корисничко упутство iii - Пореска управа

10 јул 2018 ... електронским путем, преко портала Пореске управе. Преглед обрачуна ПДВ – Образац. ПОПДВ подносиће се уз пореску пријаву ПДВ ...

корисничко упутство iii - Пореска управа - Srodni dokumenti

корисничко упутство - Пореска управа

Правилника о рачунима (књижно одобрење) на износ од. 120.000 динара у пореском периоду у којем је извршен промет. У овом случају, у Обрасцу.

корисничко упутство iii - Пореска управа

10 јул 2018 ... електронским путем, преко портала Пореске управе. Преглед обрачуна ПДВ – Образац. ПОПДВ подносиће се уз пореску пријаву ПДВ ...

корисничко упутство за подношење у ... - Пореска управа

31 окт 2017 ... НАЧИН УНОСА ПОДАТАКА У ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ППДГ-1С. Правилником о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за ...

корисничко упутство - Poreska uprava

Oбрасцу ПДП - Пореска пријава пореза на добит правних лица (у даљем тексту ... на обрасцу ПДП од 01.априла 2015. године подносе искључиво у ...

корисничко упутство iii - Poreska uprava

10 јул 2018 ... електронским путем, преко портала Пореске управе. Преглед обрачуна ПДВ – Образац. ПОПДВ подносиће се уз пореску пријаву ПДВ ...

Корисничко упутство за исказивање података у прегледу ...

пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза . ... Напомена: Како је крајем 2017. године донет Закон о изменама и допунама Закона о ... Обвезник ПДВ – пословна банка одобрила је кредит привредном друштву.

корисничко упутство за јединствени бирачки списак

PRETRAGA BIRAčKOG SPISKA PO JMBG-U BIRAčA. 17 ... Na ovoj formi se radi zahtev za upis lica sa Kosova i Metohije koji se prijavljuje po adresi Boravišta u.

корисничко упутство за подношење у ... - Poreska uprava

31 окт 2017 ... НАЧИН УНОСА ПОДАТАКА У ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ППДГ-1С. Правилником о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за ...

Корисничко упутство за унос података о вакцинацији оваца и ...

9 дец 2016 ... На главном менију АИР апликације за овце и козе додата су три нова линка: Штампање потврда за плави језик у оквиру дела ...

обавештење - Пореска управа

1 јул 2019 ... СОПОТ. Послови организационе јединице Пореске управе СОПОТ ће ... Сопот. Порез на наслеђе и поклон. Одељење за контолу и.

Obrazac PP PDV - Пореска управа

ПДВ. (у динарима без децимала). ПОРЕСКА ПРИЈАВА ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ. Образац ПП ПДВ. I Подаци о пријави: 1.1. Порески период. 1.2.

Untitled - Пореска Управа Републике Српске

јеним Законом о играма на срећу није угрожен витални национални интерес ... (4) Игре на срећу које нису регулисане овим законом и које пружају ...

правилник - Пореска Управа Републике Српске

13 јун 2016 ... 1) метода упоредиве цијене на тржишту – састоји се од поре е а цијене за промет добара и услуга у контролиса- ној трансакцији и ...

упутсво о шифрама плаћања - Пореска управа

прихода на које се плаћају порези по одбитку, уноси број одобрења за плаћање који додељује Пореска ... позив на број одобрења који додељује Пореска управа (у даљем тексту БОП). Шифре ... Модел и позив на број (задужење).

prelom B5555.indd - Пореска управа

Порез на додату вредност (или скраћено ПДВ) представља општи порез на ... провера коју вршите приликом попуњавања пријаве помоћи да пријаву.

службени гласник - Пореска Управа Републике Српске

тржишних извора, обвезници су пореза на добит, за добит коју остваре обав а ем таквих ... ном методу примјеном годиш их амортизационих стопа. (2) Сталним ... блике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2016. године.

1 Прилог број 4 Пореска управа Образац ПНВН БАР КОД ...

6.7 Удио власника/сувласника, корисника или заједничара: /. ПОСЕБНИ ДИО. 1. Порески број непокретности: Бар код. ПФРН: 2. Општина: 3. Мјесто: 4.

ПОРЕСКА УПРАВА РС ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР ПРЕДМЕТ: ЗАХТЈЕВ

Контакт особа-телефон. ЈИБ. ПОРЕСКА УПРАВА РС. ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР ... период. ШЈП. Опш тина. Износ. ЈИБ/ЈМБ. ЈИБ/ЈМБ. ОБРАЗАЦ ЗАП ...

република српска министарство финансија пореска управа

4501351950009 Самостална златарска радња "Дукат" ... 4400481620069 Д.О.О."Нова форма"П.Ј. Маријан ... 4401055730201 З.З. "Градишка" Шпедиција.

