Уговор о закупу пословног простора - ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ...

"Ћирковић", закључи уговор о закупу. Члан 2. Закуподавац даје у закуп Закупцу пословни простор од 40,04 м2 корисне површине, који се налази у ...

Уговор о закупу пословног простора - ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ... - Srodni dokumenti

Уговор о закупу пословног простора - ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ...

"Ћирковић", закључи уговор о закупу. Члан 2. Закуподавац даје у закуп Закупцу пословни простор од 40,04 м2 корисне површине, који се налази у ...

Уговор о закупу простора за потребе ... - pmf - Универзитет у Нишу

Aneks II Ugovora o zakupu poslovnih prostorija sačinjen je u 4 ( četiri) isotovetna primerka, po dva za svaku ugovornu stranku. СРБИ. Za zakupodavca. SPA C.

УГОВОР О ЗАКУПУ

(уговор о закупу) који се закључује између страна уговорница. Уговором о закупу једна уговорна страна (у даљем тексту. „закуподавац“) обавезује се да ...

образац понуде за закуп пословног објекта, односно пословног ...

3) ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ. Име и Презиме/ ... Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуду за закуп пословног ...

Монографије Дома здравља Ниш - Дом здравља Ниш

Бубањ, Чаир , Расадник, Ледена стена,. Ново Село, Поповац, Медошевац. Доње Међурово ... Доктори стоматологије. Баба-Милкић Милан. Ивковић Ана.

ПРИМЕР 27.5. Уговор о купопродаји непокретности УГОВОР О ...

уписана у лист непокретности бр. ____. К.о. ______, а на основу правноснажног допунског решења Основног суда у Младеновцу О.бр. ______ од ...

п р и ј а в а за разврставање пословног субјекта по ... - APIF

Извод из Упутства за попуњавање пријаве РПС-1. У простор који је означен са „АПИФ“пословни субјекат не уписује податке. Пријаву за разврставање ...

Кодекс пословног понашања и пословне етике

Честитке, изразе саучешћа и захвалности увек треба упућивати у писаној форми ( ... Имовина може се користити једино и искључиво у пословне сврхе.

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

27 феб 2018 ... објекте за роштиљ, палачинке, сладолед, кокице, америчке крофнице и сл. који се налазе у склопу башта угоститељских објеката, а ... току године месечно је вршено требовање средс тава за Борачко инвалидску.

закон о посредовању у промету и закупу непокретности

Предмет. Члан 1. Овим законом се уређује посредовање у промету и закупу непокретности, уговор о посредовању у промету и закупу непокретности, ...

модел уговора у г о в о р о закупу водног земљишта у ... - Srbijavode

2) да се овај уговор закључује, у складу са чланом 10а Закона о водама („ ... Вађење речних наноса без водне сагласности није дозвољено. ... Закупац се обавезује да уредно измирује своје обавезе по основу накнаде за воде,.

Veliko Gradšte - Општина Велико Градиште

... Putnika 2, 12220 Veliko Gradište. Telefon i fax: 012/663-179; www.tovg.org; [email protected] ... pružiti hlad 30-ogodišnjeg ginka. Potpuno opuštanje će pružiti ...

стратегија развоја социјалне политике општине велико ...

ОСНОВНА ШКОЛА « ИВО ЛОЛА РИБАР». ОСНОВНА ... Председник општине Велико Градиште 15.01.2008.године донео је Решење о образовању ...

Први резултати пописа 2011: Велико смањење становништва ...

лицима прикупљане преко изјава чланова домаћинства у земљи ... на број становника земље према коначним резултатима пописа из априла 2002.

Трансформација периурбаног простора Београда

док се под широм зоном подразумевала територија насеља ван граница ... и Велико Село, Сланци, Борча и Овча. Ове границе периурбаног појаса.

398.8:82-14 ДРВО–ЗНАК СВОГ/ТУЂЕГ ПРОСТОРА У УСМ

posadi, / pa je lipom tarabom ogradi!“ (Kuhač, 1941: 260). ... већ то нико зелен бор! ... двора: „Дјевојка је зелен бор садила / и зелену бору говорила: / Не.

О Д Л У К А о уређењу простора и ... - Град Бања Лука

грађевинска дозвола, начин издавања локацијских услова за сјечу стабала, уређење фасада, као и друга питања од значаја за уређење простора, ...

кампање у промоцији здравља

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd. Kampanje u. Kampanje u promociji zdravlja promociji zdravlja. Mr sc med dr Svetlana ... Promocija zdravlja. ▫ Proces ...

Дом здравља „Стари град“

1 јан 2016 ... Дом здравља „Стари град“ се налази у Београду, у улици Симина 27. ... Начин функционисања службе и ближе одређивање токова ... младих и других дијагностичко-терапијских мера за заштиту здравља.

