1 Tangencijalne ravnine na plohe u R3

Tangencijalna ravnina u tocki P0 sastoji se od tangencijalnih vektora krivulja na plohu S koje prolaze kroz P0. Normalu te tangencijalne ravnine racunamo kao.

1 Tangencijalne ravnine na plohe u R3 - Srodni dokumenti

1 Tangencijalne ravnine na plohe u R3

Tangencijalna ravnina u tocki P0 sastoji se od tangencijalnih vektora krivulja na plohu S koje prolaze kroz P0. Normalu te tangencijalne ravnine racunamo kao.

1 Valjkaste (cilindricne) plohe

Tada je jednadzba plohe opcenito dana sa F(x, z) = 0 (nedostaje y). PRIMJERI. 1.KRUZNI VALJAK x2 y2 = a2. (primijetimo da u jednadzbi nema varijable z, ...

Definicija plohe - FGAG

Parametrizirana ploha. Definicija. Parametrizirana ploha u R3 je glatka funkcija r : U → R3 pri cemu je U ⊆ R2 podrucje u ravnini. Jelena Sedlar (FGAG).

geometrijska tijela i plohe - Element

PREKRIŽI SVE ŠTO IMA OBLIK LOPTE. Page 2. 2. OBOJI GEOMETRIJSKA TIJELA KOJA NISU KUGLE. PRE ŽI GEOMETRIJSKA TIJELA KOJA NISU KUGLE.

plohe, crte, točke - e-Sfera

Koji od ovih predmeta imaju ravne, a koji zakrivljene plohe? Nacrtaj 2 zakrivljene i 2 ravne crte. Istakni sjecišta crta točkama i imenuj ih. Označi točke.

NAGIB PROTETSKE PLOHE U ODNOSU NA HORIZONTALU ...

jednosti izmjerene pomičnom mjerkom prenesene su na milimetarski papir te su izmjereni kutevi između protetske plohe i horizontale. Dobiveni kut iznosi 9 ...

Krivulje i plohe drugog reda - FGAG

Kvadratna forma. Podsjetimo se: kanonska jednadzba elipse x2. 4. y2. 1. = 1. Jelena Sedlar (FGAG). Krivulje i plohe drugog reda. 2 / 63 ...

a geometrijska tijela i plohe. geometrijski likovi - Element

NACRTAJ RAVNU CRTU. PREKRIŽI ZAKRIVLJENE I IZLOMLJENE CRTE. SJECIŠTA CRTA OZNA. ŽI. ČI KRU ČIMA. ODNOSI ME U PREDMETIMA. . CRTA I ...

Svodovi kao dijelovi kugline plohe u ortogonalnoj aksonometriji

2003. NIKOLETA SUDETA. IVAN PETRUNIC. Svodovi kao dijelovi kugline plohe u ortogonalnoj aksonometriji. Vaults as Parts of Sphere in Orthogonal Axono-.

Preslikavanja ravnine i GSP

Kada se likovi potpuno poklope? Ucenici zapisuju zakljucke u biljeznicu. Priprema za ... Koji znakovi su osno simetricni? Koji znakovi imaju više osi simetrija?

ZAKRIVLJENOST I HIPERBOLIčKE RAVNINE

4 svi 2015 ... Sama Zemlja nije ravna ploha, lopta nije ravna, boce na koje lijepimo etikete nisu ravne nego zakrivljene plohe. Što je to zakrivljenost? Čini se ...

to ke, pravci, ravnine - Element

Postoji tocno jedan pravac p koji prolazi kroz dvije zadane razlicite tocke. A i B. Pišemo p = AB (ili p = BA). Takav pravac zovemo spojnicom tocaka A i B. (sl. 3.1).

Transformacije ravnine à la escher

1 tra 2014 ... neobično nadahnutim matematičkim gra- fikama (iako nikada nije izučavao matema- tiku, bio je prirodno nadaren), rezbarijama, drvorezima i ...

Parametarska jednadžba ravnine.

Ravnine odre ¯dene koordinatnim osima, nazivamo koordinatne ravnine danog sustava: xy−ravnina, ... toˇckom T1 (1,−2,1) i ˇcija je normala n = i − j − 4 k.

Afine transformacije ravnine

Kako se paralelni pravci preslikavaju u paralelne pravce. (što ćemo dokazati u teoremu 2(c)), tako je i A1B1C1D1 također paralelogram, pa je A1B1 = C1D1.

