Gornji Ibar'' Rožaje u svojini Crne Gore - Vlada Crne Gore

Osnov sticanja. 932. 18 -. UL.MARSALA TITA Zemljište uz privrednu zgradu. VIŠE OSNOVA. UL.MARŠALA TITA Poslovne zgrade u vanprivredi. VIŠE OSNOVA.

Gornji Ibar'' Rožaje u svojini Crne Gore - Vlada Crne Gore - Srodni dokumenti

Gornji Ibar'' Rožaje u svojini Crne Gore - Vlada Crne Gore

Osnov sticanja. 932. 18 -. UL.MARSALA TITA Zemljište uz privrednu zgradu. VIŠE OSNOVA. UL.MARŠALA TITA Poslovne zgrade u vanprivredi. VIŠE OSNOVA.

Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore

30 јун 2017 ... Da je članom 13 stav 2 Ustava Crne Gore propisano da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni, a članom 6 stav 3 da je svako obavezan da ...

program razvoja lovstva crne gore za period 2014 - Vlada Crne Gore

Lisica - Brojno stanje lisice na dan 01.04.2014. godine iznosilo je 9.239 jedinki. S obzirom da ... Vatrena stihija brzo se širi i ugrožava staništa divljači. Divljač ...

Strategija razvoja saobraćaja Crne Gore 2019 ... - Vlada Crne Gore

U potpunosti je elektrifikovana i obuhvata najviši ţeljezniĉki vijadukt u Evropi ... Sprovesti sve zakonske procedure za aktivnosti za koje se traže dozvole, ... u slučaju nesreća, ili izliva zagađujućih materija; utvrditi sigurnosna pravila za radnike.

Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2018 ... - Vlada Crne Gore

1 феб 2019 ... Najznačajnija vježba Vojske u Crnoj Gori je bila „Odlučan odgovor ... rada i funkcionalnosti „Help Desk“ (servisa IK opreme) Vojske, kojim je ...

program razvoja lovstva crne gore za period ... - Vlada Crne Gore

za IV kvartal 2014. godine, planirano donošenje novog Programa razvoja lovstva Crne ... Za dlakave predatore, divlje svinje i preživare uglavnom registrujemo tragove ili ... Pomodnici idu sa obadvije brojačeve strane na oko pedeset metara ...

strategija upravljanja vodama crne gore - Vlada Crne Gore

Ukupna emisija zagađenja od stanovništva, turizma i industrije u Primorskom, ... Zverinjak, od budvanskih bujica Kučac, od barskih bujica Željeznicu i Rikavac, koje se ... Str.5 na mjestu gdje se spominje Zakon o vodama dodati da su zadnje ...

USTAVNI SUD CRNE GORE PODGORICA Vlada Crne Gore ...

ponovo odlučivati o njihovom eventualnom postavljenju za tumača. ... nejednakosti građana pred zakonom jer stalni sudski tumači treba da polažu ispit za postavljenje ... sudskog tumača stekla prije njegovog stupanja na snagu, zbog čega je ...

arhitektonski atlas crne gore architectural atlas of ... - Vlada Crne Gore

Arhitektura zgrada je dosta jednostavna, tradicionalna ... vijenac formiran od kamenih ploča. ... je takav da se krovni vijenac naslanja direktno na nadprozornik.

akcioni plan za ishranu i bezbjednost hrane crne ... - Vlada Crne Gore

voće (jabuke, grožđe, agrumi), masline i vinova loza. Stočna ... niskih cijena i slabe naplate, što je onemogućavalo puni povraćaj troškova. ... kompakt-diskove ili video-kasete školskim danima (vidi grafik 9) kao i 3,6 sati dnevno tokom vikenda.

Propozicije Druge lige Crne Gore - Fudbalski savez Crne Gore

25 јун 2019 ... Raspored se utvrđuje žrijebom takmičarskih brojeva uz primjenu Bergerove tablice. Žrijeb može biti dirigovan u slučaju kada je više klubova iz ...

swot analiza ekonomije crne gore - Centralna banka Crne Gore

1. SWOT analiza - pojam, definicija i mogućnosti primjene. SWOT analiza je analitički metod za identifikovanje značajnih unutrašnjih i spoljašnjih faktora.

