Približavanje jeziku ili približavanje jezika - Slavistički komitet

Umjesto da se kaže da za sve vrijednosti hrvatskog jezika nema mjesta u standardnom jeziku, ... iskorišteni i za sliku rasprostranjenosti dotičnih riječi na terenu. Ovako prikupljena građa ... gori u kamenjar trave /Hal. Herc. 215/, dolini Sutjeske: ...

Približavanje jeziku ili približavanje jezika - Slavistički komitet - Srodni dokumenti

Približavanje jeziku ili približavanje jezika - Slavistički komitet

Umjesto da se kaže da za sve vrijednosti hrvatskog jezika nema mjesta u standardnom jeziku, ... iskorišteni i za sliku rasprostranjenosti dotičnih riječi na terenu. Ovako prikupljena građa ... gori u kamenjar trave /Hal. Herc. 215/, dolini Sutjeske: ...

B osanskohercegovački slavistički kongres I - Slavistički komitet

Hercegovine sa nekim svojim specifičnim osobinama posebne književnosti ne po- stoji . ... nekad činiti ljudima zlo i kako bi ih se otjeralo, koriste se razni egzorcizmi te one poput ... какими целями занялся переводом и сочинительством, состояние и ... godina napravio istoimeni film koji je imao mnogobrojniju publiku od ...

Preuzmite PDF-verziju. - Slavistički komitet

Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 2). Sadržaj ... proze za djecu i mladež (Zlatin dnevnik Zlate Filipović i Mali ratni dnevnik ...

Kameni spavačMaka Dizdara i ruska književna ... - Slavistički komitet

ta i fakturu grobnog slova i riječi, Mak Dizdar poseže za “oživljavanjem” okamenjene ... U drugom tipu ekfrazisa, u koji se mogu ubrojati pjesme poput Zapisa.

Lejla Nakas - Jezik i grafija -3.indd - Slavistički komitet

JEZIK I GRAFIJA KRAJIŠNIČKIH PISAMA. © Slavistički komitet i Lejla Nakaš; prvo izdanje, 2010. Sva prava pridržana. Nijedan dio ove publikacije ne smije se ...

Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik - Slavistički komitet

(Ristić,. 2004:179). 68 Osim žargonizama, ovdje se navode i kolokvijalizmi, lekseme na granici standarda i supstan- darda, koje su raširene u govoru svih ljudi.

lea pićan poznavanje engleskog jezika u programskom jeziku

baza podataka, dizajn i programiranje sučelja (desktop), programiranje web ... Prevođenje izvornog koda – prevoditelj prilikom prevođenja provjerava sintaksu ... ENGLESKO-HRVATSKI INFORMATIČKI ENCIKLOPEDIJSKI RJEČNIK. Zagreb: ...

Riječi i sveze iz klasičnih jezika u hrvatskome jeziku

nije argument za njezino pisanje velikim početnim slovom u jeziku na koji se prevodi. ... U hrvatskome se dani u tjednu, mjeseci i nadnevci pišu malim slovom, ... je na latinskom i talijanskom jeziku, a svakako je najvažniji kao jedan od ...

nastavna sredstva i pomagala u nastavi hrvatskog jezika na jeziku i ...

pri prikazivanju PowerPoint prezentacija, slikokaza koje učitelji mogu ... natuknica i bilježaka na slikokazima se mogu naći i slike, ... Zagreb: Naklada Ljevak.

HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO HRVATSKI SLAVISTIČKI ...

POVEZNICE I RAZLIKE. Srednjika i Srednja (Srednjoškolsko igralište), Gradski, GraJ(Grafičar). IGRALIŠTA. Basket, (2), Doline (na VBK), Školsko, Škoca, Moša, ...

Šesti hrvatski slavistički kongres Monika Berać i Maroje Burum

Monika Berać i Maroje Burum. U Vukovaru i Vinkovcima ... vatske moderne bavila se Jela Sabljić Vujica, a Josipa Zečević prikazala je. Matoša u Krležinim ...

54. KOTARSKI KOMITET KPH DARUVAR

Pored tih prigovora općenito se može primjetiti prigovori na raspod- jelu raznih odjevnih predmeta naročito u našim zadrugama, što je svakako razlog još uvijek.

64. KOTARSKI KOMITET KPH NAŠICE

pitanju, što je riješeno izgradnjom tri kuće za stanovanje, ali još uvijek nije u ... radi toga što kod izvodjenja nije bilo dovoljno materijala kao cementa, drvene ...

