Predlog DPP autoputa Bar - Boljare - Ministarstvo održivog razvoja i ...

svega 7.040 ha obradivih površina, od čega su 828 ha oranice, 376 ha ... Parking za putničke automobile, teretna vozila i autobuse sa 20, 8, odnosno 2 mjesta;.

Predlog DPP autoputa Bar - Boljare - Ministarstvo održivog razvoja i ... - Srodni dokumenti

Predlog DPP autoputa Bar - Boljare - Ministarstvo održivog razvoja i ...

svega 7.040 ha obradivih površina, od čega su 828 ha oranice, 376 ha ... Parking za putničke automobile, teretna vozila i autobuse sa 20, 8, odnosno 2 mjesta;.

bar boljare tekst - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Detaljni prostorni plan autoputa Bar – Boljare (u daljem tekstu: Prostorni plan, Plan) ... Opštine Bar: cijele katastarske opstine Ğanj, Sutomore, Mišići, Zankovići, ...

detaljni prostorni plan autoputa: bar-boljare -nacrt - Vlada Crne Gore

U granicama koridora auto-puta u širini od 2 km posmatrano po opštinama odnosno ... svega 7.040 ha obradivih površina, od čega su 828 ha oranice, 376 ha ...

Predlog rješenja o razrješenju pomoćnika ministra održivog razvoja ...

ODRŢIVOG RAZVOJA I TURIZMA. Razrješava se NEBOJŠA POPOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra održivog razvoja i turizma, zbog prelaska na novu dužnost.

Predlog Zakona o nacionalnim parkovima - Ministarstvo održivog ...

Nacionalni parkovi na teritoriji Crne Gore su: Nacionalni park "Biogradska gora",. Nacionalni ... sprovodi mjere zaštite u skladu sa režimom zaštite;. - obavlja i ...

pdf 300 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

-Maksimalna visina sljemena krova objekta (ili vrha najvišeg sljemena, kod složenih krovova) je. 3,50 m mjereno od gornjeg ivice vijenca do sljemena krova.

pdf 150 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

organa - Uprava za nekretnine - Područna jedinica Tivat.) Saglasno ... Arbutus unedo, Cedrus atlantica, Cedrus deodora, Cedrus libani, Chamaerops humilis,.

LOKACIJA br - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

suveniri, odjeća i oprema za plažu, igračke i slično), dok su stalni objekti više okrenuti ... o Šator za manifestacije, događaje ili promocije je fabrički proizveden i ...

knjiga 2 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

PROSTORNI PLAN POSEBNE NAMJENE NACIONALNI PARK. SKADARSKO JEZERO. NACRT PLANA. Knjiga 2 - ANALITIČKO DOKUMENTACIONA OSNOVA ...

EKOLOGIJA.pdf - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

1 нов. 2010 ... Slijepi miševi – korisni vampiri. (strana 5). PROJEKTI: Zeleni paket ... Zovu ih vampiri jer najčešće love noću ... energetski efikasne zgrade. Jed-.

SEKTOR 21 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

kedar, glicinija, petolisna lozicatekoma, kamelija, pitosporum, melija, nješpula, juka, agava, ... sa unutrašnje strane regulacione linije),visina sadnice min 3-5m.

betonitet - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Mediteranski Brevijar,Predrag Matvejevic. U ovoj knjizi je hronoloski opisan razvoj sireg konteksta Mediterana, u kom se potenciraju poteskoce prilagodjavanja ...

Knjiga 4 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

familije Anguidae (blavor i slijepić), osam vrsta zmija (familija Colubridae). ... Pseudopus apodus Pallas, 1775 Blavor, Balkanski subendem. ... Žalar sljepić. II. III.

SPU Prokletije - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Slijepić, Fam. Lacertidae: Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - planinski gušter, Podarcis muralis. (Laurenti, 1768) Zidni gušter, Podred Serpentes, Fam. Colubridae: ...

Ekologija - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

1 дец 2010 ... različite životinje kao mravojedi, morske krave i slonovi. Odatle je riječ ,,slon” u imenu. Zato se naučnici zalažu da se ovaj red zove sengiji.