Bilten Vrhovnog suda Crne Gore 2/2018 - Sudovi Crne Gore

odluci Ustavnog suda Crne Gore U-III br.649/17 od 28.09.2018.godine. ... nema pravnu valjanost jer nije pribavljen na zakonit način po naredbi tužilaštva ... Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći donosi se na osnovu pisanih dokaza - uputnice.

almanah fudbalskog saveza crne gore - Fudbalski savez Crne Gore

Kalezić Bojan), Shimura Noboru, Marković Stevan, Young Seop. Kim (od 82. Vukmarković Nino), Petrović Aleksandar. Šef stručnog štaba: Marčić Rudolf.

glasilo hrvata crne gore - Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

In Memoriam: Jakša Fiamengo. Krajem prošle godine zauvijek je otišao Jakša Fiamego. Uredništvo Glasnika ... došla u Boku, supruga mu,. Anđela umrla je od ...

istorijski institut univerziteta crne gore - Univerzitet Crne Gore

Цијена по једном броју у продаји за Црну Гору је 4 €, а двоброја ... cio tantum: complete uero dimidio anno, omnia praedicta bona perueniant ad heredes pri-.

Sluzbeni list Crne Gore" br. 40/1 - Skupština Crne Gore

28 јун 2019 ... banaka ostvaruje rast po stopi od 5,38%, krediti ... Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca. 0 ... Ukupne pozajmice (bez obaveza za kamate i vremenskih ... zaključe i ovjere kod nadležnog organa ugovor o hipoteci u korist ...

vrhovni sud crne gore the supreme court of ... - Sudovi Crne Gore

Na osnovu pravnog posla, bez upisa u katastar nepokretnosti, stiĉe se samo ... organima je Drţava Crna Gora, koju u vršenju prava i duţnosti poslodavca ... DOO P., isplatio iznos od 143.938,53 € na ime isporuke goriva D2 i na ime pozajmice ... proizvodnju i u tom pravcu preduzeli aktivnosti, radi dobijanja kredita, što medju.

JevreJske zaJednice crne Gore - Jevrejska zajednica Crne Gore

23 авг 2017 ... (Tekstovi preuzeti iz Jevrejskog almanaha Saveza jevrejskih opština Jugo- slavije). 27. Čije je ... je za autorska prava na pesmu “Čaje Šukarije”.

Međunarodno priznanje Crne Gore - Period ... - Univerzitet Crne Gore

Velika istočna kriza 1875-1878. • Osim sa osmanskim ... Evropske sile (Austro-Ugarska, Velika Britanija, uz podršku Francuske i Italije) ne žele da priznaju ...

Strojevo pravilo Vojske Crne Gore - Vojska Crne Gore

snaga i odjeljenje ručnih raketnih bacača M79. 29. 1.1. Postrojavanje, kretanje, okretanje i radnje s oružjem. 29. 1.2. Pozdravljanje. 35. 1.3. Prestrojavanje. 37.

IZVJEŠTAJ O STANJU U VOJSCI CRNE GORE ... - Vojska Crne Gore

vođenja5tokom angažovanja jedinica Vojske u međunarodnim misijama i operacijama, omogućila je kvalitetnu i racionalnu upotrebu snaga i vojne opreme.

Pravilo službe Vojske Crne Gore - Vojska Crne Gore

Lice u službi u Vojsci pozdravlja Zastavu Crne Gore, Zastavu Vojske, zastavu ... Prostorija za prijavnu službu oprema se odgovarajućim tehničkim sredstvima i.

Stomatološke komore Crne Gore - Stomatološka komora Crne Gore

za saniranje komplikacija karijesa i drugih oboljenje usta i zuba zna ajno više optere uju državni ... Marthaler TM, O'Mullane DM, Vrbic V. e prevalence of dental caries in Europe 1990-1995. ... Ukoliko se zubna pasta koristi u kombinaciji sa drugim pre- ... ura eno i izbjeljivanje donjih zuba koriš enjem individualnih kalupa.

Vlada Crne Gore

kada se odnosi na Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske označava ... Ujedinjeno Kraljevstvo Velika Britanija i Sjeverna Irska nadležno. 5.

St.br. 627/17 PRIVREDNI SUD CRNE GORE ... - Sudovi Crne Gore

I. OTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom ''VIDRA & CO'' društvo sa ... stvarima, nadležnom poreskom organu, upravi nadležnoj za nekretnine, istaći na ...

VRHOVNI SUD CRNE GORE Su. I br. 77-1/18 ... - Sudovi Crne Gore

oblasti zdravstva Crne Gore predstavlja Odluka o visini naknade troškova ... Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu i socijalnu djelatnost ("Sl. list. RCG", br.

