Pseudoefedrin - potencijalni rizik od dopinga u sportu

Pseudoefedrin, kao i tiramin, amfetamin i efedrin, spada u kategoriju simpatomimetskih amina. ... maksimalno dnevno 4 kesice. BR - bez lekarskog recepta ...

Pseudoefedrin - potencijalni rizik od dopinga u sportu - Srodni dokumenti

Pseudoefedrin - potencijalni rizik od dopinga u sportu

Pseudoefedrin, kao i tiramin, amfetamin i efedrin, spada u kategoriju simpatomimetskih amina. ... maksimalno dnevno 4 kesice. BR - bez lekarskog recepta ...

Doping u sportu, posljedice i opasnosti dopinga

18 tra 2013 ... DOPING U SPORTU. POSLJEDICE I OPASNOSTI OD DOPINGA. Stručna edukacija iz područja zlouporabe droga. Valbandon, 17.-18. travnja ...

dopinga u sportu - Antidoping agencija Republike Srbije

WADA lista zabranjenih supstanci. Svetska antidoping agencija svake godine priprema listu zabranjenih supstanci koja je ista za sve sportiste u celom svetu.

Rizik i nesigurnost I. Rizik i njegovo mjerenje; sklonost ka riziku

11 svi 2013 ... Rizik je vjerojatnost nastanka nekog nepovoljnog ili štetnog događaja, koju je ... sebe dio rizika tržišnih cijena motora, kao i poslovnih sudbina ključnih ... igre je negativna, i stoga naša neće odigrati ponuđenu igru. Postoje ...

Pseudoefedrin - ResearchGate

kongestije u stanjima kao što su prehlada, grip, alergijski i vazomotorni rinitis. Pored ovog dejstva ... paracetamol, 251 mg; pseudoefedrin, 61,2 mg; hlorfenamin, 2,54 mg tablete. 1 tableta svakih 6h, ne ... šumeće granule. 1 kesica na 8h,.

SVAKI RIZIK JE PRILIKA, SVAKA PRILIKA JE RIZIK

21 svi 2016 ... Analiza rizika je također prisutna u mnogim alatima za strateško planiranje. Na primjer, SWOT analiza implicira raspravu o rizicima. Interna i ...

RUDERALNA FLORA NOVOG SADA KAO POTENCIJALNI ...

kao drugi faktor navodi uticaj invazivnih vrsta, skreće se pažnja na ozbiljnost problematike invazivnosti pomenutih vrsta i ... 2012), a u Koreji i Japanu kao narodni lek za lečenje ateroskleroze, astme, hipertenzije i raka ... (morska repa, čičoka).

KOMORAČ KAO POTENCIJALNI IZVOR BIOAKTIVNIH MOLEKULA ...

Oleinska kiselina. 4.74. C18:1nc. 0.46. Linolna kiselina. 12.74. Arahidonska kiselina. 0.34. Linolenska kiselina. 0.37. SFA (zasićene masne kiseline). 6.85.

Potencijalni rizici farmakološki - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

klorovodična kiselina. –. – ... Upravo je poremećaj lučenja želučane kiseline prisutan u bolestima gornjeg ... Inhibicija stvaranja želučane kiseline je, iako spora,.

Statički elektricitet kao potencijalni uzročnik paljenja eksplozivne ...

električni otpor, otpor uzemljenja, izjednačenje potencijala. Summary— The Croatian technical ... može se odrediti omski otpor kruga. Općenita analiza tipičnih ...

postojeći i potencijalni modeli financiranja malih i srednjih poduzeća ...

(Prema: Financijski rezultati poduzetnika po veličinama u 2017. godini, 2018, Financijski rezultati ... početnike, kredite za dobavljače, kredite za poduzetnice i dr.

identitet i potencijalni resursi destinacije u funkciji jačanja turističkog ...

Luĉane, Obrovac Sinjski, Radošić, Sinj, Suhaĉ, Turjaci i Zelovo. Prema posljednjem popisu ... sinjski arambašići, triljske ţabe i rakovi. Bitno je uklopiti sve ...

ruderalna flora novog sada kao potencijalni prirodni ... - CRIS UNS

Izdvojene grupe biljaka urbane flore Novog Sada - medonosne, krmne, ukrasne, ... Slika 2. Šematski prikaz barijera koje limitiraju „širenje“ introdukovanih vrsta. ... Popis flore Novog Sada predstavlja rezultat sopstvenih terenskih istraživanja ... literaturne navode, podatke iz Herbarijuma BUNS (Herbarijum Departmana za ...

potencijalni socio-ekonomski utjecaji nekih novih vrsta u ...

