Vektor normale i tangencijalna ravnina - FGAG

Ravnina koja prolazi tockom P = r(u,v), a vekor normale joj je vektor N(u,v) plohe, naziva se tangencijalna ravnina plohe r u tocki P = r(u,v). Jelena Sedlar (FGAG).

Vektor normale i tangencijalna ravnina - FGAG - Srodni dokumenti

Vektor normale i tangencijalna ravnina - FGAG

Ravnina koja prolazi tockom P = r(u,v), a vekor normale joj je vektor N(u,v) plohe, naziva se tangencijalna ravnina plohe r u tocki P = r(u,v). Jelena Sedlar (FGAG).

Ravnina i pravac - FGAG

Udaljenosti. Definicija. Udaljenost tocke od pravca je udaljenost tocke od njene ortogonalne projekcije na taj pravac. Jelena Sedlar (FGAG). Ravnina i pravac.

PROFILATI “UNP” SERIE NORMALE

DISTANZA FRA GLI APPOGGI IN METRI. Peso sez. Wx. Jx. NP h b a e r. Kg/ml. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 80. 80. 42. 3,9. 5,9. 3,9. 5,9. 7,6. 19,4. 78.

ravnina

koordinatnog sustava, i to redom: x je os apscisa, y je os ordinata, a z je os aplikata. • Ravnine odre ¯dene koordinatnim osima, nazivamo koordinatne ravnine ...

Zapiši enačbo tangente in normale na graf funkcije f, ki je ... - UM FKKT

29 jan 2018 ... ... matematični priročnik in pripravljeni listi s formulami. • Čas reševanja je 75 minut. 1. [15] Zapiši enačbo tangente in normale na graf funkcije f, ...

1 Pravac i ravnina u prostoru

Slika 2: Zadavanje pravca u prostoru s dvije točke P0,P1 ∈ E. (ii) Neka su P0 = (x0,y0,z0),P1 ... Slika 3: Udaljenost točke do pravca kroz ishodište. Neka je Q ...

Christian Zakrajšek KOMPLEKSNA RAVNINA IN ...

Kompleksna števila so dobila geometrijsko predstavitev kot tocke ali vek- torji v ravnini. Na kompleksno ... kompleksna ravnina. Operacije nad kompleksnimi ...

Vektor sprega sila

Spreg sila - slobodan vektor i njegovo dejstvo ... Spreg sila slaganje dve paralelne sile istih intenziteta, a suprotnih smerova, koje ne leže na istoj napadnoj liniji.

Izvod po pravcu i vektor gradijenta

Intenzitet gradijenta će odrediti koliko se brzo temperatura povećava u tom pravcu. ... Slika 1: Geometrijska interpretacija parcijalnog izvoda po x. Ravan. 0. y y. = ... Ta ravan na grafiku funkcije iseca krivu C kojoj pripada tačka. 0. 0. 0. ( , , ).

PRESLIKAVANJA RAVNINE – pitanja za ponavljanje 1. Što je vektor ...

Što su osnosimetrični likovi? 10. Koliko osi simetrije ima ... kvadrat i pravokutnik? 11. Nabroji nekoliko osnosimetričnih likova i navedi koliko osi simetrija imaju.

Diskretan slucajni vektor - Odjel za matematiku

mericke karakteristike slucajnog vektora, kovarijanca, koeficijent korelacije. Abstract. The main subject of this paper is discrete random vector. First, we will say ...

PCO 2019 - Katalog SVINJOGOJSTVO A4 HRV vektor.cdr - Agroklub

Svinjogojstvo. Pored istraživačkog koncepta EDUFARM, sama farma je osmišljena i izgrađena za pružanje usluge edukacije iz suvremene proizvodnje svinja.

Osmand mit Vektor- Karten als Offline Navi verwenden V3.2 Offline ...

OsmAnd (offline). ◦ Schnellste Route. ☑ oder □. ◦ Sprachansagen de-tts (evtl. vorher installieren). ◦ Kartenanzeige nachführen 5 Sekunden. ◦ OsmAnd Routing.

Derivacija - FGAG

Uocimo da je: tangenta = limes sekanti,. Jelena Sedlar (FGAG). Derivacija. 2 / 44 ... po pravilu za deriviranje razlomka odredimo derivacije x−n = 1 xn ,.