SPU DPP trafostanica - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

(zelenbać), Ophisaurus apodus (Pallas 1775) (blavor), Anguis fragilis Linnaeus 1758. (sljepić), Coluber gemonensis (Laurenti 1768) (primorski smuk), Malpolon.

Download - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

1 сеп 2015 ... pletna, na plaži je moguće iznajmiti skuter, pedalino, pro- bati vožnju gumama, kao i ... kineski magazin conDe nast traveler - regent PORTO ...

Kotor.pdf - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

3 сеп 2018 ... na dijelu katastarske parcele broj 946 KO Prčanj I, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana “PRČANJ", Opština Kotor (Sl.list CG, opštinski ...

Untitled - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Smejka" / "JADRAN" Perast, broj: UP/1-05-152/2014-14, datuma 19.10.2017. ... P 2; P 2 terasa i P 2 Pk sa konzervatorskog aspekta je prihvatljiva, a imajući ...

upi-107-7-961-2 edvard spahija - Ministarstvo održivog razvoja i ...

EDVARD SPAHIJA. Gomila bb. HERCEG NOVI. U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rješenje, broj i datum gornji. OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE.

1. UVOD - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Izradi Studije lokacije za područje Žabljak Crnojevića pristupa se sa ciljem provjere ... To je biljka koja se pojavi kada voda opada, ima dugačko, kopljasto lišće, ...

PPPN NP Lovcen - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

jugoistok grebenom do puta Krstac - Ivanova Korita, a zatim istim putem ... osnovni tekst ovog Priloga ili tekst koji je preuzet iz prethodno pomenutih studija.

IVAN DO”, Žabljak - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

PUP Žabljak / NIVO sagledavanja 2 generalno urbanističko rješenje za centar lokalne ... Zeljaste biljke: Dianthus sanguineus, D. bertisceus, D. integer., Trollius ...

106_470_1 Lustica bay - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Gđa Ljubomirka Vidović. 23. januar 2018 godine. Zahtjev. Poštovana Gdjo Vidović,. Obraćamo vam se za izdavanje Urbanističko-tehničkih uslova za izradu ...

Ruža vjetrova - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

predstavnici su puž Littorina neritoides i ciripedni račić Chtalamulus depressus koji naseljava pukotine ovih stijena odnsno prostore kroz koje se sliva voda ...

Scanned Document - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Podgorica, 13. maj 2019. godine. Podnosioci prijave: AD ,,Radoje Dakić" u stečaju. U STEČAJU. Stečajni upravnik: Mladen Marković. Janković Nebojša.

Nacionalna stambena strategija - Ministarstvo održivog razvoja i ...

Okvirnim akcionim planom za period od 2011. do 2015. godine. Projekat ... stambenog kredita kod banke i za poboljšanje uslova stanovanja - do 15 000 eura.

Pravilnik za zidane konstrukcije - Ministarstvo održivog razvoja i ...

31 мар 2017 ... mora osigurati veza zid – serklaž, bilo načinom gradnje (prepuštanjem zidnih elemenata svakog drugog reda za najmanje 0,4 visine zidnog ...

2018. godine - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

prostor za suncobrane i ležaljke plaža granica kupališta suncobrani, ležaljke ... NAPOMENA: Uz lokacije 4.3 i 4.5 mogu se odobriti terase koje će se postavljati u ...

RATTAN SEDIA d.o.o. - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

23 јул 2019 ... za RATTAN SEDIA D.O.O.. BUDVA. Trg Slobode br. 2. Dostavlja se rješenje broj i datum gornji o saglasnosti na idejno rješenje za izgradnju.

1055_474_11 Jugopetrol ad - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

15 мар 2016 ... -postojeći vodomjerni šaht ne odgovara propisanim minimalnim dimenzijama,. -potrebno razdvajanje mjerenja potrošnje postojećih ili ...

upi-107-7-1314-2 ivan popović - Ministarstvo održivog razvoja i ...

strane »«FIDIJA« DOO iz Podgorice, od 13.03.2018.godine;. Uvjerenje Ministarstva pravde, od 30.05.2018.godine, kojim se potvrđuje da u kaznenoj evidenciji ...

upi_107_7_1653_2 dragan savic - Ministarstvo održivog razvoja i ...

izdavanje licence za revizora, na osnovu čl. 125 i 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore ” br. 64/17) i člana 46 ...

