MAKARSKA - ho cired

Na spojevima sekcija postavljeno je 6 kabelskih kućica, limene izvedbe, unutarnjih ... za ovu namjenu, već su iskorištene metalne kućice dobivene od HŽ, ...

MAKARSKA - ho cired - Srodni dokumenti

MAKARSKA - ho cired

Na spojevima sekcija postavljeno je 6 kabelskih kućica, limene izvedbe, unutarnjih ... za ovu namjenu, već su iskorištene metalne kućice dobivene od HŽ, ...

statut gradskog muzeja makarska - Grad Makarska

21 pro 2018 ... Članak 3. Muzej obavlja svoju djelatnost, sudjeluje i poslu- je u pravnom prometu pod nazivom: GRADSKI MUZEJ MAKARSKA. Skraćeni naziv ...

statut gradske knjižnice makarska - Grad Makarska

24 srp 2019 ... Gradska knjižnica Makarska, na sjednici održanoj. 16. svibnja 2019., a uz suglasnost Gradskog vijeća. Grada Makarske danu na sjednici ...

CIRED 2019 - CIRED Repository Home

6 Jun 2019 ... Zvonimir LIVAIC. Rodrigo BRAGA. Siemens ... [email protected] ... [4] K. Pettit, D. Bowman, A. Smit, A. Stinskiy, 2018,. “Report on ...

PUR Makarska - Grad Makarska

Program ukupnog razvoja – Analiza situacije - Grad Makarska. 2. Izradio: Pitanja u vezi sa ... Brodomaketarstvo. 16. Rukometni klub Kingtrade. Rukomet. 33.

makarska - Centrotours

SOBE: djelimično klimatizirane; tuš ili kada/WC, minibar, fen za kosu(samo sobe u ... AKCIJA 7=6 I 14=12 U TERMINIMA: DO 26.05.2018 I OD 22.09.2018!

Sadržaj - SSS Makarska

Općenito o mehaničkim karakteristika elektromotora . ... Od njih se očekuju zahtjevi koje trebaju ispuniti preostali dijelovi pogona: elektromotor i upravljački ...

Makarska Riviera

Makarska. Makarska. Zagreb. Osijek. Đakovo. Varaždin. Poreč. Rijeka. Split. Karlovac ... Promet. Traffic. Verkehr. Kultura. Culture. Kultur. Crkva. The church. Kirche ... hotelski i privatni smještaj, avio i autobusne karte (touring za Njemačku) i ... i povoljne cijene korištenja, raspolaže sa slijedećim sportskim sadržajima:.

ciljevi - SSS Makarska

7 lis 2018 ... Dan ružičastih majica . ... 2019. Po izboru učenika i roditelja. Školska ekskurzija. Iris Buble ... Listopad, studeni 2018. ili ožujak, travanj 2019.

MAKAt,SKE - Grad Makarska

Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Makarska. Rješenje o ... Statuta Grada Makarska (''Službeni glasnik Grada ... "Georad" Makarska.

Hoteli Makarska d.d. (HMAM) - ZSE

tržištu kapitala u društvu HOTELI MAKARSKA d.d., na način da više uopće nema glasačkih ... Trg. sud Split Splitska banka d.d. Split HR6523300031100015199.

Statut škole - SSS Makarska

Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i programa i školskog ... kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke, isprave ili ... skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu.

glasnik - Grad Makarska

prema Pľogramu Aktivnosti RH za 2007. godinu. 2.1. MJERE. 2.Ĺ.1. ... Telefonski imenik na mjestu radaZapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Makarske'. 4.

Splitsko-makarska nadbiskupija

23 stu 2019 ... Župa Ravne Njive – Split. 11. Župa Kman – Split. 12. Župa Sv. Duje – Split. 13. Župa Kamen – Split. 14. Župa K. Stari – Kaštela. 15. Župa K.

BASTINA text HR.cdr - Makarska

nastao-torta «Makarana». TORTA «MAKARANA» prema receptu Veljka ... rasporedite u obliku mreže preko torte. U prethodno zagrijanoj pećnici pecite tortu 45 ...

SO2-01 - ho cired

Mate Lasić. KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d., Zagreb [email protected] SO2 – 01. 3. (9.) savjetovanje. Sveti Martin na Muri, 13. – 16. svibnja ...

SO1-11 - ho cired

Na početku provedbe Programa uređenja obračunskih mjernih mjesta sa ... obračunsko mjerno mjesto što se u prvom redu odnosi na izlazne impulse iz brojila ...

SO4-05 - ho cired

EOTRP uz analizu mreže prije i nakon prikljuĉenja elektrane daje i pregled mogućih varijanti prikljuĉka i stvaranja tehniĉkih uvjeta u mreži, utvrĊuje optimalni ...

SO1-07 - ho cired

1. UVOD. Energetski transformatori u vjetroagregatima i vjetroelektranama služe za ... frekvencijski pretvarači energetski transformator u vjetroagregatu mora biti ...