Захтјев за давање / опозив овлашћења - Пореска Управа ...

ПОРЕСКА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Трг Републике Српске 8. Бања Лука. С А Г Л А С Н О С Т. ЗА ДАВАЊЕ/ОПОЗИВ ОВЛАШЋЕЊА. Лице* из тачке ...

broj 074_Layout 1 - Пореска Управа Републике Српске

7 авг 2012 ... дугу Републике Српске (“Службени гласник Републике. Српске” ... У члану 25. ријечи: “Градина Доња” замјењују се рије- чима: “Доња ...

Република Српска Министарство финансија Пореска управа ...

Пријава промјена о регистрацији / евидентирању правног лица. ППР-1. Порески број - ЈИБ. 2.1 -. Оснивач субјекта рег. је физичко лице (у овом случају ...

novi Zakon o doprinosima - Пореска Управа Републике Српске

22 дец 2017 ... О ДОПРИНОСИМА. I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим законом уре ује се систем обавезних доприноса. (у да ем тексту: доприноси) ...

Primjeri obracuna plate za porodilje - Пореска Управа Републике ...

ПРИМЈЕР 1- Обрачун плате према моделу фиксне нето плате. 1.Нето плата. 800,00KM. 2.Бруто плата прије одласка на породиљско одсуство. 1.293, ...

порески календар за физичка лица – грађане - Пореска Управа ...

714111 општине. /града. Пореска пријава за порез на пренос непокретности, насљеђе и поклон - Образац. ПП-ПНП. 10 дана од дана настанка пореске.

порески календар за правна лица - Пореска Управа Републике ...

Пореска пријава за порез на пренос непокретности -. Образац ПП-ПНП. 10 дана од дана настанка пореске обавезе. 15 дана од дана настанка пореске.

Izjava o prihodu i korisniku prihoda - Пореска Управа Републике ...

ИЗЈАВА О ПРИХОДУ И КОРИСНИКУ ПРИХОДА ОД ДИВИДЕНДИ, КАМАТА И АУТОРСКИХ ПРАВА,. ПРЕМА УГОВОРУ О ИЗБЈЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ...

закон о порезима на имовину - Пореска Управа Републике Српске

Ако уговор о поклону, рјешење о насљеђивању или одлука суда нису пријављени, или су пријављјени неблаговремено, пореска обавеза ће се утврдити ...

Формуле за рачунање бруто личних примања - Пореска Управа ...

31 јан 2018 ... Обавјештење пореским обвезницима о формулама за рачунање ... Закон о порезу на доходак („Службени гласник ... Уговор о дјелу.

корисничко упатство за поденсување на предлог за оцена ... - fzo

1 Процес на поднесување на П-ПСР образец преку Портал. Целта на овој документ е да се опише начинот на кој избран општ лекар, гинеколог или.

ПОРЕСКА ОБАВЕЗА И УПИС У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

каза да је плаћен порез на пренос апсолутних права, односно на наслеђе и по- ... Кључне речи: упис у катастар непокретности, стицање права сво-.

ПОРЕСКА УТАЈА ( члан 229. став 1. КЗ.) Ово кривично дело ...

Ово кривично дело подразумева, између осталог, то да се дају лажни подаци о законитим приходима или другим чињеницама, што значи да је промет ...

вахабитско учење и пореска политика у арапским ... - Index of

4 јан 2019 ... са падом цена нафте и гаса, расходна страна буџета неће моће да се ... parity (PPP) is a price index very similar in content and estimation to ... последњи податак за децембар 2018 године су преузети са on-line страница Светске ... 191 Henri Laoust, Raskoli u islamu, prevod sa francuskog Tarik ...

Приговор због погрешно утврђеног чињеничног стања - Пореска ...

ПРЕДМЕТ: Приговор на Порески рачун број: ... приговор због погрешно и/или непотпуно утврђеног чињеничног стања. Имајући у виду напријед ...

УПУТСТВО

кајсија, крушака и шљива«, конзерве од бораније и' грашка, те ... 4) Пекмез од шљива може ибт,и нелакиран и па- диран. ... бистрица), без суварака.

EDUROAM упутство

Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. ... Da biste se uspešno povezali na Eduroam mrežu potrebno je da kliknete na balončić ...

УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ

час, појављује се текст : именик, дневник, додај час, као и ознака разредног одељења и предмета који у том разредном одељењу предајете – Срп. IV 3.

УПУТСТВО АУТОРИМА

нема сегмената. ТЕКСТ РАДА. Оригиналан рад (до 5.000 речи):. • Увод. • Циљ рада. • Методе рада. • Резултати. • Дискусија. • Закључак. • (Захвалница).

Пријава на систем - упутство

Електронским квалификованим сертификатом. ▫ Корисничким именом и лозинком. Уколико се порески обвезник аутенификовао квалификованим ...