Ovdje treba naglasiti da u slučaju Jadrana pojam. „nove ribe“ ne odnosi se samo na novo-pridošle vrste riba, već i na ... Sve bodlje na tijelu su blago otrovne.

Potencijalni izvori pogrešaka prilikom vađenja krvi - ResearchGate

Prije vađenja krvi, osim podataka o identitetu, potrebno je pitati i zabilježiti ... Kava epinefrin,renin, slobodne masne kiseline fosfodiesteraze. Intenzivno.

Pivski trop kao potencijalni adsorbent za uklanjanje jona bakra iz vode

tala iz vode, u ogledima šaržne adsorpcije, pivski trop je prethodno usitnjen na mlinu Miag Braun- schweig DOXY 71b/4. Tako usitnjen, prosejan je kroz set sita ...

Valutni rizik

6 lip 2017 ... valutni rizik, pozicijski rizik, robni rizik. • Valutni rizik. – pozicije u stranim valutama. – rizik gubitka zbog promjene tečaja valute i/ili promjene ...

KONKURENCIJA KAO RIZIK U MALOPRODAJI

20 ruj 2019 ... Savršena konkurencija,. ▫ Nesavršena konkurencija. Ako su tržišni akteri mnogobrojni, nekoordinirani i svi s malim udjelom u tržišnoj razmjeni,.

RIZIK MORALNOG HAZARDA

23 јан 2018 ... kao ex ante moralni hazard u smislu promene ponašanja osiguranika pre nego se osigurani događaj realizuje (na primer, osoba koja je.

Rizik od radioaktivnosti iz Fukushime

9 svi 2013 ... Crosses show the mortality (curve is for rats). ... G 'Hladni rat' je kriv… ... G Nuklearne elektrane. G Terrorism (kontrola i prljave bombe). G Rat.

ZEMJOTRES HAZARD - RIZIK

11 сеп 2018 ... Porastot od eden stepen na ovaa logaritamska skala odgovara na pati zgolemuvawe na oslobodenoto koli~estvoto energija, dodeka porastot ...

Kreditni rizik - Repozitorij PMF-a

u svom poslovanju jest kreditni rizik, a definira se kao rizik nepodmirenja obveza ... gdje je pjk vjerojatnost da kredit migrira iz inicijalnog rejtinga j u kreditni.

O SPORTU

16) profesionalni sportski klub jeste sportska organizacija (klub) koja taj status ima ... Sistem sporta čine fizička i pravna lica koja se bave sportskom aktivnošću, ... kao što su doping, nasilje, rasizam, nelegalno klađenje, nameštanje utakmica i.

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK ZE ZNEČIŠTĚNÍ ... - SZÚ

klasifikovány jako lidský karcinogen. Kritickým účinkem po expozici vdechováním je rakovina plic. Pro riziko jejího vzniku je odhadována jednotka rizika ze studií ...

Kreditni rizik Kreditni rizik – Modeliranje i izazovi Modeliranje i izazovi

Izračun rizikom ponderirane aktive (RWA) - Predefinirani ponderi. Primjer: Klijent. Izloženost banke Ponder RWA. Kapitalni zahtjev = 12% * RWA = 57,600 kn.

Rizik i prevencija tromboembolijskih bolesti u ... - Dr Med

venske staze u donjim ekstremitetima i ozljede endotela. Tromboprofilaksa indicirana je u bolesnika s nekim od sljedećih rizičnih čimbenika: dob, komorbiditeti, ...

KREDITNI RIZIK SAVREMENE BANKE1

23 мај 2015 ... Ključne reči: kreditni rizik, upravljanje kreditnim rizikom, faktori kreditnog rizika, merenje kreditnog rizika, kolateral, monitoring. 1. UVOD.

poslovno organiziranje - Rizik u poljoprivredi

Trgovačko je društvo pravna osoba čiji su osnivanje i ustroj ure eni Zakonom o trgovačkim društvima. Trgovačko društvo može se organizirati kao: 1. društvo ...

strateški management - Rizik u poljoprivredi

Strateško planiranje u Interesi u Vizija u Misija u Cilj(evi) u Analiza okruženja ... Vrijednosti- primjer. Page 13. Strateško planiranje- vizija, misija i ciljevi u Vizija i ...

