METODE IDENTIFIKACIJE

U automatici se blok dijagram koristi za prikaz sistema odnosno komponenata koji grade sistem upravljanja, te signala koji prolaze kroz sistem (tok informacija).

METODE IDENTIFIKACIJE - Srodni dokumenti

METODE IDENTIFIKACIJE

U automatici se blok dijagram koristi za prikaz sistema odnosno komponenata koji grade sistem upravljanja, te signala koji prolaze kroz sistem (tok informacija).

O problemima identifikacije frazeologizama

Za treće značenje lekseme glava data je u ovom rečniku definicija život, a ... može ostvariti samo uz nekoliko leksema koje se taksativno mogu nabrojati: izgubiti ...

Rješenja na području IDentifikacije - ID Shop

TERMOTRANSFERNI od. direktni tisak tehnologija je koja se najčešće upotrebljava u stolnim pisačima za plastične kartice. Pri direktnoj tehnologiji pod visokom ...

dokument identifikacije investicijskega projekta dograditev in ...

Kuhinja je organizirana v pritličju,. Podkleteni del objekta je zidan, medtem ko je pritličje v celoti zgrajeno iz montažnih elementov. (MARLES). Od odprtja enote ...

ECTS _ Kriminalističke identifikacije 2017.pdf Preuzmi

Tragovi vatrenog oružja. Tragovi papilarnih linija. VI ... Primjena novih tehnogija u forenzci-analiza glasa, tragovi ušne školjke, rekonstrukcija. XV. lica. XVI.

Završni rad: Online igre: pitanje rodne identifikacije

Ključne riječi: igrač, igra, gamer, avatar, online persona, identitet, identifikacija, rod, spol, virtualna ... I u engleskom jeziku i u hrvatskom jeziku gamer se koristi isključivo za video igre, iako sama riječ ... Tako osobno volim igrati Lulu. Biranjem ...

Biometrijski sustavi identifikacije - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

... a to su pouzdanost i preciznost. KLJUČNE RIJEČI: biometrija, biometrijski sustavi identifikacije, identitet ... Identifikacija temeljem šarenice i mrežnice oka .

Važnost točne identifikacije štetnika kao temelj uspješnog suzbijanja

Klučne riječi: insekti, paukoliki kornjaš, kornjaš tepiha, skokuni, determinacija. Paukoliki kornjaši, eng. Spider beetles. Paukoliki kornjaš makroskopski izrazito ...

Usporedba morfološke i genetske identifikacije ličinki vrsta roda ...

zrnatih mamca je jedan žičnjak po mamcu, dok Furlan (2014) jednu ličinku po ... Toplice i 91 žičnjak roda Agriotes prikupljen na lokalitetu Šašinovec, koji su do ...

Pokusaj identifikacije pojedinih glava Jurja Dalmatinca na sibenskoj ...

Sedamdeset i jedna glava što ih je izradio veliki hrvatski kipar i graditelj Juraj Dalmatinac na apsidama šibenske katedrale re- mek-djelo su hrvatske skulpture.

neparametrijske metode i. - Kvantitativne metode

18 tra 2018 ... Poligon frekvencija. Deskriptivna analiza ordinalnih i kvantitativnih varijabli. SEMINAR 18. NEPARAMETRIJSKE METODE I. 0. 50. 100. 150.

neparametrijske metode iii. - Kvantitativne metode

20 tra 2018 ... Spearmanov koeficijent rang korelacije (ρ) je neparametrijski koeficijent koji odražava veličinu povezanosti između dviju ordinalnih varijabli.

Metode

Metode. O METODIKI GEOGRAFSKEGA. PROUČEVANJA. Igor Vrišer *. Izvleček. Prikazane ... znanstvene kritike in, končno, kako objaviti znanstveno poročilo.

II. 3. METODE

Navedeno dvostruko poimanje i odre≠enje metoda projektiranja proizlazi iz same rijeçi metoda, a uklapa se u dihotomiju projektiranje dizajniranje, koju ...

METODE RAZISKOVANJA

Najznačilnejši obliki metode spraševanja sta intervju in anketa. INTERVJU. STRUKTURIRANI INTERVJU: Je intervju, ki poteka ob vnaprej pripravljenih ...

BAB III METODE PENELITIAN

Major (The Chongqing Major: Statistics - Liquipedia Dota 2, 2019). 3.2. Metode Penelitian. Penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perancangan dimana AI ...

Metode rada - PMF

U to su vrijeme uvedene napredne tehnike rada na terenu uključuju skice nalazišta i označavanje nalaza po horizontima. P R E D A V A N J A J . S R E M A C.

Konstruktivne metode U - PMF-MO

1) Konstrukcija kruznice zadanog polumjera ko- ja dodiruje dani pravac i danu kruznicu (me- toda presjeka). 2) Konstrukcija peterokuta kojem su zadana po-.

Metode izmjere

14 velj 2017 ... Satelitska GPS metoda ... GPS za izmjeru. ▫ za iskolčenje. ▫ za praćenje pomaka i deformacija ... vodotoci, međe kultura, granice parcela.

