право грађења - Правни факултет у Нишу

Апстракт: Право грађења је ново стварно право у законодавству земаља насталих на простору бивше југословенске државе. Ради се о правном ...

право грађења - Правни факултет у Нишу - Srodni dokumenti

право грађења - Правни факултет у Нишу

Апстракт: Право грађења је ново стварно право у законодавству земаља насталих на простору бивше југословенске државе. Ради се о правном ...

правна држава - Правни факултет у Нишу - Универзитет у Нишу

У раду су нарочито приказане и истакнуте најновије промене у идејном и етичком ... законе ЕУ ако им се не свиђају“, www.4dportal.com, 18. март 2016.

Експропријација као правни институт - Правни факултет у Нишу

133 О законским ограничењима приватне својине: Н. Гавела, Т. Јосиповић, И. Глиха, В. Белај, ... Ниједна државна благајна, без обзира на јачину,.

Увод у грађанско право и Стварно право - Правни факултет у ...

Увод у грађанско право и Стварно право. Наставник (за предавања). Проф. др Мирослав Лазић, доц. др Ивана. Симоновић. Наставник/сарадник (за ...

професионални криминалитет - Правни факултет у Нишу

Опојне дроге које су најчешће предмет промета јесу: херион, кокаин, канабис и синтетичке дроге. ... Градској чистоћи. Тако је створена фиктивна обавеза Градске чистоће, према ... провера рачуна и сумњивих трансакција,197.

секуларизација државе - Правни факултет у Нишу

на штету Цркве, овај појам је ипак задржао неутрално значење, да би, у току ... којем „секуларизам“ означава индиферентан став према религиозним.

КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ МОР-а - Правни факултет у Нишу

одлике овог система, његови недостаци и нека од могућих решења. Кључне речи: Међународна организација рада, људска права, рад, стандар-.

Основи економије - Правни факултет у Нишу

1 дец 2010 ... ПРВИ ДЕО / Глава II: Основи пословне економије. 38 проширења материјалне основе рада и увећања производње у наредној годи-.

Криминалитет прогањања - Правни факултет у Нишу

25 мај 2015 ... Представља неологизам, од енглеске речи "docs" (документа) и односи се на откривање и објављивање података који су претходно ...

репрезентативност синдиката - Правни факултет у Нишу

Оснивање синдиката не сме бити ограничено поступком издавања дозволе од стране надлежног органа, као ни увођењем непотребних формалности у.

знАчеЊе риЈечи - Правни факултет у Нишу

искључиво значење које има у контексту деликта damnum iniuria datum. 3. Аквилијанска инјурија ... еквивалент непажњи (negligentia). Кулпа схваћена у ...

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ NUMERUS ...

КЉУЧНЕ РЕЧИ: NUMERUS CLAUSUS, уредбе, право, историја, Јевреји, Краљевина ... Ognyanova – Krivoshieva Irina, Jewry related discourse in Bulgaria between the ... Culinović Ferdo, Okupatorska podjela Jugoslavije, Beograd, 1970.

Увод у право - Правни факултет у Крагујевцу

Карактер Увода у право и његов однос према другим правним ... француска и друге одређене државе и права (Грађанско право Србије, Кри-.

налаз скривеног блага - Правни факултет у Нишу

везе налазача блага и стицање права својине на том благу. Компаративном ... У случају да се пронађено благо садржи споменике историје или културе ...

Izjava o odricanju od nasleđa - Правни факултет у Нишу

Значај који изјава о одрицању од наслеђа има у поступку за рас- прављање ... не одриче наследства већ свог права наслеђа - одрицање од наслеђа.

фискална кривична дела - Правни факултет у Нишу

Фискална политика користи инструменте фискалног система, ... благајна и јавна имовина, а на посредан начин и имовина грађана, обзиром да грађани.

Пакт о стабилности и расту - Правни факултет у Нишу

Фискална структура ЕУ. Фискална политика, деловањем својих инструмената (јавних прихода и јавних расхода), у великој мери утиче на остварење ...

O hijerarhiji pravnih normi - Правни факултет у Нишу

посматрано, правни акт има онолику снагу колика је моћ органа који га доноси. Другим речима, како се то уобичајено каже, правна снага акта зависи од ...

мо серијс правно библиографија ... - Правни факултет у Нишу

СОЦИОЛОШКА МИСАО ФИЛИПА ФИЛИПОВИЋА. 1, Ниш ... СУДСКА ПСИХОЛОГИЈА : скрипта, Ниш, Скриптарница Правног факултета, 1971, стр. 70.

Трговина психоактивним супстанцама - Правни факултет у Нишу

27 сеп 2016 ... Трговина психоактивним супстанцама ... Трговина на велико. ... грама опојне дроге марихуане, и 18, 50 грама опојне дроге „SPEED“, као ...

Интернет и млади - Правни факултет у Нишу - Универзитет у ...