5.1. Točke, pravci i ravnine u prostoru

Točke, pravci i ravnine u prostoru. Izlazimo iz ravnine. Koji od ovih skupova točaka su dio ravnine, a koji nisu? 1. Nacrtaj točku A i pravac b. Gdje sve se može.

6.1. Tocˇke, pravci i ravnine - Element

TOCKE, PRAVCI I RAVNINE. 6.1. Izdvojimo nekoliko aksioma koji opisuju neka osnovna svojstva tocaka, pravaca i ravnina. Aksiomi geometrije prostora.

(O modelima hiperboli24350ke ravnine | math.e)

Neka su i paralelni pravci. Ako pravac siječe pravac onda on siječe i pravac . [ ] Neka su i dvije poluravnine odreñene pravcem . Skup točaka poluravnine koje ...

Razni načini zadavanja ravnine u prostoru

STUDENTSKA RUBRIKA. Sažetak.Ravnina u prostoru može se jednoznačno odrediti pomoću normale na nju i jedne točke koja joj pripada. U ovom članku bit ...

Zapis nekih transformacija ravnine i prostora

Kvadratna matrica. Vidimo da se rotacija ostvaruje "mnoºenjem" jedne kvadratne 2×2 matrice. (koja ovisi o kutu rotacije) i jedne jednostup£ane matrice (uvijek je ...

Mongeova projekcija - točke, pravci, ravnine

Tu ortogonalnu projekciju nazivamo prva projekcija ili tlocrt tocke T ... pravca b ujedno i ortogonalna projekcija ravnine σ, a to je upravo pravac p i vrijedi p ⊥ a.

Analiticka geometrija ravnine – osnovne formule

Analiticka geometrija ravnine – osnovne formule. Udaljenost izmedu ... Kruznica. Jednadzba kruznice sa središtem S(p, q) i polumjerom r: (x - p)2 (y - q)2 = r2.

PRESLIKAVANJA RAVNINE – pitanja za ponavljanje 1. Što je vektor ...

Što su osnosimetrični likovi? 10. Koliko osi simetrije ima ... kvadrat i pravokutnik? 11. Nabroji nekoliko osnosimetričnih likova i navedi koliko osi simetrija imaju.

OSNOVE FUNKCIONALNE ANATOMIJE - B Ravnine tijela i ... - HNS-a

pokrete u sagitalnoj ravnini) koriste se nazivi ANTEFLEKSIJA i RETROFLEKSIJA ili HIPEREKSTENZIJA (Slika 23). Slika 22. Sagitalna osovina (čeona ravnina ...

Preslikavanja ravnine i prostora i primjene - Odjel za matematiku

obradene sljedece transformacije ravnine: osna simetrija, rotacija, centralna simetrija, translacija i klizna simetrija. U geometriji cesto se susrece pojam slicnosti.

Definici ai povi est anatomi e (1h) K SEMINAR: Osnovne ravnine - PBF

... CJELINA 3: LOKOMOTORNI SUSTAV. PREDAVANJE: Funkcionalna anatomi a lokomotornog sustava (2h). 1. Navesti glavne di elove lokomotornog sustava.

Geometrija ravnine i prostora I. Vektori u ravnini i prostoru

Geometrija ravnine i prostora. ∗. I. Vektori u ravnini i prostoru. Rudolf Scitovski, Darija Brajković. 2. prosinca 2013. Sadržaj. 1 Uvod. 2. 2 Operacije s vektorima. 4.

Geometrija ravnine i prostora I. Vektori u ravnini i prostoru - Odjel za ...

Pri tome jednakost vrijedi u slučaju ako su vektori a, b kolinearni. Slika 4: Ilustracija ... Pokažite da su nasuprotni bridovi pravilnog tetraedra ABCD međusobno okomiti. ... vektora a, b, c predstavlja (do na predznak) volumen tog paralelepipeda.

Osnovno - Točke, pravci i ravnine u prostoru - Antonija Horvatek

Točke, pravci i ravnine u prostoru - osnove - DZ. Ovo su zadaci koje dajem svojim učenicima za domaću zadaću kad krenemo na cjelinu. "Točke, pravci i ravnine ...

Okomitost, ortogonalna projekcija, udaljenost točke od pravca/ravnine

Ortogonalna projekcija na pravac. 5. a) Što je ortogonalna projekcija točke T na pravac a? b) Napravi skicu uz a-zadatak. c) Što znači riječ "ortogonalno"? 6.

parabola parabola je skup svih točaka ravnine koje su jednako ...

tangenta i normala na parabolu simetrale su kutova izmeu radijus – vektora žarišta FD. → i promjera kroz diralište D površina segmenta parabole koji je odreen ...