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ CIP-а ЗА МОНОГРАФСКЕ ...

Формулар се преузима на сајту БМС, или у Служби за CIP у Библиотеци Матице ... Посебан CIP запис не израђује се за електронску грађу која чини ...

1345 упутство - Propisi KS

рођених на основу података из матичне књиге вјенчаних које матичар прибавља по службеној дужности, на начин утврђен у тачки 22. овог упутства. е) ...

Упутство за Windows XP File

desktopa na hard disku tako da, kada se uključuje kompjuter, vraća nas u pokrenute ... mogu se nalaziti ikone, prazan prostor za pisanje teksta, crtanje slika i sl.

Упутство за претраживање у pdf формату - Kobson

Search (http://books.google.com) namenjen pronalaženju knjiga pretraživanjem punog teksta u njima. ... Reči ili fraze - pretraživanje se vrši kroz ceo tekst knjige ...

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ПРИКАЗА КЊИГА

Сврха приказа књига треба да буде критички коментар дела које се приказује и стручна оцена у којој мери је обрађена тема коју је аутор дефинисао, ...

Упутство за израду семинарског рада

doprinese pravilnom shvatanju pojmova "seminarski rad" i "završni rad", svrhi njihovog ... forme, odnosno davanje konačnog izgleda rada: oblikovanje teksta i ...

СТРУЧНО-МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ...

о дојењу, правилном постављању бебе на дојку, нези дојки пре и после подоја); ... дохрана млечним формулама се дозвољава само уз сагласност ... обавља на заказаном месту и води га лекар-вођа тима, према правилима ...

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ БЕЗБЕДНОСНИХ УПИТНИКА

Рубрика 6 (брачни статус и породично стање) – уписује се ожењен/удата, разведен/разведена, удовац/удовица, као и укупан број деце било да су ...

Упутство за употребу и одржаванје - Dynapac

Контрола, подешавање зазора вентила. 86. 8.8.3. Чишћење филтра за талог и сита за гориво. 88. 8.8.4. Замена клинастог каиша. 91. 8.8.5. Замените ...

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА. 2. 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА И ПРОЈЕКТУ. Напомена: Пре него што почнете ...

УПУТСТВО УЗ ЧИТАНКУ ЗА 6. РАЗРЕД И ПРЕДЛОГ ЗА ...

Српска књижевност се изучава у 6-ом разреду основне школе у недељно 2 ... Наставна јединица. Појмови. 17. Народне епске песме циклуси, народни.

Кенгур без граница – упутство за пријаву

... ппшаљу себи на регистрпвани e-mail линк за приступ. 2. Нпве шкпле мпгу птићи на сајт http://imi.pmf.kg.ac.rs/kengur/ и кликнути на линк Регистрација.

Упутство за употребу PLAVO ULJE

ПРИМЕНA: PLAVO ULJE се користи у засадима: Jабуке за сузбијање зелене лисне ваши (Aphis pomi) и црвене воћне гриње (Panonychus ulmi) у време.

УПУТСТВО ЗА УПИС СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...

Изменама и допунама Правилника о упису синдиката у Регистар („Сл. Гласник РС“, бр ... односно престанку постојања услова за оснивање. Брисање из ...

Упутство за писање семинарских радова

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ. Упутство за писање семинарских радова www.vsar.edu.rs ...

Упутство за ревизију докумената статистичких и формирање ...

за Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године (Попис). Ревизија се врши у ... статистичког круга дефинисани обрасцем КСК-4Г/2011.

упутство за писање извештаја о пријављеним кандидатима на

25 дец 2019 ... 1. др Владимир Баровић, ванредни професор за ужу научну област Новинарство (датум избора: 25. 03. 2016), председник комисије.

Метролошко упутство за преглед положених цилиндричних ...

волуметријском методом. Резервоари се баждаре појединачно. ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ ЗА БАЖДАРЕЊЕ. Пре почетка баждарења резервоара, мора се.

упутство за запослене - Универзитет у Бањој Луци

Унос оцјена и података о активностима студената,. ▫ Пренос овлашћења за унос оцјена и активности,. ▫ Преглед архивираних оцјена,. ▫ Преглед ...

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО И СЕРВИСНА КЊИЖИЦА - BAOTIAN by ...

Честитамо вам на куповини мотоцикла BT49QT-12, производње. Фабрике ... 9. Бочни носач. 21. Прекидачи са десне стране. 10. Главни носач. 22. Ручица предње ... -када оригинални делови нису замењивани деловима које није.

упутство за решавање задатака из језика и књижевне ...

Значење: мишљах ... афинитет за уочавање проб- лема ... При оцењивању узима се у обзир квалитет интерпретације, афинитет за садржајне и.