VRHOVNI SUD CRNE GORE Su. I br. 307-4/16 ... - Sudovi Crne Gore

naknadno pronadjene imovine sprovode sud ili notar, zavisno od toga ko je donio prvobitno rješenje o raspravljanju zaostavštine. Ukoliko je osnovno rješenje o ...

atlas - Vlada Crne Gore

27 дец 2018 ... Atlas crnogorskih plaža (katastar plaža), kako bi se precizno ... ostale sportske aktivnosti (tobogani, vaterpolo, pedaline, skijanje na vodi,.

Ugovor - Vlada Crne Gore

Ugovor o izvođenju radova će biti realizovan u skladu sa FIDIC Pink book (MDB ... Avansna uplata se ne vrši prije nego što Sporazum o Komisiji za rješavanje ...

Untitled - Vlada Crne Gore

... godine od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno raspoređivanja na radno ... Vrijeme trajanja javne rasprave: od 27.03.2019. godine do 17.04.2019. godine. ... VICTA. Mladuilonac. Potpis ministra, odnosno rukovodioca organizacione ...

izvještaj - Vlada Crne Gore

Zavod za statistiku je donio i niz internih propisa kojima se zaokruţuje jedna velika cjelina u ... domaćih turista koje do sad nisu bile uraĎene, kao i drugi brojni ekonomski pokazatelji poput: veličine i ... modul 2.03.03.novač i finansije. 3 srednja.

predlog - Vlada Crne Gore

3 i 4 ovog člana ne smiju davati na korišćenje znak pristupačnosti drugim ... Poslije člana 37 dodaje se novi član, koji glasi: „Ĉlan 37a Mladi vozač ne smije ...

Sektor 36 - Vlada Crne Gore

urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata i uređenje prostora (vrsta ... 3.800-4.000 stanovnika i 2588 stanova, od toga 60% stanova za turističke namjene. ... **br zaposlenih je prema standardu 30-50m2 posl prost/zaposl ... malom instalisanom snagom ( LED ), koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom.

Komanski most - Vlada Crne Gore

Anđela Jovanović, predstavnik zaposlenih i. - Nebojša Obradović, predstavnik korisnika. Broj: Podgorica, ____ 2017. godine. VLADA CRNE GORE.

dokument - Vlada Crne Gore

članom 19 stav 1 istog zakona ima pravo da protiv ovog rješena u roku od 8 dana izjavi žalbu nadležnom sudu, s tim što se taj rok računa u skladi sa stavom 3 ...

Intervju - Vlada Crne Gore

POBJEDA: Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih ... da se te eprahije registruju kao neka novina, nego jednostavno da bi imali ...

zaključci - Vlada Crne Gore

30 јан 2014 ... sljedeća motorna vozila: - motorno vozilo FAP 1314 SIAV p/r, registarski broj M-1228, godina proizvodnje 1982, broj motora 128593, broj šasije ...

Vlada Crne Gore, na sjedni

6 дец 2018 ... U 2019. godini bruto konzum planiran je na 3551.5 GWh i pokriva se na sljedeći način: - proizvodnjom iz ... briketi u iznosu od 350 tona, drvni peleti u iznosu od 54,408 tona. U energetskim ... Drveni ugalj. 0,029302 (MJ/kg) ...

informacija - Vlada Crne Gore

21 сеп 2018 ... odloženo do riješavanja imovinsko-pravnih odnosa na cijeloj dionici puta. Direkcija javnih radova je u prethodnom periodu donijela odluku o ...

Sektor 5 - Vlada Crne Gore

Na urbanističkoj parceli slobodne površine oko objekata pejzažno urediti u duhu mediteranske vrtne arhitekture. Prostor treba oplemeniti autohtonim rastinjem, ...

strategija - Vlada Crne Gore

5 јун 2018 ... značajno povjerenje javnosti uživaju i sektori obrazovanja ... Video zapisi, fotografije, infografici, citati u slikama, sa mogućnošću interakcije.

PROGRAM ZA UNAPREĐENJE ... - Vlada Crne Gore

Program za unapređenje konkurentnosti privrede, koji će se sastojati od 10 programskih linija. ... Izrada/unaprjeđenje informacionih/ softverskih rješenja za.

šljunka i pijeska - Vlada Crne Gore

18 мај 2019 ... (ŠLJUNKA I PIJESKA) IZ KORITA RIJEKA LIM I GRNČAR ... Na Slici 4 je prikazan raspored podslivova rijeke Lim u Crnoj gori, a u tabeli 8 ukupan ... usvajanje, Uprava za vode organizuje i sprovodi javnu raspravu u roku od ...

