Ministarstvo obrazovanja i nauke - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

Koeficijenti složenosti poslova zaposlenicima u srednjem obrazovanju ... Zaposlenicima u srednjim školama osnovna plaća uvećava se za svaku godinu ...

Ministarstvo obrazovanja i nauke - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo - Srodni dokumenti

Ministarstvo obrazovanja i nauke - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

Koeficijenti složenosti poslova zaposlenicima u srednjem obrazovanju ... Zaposlenicima u srednjim školama osnovna plaća uvećava se za svaku godinu ...

16/11 - Ministarstvo zdravstva KS - Vlada Kantona Sarajevo

Dinamico-Pliva. Hrvatska d.o.o.. Revatio-Pfizer Luxcit- bourg SARL. Vizагчілка фотогра. Film tablete. 10 mg. 20 mg. Cialis-El Lilly Export. S.A. Levitra-Hayer.

odluku - Ministarstvo kulture i sporta KS - Vlada Kantona Sarajevo

priznavanje prava istaknutih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za ... (1) Istaknuti samostalni umjetnik koji ispunjava uslove iz ~lana. 2. stav (2) i ~l.

POKOP - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

14 ruj 2017 ... period),prethodna direktorica (raspored na drugo radno mjesto do isteka mandatnog perioda) i 5 uz saglasnost ... SPROVODA. 78.733. 76.050.

zaklju č ak - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

17 lis 2019 ... 9(devet) zvijezda žute boje koje označavaju opčine grada, a na sredini je Asklepijev štap u bijeloj boji. (5) Odluku 0 broju pečata i štambilja, ...

odluku - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

25 velj 2019 ... lijekovima i medicinskim sredstvima, ... nabavku opreme, a u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu na ... Zelenih beretki 81 Stari grad.

zakljucak - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

14 ruj 2017 ... U ovoj godini prema Zaključku Vlade KS, prihod po osnovu dotacija ... 126.127. 18 Angažovana prlkjučna snaga. Ap. kW. 321.000. 321.603 ... Ekvivalentna potrošnja predstavlja preračunavanje stvarne potrošnje tečnih goriva.

gerontološki centar - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona ...

22 ožu 2019 ... obavljeni su u skladu sa Zakonom o ustanovama („Službeni list RBiH“ br.6/92, ... kviz znanja, projekcije filmova i nagradna igra Bingo. ... održavaju jutarnji sastanci sa Službom za socijalni rad na kojima se razmjenjuju informacije i daju ... redovnog održavanja službenih vozila. ,,Toyota“. 500,00 KM. Direktni.

ZAAK LJ U Č AK - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona ...

25 lip 2015 ... komunalnog preduzeća „Park“ d.o.o. Sarajevo za 2014 godinu, donijela je slijedeći ... Vođena je i posebna evidencija tokom čitave godine o utrošku električne energije, vode i gasa, te su ... b) Novi tržni centri, tipa Mercator, Konzum, Interex i si., u mnogome je „umanjio" prihode ... ŠKARE ZA ŽIVICU ILIJAŠ-.

u Kantonu Sarajevo 2019. godine - Vlada Kantona Sarajevo

8 lis 2019 ... Aktivnost: "Vježbajmo zajedno". 10.00h. Vrtić Kekec ul. Ferde Hauptmana 36. JU "Djeca Sarajeva". Aktivnost: "Odgovorno roditeljstvo". 10.00h.

ZAK LJ U Č AK - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona ...

4 tra 2019 ... BEHIJA ŠILJAK. 144,41%. ADMIRA SEJRANIĆ. 140.96%. EMINA TAHIROVIĆ. 105,93%. SANJA JARAMAZ DEDIĆ. 122,62%. SAMRA AKOVA.

05/00 - Vlada Kantona Sarajevo

11 tra 2000 ... univerzalni lift, javni invalidski WC, univerzalna telefonska govornica ... Vjetrobrani moraju imati minimalne dimenzije 152,4 x. 213,4 cm. 6.2.

22/10 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

studija, prava i obaveze studenata, uvjeti za sticanje diploma i drugih javnih isprava; statusna pitanja ... pravila studiranja, akademske titule, naučna i stručna zvanja koja se stiču po završetku ... (Sticanje i gubitak statusa studenta). (1) Status ...

