосленог, док у исто време преображај, представља и својеврсну санкцију за злоупотребе послодавца. Закључивање ...

налаз скривеног блага - Правни факултет у Нишу

везе налазача блага и стицање права својине на том благу. Компаративном ... У случају да се пронађено благо садржи споменике историје или културе ...

правни факултет способност за наслеђивање у српском праву

заоставштине, наслеђивање права на акције, одрицање претка од права наслеђа, ... тренутку отварања наследства, под условом да се роде жива. 14 ... брата. Приоритет наслеђивања имали су припадници очеве лозе, тако да постоји ... /6), те да се тестамент не може сачинити у корист наследника (нема.

Милица Драгичевић, ПРАВНИ АСПЕКТИ ПРОДАЈЕ НА ДАЉИНУ ...

и невјеста, односно брачни супружници, могу брачним уговором другачије ... 7 Директиве о електронској трговини наведена су нежељена комерцијална.

Практикум за међународно јавно право - Правни факултет у ...

Управо зато веома је важно да се међународно право одреди као систем начела и правила која се могу пронаћи у формалним изворима међународног ...

Srpski gradjanski zakonik - 170 godina - Правни факултет

Нешто другачије, уравнотеженије оцене и умеренији тонови изречени ... роглићев текст као „ђачки“ (очигледно алудирајући на његово правничко ... придружило се још једно велико правничко име и, чини се, дефинитивно оп- ... shvaćanja o genezi prava te mogući utjecaj spomenutih aspekata SGZ-a na ...

имовинске кривичноправне мере - Правни факултет у Нишу

јасном дефинисању овог појма, а са друге, изграђивању свести грађана о томе шта је ... бити покретна и непокретна имовина, али и имовинска права. Радња ... вредности, фалсификовање и злоупотреба платних картица, ...

Уговор о уступању и расподели имовине за живота - Правни ...

Иако је, поред уговора о доживотном издржавању, уговор o уступању и ... и његовог супружника, па један од њих умре.47 У том случају, плодоуживање и.

садржина плодоуживања у српском праву - Правни факултет у ...

3 мар 2013 ... Плодоуживање је временски ограничена употреба туђе ствари и убирање њених плодова, без повреде супстанце ствари и промене ...

ДРЖАВНО-ПРАВНИ РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ

године, манастир Крка из прве половине 14. века, као и манастир Драговић из 14. века. Корени државности Српске Крајине сежу у 16. век (1530. година) ...

Организација финансијских тржишта - Правни факултет у Нишу

Кључне речи: Финансијско тржиште, тржиште новца и капитала, берзанско и ванбезанско тржиште, примарно и секундарно тржиште, регулисано ...

право ретенције - Правни факултет у Крагујевцу - Универзитет у ...

I Појам и значење ius retentionis у римском праву. У старијој правној теорији наводи се да је ретенција (ius retentionis) у римском праву означавала ...

Насиље у браку и партнерским односима - Правни факултет у ...

пријатељске љубави и од љубави према члановима породице. ... Теорије културе насиља (насиље као норма) и теорија насиља субкултура, заснива се ...

судско-психијатријски аспект афективних стања1 - Правни ...

тога се афективно сужење свести често пореди са неким облицима ... а) Страх је афективно стање које настаје услед постојеће или предстојеће.

Завршни мастер рад - Правни факултет у Нишу - Универзитет у ...

Уједно, пенологија се бави третманом осуђених лица, где између мноштва облика поступања према осуђеницима, рад као облик третмана заузима ...

Мартин Матијашевић - Правни факултет у Нишу - Универзитет у ...

Балкански ратови, који су довели до ослобађања Македоније и Старе Србије ... ожењен, без деце, управитељ шпедитерске радње „Кало и Јелинек“ у ...

организација државне управе у републици србији1 - Правни ...

Организација управе је системска (екстерна и интерна) отво- ... амортизацијом и решавањем социјалних и економских проблема, траже ... а здравство, просвета, култура и други послови јавних служби захтевају односе сарадње.