Grad Kastav - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

26 lis 2017 ... ... i nekoliko privatnih zdravstvenih ustanova – ljekarne, stomatološke ... dijelu povijesne jezgre Kastva, dijelu naselja Rubeši, Ćikovići i Novo ...

Grad Kastav - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ... - Srodni dokumenti

Grad Kastav - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

26 lis 2017 ... ... i nekoliko privatnih zdravstvenih ustanova – ljekarne, stomatološke ... dijelu povijesne jezgre Kastva, dijelu naselja Rubeši, Ćikovići i Novo ...

Grad Kraljevica - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

10 lis 2019 ... području malog sliva „Kvarnersko primorje i otoci“. Koridor sustava linijski obuhvaća vodotoke: Bakarački rov sa pritokama. Dragisina i ...

GRAD OSIJEK - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

NOSITELJ IZRADE: GRAD OSIJEK - GRADSKO POGLAVARSTVO. STRUČNI IZRA IVAČ: ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. OSIJEK. NAZIV PLANA:.

Vrbovsko 634..710 - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

28 velj 2013 ... Uredbom iz 1998. godine matičnom uredu Vrbovsko, osim istoimenog ... katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje. Rjeśenja o ...

Tekstualni dio. - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

7 kol 2010 ... Područje općine Bilje je u okruženju susjednih općina: Kneževi Vinogradi na sjeveru, ... ostale površinske vode: Stara Drava na profilima.

2018-38 - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko ...

7 sij 2019 ... Statuta Općine Klana (Službene novine Općine Klana br. ... (2) Na području Općine postoje i dva 20 kV potrošača - DIP Klana i asfaltna baza ...

Klana-Pilana - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

26 lip 2019 ... Općine Klana na XVII. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2019. godine, donosi ... TS 20/0.4 kV DIP Klana, u vlasništvu je DI Klana d.d. i iz nje se ...

grada našica - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

GRAD NAŠICE. II. IZMJENE I DOPUNE. PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NAŠICA. Odluka predstavničkog tijela o izradi plana: Službeni glasnik ...

2017-11 - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko ...

24 stu 2017 ... Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (Pročišćeni ... mjesto prikupljanja i prihvata je parkiralište Diskonta „Plodine“.

Mikroregija Otok Krk - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

Prostorno ekonomski i ekološki čimbenici turističkih zona u Primorsko-goranskoj županiji. 210. Općina Malinska-Dubašnica. TZ. Površina. Izgra enost. Planirana ...

općine koška - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

Odluka Općinskog vijeća Koška o donošenju Prostornog plana ... Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina. 54 ... Mreža osnovnih škola.

2019-06 - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko ...

... plana uređenja građevinskog područja naselja N-2 316. 38. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena.

Mikroregija Cres - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

Mikroregija Otok Cres obuhvaća područje grada Cresa, na kojem je, prema popisu ... otoka Cresa: eco labeling, life, eco-net, bjeloglavi sup; Plan unapre enja ...

službene novine - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

31 sij 2019 ... OPĆINE VIŠKOVO. Odluka je ... ćine Viškovo” broj: 3/18), Općinsko vijeće Općine Viš- ... HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.,.

Knjiga 1 - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko ...

gospodarske zone veličine 40-70 ha: Industrijska zona Brijest-Grad Osijek, Darda sjever, Gospodarska zona Črnkovci-Općina Marijanci i Gospodarska zona ...

Malinska 1131..1204 - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

4 tra 2017 ... T1-2 - Haludovo II (Malinska/Sv. Vid-Miholjice), ... Dionica glavne državne ceste DC 102 je na području Općine u vrlo dobrom stanju, jer.

IID PPUG BELI MANASTIR - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

Grad Beli Manastir donio je Odluku o izradi Izmjena i dopuna 2 Prostornog plana uređenja Grada ... F. Farma "Mala Karašica" i groblje naselja Šećerana 1:5.000.

IV. CIID PPUO DARDA-.pdf - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

SANDRA HORVAT,dipl.ing.arh. Stručni tim: Sandra Horvat, dipl.ing.arh. Vlado Sudar, dipl.ing.građ. Stjepan Stakor, dipl.ing.kult.tehn. Ivica Bugarić, dipl.ing.građ.

urbanistički plan uređenja - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

20 kol 2009 ... Dio građevne čestice oko građevine, potporne zidove, terase i slično, ... metalne ili drvene konstrukcije za pridržavanje biljaka, zidani roštilji, ...