Rad pod umjetnom rasvjetom kao rizik za zdravlje - Dr Med ...

Ključne riječi: umjetna rasvjeta, melatonin, plava svjetlost, fluorescentne žarulje, LED ... časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini, 2008;50(2):97-103. 63.

Poljoprivredno osiguranje - Rizik u poljoprivredi

Osiguranje usjeva predstavlja transfer rizika, uz ... d.d.d Sunce osiguranje d.d.d Triglav osiguranje d.d. Jadransko osiguranje d.d. ... Blizina poslovnice. 2,78.

budžetiranje kapitala i rizik projekta

Kapitalno budžetiranje je proces koji firme koriste pri donošenju odluka o dugoročnim projektima. • Kapitalno budžetiranje: - pomaže u donošenju odluka o ...

UDRUGE U SPORTU

5. BOĆARSKI KLUB. „ISKRA“. LABIN, Vinež. 098/934 6341. Robert Belac. 6. BRDSKO. BICIKLISTIČKI KLUB. „ISTRABIKE“ LABIN. LABIN, Ul.Karla. Kranjca 27/1.

kreditni rizik - Udruženje banaka Srbije

BANKARSKI RIZIK 4. Kreditni rizik je rizik spremnosti i mogućnosti dužnika da izmiri obaveze prema banci u svemu prema uslovima iz ugovora kojim se regulišu ...

Kardiovaskularni rizik u bolesnika s autoimunim bolestima i ...

Lokalizirane autoimune bolesti su: dijabetes mellitus tip 1, Hashimotov tiroiditis, Addisonova bolest, pemfigus vulgaris, autoimuna hemolitička anemija, atrofički ...

Opstruktivna apneja u snu i kardiometabolički rizik - Savez ...

2 сеп 2019 ... prevalencom u populaciji koje, bez pravovremene dijagnoze i terapije, ... tioglikolat, formaldehid) (10,11). KP za ulepšavanje noktiju. Lakovi za nokte ... Prilikom upotrebe proizvoda za jačanje noktiju (engl. nail hardeners) sa ...

Teorija investicija-prijevod - Rizik u poljoprivredi

Interna stopa rentabilnosti [ISR]. Kretanje NSV ovisi o primijenjenoj diskontnoj stopi. Povećanjem diskontne stope diskontni faktor postaje sve manji. Mora dakle ...

Rizik 13 - PDF - Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ

f. 501/513-603. TEČAJ PSIHOFIZIČKE PRIPREME TRUDNICA ZA. POROD. KBC Rijeka. Klinika za ... slobodno vrijeme provode pred televizorom i/ili računalom, a sve manje ... sam imala neki predosjećaj, pomalo mi je ulijevao strah, a u isto ...

Rizik 20 - PDF - Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ

Tinejdžerske specifičnosti. Teškoće sa spavanjem ... koristi mobitel, iz njegove sobe maknuti televizor ... smještaj i boravak učenika, sobe su dobile nove prozore ...

Rijeka Sava kao rizik i resurs - darhiv

20 svi 2017 ... kako Zagreb na Savi, tvrtka koja je danas odgovorna za izradu najbolje varijante koncepcijskog rješenja korištenja i namjene rijeke Save, kao ...

ne-arbitraˇzne cijene uz sistemski rizik - Repozitorij PMF-a

McDonald u svom radu ([16]), na temelju empirijskih podataka ... divanjem cijena duga i kapitala kao funkcija vrijednosti poduzeca, prezentira i formulu.

Rizik i prevencija tromboembolijskih bolesti u hospitaliziranih ...

uvijek ne prima adekvatnu tromboprofilaksu. KLJUČNE RIJEČI: venska tromboembolija, rizični čimbenici, tromboprofilaksa, heparin, novi oralni antikoagulansi ...

SISTEMSKI RIZIK - IGRA SOČIVA I SATOVA

RIZIK - IGRA. SOČIVA I. SATOVA. Rezime. Doskora se debata o sistemskom riziku svodila na razmatranje iznenadnih egzogenih poremećaja. Danas literatura ...

Adrenergička hiperaktivnost kao povećani rizik od kardiovaskularnih ...

Key words: multiple sclerosis, Valsalva maneuver, cardiovascular autonomic ... Tri tipa krivulja odgovora sistoličkog tlaka na Valsalva manevar: balansirani ...

SISTEMSKI RIZIK: KAKO SE NOSITI S NJIM?