омогућава различитим профилима људи да покажу своје лоше стране и сакрију ... Те опасности у савремено доба увећане су и појавом друштвених мрежа ... групе за трговину децом које нуде добре сезонске послове и зараде, ...

имовинске кривичноправне мере - Правни факултет у Нишу

јасном дефинисању овог појма, а са друге, изграђивању свести грађана о томе шта је ... бити покретна и непокретна имовина, али и имовинска права. Радња ... вредности, фалсификовање и злоупотреба платних картица, ...

ʜʏʠʚʔʱʔ ʜʗʟʜʐʔʟʧʙʝʒ ʠʢʓʏ - Правни факултет у Нишу

Нирнбершки процес. Савезничке силе су Лондонским споразумом о го˰е˰у и каж˰ава˰у главних ратних злочинаца Европске осовине од 8. августа ...

Мартин Матијашевић - Правни факултет у Нишу - Универзитет у ...

Балкански ратови, који су довели до ослобађања Македоније и Старе Србије ... ожењен, без деце, управитељ шпедитерске радње „Кало и Јелинек“ у ...

тест а i. питања из историје - Правни факултет у Нишу

Устав који не доноси Уставотворна скупштина или неко друго законодавно тело, већ владар ... ПИТАЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ. 1.

Завршни мастер рад - Правни факултет у Нишу - Универзитет у ...

Уједно, пенологија се бави третманом осуђених лица, где између мноштва облика поступања према осуђеницима, рад као облик третмана заузима ...

Преображај радног односа - Правни факултет у Нишу

12 авг 2016 ... заштите запосленог, док у исто време преображај, представља и својеврсну санкцију за злоупотребе послодавца. Закључивање ...

Организација финансијских тржишта - Правни факултет у Нишу

Кључне речи: Финансијско тржиште, тржиште новца и капитала, берзанско и ванбезанско тржиште, примарно и секундарно тржиште, регулисано ...

Практикум за међународно јавно право - Правни факултет у ...

Управо зато веома је важно да се међународно право одреди као систем начела и правила која се могу пронаћи у формалним изворима међународног ...

етимологија и употреба речи право - Правни факултет

ЛАТИНСКИ ЦИТАТИ,ИЗРЗИ;ПОСЛОВИЦЕ СА РЕЧЈУ ,,IUS“. Када је реч о употреби речи право најпре за пример наводим латинске цитате и изразе :.

право ретенције - Правни факултет у Крагујевцу - Универзитет у ...

I Појам и значење ius retentionis у римском праву. У старијој правној теорији наводи се да је ретенција (ius retentionis) у римском праву означавала ...

Mорална компонента људских права - Правни факултет у Нишу

„Mорална компонента људских права”. (мастер рад). Ментор. Студент. Проф. др Марко Трајковић. Мане Наранчић. Број индекса: 036/14-0. Ниш, 2015 ...

појам и улога социјалног права - Правни факултет у Нишу

Апстракт: У раду се говори о социјалном праву, као једној од новијих грана права. Социјално право штити од социјалних ризика и социјалних случајева.

Norme i dileme o pravnom pozitivizmu - Правни факултет у Нишу

ма за позитивизам у филозофији и социологији. Управо с аспекта тог респекта објашњива је бројност и различитост теоријско-правних схва- тања са ...

Деоба заједничке имовине супружника - Правни факултет у Нишу

14 апр 2017 ... развода брака, до деобе заједничке имовине може доћи и у току ... којом се одобрава растава, тј. дозвољава супружницима да живе ... најбоља и најједноставнија солуција за уређење имовинскоправних односа ...

српски језик и књижевност тест а - Правни факултет у Нишу

10. Изведи глаголске именице од глагола: читати ... "Балкански шпијун",. Симка Катић. - "Корени. 1 поен. 30. "Чекање". - Х.Л.Борхес,. "Време смрти".

Zbornik doktoranti 2012 .indb - Правни факултет у Нишу

30 сеп 2011 ... 18 Anika Doggett, u enile Delin uency and amily Structure, ... „хипотезу о учењу“ Матхајзена (Matheisen) или “негативна селекција“ Вилера и ... фр. la Convention europeenne des Droits de l'Homme) је правни акт ...

повреда и заштита права на нужни део - Правни факултет у Нишу

19 феб 2016 ... материјалног и процесног карактера и обимна судска пракса, ... 86 D. Klasiček, Nužni dio: u naturi ili u novcu, Зборник радова Правног ...

основи траста англосаксонског права - Правни факултет у Нишу

re potestas (потпуна власт на ствари), схватају својину као најсвеобухватније право које може ... имају и исто језичко значење – поверење. Такође, и код ...

појам и врсте државних службеника - Правни факултет у Нишу

за јавну управу – кадрове у управи, али са посебним нагласком на државне службенике као кадрове управе. ПОЈАМ И ВРСТЕ КАДРОВА У УПРАВИ.