Zakon o turizmu i ugostiteljstvu - Ministarstvo održivog razvoja i ...

ZAKON. O TURIZMU I UGOSTITELJSTVU. ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 od 10.01.2018, 004/18 od 26.01.2018, 013/18 od 28.02.2018,. 025/19 od ... 5) pružanje i posredovanje u pružanju usluga turističkih vodiča, pratilaca i animatora;.

upi_107_7_597_2 dragan savic - Ministarstvo održivog razvoja i ...

DRAGAN SAVIĆ. PODGORICA. Mareza, bb. U prilogu dopisa dostavljamo vam rješenje, broj i datum gornji. Go. 1 JOG RAZVO. OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE.

1055_1547_12 Polovic Miodrag - Ministarstvo održivog razvoja i ...

26 јул 2016 ... o očenašica (Melia azedarach) o štitasta mukinja (Sorbus umbellata) o mimoza (Mimosa pudica) o tamaris (Tamarix sp.) o murva, bijeli dud ...

Labud Janković - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

cijelina 2.1.6, UP 2/963, na katastarskoj parceli broj 2386/2 KO Donja Gorica, u zahvatu. Detaljnog urbanističkog plana “Donja Gorica" izmjene i dopune, Glavni ...

1055_592_11 Zivkovic Miodrag - Ministarstvo održivog razvoja i ...

zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana ,,Orahovac i Dražin Vrt“, u Opštini. Kotor. ... Napraviti adekvatan izbor vrsta i voditi računa o.

1055_2618_1 Perla doo - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Molim Vas da razmotrite naš zahtjev i nadjete mogućnost da u zakonskim okvirima realizujemo što prije ovaj projekat. Unaprijed hvala na ažurnosti. Srdačan ...

UPI 1401_5_66_2 Mans - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

kotlovima za centralno grijanje koji su ručno loženi. ... od 26-31%. Prilikom loženja je primijećeno da, iako je peć savremene konstrukcije i opremljena ... odgovarajuću studiju izvodljivosti posebno treba izračunati uticaj emisije štetnih gasova.

Mačić Drago - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

10 јул 2018 ... Prčanj 147. Dostavlja se rješenje broj i datum gornji o zahtjevu za davanje saglasnosti na idejno rješenje rekonstrukcije stambenog objekta ...

1055_2391_5 Pavlicevic Radoman - Ministarstvo održivog razvoja i ...

zdravstva (apoteka, opšte i specijalističke ordinacije, ambulante, stacionari ... Građevinska linija je linija na, iznad i ispod površine zemlje ili vode do koje je ...

Pravilnik za drvene konstrukcije - Ministarstvo održivog razvoja i ...

29 мар 2017 ... (nekonstruktivni elementi - drvena oplata, drvene pregrade, ograde, ispune i sl) odnosno na elemente drvene konstrukcije koji ne utiču na ...

Milinović Dragoslav - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

4 сеп 2018 ... KO Kostanjica, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana "Kostanjica - Izmjene i dopune",. Opština Kotor ("Službeni list Crne Gore, opštinski ...

ostrvo cvijeca - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Državna studija lokacije ”Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta” ... Brdima, na obali Tivatskog zaliva, preko puta ostrva Miholjska Prevlaka. Prema ... izuzetni primjerci sadnica borova i čempresa). ... Dančulovina se obnavlja kao radni prostor: ateljei, laboratorije, sale za ... telekomunikacija, broadband interneta, televizije i dr .

Nova godina - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

1 дец 2016 ... Prvog januara nove, 2017. godine, na Trgu će sa početkom od 21 sat nastupiti grupe St.Luis band i. Lexington band. Svečani doček Nove ...

Pravilnik za betonske konstrukcije - Ministarstvo održivog razvoja i ...