3-4 Spektroskopske metode

3.4Ad) Luminiscencija (Luminiscence). Elektroni uhvaćeni u pogrešku u kristalima mogu se osloboditi bilo grijanjem bilo zračenjem (fotonima, ionima) pri čemu ...

metode selekcije

Korišćenje testova prilikom selekcije kandidata ipak se povećava. ... Testovi uzoraka posla osmišljeni su tako da imitiraju posao u minijaturizovanom obliku i ...

metode 3d digitalizacije - DPM

Ne-optičke. Princip: Projektovanje signala određene vrste na predmet ... Kod ove vrste optičkih skenera, laser neprestano radi, ali se jačina snopa sinusoidno.

NASTAVNE METODE

ŠTO SU NASTAVNE METODE? ▫ Nastavne metode su putovi ili načini ... metoda. Prema istraživanjima, 2/3 svih govornih aktivnosti u nastavi pripada.

Metode pomakā (1)

medusobno kruto spojeni (4, 5, 6 i 8), a zglobnim cvor u kojem su svi štapovi ... Vektor je ukupnih vrijednosti sila na i-tome kraju štapnoga elementa Ōi, jÕ fg.

METODE POUČAVANJA ODRASLIH

METODE POUČAVANJA ODRASLIH. Diplomski rad. Studentica: Ana Lukić. Mentori: prof. dr. sc. Stanislava Irović dr. sc. Renata Jukić, viša asistentica. Osijek ...

metode kalibracije kamera - FER-a

Kalibracija drugog navedenog parametra kojeg mjeri kamera još se zove i ... metode su otisak na kućnom pisaču ili prikaz na ekranu monitora, dok bi.

Matematicke metode u fizici

radna verzija 2014 | lipanj | 3. Ovo je radna, nedovršena verzija bilješki s vjezbi iz kolegija Matematicke metode fizike s 2. godine istrazivackog smjera fizike.

Statističke metode - Singipedia

статистичка теорија, која изналази статистичке методе, објашњава их, до‐ казује и усавршава. Масовно посматрање појава уз одговарајућу примену ...

Matematiˇcke metode fizike

Predgovor. Ovo su bilješke prema kojima autor izvodi (je izvodio) predavanja iz kolegija Matematicke metode fizike, u petom semestru studija Fizika, nastavnicki ...

12.7. metode prikupljanja podataka

METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA. Metoda = put, način obavljanja neke delatnosti; ustaljen postupak usmeren na postizanje cilja;. Naučne metode = načini ...

Linijske metode planiranja

Ganttov dijagram,. - Transplan,. - Linija balansa – LOB,. - Gray-Kiddov algoritam,. - Ciklogrami. Gantt-ov dijagram. • Metoda planiranja razvijena 1890. godine.

METODE USPEŠNEGA UČENJA

9 feb 2011 ... Tema diplomskega dela je metoda uspešnega učenja. V teoretičnem delu diplomske naloge smo opredelili pojem učenje. Povedali bomo ...

Matematičke metode zike

Kada sam 2013. godine u ljetnom semestru preuzeo vođenje kolegija “Matematičke metode zike” na Fizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu, glavni problem preda ...

Repetitorij-Uvod_Energijske metode

Ponoviti iz predmeta "ČVRSTOĆA I": - Energija deformiranja linearno-elastičnog tijela, osnovni pojmovi i definicije. - Gustoća energije deformiranja: dilatacijska i ...

PRIMJENA POREDBENE METODE

•Uvjeti za primjenu poredbene metode. •Postupak procjene poredbenom metodom. •Zaključak. Stručni seminar o procjeni vrijednosti nekretnina - MGIPU 2017.

METODE OBRAČUNA PROIZVODNJE

Dopunjen izradom kalkulacije po potpunim troškovima. Isključiva primjena kalkulacije po graničnim troškovima ... Izrada strategije. Vanjska očekivanja.

metode kalibracije kamera - Fer

Tangencijalna distorzija . ... Distorzija u optici leća označava odstupanje od idealnog modela projekcije ... Uglavnom što su jeftinije kamere, distorzija njihovih.

Predavanje 9_Statisticke metode

Rezultat «oluje mozgova» pretače se u dijagram. 3. Statističke metode kontrole kvalitete. 3.1.Dijagram uzroka i posljedica (Ishikawa dijagram,«riblja kost») ...

METODE MREŽNOG PLANIRANJA

društvene, kulturne i sportske aktivnosti. Metode mrežnog planiranja se zasnivaju na grafičkom prikazu međusobnih ovisnosti aktivnosti. MREŽNI DIJAGRAM ...

Konstruktivne metode u geometriji

Konstruktivne metode u geometriji prema predavanjima ... Osnovni pojam konstruktivne geometrije je konstrukcija geometrijskog lika, tj. skupa točaka u ravnini.