33. MJESNI KOMITET KPH ZAGREB

Arhivski fond HR HDA, 1723, Gradski komitet SKH Zagreb, sign. ... var nisu imali stanova ni menze koje su im bile prije samog odlazka objavljene pak se ih.

OBLASNI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE

Zapisnik sa sastanka OPO-e Tvornica poljoprivrednih sprava Kreka održanog 20. XI 1950. godine. 274. Zapisnik sa sastanka OPO-e garaža Rudnika održanog ...

USLUGE SPORTSKE TERAPIJE - Crnogorski olimpijski komitet

Sportski psiholog. Jasno je da je jedan od ključnih faktora za uspjeh u bilo kom sportu ili sportskom događaju nivo fizičke spremnosti sportiste (tj. snaga, brzina, ...

cirkularna ekonomija - Nacionalni naftni komitet Srbije

NIS. LUKOIL. Srbijagas. BILTEN. BROJ 23. April 2017. CIRKULARNA EKONOMIJA. Naši sagovornici: Urlih Pebal: Revizija upravljanja otpadom, potrošnje.

usvajanje vokabulara engleskog jezika kao stranog jezika u ranoj ...

kopisa toliko i pisanja na engleskom jeziku, a vokabular i jezične strukture tih rečenica obično ... Naročito su pogodne dječje pjesmice koje su obično kratke,.

uticaj engleskog jezika kao lingua franca na nastavu jezika u ...

je meri i na koji način nastava i učenje engleskog jezika u srednjim školama u ... V.D. “An alternative theory is that franca is understood in the sense of 'free', ...

nastava jezika struke/jezika za posebne namene u kontekstu ...

4 јул 2008 ... Francuski jezik struke/jezik za posebne namene od nastanka do danas ........... ... Zatim su izrađeni nivo kompetencija za početnike i poslednja ...

Nacionalni komitet za izradu Vodica klinicke prakse u Srbiji

30 сеп 2002 ... Dijagnoza astme prati efekat lekova koje prima. ... Madrac od penaste gume, kauči i šuplji dušeci se ne preporučuju. • (vuneni dušeci ... nameštaj već posle tri meseca i nalazile se u njemu u količini kao u starom. Posle grinja ...

gradski komitet saveza komunista hrvatske zagreb 1945 ... - ARHiNET

Vrijeme nastanka gradiva. 1908-1990. ... U to vrijeme KK Zagreb obuhvaćao je 18 komiteta ... Pavlović Ivana, Pevec Janka, Pikutić Janka,. Požun Mije ... Cjelina pod nazivom „Savjetovanja“ sadrži zapisnik radno-instruktivnog savjetovanja.

Dimitrije Rašović, Crnogorski Olimpijski Komitet Ivana ... - Sport Mont

same igre. Tenis spada u porodicu sportskih igara, i ako se u nečemu razlikuje od ... NENAD HERUC „Prva Jugoslovenska Teniska revija“;TSHR-Zagreb 1980.

derivati nafte i sivo tržište - Nacionalni naftni komitet Srbije

22 јан 2017 ... nelegalnim kanalima uvoza lož ulja za grejanje, benzina i dizela. Tragovi ... odlučujuću ulogu i prodaja članica HPA je ponovo počela da raste.

7. hrvatski slavistički kongres - knjiga sažetaka - Sedmi hrvatski ...

28 ruj 2019 ... SEDMI HRVATSKI SLAVISTIČKI KONGRES. 26. Krešimir Bagić. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu [email protected]. PRVA HRVATSKA ...

Rano učenje stranih jezika obično podrazumijeva učenje tih jezika u ...

sadržaja, a s glazbenoga vrsta, opseg, tempo, ritam, tonalitet i ugoĎaj pjesama. Analizirane su ukupno. 35 pjesme. Nakon provedene analize mislimo da bi se ...

Laur olimpijski - Polski Komitet Olimpijski

Nasza pieśń niesie hasło waszemu poecie,. Co bogom wieńce wiązał i na skronie kładł –. Podamy mu niesiony w zwycięskiej sztafecie. Laur olimpijski, znak ...

Operatori u SQL jeziku

nad jednim operandom, a binarni nad dva. Podela prema vrsti akcije koje izvode: Aritmetički operatori - izvršavaju određene akcije sa operandima brojčanog ...