Vlada Kantona Sarajevo

Zavod snosi troškove do visine cijene standardnog pomagala utvrđenog u ovoj tački Uredbe. ... Ulošci za inkontinenciju za paraplegičare a) muški 120 kom.

22/16 - Vlada Kantona Sarajevo

2 lip 2016 ... stabla, ukrasni grmovi, ružičnjaci. živa ograda, cvjetne gredice, trajnice i ... (5) Cijena održavanja javnih zelenih površina utvrđuje se na način.

35/17 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

7 ruj 2017 ... poslove za školu, čije prisustvo sastanku zahtijeva školski školskog odbora - predstavnik Ministarstva, a u slučajevima odbor u slučajevima ...

42/17 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

26 lis 2017 ... biografije kandidata za školski odbor. školskog odbora izrečena pravosnažna presuda ili mjera zbog počinjenog jednog ili više krivičnih djela ...

24/18 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

7 lip 2018 ... PRAVILNIK. O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU. UCENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH SKOLA U. KANTONU SARAJEVO. Član 1.

t-(,rlo - Vlada Kantona Sarajevo

Procij enj ena vrij ednost nabavke iznosi 69.2 1 3,00? M bezpDV-a. III. Novdana sredstva za plalanje nabavke osiguravaju se iz BudZeta Kantona Sarajevo za ...

16/07 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

4 sij 2013 ... od prirodnog materijala za cijelu površinu ... razredne nastave organizuje se u školskom dvorištu ... Zbirka lakog materijala za slaganje.

8/17 - Vlada Kantona Sarajevo

Pravo na kupovinu mjese~ne parking naljepnice imaju pravna lica ... Muvekita. 2. Alipa{ina. 27. Jadranska. 52. Ni`e banje. 3. Augusta Brauna. 28. Jeli}a. 53.

sl. novine 24-19 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

13 lip 2019 ... Na osnovu člana 38. Statuta Grada Sarajeva ("Službene. Gradonačelnik Grada Sarajeva će Zahvalnicu Grada novine Kantona Sarajevo", broj ...

Untitled - Vlada Kantona Sarajevo

po pozivu, Kupac će sačiniti komisijski zapisnik kojeg će u roku od 3 dana dostaviti. Prodavcu radi prihvatanja ili odbijanja reklamacije uz dostavljanje ...

Untitled - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

22 ožu 2018 ... Radni odnos u srednjoj školi zasniva se zaključivanjemn ugovora o radu ... Otpremnina za tehnološki višak. Član 82. ... Kriteriji za bodovanje.

uredbu - Vlada Kantona Sarajevo

2 lip 2016 ... stabla, ukrasni grmovi, ružičnjaci. živa ograda, cvjetne gredice, trajnice i ... (5) Cijena održavanja javnih zelenih površina utvrđuje se na način.

Na osnovu člana 33 - Vlada Kantona Sarajevo

(npr. pelene, jednokratni kateter i slično). (3) Kada iz bilo kojeg razloga prestane potreba za korištenjem pomagala, ona moraju biti vraćena Zavodu. (4) Osigurano ... za lica niskog stepena aktivnosti (djecu i odrasle) 48. (2) Pod pojmom lica sa ...

odluka sa kriterijijma - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

(1) Izbor kandidata za upis u srednju školu vrši se na osnovu ove odluke, koja je sastavni dio ... (Dodatni uslovi za upis u umjetničku školu/gimnaziju – sportsko izborno područje) ... Za kandidate koji konkurišu u srednje škole, broj bodova po osnovu rezultata postignutog ... a) djeca boraca-branitelja Bosne i Hercegovine;.

Mladi i škola - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

10 pro 2018 ... 13 Osnovna škola “Silvije Strahimir Kranjčević”. 14 Srednja medicinska škola ... Zagrebu, na Zagrebačkom velesajmu od 14. 11. do 17. 11.

Prezentacija Metodologija - Vlada Kantona Sarajevo

14 velj 2020 ... Zahvati u prostoru koji kao rezultat imaju povečanje emisija u zrak na određenom prostotu i koji će dodatnim ispuštanjem polutanata imati ...