Vektori - FGAG

kraj u nekoj tocki prostora A(ax ,ay ). Dakle, vrijedi. −→a = −→. OA = ax i ay j, |−→a | = √a2 x a2 y . Vektor −→a = −→. OA naziva se radij-vektor tocke A.

Integral - FGAG

Funkcija sinx deriviranje. →. Derivacija cosx. Jelena Sedlar (FGAG). Integral. 2 / 25 ... 1) neke elementarne funkcije se mogu integrirati korištenjem tablice i 2.

Ovdje - FGAG

Džapo Dina. 203. Dželalija Ante. 204. Glavinić Marko ... Tudor Nika. 129. Vidović Rea. 130. Visković Zrinka ... Radatović Nika. 162. Stahor Antun. 163. Stipanov ...

Definicija plohe - FGAG

Parametrizirana ploha. Definicija. Parametrizirana ploha u R3 je glatka funkcija r : U → R3 pri cemu je U ⊆ R2 podrucje u ravnini. Jelena Sedlar (FGAG).

zidane zgrade - FGAG

TEHNIČKI PROPIS ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE (NN 01/07) Članak 16. (1) Mehanička otpornost i stabilnost, te otpornost građevine na požarna djelovanja ...

Fleksija i torzija - FGAG

Fleksija i torzija. Neka je r : I → R3 regularna prostorna krivulja. Uocimo da vektor At(t) daje i smjer zakrivljenosti i intenzitet. Jelena Sedlar (FGAG). Fleksija i ...

diplomski rad - FGAG repozitorij

18 kol 2015 ... donjeg toka rijeke Neretve između ušća rijeke Neretve u Jadransko more i ... Današnja dolina Neretve formirana je krajem pleistocena (Ledeno ...

Vektorski prostori - FGAG

Definicija vektorskog prostora. Za vektorski prostor potreban nam je: skup, zbrajanje na skupu, mnozenje sa skalarom na skupu. Jelena Sedlar (FGAG).

fiksni troškovi - FGAG

TROŠKOVI. Troškovi u ovisnosti o promjeni iskorištenosti kapaciteta dijele se na fiksne (stalne) i varijabilne (promjenjive) troškove. Fiksni troškovi mijenjaju se ...

Linearni operatori - FGAG

Definicija linearnog operatora. Zadatak. Ispitaj je li operator A linearan, ako je: Jelena Sedlar (FGAG). Linearni operatori. 3 / 33 ...

Predavanja OPE cjelina 10. - FGAG

savršeni supstituti ili savršeni komplementi ili nesavršeni supstituti. • Nagib izokvante odražava intezitet kojim se u proizvodnji nekog proizvoda jedan proizvodni ...

Definicija krivulje - FGAG

Parametrizirana krivulja. Definicija. Parametrizirana krivulja u Rn je glatka funkcija r : I → Rn. Jelena Sedlar (FGAG). Definicija krivulje. 2 / 43 ...

Tok i graf funkcije - FGAG

Asimptota funkcije je svaki pravac sa svojstvom da udaljenost izme u tocke na grafu funkcije i tog pravca tezi k nuli. Jelena Sedlar (FGAG). Tok i graf funkcije.

5_6_7_Predavanja_OPE [Compatibility Mode] - FGAG

zadovoljstva, odnosno između različitih krivulja indiferencije izabrati onu koja je najudaljenija ... na temelju podataka iz tablice ponude izvodi se krivulja ponude.

Ovdje - FGAG - Sveučilište u Splitu

Željan Pernat. 39. ; Modeliranje valovanja zasnovano na ... Skuzin Željan. 632. Šilje Marijo. 633. Števanić Danijela ... Rakela Dragan. 149. Rehak Vladimir. 150.

osnove poslovne ekonomije - FGAG

ELASTIČNOST POTRAŽNJE. • Ako želimo saznati kolika je i kakva ovisnost između promjene potraživane količine i promjene neke od navedenih nezavisnih ...

