Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Ovršnog zakona - Vlada ...

rujna 2016. godine. ... prima plaću i nije primijenio odredbu članka 149. Ovršnog zakona ... 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) o ograničenju ovrhe na plaći. Radi se o ...

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Ovršnog zakona - Vlada ... - Srodni dokumenti

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Ovršnog zakona - Vlada ...

rujna 2016. godine. ... prima plaću i nije primijenio odredbu članka 149. Ovršnog zakona ... 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) o ograničenju ovrhe na plaći. Radi se o ...

prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona ... - Hrvatski sabor

11 lis 2019 ... povoljnijim uvjetima primjenjuje se aktualna vrijednost mirovine važeća na dan 31. prosinca. 2019. (2) Dio mirovine koju su korisnici mirovine ...

prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvlaštenju i ...

(3) U slučaju nepotpunog izvlaštenja ustanovljenjem služnosti obvezno se procjenjuje vrijednost ograničenja prava vlasništva u odnosu na cijelu nekretninu, ...

prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poslovima i ...

U stavku 2. riječi: "ovlašteni voditelj građenja i/ili ovlašteni voditelj radova" zamjenjuju se riječima: „inženjeri gradilišta i/ili voditelji radova“. Članak 7. U članku ...

prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poreznom ...

poreznog savjetništva uočena je potreba za izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu (u daljnjem tekstu: Zakon). Zakon je donesen 2000.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju postali konačni, pravomoćni ili izvršni, dostaviti ... (5) Žalba se može uložiti u roku od tri dana od dana prijema rješenja. ... (primjer primjena Zakona o osnovima sigurnosti prometa na putevima u Bosni i.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, s ...

5 pro 2019 ... 153/13, 20/17 i 39/19) radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s Direktivom. (EU) 2018/844. Tijekom provedbe Zakona o gradnji uočena ...

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim ...

dopunama Zakona o javnim cestama, kojeg je utvrdila Vlada Županije ... dano Upravi za neizravno oporezivanje BiH, potrebno je uskladiti Zakon o javnim ...

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ...

Važeći Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana („Narodne novine“ broj: 77/99,. 133/2002, 48/2005 i 74/2009) dozvoljava hrvatskim državljanima ...

prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o komori ...

Zakonima i podzakonskim aktima od kada je osnovana komora arhitekata i inženjera ... To načelo je, kao i cjenik Komore, od prvog dana od vodećih ljudi u toj ...

Prijedlog izmjena i dopuna Ovršnog zakona - Tportal

„(1) Ovršni postupak i postupak osiguranja u prvom i drugom stupnju vodi i odluke donosi ... sposobnosti i naknade štete po osnovi izgubljenoga uzdržavanja zbog smrti davatelja ... već na tražbine radi naplate alimentacije nije prihvaćena jer se navedena zabrana ... nakon neplaćanja dvije uzastopne dospjele obveze,.

4. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o koncesijama ... - vlada usk

27 lip 2019 ... Poslanidka incijativa za dopunu Zakona o koncesijama ("SluZbeni glasnik Unsko- sanskog ... 24. aprila 2017. godine Unsko-sanskog kantona.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ... - SDP

Domovinskom ratu su: Red kneza Domagoja, Red Nikole Šubića Zrinskog, ... Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom,. • 6. Red kneza Branimira s ogrlicom,.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ...

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA. ZAKONA ... U Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br. ... Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijedlog ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

usvojenim standardima i uporedivosti sa istim ili sličnim programima u inostranstvu, kao i zastupljenost i kreditno vrednovanje praktične nastave. Akreditacija ...

4 prijedlog zakon o izmjenama i dopunama zakona o radnom ...

U Zakonu o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu („Službeni list CG“, broj ...

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama ... - e-doc - Hrvatski sabor

6 srp 2017 ... U Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13) ... članka 86. ovoga Zakona propisuje ministar pravilnikom iz članka ...

konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama ... - Hrvatski sabor

od ovrhe u slučaju kada se ovrha provodi na plaći ovršenika koji prima plaću, ... do sredine 2016. provedena dražba, utvrđeno kako oko 200 ovršenika ima ...

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ...