ECO Lodge:Layout 1.qxd - Vlada Crne Gore

radio sa kolibama na zemljištu zajednice. U BOT sporazumu ... džungli. Lapa Rios je idealno mjesto za odmor za ljude koji vole prirodu i otvoreni su da ... caju dominantnih vjetrova i njihovih frekvencija, opsegu spoljnjih tem- peratura, količini ...

informacija zaključke - Vlada Crne Gore

ovlasti ovlaštenih službenih osoba Vojne policije“ prema kojem je Vojna policija OS RH ovlaštena postupati. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske će o ...

Crna Gora - Vlada Crne Gore

12 феб 2015 ... miliona € za finansiranje projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori-dodatno ... žice za povezivanje, plastične kanalice, ... perforiranih podmetača za kablove sa poklopcem ... B.48 Dostavljanje i instalacija samoljepljive.

Ruža vjetrova, sa - Vlada Crne Gore

uvećanja cijena zemljišta i nekretnina, kao i rasta cijena proizvoda i usluga. ... Pinus halepensis. Platanus sp.. Cedrus sp. Albizzia julibrissin. Juniperus sp.

Na osnovu Ċlana 17 - Vlada Crne Gore

28 дец 2015 ... krajnjeg potrošača ili hrane upakovane za direktnu prodaju; ... Odredba stava 4 ovog člana ne primjenjuje se na staklene boce, ... vina, likere, pjenušava vina, aromatizovana vina i druge proizvode dobijene od voća, osim.

uprava carina - Vlada Crne Gore

UPRAVA CARINA. PRIMJENA CARINSKE TARIFE ... 2) Carinska tarifa. Pojam. Carinska ... napomene;. 3) osnovna pravila za primjenjivanje Carinske tarife.

lučki radnici - Vlada Crne Gore

PREDLOG. ZAKONA. O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA O. ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU (LUČKI RADNICI) BROJ ...

vlada crne gore - Herceg Novi

22 апр 2019 ... ... o potrebi procjene izrade elaborata za projekte za koje se može zahtjevati izrada elaborata ... koje se može zahtijevati izrada elaborata. 1.

Prijedlog ZAKON O STRUČNOM ... - Vlada Crne Gore

Korisnik stručnog osposobljavanja. Član 3. Stručno osposobljavanje u skladu sa ovim zakonom može ostvariti lice sa stečenim visokim obrazovanjem koje ...

PRIJEDLOG ZAKON O REPREZENTATIVNOSTI ... - Vlada Crne Gore

Poslodavac, u smislu ovog zakona, je domaće ili strano pravno lice, odnosno dio ... Reprezentativnost sindikata kod poslodavca utvrđuje direktor na prijedlog ... Predlog Unije Slobodnih sindikata Crne Gore i Saveza sindikata Crne Gore:.

Zakon o elektronskim komunikacijama - Vlada Crne Gore

11 авг 2008 ... 1) elektronske komunikacione mreže, radio-stanice, opremu i ... adresa, bez prenosa vlasništva nad brojevima i/ili serijom brojeva i/ili adresa; ... 2) naziv privrednog društva, sjedište, šifru i broj registracije za pravna lica; ... (2) Pretplatnicima se mora omogućiti: besplatna informacija o obimu i svrhi podataka ...

VLADA CRNE GORE SAVJET ZA PRIVATIZACIJU I KAPITALNE ...

22 дец 2016 ... Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije sprovede ... teraplast,. Podovi: obrada podova je razlicita. Kori56eni su slijedeci ...

VLADA CRNE GORE MINISTARSTVO PRAVDE IZVJEŠTAJ O ...

17 мар 2016 ... postupci u praksi biti brži i efikasniji, a istovremeno i znatno jevtiniji; dosljedna zaštita. Ustavom i međunarodnim aktima garantovanih ljudskih ...

informacija o zaključivanju sporazuma o ... - Vlada Crne Gore

preko agencija za ukrcaj pomoraca zahtijevaju neizostavno posjedovanje ovakvih bilatetalnih sporazuma kako bi naši pomorci mogli da nađu zaposlenje.

Dragan Prelević, advokat iz - Vlada Crne Gore

AD „Radoje Dakić"), zbog neizvršavanja pravosnažne i izvršne presude Osnovnog suda u. Podgorici, P.br.1561/05 od 14. aprila 2006. godine, usljed čega ...

XI izvještaj o sprovođenju Strategije za ... - Vlada Crne Gore

Sastanak sa predstavnicima d.o.o. „Mirnovec Montenegro“ povodom prodaje pirotehničkih sredstava za period od 20.12.2016. godine do. 15.01.2017. godine ...