SO6-27 - ho cired

Drveni stupovi, koji se ugrađuju kao bitan element nadzemnih mreža, trebaju biti projektirani tako da zadovolje zahtijeve u pogledu potrebnih mehaničkih ...

SO3-05 - ho cired

16 svi 2018 ... 35/10 kV Pleternica napaja preko zračnog dalekovoda TS Požega 2 – TS ... Brod vod je uključivan, odnosno preko njega je napajan konzum.

SO5-09 - ho cired

16 svi 2018 ... Drveni stupovi ukopani u zemlju najugroženiji su neposredno ispod nivoa zemlje i tu ih zahvaća truljenje. Truli stup nema one mehaničke i ...

SO1-12 - ho cired

14 svi 2014 ... rasvjetu za realnu transformatorsku stanicu 110/20 kV. Obrađena je opća, nužna i protupanična unutarnja rasvjeta, te vanjska rasvjeta.

SO1-21 - ho cired

HEP – ODS d.o.o., Elektra Bjelovar ... [email protected] ... uspostavljen dodatni kontakt od strane investitora kako bi se osiguralo poštivanje rokova.

SO5-08 - ho cired

16 svi 2018 ... Elektra Bjelovar izdala je tvrtki Kronospan prethodnu elektroenergetsku suglasnost za povećanje zakupljene snage sa 5,08 na 9 MW [7] što.

SO2-17 - ho cired

SAŢETAK. Prelazak s izolirane na maloomski uzemljenu srednjonaponsku mrežu uzrok je znatnom povećanju potencijala uzemljivaĉa tijekom jednopolnog ...

SO6-05 - ho cired

n the organ n company s tion compan ey words: VOD ektroenerge ili konkuren tnog tržišta tržištu. Mak rešak nički fakultet, [email protected] ekete nički fakultet, fos.hr.

SO1-03 - ho cired

16 svi 2018 ... Ovisno o načinu uzemljenja nultočke mreža može biti: 1) izolirana mreža. 2) mreža s kompenzacijom struje jednofaznog zemnog spoja.

SO2-15 - ho cired

Mate Lasić. KONĈAR – Institut za elektrotehniku d.d., Zagreb [email protected] SO2 – 15. 3. (9.) savjetovanje. Sveti Martin na Muri, 13. – 16. svibnja ...

SO1-24 - ho cired

conventional ABC cable, „stone gray“ ABC cable. Zdravko Pamić. HEP – ODS d.o.o., Elektra Zagreb [email protected] Krešimir Šintić. ELKA kabeli d.o.o. ...

SO6-12 - ho cired

14 svi 2014 ... HEP - ODS d.o.o., Elektra Virovitica [email protected] SO6 – 12. 4. (10.) ... Moj račun: https://mojracun.hep.hr/ods/default.aspx. [4] Meter to ...

SO6-10 - ho cired

16 svi 2018 ... HEP ODS d.o.o., Elektroistra Pula ... [email protected] ... Novih elektroenergetskih suglasnosti za crni tarifni model nema već više ...

SO3-25 - ho cired

Da bi se pogon Valpovo mogao spojiti na svjetlovodnu mrežu HEP-a, trebalo je preko TS 110/35/10. kV Valpova 2 povezati sa zgradom Pogona Valpovo.

SO6-19 - ho cired

energije. Potrošnja električne energije. KAPACITIVNA. INDUKTIVNA. KAPACITIVNA. Pozitivna jalova energija - iz mreže. Negativna jalova energija - u mrežu.

SO1-15 - ho cired

[email protected] Doc. Dr. sc. Stjepan Štefan, dipl. ing. KONČAR – Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o., Zagreb [email protected]

SO5-12 - ho cired

Prema važećoj tehničkoj regulativi u Republici Hrvatskoj na mrežu srednjeg napona moguće je priključiti distribuirane izvore snage do 10 MW. No, u stvarnosti ...

HEP - ho cired

16 svi 2018 ... Bitni preduvjet svih promjena, do današnjih dana, bila je promjena društvenog i gospodarskog ... Uvjeti poslovanja HEP d.d. u siječnju 1991, godine, na pragu poduzimanja velikih pothvata za ... naprednih brojila i prateće infrastrukture, ... Smatra li autor, da je u interesu korisnika mreže i/ili vlasnika ODS-a.

SO1-27 - ho cired

14 svi 2014 ... Otok Biševo, vezom Vis–Biševo, 10 kV kabelom tipa DKRA 3X35 mm2 Cu dužine 5.004 m. 3. Otoci Drvenik Veliki i Drvenik Mali imaju sličan ...

SO3-07 - ho cired

Ranije se konzum Tomašanaca i okolnih naselja napajao iz TS 35/10 kV Đakovo 1, ulaskom u pogon TS 110/20/10 kV Đakovo 3 promijenjeno je uklopno stanje ...