Zakon o javnom okupljanju KS - MUP Kantona Sarajevo - Vlada ...

ZAKON. O JAVNOM OKUPLJANJU. DIO PRVI - OPĆE ODREDBE. Član l. (Predmet). (1) Ovim Zakonom uređuju se javna okupljanja građana na području ...

zastupnička inicijativa - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada ...

7 svi 2018 ... Djeca nemaju prava na dovoljan broj inzulinskih pumpi i trakica, ... kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi, koji je u svijetu dostupan preko ...

službene novine - Propisi KS - Vlada Kantona Sarajevo

23 svi 2019 ... službena putovanja, kao i postupak ostvarivanja tih naknada, za izabrane dulnosnike ... (3) Ako je na službenom putovanju osigurana besplatna ishrana, pripadajuča ... elektronskih aplikacija iii na geografskoj karti namijenjenoj vozačima i ona ... (Obračun naknada za putne troškove do dana stupanja na ...

registar projekata od značaja za građane ks - Vlada Kantona Sarajevo

1 ožu 2020 ... riješavanju kompleksnih, ozbiljnih problema i izazova s kojima ćete se odmah suočiti. Svjestan sam da je ovakva praksa transfera vlasti kod ...

Konkurs za upis u srednje škole - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

4 srp 2019 ... Konkurs za upis u PRVI razred srednjih škola u školskoj 2019. ... (1) Izbor kandidata za upis u srednju školu vrši se na osnovu ove odluke, ... (Dodatni uslovi za upis u umjetničku školu/gimnaziju – sportsko ... (Potreban broj bodova za upis u srednje škole) ... a) djeca boraca-branitelja Bosne i Hercegovine;.

Vrelo Bosne - Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo - Vlada ...

16/06) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo. Bosne" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/09), u kojim je ...

PDF, 3.56 MB - Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo

41. Šta je još potrebno znati o hepatitisu? ...................................... 41. Ishrana pacijenata oboljelih od hepatitisa - jetrena dijeta ........ 43 ...

PDF, 419 KB - Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo

1.1. Epidemiologija. Rak debelog crijeva je jedan od najčešćih oblika karcinoma, ... Karcinoembrionalni antigen je tumorski marker otkriven. 1965. godine (Gold ...

PDF, 954 KB - Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo

Tim aparatima je moguće pregledati završni dio tankog crijeva i cijelo debelo ... odstraniti polipi (benigne izrasline iz kojih se može razviti rak debelog crijeva) ...

odluku - Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

«Alfen» časovničarsko- filigranska, zlatarska ... Filigranska, izrada predmeta od metala. 15. Bakarević Ferid. SZR filigranska. 16. Balagić ... Torlak Azra. SZR.

8/02 - Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

dopunama Zakona o porezima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona ... na način i po postupku utvrđenom propisima o porezu na promet nepokretnosti i.

pravilnik - Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

28 tra 2017 ... U ovom pravilniku se koristi i izraz "otkupni blok" (potvrda) za kupovinu poljoprivrednih proizvoda, koji treba da sadrži: ime i adresu prodavača,.

01-561 - Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

... za šivanje, konac La mašinsko vezenje, ... ljepljivi flizelin kao pojačanja (podloga) za grb, rips traka crne boje, konac za šivanje, konac za mašinsko vezenje.

Preuzmi - Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo

Broj: 08-01-48-8566/17. Sarajevo, 21.03.2017.godine. Na osnovu člana 15. Zakona o arhivskoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo", broj. 50/16) i čl ...

број 60 - Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo

25 srp 2014 ... Izrezivač drvenih igračaka. 7522.015. Izrađivač kola. 7522.016 ... Rukovalac mašinama za proizvodnju keksa. 8160.033. Rukovalac mašinama ...

01-236 - Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

g) taktički ruksak." Član 2. ... Cipele moraju imati promjenjivi anatomski oblikovan uložak koji se može prati na ... Ruksak je podjeljen na dva primarna pretinca.