Monografija i zbornik radova - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

31 pro 2007 ... Prostorni plan op□ine Rijeka iz 1985. godine . ... Sabor op□ine Rijeka o stanogradnji i komunalnoj dje latnosti na kojem je ... An elko LON AR.

službene novine općine lokve - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

10 svi 2017 ... ... tehnoloških opasnosti kod kojih bi moglo doći do velike nesreće ili nesreće sa katastrofalnim posljedicama. Tvrtke (Autoškola „Lokve“ i ...

službene novine grada bakra - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

18 tra 2017 ... Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Bakra obuhvaća Prostorni plan uređenja Grada Bakra. (»Službene novine Primorsko ...

službene novine općine skrad - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

26 srp 2017 ... Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Skrad za 2017. ... HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, ...

grad zabok - Zavod za prostorno uređenje

stovnom prometu (“Narodne novine” br. 82/13.) i članka. 31. točke 4. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik. Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13. i 16/14.) ...

Općina Punat i Općina Baška - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

Općina Punat. Prostorna ... naslje e otoka Krka (Krk, Baška, Omišalj, Vrbnik). Kvaliteta plaže ... Lijep pogled na stjenoviti dio općine Punat. Nagib terena. Blagi.

grad kutina - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

Zaštita prostora. Zaštita prirode. Samo manji dio području obuhvata GUP-a ulazi u područje parka prirode Lonjsko polje. Obuhvaćena površina iznosi 26,76 ha, ...

grad virovitica - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske ...

staklenici i plastenici za intenzivnu ratarsku proizvodnju,. • građevina ... Prostorni plan uređenja Grada Virovitica (Sl. vjesnik Grada Virovitice 14/05 14/07, 12/14).

zavod za prostorno uređenje grada zagreba prikaz ... - Grad Zagreb

19. iznimno, sjeverozapadni ugao Martićeve i Derenčinove ulice omogućava ... Jadranski most, crkva Krista Kralja na Mirogoju, te Jadranski most i Ilički neboder; ... očuvanje i obnova zatečene tradicijske drvene izgradnje što podrazumijeva ...

Stari grad Sisak - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

i nova autocestovna veza u istom koridoru (Zagreb – Sisak – Bihać – Split – Dubrovnik). Kako kod ... dvosmjerne prometnice 2 x (2 x 3.25 ) 3.50 - za BUS, ili.

Zavod za prostorno planiranje dd - Zavod za prostorno uređenje ...

11. Hrvatske vode Zagreb, VGO za mali sliv ''Županijski kanal''. 12. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar. Virovitica, Ispostava Pitomača. 13.

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije i Zavod za ...

Lučka uprava Slavonski Brod. Korištena dokumentacija: 1. Prostorni plan Brodsko-posavske županije 2001. god. 2. Izmjene i dopune Prostornog plana.

Potravlje - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

11. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 17. 18. Potravlje. Potravlje. Satrić. Gornji Bitelić. Donji Bitelić. Potravlje. 19. 20. 21. 22 ... Predsjednik Općinskog vijeća: Tomislavova 11.

glasnik - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

lznłvłČ: Grad Makarska - Za izdavača odgovara urednica Lara Rakušić lvanković ... 9. gradski parkovi unutar naselja, ... kuća Tonoli (Gradski muzej u Makarskoj).

izvješće - Zavod za prostorno uređenje

Kategorizacija područja oko mjerne postaje Slavonski Brod-1, za 2011 ... Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije svoju djelatnost provodi na dvije.

MGIPU - Zavod za prostorno uređenje

26 stu 2013 ... e-arhiva. • modul za učitavanje akata za gradnju izdanih prije eDozvole. • ovlašteni korisnici: službenici u MGIPU i upravnim odjelima gradova i.

Download - Zavod za prostorno uređenje

Promatrani prostor obronaka Dilj gore, od naselja Brodski Stupnik na zapadu do ... planova uređenja općina (PPUO), za zone stanovanja nastale većim dijelom.

IID PPUG Osijeka.pdf - Zavod za prostorno uređenje

Prostorni plan uređenja Grada Osijeka donešen je Odlukom Gradskog vijeća ... U travnju 2009. godine Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je Odluku o ...

I. ! ll - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Grižanska, Aleja Blaža Jurišića, Lovrakova, Dubečka (Dubec). Jug: ... iznimno, za lokaciju Zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala u Božidarevićevoj 1.

općina radoboj - Zavod za prostorno uređenje

Statuta Općine. Radoboj, (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije. 16/09., i 10/13), Općinsko vijeće Općine Radoboj na 7. sjednici održanoj dana 16.

republika hrvatska - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

Donosi se Prostorni plan uređenja općine Prgomet sa smanjenim sadržajem , u daljnjem ... zrak ili tlo iznad dozvoljenih granica, te ne zahtijevaju teški transport.

ii. odredbe za provođenje - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

zelena (vrtna), u potpunosti upojna površina. ... (1) Poljske kućice se mogu graditi na poljoprivrednom zemljištu intenzivno obrađivanom i pod ... (5) Poljska kućica gradi se kao prizemnica tako da je njezina bruto-razvijena površina do 20 m2.