Grad Dubrovnik, Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu i Hrvatsko ... ne preda posjed nekretnine, javni bilježnik će sastaviti zapisnik u formi ...

Analiza Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona ... - Gong

Kako bi se donio kvalitetan Zakon o prebivalištu i boravištu građana i na taj način pročistile evidencije prebivališta i popisa birača, nužna je prethodna javna ...

Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i ...

Ocjena stanja. Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 69/99, 151/2003,. 157/2003, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012 i 136/12, ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama

Član 1. U Zakonu o putnim ispravama („Službeni glasnik RSˮ, br. 90/07, 116/08,. 104/09, 76/10 i 62/14) u članu 2. stav 1. posle reči: „javna isprava” reči: „sa.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o svim promenama ličnog imena. Podatak o jedinstvenom matičnom ... O B R A Z L O Ž E Nj E. I. USTAVNI OSNOV.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu - Vlada Crne Gore

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu. Član 1. U Zakonu o žigu („Službeni list CG“, br. 72/10 i 44/12) u članu 2 stav 2 poslije riječi. „predstaviti“ dodaju ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji

Pod policijskim poslovima, izuzetno, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se i poslovi rukovođenja organizacionim jedinicama u Ministarstvu.” Član 9.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj ...

Ada, Mol, Obornjača, Sterijino i Utrine, kao i katastarske ... Banatska Palanka 1, Banatska Palanka 2, Banatska Subotica, Bela Crkva,. Vračev Gaj 1, Vračev Gaj ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O. PATENTIMA. Član 1. U Zakonu o patentima („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 113/17 – dr. zakon i. 95/18) u članu 7.

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ...

Također, odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da će se za ... Članak 6. U članku 196. stavak 3. mijenja se i glasi: „(3) Vozač vozila za vrijeme vožnje ne smije upotrebljavati ... U članku 229. stavak 2. mijenja se i glasi: ... U dosadašnjim stavcima 6. i 7. koji postaju stavci 7. i 8. riječi: „stavka 1.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim ...

„Lična, porodična i uvećana porodična invalidnina, dodatak za negu i pomoć, ... invalidninu, dodatku za negu i pomoć, ortopedski dodatak, borački dodatak i ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti ...

vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije V izdaje se sa rokom važenja ... roka, ako je polaganje vozačkog ispita posledica izvršenog krivičnog dela.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom ...

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Sl.list RCG“ br. 39/04 i 23/05), u članu. 2 stav 1 tačka 3 riječ „dobrovoljnog“ zamjenjuje se riječju „dopunskog“. Član 2.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom ...

25 сеп 2014 ... "Kad postupak raspravljanja zaostavštine sprovodi sud, popis i procjenu imovine vrši sudski službenik ili notar kojeg odredi taj sud. Popis i ...

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti ...

Čamci na vesla, daske za jedrenje i jahanje na talasima, kanui, kajaci, gondole, sandoline ... „Redovni pregled čamca za privredne svrhe - prevoz putnika i plovila na vodeni ... treba posjedovati morrnara motoristu i punomoćnika jer su to mala.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i ...

budžetu za 2019. godinu (sa planom i za 2020. i 2021. godinu), planiralo otpočinjanje realizacije projekata iz novog investicionog ciklusa, čija vrednost je ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama ...

U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik ... koji je stupio na snagu 7. oktobra 2017. godine je znatno podigao i unapredio ...

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PRIJEDLOG ZAKONA O ...

državnoj službi i Uredba o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika su u ... klasifikaciju radnih mjesta u državnoj službi, ocjenjivanje i nagrađivanje ...

Prijedlog zakona - Vlada Republike Hrvatske

Ocjena stanja. Zakon o gradnji (Narodne novine, broj 153/13) stupio je na snagu 1. siječnja 2014. godine. Ovim se Zakonom uređuje projektiranje, građenje, ...

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ...

Zakonom o sudskim pristojbama (Narodne novine, br. 74/95, 57/96, 137/2002, 125/2011,. 112/2012, 157/2013, u daljnjem tekstu: Zakon o sudskim pristojbama) ...

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

(h) „'krvavi' dijamanti“ su nebrušeni dijamanti kako su definisani sertifikacionim programom PK;. (i) „nebrušeni dijamant“ je dijamant koji je neobrađen ili.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA ...