STOP TBC - Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo

Uzročnik tuberkuloze je Kochov bacil. Otkrio ga je Koch 24. marta 1882. godine u Berlinu. U vrijeme Kochovog otkrića tuberkuloza je bjesnila Evropom i Ame–.

KC-Vodic TBC.indd - Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo

se u sklopu zaraznih bolesti nalazi i tuberkuloza. Druga prijava je minimum ... tuberkulozi plu}a (intersticijalna ili milijarna tuberkuloza plu}a), te odluka lije~nika ...

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, ul. Reisa Dž ...

branitelja Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: novčane pozajmice), po otvorenom postupku ... Po ovom Ugovoru će se iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu, na ime realizacije ... isti bude morao smanjiti zbog nedovoljnog priliva sredstava u Budžet Kantona Sarajevo za ... važećoj na dan prijevremene otplate.

vodi^ za anemije - Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo

Krvna slika. Pancitopenia retikulociti niski eritrociti makrociti mielogram hipocelularna koštana srž imunofenotipizacija. CD55, CD59 serumsko željezo povišeno ...

Ugovor - Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

UGOVOR. O KUPOPRODAJI SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA. Ugovorne strane: ... Predmet ugovora je nabavka terenskog motornog vozila sa pogonom na ...

SPrinter 219022608330 - Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo

22 velj 2019 ... Uputstva o blagajničkom poslovanju ("Službene novine Kantona ... o blagajničkom maksimumu za korisnike Budžeta Kantona Sarajevo ... Ova odluka stupa na snagu danom davanja saglasnosti na istu od strane Vlade ...

ukaz zakon - Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

nazivom odabranim od proizvo|a~a i u izvornoj opremi proizvo|a~a, namjenjeni krajnjem korisniku;. 2. magistralni i galenski pripravci: proizvodi koji se izra|uju.

SPrinter 117120822420 - Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo

1 pro 2017 ... -Blanko (Bjanko) mjenica-Mjenica čiji bitni elementi, u momentu izdavanja, nisu popunjeni naziva se blanko mjenica. Obično se izdaje samo ...

ugovor o djelu - Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

17 srp 2019 ... UGOVOR O DJELU. Zakljuden izmedu: l. Ministarstva unutra5njih poslova Kantona Sarajevo, ul. La Benevolencije broj 16, koje zastupa.

Vodič za diabetes mellitus - Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo

Diabetes mellitus (DM), poznatiji kao dijabetes ili šećerna bolest, naziv je za grupu ... koncentraciju lipoproteina vrlo niske gustoće, dok istovremeno podiže ... je vremena i količine obroka, doze inzulina ili tableta, i količine fizičkih aktivnosti, da ...

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprava policije ...

Predmet ovog Ugovora je nabavka dva motorna vozila VOLKSWAGEN T-ROC 1.6 TDI. STYLE, za potrebe Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Nabavka ...

Kantonalni Plan Zaštite Okoliša Kantona Sarajevo - Ministarstvo ...

Također, ispusni plinovi ne sadrže otrovne sastojke poput olova ili sumpora, a emisije ... Od 86 taksona gljiva uključenih u Crvenu listu, na području KS evidentirano je 76 ... sredstava povrijeđeno je 15 osoba dok je smrtno stradalo 8 osoba.

KC-Vodic bronh astme.indd - Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo

Shodno navedenoj definiciji astma se ne smatra stanjem sa izolovanim napadima ... Intrinsic (autonomna, kriptogena) bronhijalna astma;. • Mije{ana bronhijalna ...

vlada hercegovačko neretvanskog kantona - Ministarstvo privrede ...

zastupa direktor društva Antunović Ivan, dana ______ godine, sklopili su. U G O V O R. O. K O N C E S I J I za eksploataciju mineralne sirovine krečnjaka kao ...

ministarstva nauke za 2017. godinu of the of scie - Ministarstvo nauke

Kruna Inicijative u 2017. godini bilo je zvanično potpisivanje ... šta država može da uradi da bi podstakla istraživanja u pre- ... gracija prenese zaposlenima u Ministarstvu nauke ali i kolega- ... znanja, Q-Tek firma želi razviti i ponuditi tržišu instrument za ... milijardi dolara stvorila je novu generaciju estonskih investito-.