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

5 svi 2006 ... Dugo Selo, Velika Gorica i Zaprešić, te njihove izmjene i dopune. ... kronika”, br. 10/90) i ... o Ornitološki rezervat Crna Mlaka, Jastrebarsko.

službeni glasnik - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

poslove i graditeljstvo, Domovinskog rata 2/4,. SPLIT ... 002 ZAGREB, GRAD TROGIR, Upravni odjel za ... Područni ured za katastar Split, Ispostava Trogir,.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ...

Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije ... privlačenjem novog te novih investitora (planiranje gospodarskih zona, izletišta,.

općine koška - Zavod za prostorno uređenje

Odluka Općinskog vijeća Koška o donošenju Prostornog plana ... Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina. 54 ... Mreža osnovnih škola.

III. Prilozi - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Bjelovarsko ...

19 ožu 2019 ... broj 2.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije. - broj 2.b Infrastrukturni ... broj 4.d Građevinsko područje - naselje Garešnica. - broj 4.e ...

općina lobor - Zavod za prostorno uređenje

6 tra 2017 ... iznosi 44,20 km2 (podatak: “Površine županija, gradova i Općina u Republici Hrvatskoj”, Državna geodetska uprava, 1997.). /2/ Općina Lobor u ...

sažetak za javnost - Zavod za prostorno uređenje Koprivničko ...

HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB, UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KOPRIVNICA;. - HŽ - HRVATSKE ŽELJEZNICE, HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O., RAZVOJ I ...

ii odredbe za provođenje - Zavod za prostorno uređenje Zadarske ...

Građevinska područja naselja obuhvaćaju izgrađene i neizgrađene (planirane) dijelove naselja (prikaz ... poljoprivredna apoteka, suveniri, servisi),. - građevine ...

GUP Petrinja - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

naselja Petrinja je cca 3.290 ha, dok je površina obuhvata GUP-a cca 1.778 ha. ... kolodvor, željeznička postaja, pošta, veterinarska stanica, vatrogasni dom, ...

XXXX - Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

Brckovljani. Božjakovina. Stančić. Hrebinec. Štakorovec. Gornje Dvorišće. R6. R6. R6. D7. GRAD DUGO SELO. GRAD DUGO SELO. OPĆINA RUGVICA.

ID UPU kampus Borongaj 2019 - Zavod za prostorno uređenje ...

Ulica Republike Austrije 18, 10 000 Zagreb www.zzpugz.hr. Page 2. Page 3. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA STUDENTSKI KAMPUS BORONGAJ ...

PPZ -sluzbeni glasnik - Zavod za prostorno uređenje Međimurske ...

domaćinstva iznosi 1991. godine 3,39, za grad Čakovec ona iznosi ... Me imurje je kraj relativno starog ruralnog ... HRAST LUŽNJAK (Quercus robur) u Donjem.

pravilnik - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

dovesti do požara. 9) Evakuacijski put iz građevine je posebno projektiran i izveden put koji vodi od bilo koje točke u građevini do vanjskog prostora ili sigurnog ...

1. Polazišta 2 - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske ...

Prioriteti u izgradnji cesta su brze ceste Virovitica - Slatina (D-2 tzv. “Podravska magistrala”) i ... RAPID d.d. VIROVITICA. 185,00. 1,60. USKLADIŠTENO. KIO d.d. ...

Koncepcija_II IiD PPUO Drnje - Zavod za prostorno uređenje ...

Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Koprivnica, Koprivnica,. 18. ... E.P. KETER, površine 45,0 ha, tvrtke IGMA d.o.o.Koprivnica,. 2.

ppug orahovica - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko ...

Grad Orahovica jedan je od manjih gradova u Virovitičko-podravskoj županiji, sa površinom od. 123,67 km ... Orahovica, Dalmatinska 98-Phoenix. 10/0,4 kV ...

i. obrazloženje - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

Postojeće gradsko groblje Viktorovac smješteno je u skoro geometrijskom središtu grada. Siska. Dugoročni razvoj na ovoj lokaciji bitno je ograničen postojećom ...

sadržaj - Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

21 lip 2016 ... D48 Čvorište Baderna (A9) – Pazin – čvorište Rogovići (A8) ... „Plinara“ Pula ... na području Grada Poreča: Poreč, Buići-Žbandaj, Baderna, ...

republika hrvatska - Zavod za prostorno uređenje Sisačko ...

posavski prometni pravac Središnje i Istočne Hrvatske kojim se autocestom i željezničkom prugom europskog i državnog značaja povezuju Zagreb i Slavonski.