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU ... inspekcija, inspekcija gospodarenja otrovnim kemikalijama, inspekcija rada, građevinska.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU ...

31 ožu 2018 ... Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o ...

Konačni prijedlog zakona o stečaju potrošača..pdf - Vlada ...

(2) Poštenje potrošača utvrđuje sud uzimajući u obzir ponašanje potrošača ... stečaja potrošača isključivo je stvarno i mjesno nadležan općinski sud na ... preko mrežne stranice e-oglasna ploča sudova u elektroničkom obliku prema ... Od ukupnog broja građana u Republici Hrvatskoj, kojih je prema popisu iz 2011. bilo.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O ...

Cilj Prijedloga Zakona o željeznici je potpuno usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije i to sa četvrtim željezničkim paketom, a koji je predstavljen ...

konačni prijedlog zakona o gradnji - Vlada Republike Hrvatske

rekonstrukcija jest izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva ... oštećenih ili porušenih kuća , te građevine izgrađene prije 15.02.1968.

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim ...

funkcije Parlamenta Bosne i Hercegovine po ovom Ustavu. II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA. Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima stupio je na ...

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

Poslodavac za vrijeme bolovanja radnika mora naći adekvatnu ... osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti Republike Hrvatske naknadu ...

NN 7/2017, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju ...

NN 7/2017, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Hrvatski sabor. 210. Na temelju članka 89. Ustava Republike ...

Izvještaj sa Javne rasprave o Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o ...

20 окт 2018 ... sadašnje prakse kod izdavanja računa za javne usluge, garantuje osnovno ... ispunili svi uslovi o zastari duga u skladu sa odredbama ZOO-a.

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

8) pre izvršene seče ne uplati naknadu za promenu namene šuma (član 11. stav 2);. 9) vrši seču stabala, uništavanje podmlatka i sakupljanje semena strogo.

U K A Z O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ...

22 нов. 2019 ... (5) Ako je potrošaĉu prilikom kupovine proizvoda odobren popust, na raĉunu mora biti iskazana cijena za ... Koţa - Svojstva koţe za presvlačenje namještaja - Smjernice za izbor ... tokom zatvaranja pod uticajem bočne sile .

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM ...

Iza poglavlja VI - POVEZANA DRUŠTVA dodaje se odjeljak "1. ... Ako jedno društvo ima većinsko učešće u osnovnom kapitalu drugog društva ili ako na osnovu ...

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA

„Prekršajni nalog se može izdati i u elektronskoj formi. Ako ovim zakonom nije drugačije određeno, na izradu, formu, kopiranje, overu, dostavu i čuvanje ...

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Ako ovrhovoditelj predloži novo sredstvo ili predmet ovrhe, a ne ... "(1) Hrvatska gospodarska komora vodi očevidnik pokretnina koje se prodaju u ovršnom.

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

9. i 10, koji glase: „U slučaju da se u toku godine izvrši povećanje, odnosno smanjenje aproprijacije, ta aproprijacija se naknadnom promenom ne može smanjiti ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU ...

U Zakonu o nasljeđivanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/09 i 55/09), u članu 72. stav 2. mijenja se i glasi: „(2) Notar sačinjava testament samo u ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI

U Zakonu o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07) ĉlan 28. mijenja se i glasi: "Mjere novĉanih podrški u poljoprivredi su poticajna sredstva ...

006 20-13 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

(2) Novi poslodavac i zaposlenik mogu otkazati ugovor o radu na način i u ... (3) Menadžerski ugovor iz stavka 1 ovog članka u ime poslodavca zaključuje organ ...

o izmenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i ...

Član 1. U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj. 55/13) u članu 3. stav 1. tačka 5), briše se tačka i dodaju se reči: „i ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GEOLOŠKIM ...

U Zakonu o geološkim istraživanjima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 110/13) u članu 2. u tački đ) poslije riječi: „pitka“ i zapete dodaju se riječi: ...

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

službenosti prolaza sa vlasnikom poslužnog dobra, odnosno saglasnost vlasnika ... Investitor za izgradnju objekata iz stava 1. ovog člana ima pravo prolaza i.