Untitled - Дом здравља Ваљево

Datum prve registracije: 08.07.2003. Marka: VOLKSWAGEN Model: GOLF. Tip: - Homologacijska oznaka: -. Boja: OM BELA. Broj šasije: WViZzz7Oz3X102478.

База и димензиjа векторског простора 1 Нека jе W ... - Poincare

База и димензиjа векторског простора. ЛААГ. 1 Нека jе W потпростор простора R. 5 генерисан векторима u1 = (1, −2, 1, 3, −1) u2 = (−2, 4, −2, −6, 2).

поетика простора у делу милоша црњанског - UviDok

тишини. Срдан Богосављевић песму „Ватромет“ препознаје као прави бисер експресионизма, с тим што се импулс за општу побуну против свеколике ...

Больше цвета, простора, креатива - Долгие пруды

22 мар 2019 ... Больше цвета, простора, креатива. Центральная библиотека ДолгопруДного ... ный замок Мон-Сен-Мишель». 21.40 Абсолютный слух.

ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ...

Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка за ... Градишка. 13 тимова,. - Ламинци. 1 тим,. - Дубраве. 1 тим,. - Нова Топола.

зелени зидови урбаних простора у контексту климатских промена

Кључне речи: зелени зидови, климатске промене, урбани простори. ABSTRACT: Within the recent years contemporary planning frameworks, regarding ...

Ликовна форма (слика) као рефлексија односа структуре простора

је индиректан, а хармонија се темељи на контрасту. ... код претходне две слике 9 и 10, док је лева страна простора улице осветљена црвеном бојом.

Zdravstveni centar - Дом здравља Врњачка Бања

9 сеп 2015 ... od 150-kodak pak. 5. 2. Hemija za filmove (fiksir i razvijač) za ručno razvijanje komp. 5. УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а. ПОПУСТ ИЗРАЖЕН ...

детерминанте здравља и коришћења здравствене заштите ...

епизоде међу онима са најнижим нивоом образовања (непотпуна основна школа и без основне школе), чак 15,1%, док је најмањи код испитаника са ...

Завршни извештај о акредитацији за Дом здравља „Стари град“

25 дец 2012 ... Општине Стари град, активности Дома здравља, циљеви здравствене установе у вези са процесом ... стану, медицинска сестра Слађана Ивановић из Одељења кућног лечења, Славко ... и опрема су адекватне.

Основе из безбедности и здравља на раду и заштите од пожара

Безбедност и здравље на раду – образовни програми и доживотно учење ... Изглед: облик – правоугаоник или квадрат; бели пиктограм на зеленој.

република српска министарство здравља и социјалне заштите ...

12 дец 2018 ... 2) механичке преноснике микроорганизама: бубашвабе – смеђе и црне, мрави – фараонски и други,. 3) паразите на тијелу: ваши и ...

е република српска министарство здравља и социјалне заштите ...

15 дец 2017 ... 2) прах, грануле, течности, те остали облици који се узимају одмјереним ... највећа допуштена дневна доза никотинске киселине 10 mg ...

Отвори списак телефона и локала по службама у Дому здравља ...

Školski m.sestra- dr Stanimirović, dr Mladenović. 954. Psihijatrija - medicinski tehničar. 923. Školski prevent. ordinacija. 991. Dermatolog i Hirurg– medicinski ...

План јавног здравља општине Врњачка Бања 2019-2029

ДЗ Дом здравља „Др Никола Џамић“, Врњачка Бања. ЈЛС Јединица ... подршке и тако сиромаштво прави свој зачарани круг. Потребно је рећи да је на ...

Велико ратно острво - JKP "Zelenilo Beograd"

ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“. 4.1. Заштита природе, природних вредности и очување биодиверзитета. 4.1.1. Очување и заштита ...

УГОВОР О ПОСРЕДОВАЊУ

Посредник, закључењем предуговора или уговора о купопродаји непокретности, Посредник стиче право на посредничку накнаду у висини 2,0% ...

уговор о ортаклуку - RTRS.tv

Уговорне стране су се споразумјеле да заједнички - ортачки изграде пословни објекат у улици Краља Петра I Карађорђевића, на парцели 694/3.

УГОВОР О ДОЖИВОТНОМ IЗДРЖАВАЊУ

Уговор о доживотном издржавању је најважнији наследноправ- ни уговор. Његовом правном значају у великој мери доприноси чињеница да је његов ...

УГОВОР О ПРЕБИЈАЊУ ( КОМПЕНЗАЦИЈИ )

Члан 1. Уговарачи су сагласни да је Предузеће. дана. ______ године, на основу уговора о. бр. ____ од. године извршило плаћање Предузећу. у износу ...