одређивање величине нужног дела1 - Правни факултет у Нишу

законског дела не добија део заоставштине у својину, већ на плодоуживање. тако, када је истакнут захтев за смањење наследног дела супружника у.

Римско право и кодификације у Новом веку - Правни факултет у ...

Савладавањем студијског програма из римског права и кодификација у новом веку, на мастер ... Д. Стојчевић, Римско приватно право, Београд, 1983. 4.

СТИЦАЊЕ И ТРАЈАЊЕ ПРАВА ГРАЂЕЊА У ПРЕДН - Правни ...

стране; и недостатку и високим ценама земљишта за градњу с друге стране. – што је проблем који се уз помоћ права грађења могао превазићи. Право.

универзитет у нишу факултет заштите на раду у нишу заштита ...

ХЕМИЈСКИ САСТАВ НАФТЕ. По свом хемијском саставу нафта представља мешавину великог броја различитих угљоводоника и малих количина ...

зборник радова правног факултета у нишу lxiv - Правни ...

21 нов. 2011 ... пореску дилему-да ли је боље опорезовати доходак или потрошњу. Даље се у раду ... comes as a result of salary cuts or loss of employment by a large number of people. ... или опклада, уговор о осигурување, итд.

правни народни обичаји (обичајно право) код срба - Издања ...

Постојање ових обичаја указује на природу друштвене интеграције – механичку солидарност (Е. Диркем). Кључне речи: правни обичај, обичајно право, ...

Download - Правни факултет у Крагујевцу

од стране којима је сметаја Пећка патријаршија, послат је у заточеништво на острво Кипар, 1765, а на негово место је постављсіі Грк Калиник І.

Студијски истраживачки рад - Правни факултет у Крагујевцу

Студијски истраживачки рад – припрема и израда пројекта мастер рада. ТЕМА СТУДИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА. Предмет: навести предмет из ...

Download - Правни факултет у Крагујевцу - Универзитет у ...

Наведено према: Ђ. Микић, „Анексија и Турска у анексији БиХ 1908-1909. године и велике силе“, Стогодишњица анексије Босне и Херцеговине, Бања ...

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ... - Index of

Концепт људских права игра кључну улогу у овој расправи, јер ... безбедносни проблем, корупција, људска права, институције, проактивне репресивнe ...

Socijalni rad (MAS) - Правни факултет у Новом Саду

( SRM) Социјални рад, Мастер академске. Студијски програм(и) у којем се предмет изводи. Грађанско право – одабране теме. Наставни предмет: 10.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Докторска ...

9) Rory Mcllroy и Nike, уговор вредан 25 милиона долара годишње; ... лика (фотографски, цртани, графички, филмски, видео и дигитални запис), звучни.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ... - Index of

посредним наметањем чији је основ за убирање изречена казна лицу у кривичном ... ТВ канали речне обале и бање);. - приходе од продаје добара и ... Уколико непријављивање није откривено, приход (In) је: In=I-tD, ... радио пријемника, уметничких дела ликовне и примењене уметности и других украсних ...

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Милан ...

полупредседнички су: председник државе има одлучујући утицај на избор ... 73 S., Sokol, Polupredsjednički sustav i parlamentarizam, Politička misao, ...

био-библиографија - Филозофски факултет у Нишу

језик, под менторством проф. др Бранка Милановића. ... 52)(12) Оцјена урађеног мастер рада и одбрана мастер рада кандидата Ане Марић ... ПРОЗА (Јелике и оморике, Кроз маглу, Кроз свјетлост, У магли, Пјесма младости, ... ДОКУМЕНТАРНО-УМЈЕТНИЧКА ПРОЗА (Змијање, Слике из Старе Србије и ...

грађевинско-архитектонски факултет у нишу - GAF

5 јун 2019 ... Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу уписује у I годину ... Накнада трошкова за све кандидате који полажу пријемни испит ...

правни факултет способност за наслеђивање у српском праву

заоставштине, наслеђивање права на акције, одрицање претка од права наслеђа, ... тренутку отварања наследства, под условом да се роде жива. 14 ... брата. Приоритет наслеђивања имали су припадници очеве лозе, тако да постоји ... /6), те да се тестамент не може сачинити у корист наследника (нема.

Насиље у браку и партнерским односима - Правни факултет у ...

пријатељске љубави и од љубави према члановима породице. ... Теорије културе насиља (насиље као норма) и теорија насиља субкултура, заснива се ...

зборник радова - Правни факултет у Новом Саду

Правног факултета у Нишу. Др Весна Кнежевић-Предић, редовни професор. Факултета политичких наука у Београду. НОВА АРХИТЕКТУРА ЕВРОПСКЕ ...

Vladavina prava - Правни факултет - Универзитет у Београду

СЕМИНАРСКИ РАД. Предмет: Увод у право. Ментор: проф. Др Драган Митровић. Тема: Владавина права. Студент: Сања Петровић,08-294. Београд ...