NASTAVNI OBLICI I METODE

HEURISTIČKI RAZGOVOR. NASTAVNIK UČENIKE VODI KROZ PROBLEM! NASTAVNIKOVA PITANJA KROZ ETAPE: • Što je nepoznato? Što je zadano?

Metode istraživanja - VISER-u

strukturalizam, aksiologizam (subjektivni - za društvene nauke, ne može se dokazati, osporavati, meriti). • Metode prikupljanja podataka (ispitivanje, posmatranje ...

MATEMATIČKE METODE FIZIKE II

MATEMATIČKE METODE FIZIKE II. Drugi kolokvij 04.07.2014. 1. (a) Pokažite da su funkcije f(z) = c i f(z) = z, gdje je c kompleksna konstanta, analitičke u cijeloj.

matematičke metode fizike i - PMF

Ispitni zadaci iz predmeta. MATEMATIČKE METODE FIZIKE I. 29. kolovoza 2012. Benjamin Fetić. Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo. Odsjek za fiziku ...

Metode sistemske analize

6 нов. 2015 ... Dijagram toka podataka. ➢ Osnovne komponente DTP-a. ➢ Hijerarhijska dekompozicija DTP-a. ➢ Sintaksa dijagrama toka podataka.

119 5. KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE METODE ZA ...

5 mar 2013 ... Kvantitativne in kvalitativne metode za opredelitev upoštevnega trga. 120 razumevanja panoge, ekonomije, prava in tehničnih posebnosti, ...

metode optimizacije - Knjizara.com

1. UVOD U OPTIMIZACIJU. 1.1 Uvod. Optimizacijа je proces dobijanja najboljeg rezultata pod datim okolnostima. Kod projektovanja, izgradnje i održavanja bilo ...

Metode u pedagoškom istraživanju

U istraživanju će se koristiti deskriptivna metoda i metoda eksperimenta sa paralelnim grupama. • Deskriptivna metoda će se primeniti kod prikupljanja podataka ...

NAUČNE METODE U PSIHOLOGIJI

KLINIČKA METODA. • Klinička psihologija. • Usmerenost na pojedinca – Idiografski pristup. • Cilj – pružanje pomoći pojedincu u profesionalnom, bračnom,.

MATEMATIČKE METODE U KEMIJI 2

METODA RASPOLAVLJANJA (BISEKCIJE). METODA REGULA FALSI. NEWTON-RAPHSONOVA METODA. NEWTON-RAPHSONOVA METODA – 1.

2. Anamneza, hir propedeutika i osn metode hir dg.pdf

Kaheksija (paraziti, neoplazije...) Gojaznost (edemi, ascites). Ponašanje (agresivnost. Trijas. Puls. Frekvencija disanja. Temperatura. Kontrakcija buraga ...

Metode rada II - kartiranje

ljiljan, zvjezdasti lijer, žilj, kruna, zlatan. Status: E, CR, Z. Upotreba:Lijekovi (upale, Ozljede);. Materijali (vlakna); Dodaci hrani (listovi). Staništa: C.3.5.3.4.

4.3. Mostne metode - KELM

4 мар 2011 ... Merni mostovi su električna kola koja omogućuju neposredno poređenje poznatih i ... populaciji su poznatiji iz filma Mostovi okruga Madison sa Meril Strip i ... „Elektrotehnika II: Električna merenja“, Naučna knjiga, Beograd,.

Formalne metode i izračunljivosti - PMF

Formalne metode i izračunljivost. NASTAVNI PROGRAM. A. OPŠTI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Odsjek. Odsjek za ...

Metode reševanja vezij - pdf

Metoda superpozicije. Ločeno izračunamo tok skozi upor R, ki ga povzroča napetostni izvir 1. U (pri tem si mislimo, da je namesto 2. U kratek stik) in tok, ki ga ...

Konstruktivne metode u geometriji - PMF-MO

Konstruktivne metode. Zdravko Kurnik, Zagreb. U teoriji geometrijskih konstrukcija postoji niz razvijenih metoda rješavanja konstruk- tivnih zadataka, tako da se ...

MATEMATIČKE METODE FIZIKE I

2 velj 2019 ... Stokesov teorem. Promatramo relaciju koja je analogna Gaussovom teoremu, a povezuje plošni integral derivacije funkcije s krivuljnim ...

Korelacija - Kvantitativne metode

Pearsonov produkt - moment koeficijent korelacije (r) predstavlja mjeru međusobne linearne povezanosti rezultata dviju standardiziranih varijabli, a izračunava ...

KVANTITATIVNE METODE RAZISKOVANJA

16 jan 2017 ... PARAMETRI. KVALITATIVNA KVANTITATIVNA ... metoda analize vsebine ... kaj in kako bomo merili, vrsta in način vzorčenja, okvir analize.

METODE RADA U PALEONTOLOGIJI

strane i nagriza razrijeđenom kiselinom. Nakon ispiranja, površina se zalije acetonom i na nju se prisloni prozirna acetatna folija. Nakon nekog vremena folija se ...