Уговор о допунском раду

може да закључи уговор о допунском раду с другим послодавцем, а највише до једне трећине пуног радног времена. Евиденцију о радним.

УГОВОР О ПОКЛОНУ ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ

Оригинални научни рад. 347.472(37) ... располагања, поклон између живих и тестамент, а да поклони за случај смрти, осим оних који се чине на основу ...

УГОВОР О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ... - Sumatovacka

На основу решења Градоначелинка број 463-2331/13-Г од 15. мај 2013., Град Београд даје на коришћење без накнаде непокретност наведену у члану ...

Уговор о колективном осигурању 2017

OSIGURANJE. W ... Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. | Kninska 1a, 78000 Banja Luka ... Mladen Trninić, Rukovodilac Poslovnice Banja Luka.

брачни уговор - pro et contra - ГОДИШЊАК

БРАЧНИ УГОВОР - PRO ET CONTRA. Мр Дарко Радић*. Сажетак: Имовински ефекти брака уређују се правилима законског брачног имовинског режима, ...

Брачни уговор - Влада Републике Српске

Такође сам упозорила да сваки брачни супружник може захтјевати да му ... току трајана брачне заједнице (на примјер: уговор о кредиту, уговор о ...

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ ...

репрезентативни синдикати: Синдикат образовања Србије и Синдикат високог образовања Србије и Влада, закључују: Посебан колективни уговор за ...

УГОВОР о донацији - Fondacija Nikola Kojović

Фондација Никола Којовић | Поверљиво | Датум: 20.08.2018. УГОВОР о донацији. Фондација Никола Којовић | непрофитна организација. MB: 28830874.

Уговор о купопродаји акција Монтенегро банке АД

I Kupac i Prodavac 6e udiniti ili se pobrinuti da Banka udini sve Sto je potrebno u skladu s mjerodavni* pruuon,l Oa cgCc izda ovlastenie za imenovanje ...

Уговор о пуноправном чланству Библиотеке у библиотечко ...

NBS-VBS Centar je osnovan u okviru projekta Virtuelna biblioteka Srbije sa ciljem ... da su ugovorom o implementaciji sistema COBISS u Srbiji, zaključenim ...

13.08.18. ПРИЈЕДЛОГ ОБРАСЦА АНЕКСА НА УГОВОР О РАДУ.pdf

АНЕКС УГОВОРА О РАДУ. НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ. 1. Овим анексом врше се измјене Уговора о раду на неодређено вријеме закљученог између.

УГОВОР О ПРОДАЈИ РОБЕ Закључен између ШУМАРСКОГ ...

Ugovor o prodaji _.licitacija trupci bukve Lager 11. 1. ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД ... УГОВОР О ПРОДАЈИ РОБЕ. Закључен између. ШУМАРСКОГ ...

Посебан колективни уговор за запослене у установама ... - svos

1. sklapanje braka - 7 radnih dana; ... 1. deci zaposlenog, starosti do 11 godina života, poklon za Novu godinu u ... za 10 godina rada - 50% prosečne plate;.

Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је ...

8 јан 2019 ... Репрезентативни синдикати: Синдикат запослених у здравству и ... Колективни уговор код послодавца, односно правилник о раду (у ...

Посебан колективни уговор за високо образовање - svos

Посебан колективни уговор за високо образовање. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. ... плата запослених у јавним службама. Ако се истовремено стекну ...

уговор о извођењу радова - Висока школа примењених ...

ДОО "ГАЛЕРИЈА ПОДОВА" из Бачке палнке улица Индустријска зона бб ... радова на Реконструкцији подова у учионицама и лабораторијама Школе.

Колективни уговор код послодавца О.Б. - Болница "ђорђе ...

Kolektivni ugovor kod poslodavca ... sekretar za zdravstvo Doc dr Zoran Gojković. 2. ... Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Opšte bolnice "Đorđe ...

уговор о хипотекарном кредиту - Index of - Универзитет у Београду

потраживања насталих у вези са уговором заступник има право залоге на свотама ... Schmid, Jorg, Hurlimann, Bertina, Sachenrecht, 3. Auflage, Schulthess ...

Уговор о уступању и расподели имовине за живота - Правни ...

Иако је, поред уговора о доживотном издржавању, уговор o уступању и ... и његовог супружника, па један од њих умре.47 У том случају, плодоуживање и.

Уговор за пружање услуга фотокопирања - Ministarstvo ekonomije

Plotanje na PVC 100mikrona mat. Plotanje na 80 gr.papiru. Plotanje na 120 gr. papiru. Plotanje na foto papiru. Koričenje metalnom spiralom 6-8mm. Koričenje ...

посебан колективни уговор за основне и средње школе

Репрезентативни синдикати: Синдикат образовања Србије и Грански синдикат просветних ... Посебан колективни уговор је објављен у "Службеном.