Purizam u jeziku

Purizam u jeziku. Nils Langer i Winifred Davies (ur.): Linguistic purism in the Germanic languages. Walter de Gruyber,. Berlin. 2005. Buduöi da hrvatska vlada ...

na engleskom jeziku - abc - amarilisonline

Obavezni elementi svakog poslovnog pisma: ... pisma, potrebne poštanske brojeve, kao i telefonski broj sa pozivnim ... Uzećemo na primer ENQUIRY link. 1.

DEKLARACIJA O ZAJEDNIČKOM JEZIKU

ja već zauzeto značenjima časne hrvatske. Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967. Uz to, postoji i vrijedna Sarajevska deklaracija iz ...

Osnovi programiranja na jeziku C - CET

petlja while, kojima se menja kontrolni tok programa. 4. Mali broj složenih ... sanom hijerarhijom klasa, implementiranom na jeziku C kao deo njegove stan-.

U RUSKOM I HRVATSKOl1 JEZIKU

U clanku se analiziraju ruski i hrvatski prilozni frazerni s frazeoloskim znace. :~ njem 'vrlo ... Prilozni su frazerni izuzetno brojni i u ruskom i u hrvatskom jeziku.

ZNAČENJE U JEZIKU - HDPL

18 svi 2019 ... Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga ... 'oruđu' počiva na metonimijskoj vezi koja implicira da svaka imenica koja označuje ...

Rodu i svojti o jeziku

rodbinski nazivi ne odražavaju samo jezične, narječne i književne nego i kulturne, povijesne i općenito društvene odnose i mijene. Srodstvo je, naime, biološka i ...

Talijanizmi u hrvatskome jeziku

u hijat (pianino > pijanino, macchia > makij) ili se reduciraju (salvietta > sal-. L. So~anac, Talijanizmi u hrvatskome jeziku к SL 53к54, 127к142 (2002). 133 ...

SINONIMIJA I SINONIMIČNOST U HRVATSKOME JEZIKU

Bernardina Petrović: Sinonimija i sinonimičnost u hrvatskome jeziku. 4. 1. Sinonimi u različitim znanstvenim disciplinama. 2. Sinonimija u leksiku hrvatskoga ...

O GLASOVNOJ HARMONIJI U MAĐARSKOM JEZIKU

vatska imenica kuće (akuzativ množine) u mađarskom jeziku glasi házakat. (ház „kuća“, -(a)k je nastavak za množinu, te nastavak -(a)t za objekt, koji je donekle ...

Osnove programiranja u programskom jeziku C i C

➢Pretprocesor, kompajler i linker. ➢Korišćenje integrisanih razvojnih okruženja u cilju razvoja C i C programa. 02. Faze generisanja programa pisanje koda ...

MOCIJSKA TVORBA U HRVATSKOME JEZIKU

30 stu 2015 ... MORFEMSKA RAŠČLAMBA IMENICA U MOCIJSKOM ODNOSU. ... Tema je ovoga rada opis i analiza mocijske tvorbe u hrvatskome jeziku.

metafore besa u srpskom jeziku - DOI

Ključne reči: kogniƟvna lingvisƟka, pojmovna metafora, konceptualizacija, bes, mišljenje. 1. Uvod. Predmet ovog istraživanja jeste konceptualizacija besa u ...

Strategija uctivosti u turskom jeziku

prijevodi ta dva termina promašuju značenje koje nose u engleskom ... U otvaranju dijaloga korišten je pozdrav Merhabalar (množina od merhaba) kao izraz.

UPORABA PASIVA U ČEŠKOM JEZIKU

semantiĉki predstavljaju dva temeljna tipa pasiva, opisni i povratni pasiv, ostale ... dostat su priliĉno ĉeste i uobiĉajene u ĉeškom jeziku, no u hrvatskom jeziku se ...

PREFIKS NE- U KAJKAVSKOME KNJIŽEVNOM JEZIKU

i moviranim femininuma (neprijatelica 'žena neprijatel', nečisnica 'žena neči- stnik'). Sufiksalnim su izvođenjem od pridjeva nastali prilozi neprestance, nepresta ...

SEMANTIČKE POSUĐENICE U HRVATSKOME JEZIKU

M. Turk: Semantičke posuđenice u hrvatskome jeziku krtica: hrvatskoj se riječi u značenju sisavac koji živi pod zemljom prema engl. mole pridružuje dodatno ...