0,4 kv so2 - ho cired

21 svi 2008 ... transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV, koje napajaju konzum kućanstava. Rezultati mjerenja i statistička obrada izmjerenih rezultata prikazani ...

SO1-01 - ho cired

smart grids, hybrid cables, optical fibre, data transfer. Dragutin Jordanić. ELKA kabeli d.o.o., Zagreb [email protected] Antonio Elez. ELKA kabeli d.o.o. ...

SO3-11 - ho cired

14 svi 2014 ... ili smo mogli koristiti Millmanov teorem koji kaže da za mreže u kojima postoje samo dva čvora (u našem slučaju N i G) razlika potencijala ta ...

SO3-29 - ho cired

16 svi 2018 ... naponu u procesu detekcije i lokacije kvara HEP ODS-a s ciljem bržeg i ... korisniku mreže, ime i prezime, adresa, šifra kupca te dodatne opcije ...

SO4-02 - ho cired

Ključne riječi: elektrana, prikljuĉenje ... HEP – ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka ... oprema se može smjestiti u ugradbeni ormar na fasadi graĊevine. Prikljuĉno ...

SO5-07 - ho cired

16 svi 2018 ... detekcije područja s povećanim gubicima putem mjernih uređaja ili ... Gubici električne energije u distribucijskoj mreži jednaki su razlici energije koja je ušla u ... Interpolacijom novih stanica se također smanjuju gubitci jer.

SO4-11 - ho cired

Iako je cijena električnih vozila visoka, proizvođači električnih automobila uobičajeno ... Moderni električni automobili poput testnog vozila kao pogonski agregat ... Testno električno vozila tijekom višesatnog punjenja iz mreže vuče struju od 13 ...

SO3-17 - ho cired

Na 10 kV naponu danas je ostao konzum koji se napaja iz. TS 35/10(20) kV „Vrsar“. Taj konzum „čeka“ izgradnju nove TS 110/20 kV „Funtana“ koja je u tijeku.

SO3-28 - ho cired

16 svi 2018 ... HEP-ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka (u daljem tekstu: ... zbog ledoloma u pogonu Skrad obuhvaćeno cijelo područje Gorskog kotara.

SO2-18 - ho cired

Kljuĉne rijeĉi: Sustav zaštite od munje (SZM), razina zaštite, procjena rizika, održavanje SZM-a, ... Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na graĎevinama (NN 87/08. i NN 33/10.), ... GRAĐEVINA NIJE ZAŠTIĆENA OD. MUNJE.

SO3-02 - ho cired

16 svi 2018 ... (Prijenosno područje Osijek) ne uspijeva stupiti u kontakt s dispečerom DUC-a Elektre Slavonski Brod. Isključenjem TS 110/35 kV Podvinje i ...

SO1-09 - ho cired

16 svi 2018 ... Ključne riječi: regulator napona, stabilizator napona, korektor napona, niskonaponska mreža, kvaliteta električne energije. IMPLEMENTATION ...

SO5-20 - ho cired

16 svi 2018 ... te djelomično konzum trafostanica 35/10 kV Školjić, Škurinje i Zamet. Paralelno sa prijelazom TS 110/10(20) kV Turnić na 20 kV krenula bi IV.

SO1-05 - ho cired

mnoge postavljene zahtjeve prilikom montaže, odnosno polaganja kabela, kako ... presjek trožilnih kabela nije okrugli nego ima više trokutast oblik, veliki izazov ...

SO1-06 - ho cired

16 svi 2018 ... equipment for power transformer. Kristijan Markač dipl.ing.str. Ferokotao d.o.o [email protected] SO1 – 06. 6. (12.) savjetovanje.

SO6-16 - ho cired

14 svi 2014 ... ISGE je napredni informatički sustav kojemu se pristupa putem Interneta i ... 7 Carinska uprava Središnji ured Zagreb - A. Von Humboldta 4a.

SO2-10 - ho cired

Na slici 2. vidljivo je da se inducirani napon E2 koji ima isti smjer kao i E1, zbraja s naponom U1. Tako se dobije maksimalni napon zakretnog transformatora ...

SO6-31 - ho cired

siguran rad na postrojenjima u vlasništvu HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o.. 2.1. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

SO3-21 - ho cired

16 svi 2018 ... Na području nadležnosti DP Elektroprimorja Rijeka automatizacija ... se nalazi u trajnom prozivanju iz nadređenog centra upravljanja. ... U tijeku je prelazak predmetnih indikatora s GSM na GPRS komunikaciju te uvođenje.

SO5-05 - ho cired

16 svi 2018 ... Ključne riječi: godišnji i mjesečni gubitci energije, tehnički i netehnički gubitci, unapređenje metodologije. RECOMMENDATIONS FOR ...

SO6-17 - ho cired

Ključne riječi: AMR, AMI, RIZ ... kompletan centar za upravljanje cijelim sustavom. ... Komunikacija prema centru za očitavanje je podržana preko GSM i GPRS.