Ovaj materijal analizira sistemski rizik i razmatra odgovarajuće ... rizik distribuira unutar finansijskog sistema u ... generalna pravila koja presecaju sve sektore,.

RIZIK INFEKCIJE MALARIJOM U POMORSKOM POZIVU

28 kol 2019 ... PORIJEKLO RIJEČI MALARIJA . ... Plasmodium vivax, ... na Haitiju, također i za liječenje malarije uzrokovane vrstom P. vivax u cijeloj regiji.

Raspoloživost i rizik rada vjetroelektrana - IEEE

Rizici vezani uz integriranje vjetroelektrana u EES ................................. ... područje Hrvatske u svojim je počecima, trenutno je dostupna karta vjetrova za područje ...

prehrana u sportu - kifst

Zbog ovakvih i sličnih zahtjeva stručnjaci za prehranu sportaša razvili su posebne standarde za prehranu u pojedinim sportskim granama i disciplinama (" ...

regulativa igara na sreću u hrvatskoj kao socijalni rizik

Potrebno je istaknuti i kako je Hrvatska Lutrija, iako to nije zakonska obveza, ... TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0596&from=EN (10.2.2019.). 21. Felsher, J. R. ...

Rizik od potresa za Hrvatsku: pregled istraživanja i postojećih ...

10 lis 2019 ... b) na karti potresnih područja u Hrvatskoj [24]; c) Linije rasjeda u Hrvatskoj [5] ... Područje grada je podijeljeno na 45 zona (slika 10.) koje se.

Kardiovaskularni rizik i kontrola lipidnog statusa u sekundarnoj ...

3 нов. 2011 ... može zaključiti da je hipolipemijska terapija statinima neophodna i kod ... mediteranske dijete i koriste se za snižavanje trigliceri- da. Riblje ulje ...

Hrabrost preuzeti rizik za Božje obećanje - REDOVNISTVO.ba

Nedjelja dobrog pastira, 12. svibnja 2019. Sarajevo, 2019. ... Ovogodišnju proslavu „Nedjelje dobrog pastira“ koja je ujedno 56. svjetski dan molitve za zvanja, ...

UČENIČKO STVARALAŠTVO 2010. Individualci spremni na rizik ...

naše Školske novine. NAKLADNIK Školske novine d.o.o., Hebrangova 40. 10000 Zagreb. DIREKTOR Ivan Vavra ([email protected]). GLAVNI I ...

utjecaj antipsihoticima izazvane hiperprolaktinemije na rizik pojave ...

Klorpromazin u glodavaca uzrokuje katalepsiju, a u ljudi ekstrapiramidne poremećaje motorike ... Ako je testosteron nizak, a prolaktin visok, može se razmotriti.

cjenovni rizik u poljoprivredi europske unije - Repozitorij ...

Cjenovna elastičnost potražnje je obično negativna (zbog porasta cijene nekog dobra potražnja za istim pada), a cjenovna elastičnost ponude je obično ...

Hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment)

C e l k o v á ú m r t n o s t. Počet úmrtí u populace ve věku nad 30 let. 3. YOLL (souhrnný počet let ztráty života). 30. N e m o c n o s t - c e l á p o p u l a c e .

STRATEŠKI MENADŽMENT U TURIZMU I SPORTU

Očekuje se da će student,nakon odslušanog Kolegija STRATEŠKI MENADŽMENT u TURIZMU I SPORTU, moći: 1. Stvoriti SWOT analizu odabranog poduzeća ...

Pravilnik o moto sportu - BIHAMK-a

Osobe starije od 50 godina mogu sudjelovati na takmičenjima, ako im to na temelju molbe dopusti direktor ... Osiguranje za takmičenje moţe biti i dnevno osiguranje, odnosno toliko dana koliko traje takmičenje. ... Oldtimer brzinske moto utrke.

Upotreba diuretika kao doping u sportu

samo u neorganskom obliku, ali nakon podataka i dokaza o velikoj ... deluje aldosteron. ... je bilo puno doping pozitivnih slučajeva na diuretike, kako u svetu, tako i u ... način se koristi i seme psiliuma (Psyllii semen) koje se dobija od afričke ... da uporedi i ispita efekat primene suvih šljiva i semena psiliuma (6 g vlakana) u ...

etika u sportu - Sport Science

Stručni rad. Sažetak ... Ključne riječi: etika, sport, sloboda, igra, takmičenje, pravila, motivacija, sportista. Uvod ... Sportski moral ili etika u sportu predstavlja.