IVO PRANJKOVIĆ O JEZIKU BOSANSKIH FRANJEVACA

mjeri ujednačen i funkcionalno polivalentan standardnojezični uzus, i na fonološkoj, i na morfonološkoj, i na grafijskoj, i na pravopisnoj, i na sintaktičkoj, i na ...

O ratu i jeziku: sto godina poslije...

šezdeset milijuna vojnika, Antanta i Središnje sile (prije toga Trojni savez) ratovale su četiri godine i – kako su nas učili na satu povijesti – mnoga su se carstva ...

NORMIRANJE NEOLOGIZAMA U HRVATSKOME JEZIKU

Rječnik stranih riječi: "riječ koja se upotrebljava u mnogim jezicima a da se ni u jednom ne osjeća ... A. B. Klaić prihvaća nove lekseme, no istodobno je kritičan prema njima: "Današnje naše ... 235 http://www.kivela.hr/alfa_romeo/Cjenici_pdf/AR-prodajne-akcije.pdf ... Zagreb, 10. Klaić, Bratoljub (2002) Rječnik stranih riječi.

Tvorba etnika u hrvatskom jeziku

Kao osnovni tvorbeni načini ističu se izvođenje i slaganje. Pritom je razlika u broju ishodišnih riječi. Kod izvođenja tvorenica je u tvorbenoj vezi s jednom.

izricanje dobi u hrvatskom jeziku

nja dobi; eufemizmi. 1. Uvod. Oznaka dobi jedno je od osnovnih (izvan)jezičnih obilježja koje opisuje i određuje svako živo biće.1 Čovjekovom je dobi određen ...

VII – Tipovi podataka u C jeziku - vtsnis.edu.rs

Pokazivači – u promenljivoj ovog tipa pamti se adresa nekog podatka u memoriji, gde se pokazivač izvodi iz osnovnog tipa podatka na koji on pokazuje. 2.

ISTOPISNICE I ISTOSLOVNICE U HRVATSKOM JEZIKU

16 lip 2011 ... naki ili nisu, npr. mol i mol (homofoni) te pas i pas (heterofoni), a homografi (istopisnice) podudaraju se potpuno i po grafemskom i po ...

SINTAGMEMSKE STRUKTURE U HRVATSKOME JEZIKU

Drugim riječima, sintaksa se dijeli na sintaksu skupine, sintaksu rečenice i ... značenje padeža dok se sintaksa skupine, kao i kod prethodnika, uopće ne uočava.

Čestoća riječi u hrvatskome jeziku

Tablica 2. Najčešće punoznačne riječi u trima hrvatskim korpusima. Uočava se da se korpusi minimalno razlikuju prema ukupnoj čestoći, dok se pokazatelji.

O egzotizmima u hrvatskom književnom jeziku

U svakom jeziku, pa tako i u hrvatskom, egzotizmi su, nazivom Martinetovim, otvoren popis koji se produžuje po potrebi jer standardni jezik svoju funkcionalnu ...

ENGLESKI ELEMENT U TALIJANSKOM JEZIKU

Suvremeni talijanski jezik jedan je od dvadesetak evropskih jezika. CIJl se engleski ... ce kao osnova za izradu »Etimoloskog rjecnika anglicizama . u talijan.

POSLJEDICE INTERNACIONALIZACIJE U HRVATSKOME JEZIKU

c) rastavljeno pisanje, npr. afro pletenice, Auto Staklo, Auto Hrvatska18, Auto. Luka, Bio Clinica d. o. o., Eko Kvarner, Eko Lika, Eko Revija, eko zona, eko wc,.

skraćenice u bosanskom jeziku - CEEOL

Selma GREBoVIĆ. SKRAĆENICE U BOSANSKOM JEZIKU. KLJUČNE RIJEČI: skraćenica, kratica, polazni leksem, jezička ekonomija, tvorba riječi. 0. UVOD.

Tvorba složenica u hrvatskom jeziku

20 velj 2015 ... Tvorba složenica u hrvatskom jeziku. 1. Uvod. Dinamičnost ... riječi koje se od već ustaljenog leksika razlikuju bilo po obliku i značenju, ili samo.

BILješKe O jeZIKU Ante StARčeVIćA

ski muž. Ante Starčević to doista jest. no unatoč tomu i unatoč njegovu zamašnu ... Pretragom pak saborskih dnevnika iz 1860-ih (SD 1861. [1862]; 1865–1867 ...