Sustavi linearnih jednadzbi - FGAG

Teorem (Kronecker-Capelli). Neka je sustav m linearnih jednadzbi sa n nepoznanica prikazan matricno sa A · x = b. Sustav A · x = b ima rješenje ako i samo ako ...

točka pokrića troškova - FGAG

točka pokrića troškova (granica rentabilnosti, mrtva točka rentabilnosti, mrtva točka prometa) – točka koja pokazuje kada su u jednom poduzeću troškovi i prihodi ...

st ud y of ar chite ct ure and urb an pl anning yearbook 20 17 - FGAG

do knjige koja vam je u rukama. technologies and ... fluence of Bauhaus, the phenomena of Con- structivism in Soviet ... kupaonice, uređenog vanjskog prostore, garaže ili prostora za ... Dijelom je ključ u integraciji sadržaja, a dijelom u ...

Kalkulacija - FGAG - Sveučilište u Splitu

Kalkulacija je računski postupak kojim se izračunavaju cijene. (cijena koštanja ... cijena izračunava razlikujemo: elementi strukture cijene koštanja, elementi ...

st ud y of ar chite ct ure and urb an pl anning yearbook 20 17 ... - FGAG

do knjige koja vam je u rukama. technologies and ... fluence of Bauhaus, the phenomena of Con- structivism in Soviet ... kupaonice, uređenog vanjskog prostore, garaže ili prostora za ... Dijelom je ključ u integraciji sadržaja, a dijelom u ...

diplomski rad - FGAG repozitorij - Sveučilište u Splitu

[5]. Krešimir Stunja et al., Smjernice za izradu ETICS sustava, http://www.hupfas.hr/images/ETICS-smjernice-HUPFAS.pdf, preuzeto dana: 30. svibnja 2017.

14. MJERILA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA - Tripalo - FGAG

Proizvodnost rada. 3. Ekonomičnost. 4. Rentabilnost. 5. Uspoređivanje mjerila uspješnosti poslovanja. 6. Povezanost i međusobna ovisnost mjerila uspješnosti ...

Sveučilište u Splitu FAKULTET ... - FGAG repozitorij

18 ruj 2019 ... Šupe Katarina. 4. Proračun čelične konstrukcije proizvodne hale. Proračun čelične konstrukcije hale. Sažetak: Na temelju zadanih podataka ...

Arhitektura i urbanizam - FGAG - Sveučilište u Splitu

(9) Droste, M.: Bauhaus Archiv ... Munari, Josef Albers, Bauhaus, Andrea Russo, Ron Resch, Kenneth Snelson, ... Elementi kosih krovova (opšavi, oluci i sl.).

Krivulje i plohe drugog reda - FGAG

Kvadratna forma. Podsjetimo se: kanonska jednadzba elipse x2. 4. y2. 1. = 1. Jelena Sedlar (FGAG). Krivulje i plohe drugog reda. 2 / 63 ...

Svojstveni vektori i svojstvene vrijednosti - FGAG

Ortonormirana baza vektorskog prostora je svaka baza koju sacinjavaju ortonormirani vektori. Jelena Sedlar (FGAG). Svojstveni vektori i svojstvene vrijednosti.

OSNOVE POSLOVNE EKONOMIJE 12. Kalkulacija - FGAG

Vrste kalkulacije. 12.4. Metode kalkulacije. 12.4.1. Kalkulacija cijene koštanja. 12.4.1.1. Kalkulacija dopunskog troška. 12.4.2. Kalkulacija cijene proizvodnje.

građevinski fakultet - FGAG repozitorij - Sveučilište u Splitu

FAKULTET GRAĐEVINARSTVA ARHITEKTURE I GEODEZIJE. Ante Klarić. Osvrt na rješenje luke Krilo s obzirom na svojstva valnog polja i izmjenu mase mora ...

sveučilište u splitu fakultet građevinarstva ... - FGAG repozitorij

Uže područje istraživanja su sljedeće upravne jedinice: Grad Sinj, Grad Trilj i Općina Otok, odnosno obruč kojeg ... Osnovna škola fra Pavla Vučkovića, Sinj.

OSNOVE POSLOVNE EKONOMIJE 12 ... - FGAG - Sveučilište u Splitu

(CK) po jedinici za svaki pojedini proizvod. Proizvod. Proizvodnja. Ekvivalentni brojevi. Blok opeka (29x19x19). 5 300. 2,0. Pregradna opeka (48x9x19). 7 000.