31 мар 2017 ... rješenja betonske konstrukcije. Tehička svojstva u slučaju rekonstrukcije objekta. Član 9. Betonska konstrukcija, nakon rekonstrukcije objekta ...

2 Kotor grafički dio Programa - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

kulturnih dobara. 2.2 Plutajući privremeni objekat. Akvatorijum ispred kat. parcele 63 i 64. K.O. Kostanjica mobilni plutajući pontoni privezište za čamce i brodove.

Vlada Crne Gore Ministarstvo održivog razvoja i ... - eUprava.me

Kako se radi o derivacionoj (protočnoj elektrani), garantovani minimum se obezbeđuje u slučaju kada je proticaj ... Pitanje zaštite mreže VN treba riješiti u sklopu čitave mreže 10 kV na području Mojkovca. Mrežu niskog napona ... 9 Myodes glareolus (riđa šumska voluharica) ... 13 TALPA EUROPEA (EVROPSKA KRTICA).

05_5198_2 Zivkovic Jovica - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

parceli koju čini katastarska parcela broj 101 K.O.Orahovac I, u zahvatu. Urbanističkog plana naselja » Donji Orahovac i Dražin Vrt » Opština Kotor. MINISTAR.

ministarstvo održivog razvoja i turizma izmjene i dopune plana ...

Na osnovu člana 222 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ... cjelogodišnji koji su aktivni tokom cijele godine. ... gliseri, gume za vučenje, fly board ...

ministarstvo održivog razvoja i turizma grafički dio izmjena i dopuna ...

za nekretnine. 3.2. Plutajući privremeni objekat ... Upravi za nekretnine. 9.12. Montažno demontažni ... Petrovac. Terasa ugostiteljskog objekta "Dominus".

Crna Gora Ministarstvo održivog razvoja i turizma Prostorno ...

U ovakvim analizama uzima se u obzir cijena potrebne infrastrukture i javnih objekata, koji ... studija za potrebe PPR Crne Gore "Prirodne i pejzažne vrijednosti prostora i ... odnosno keramičke cijevi za vodovod izgrađena je u ulicama i nalazi se ... 2000. 3. Mašina za pranje veša. 2000. 4. Grijalica za kupatilo. 1500. 5. Pegla.

Nacionalna strategija održivog razvoja Crne Gore - Ministarstvo ...

BATNEEC - najbolja raspolożiva tehnologija koja ne iziskuje izuzetno visoke ... M inistarstvo unutraśnjih o o e r e. Usvojiti najbolje m ed rod. e t d rde kojim.

1055_1988_9 Suad Cindruk - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

9 окт 2017 ... slobodna zelena površina na parceli bez površine za parkiranje ... prilaza osoba sa invaliditetom objektima, maksimalni nagib rampe je 1:12 za.

Rt Đeran - Port Milena - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

lokacije "Rt Đeran - Port Milena" i shodno razvojnim potrebama stvore planski ... Nova gradnja objekata moguća je u vidu ograničenog pogušćavanja uz ...

Odgovori sa JR Sveti Marko konacno - Ministarstvo održivog razvoja ...

„Ostrvo Sveti Marko“ pristigao je veliki broj komentara, pitanja i primjedbi (Prilog 3) kako u Ministarstvu za ekonomski razvoj u Podgorici, tako i u Opštini Tivat u ...

106_3074_2 Zeljko Rajkovic - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

... kroz odgovor na ovaj zahtjev. Molim da u slučaju nemogućnosti izdavanja UT uslova za navedenu lokaciju ukratko date obrazloženje za isto. Unaprijed hvala.

UPI 1054_97_28 Ivan Boreta - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

plana „Bečići“, Opština Budva, urađen od strane „Veduta“ doo Budva od ... List nepokretnosti 628 - prepis, izdat od strane Uprave za nekretnine - PJ Budva,.

UPI 1054_958_23 Ivan Boreta - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Revizija Glavnog projekta je urađena od stane „Veduta“ doo Budva, „ALL-ING“ doo ... List nepokretnosti 628 - prepis, izdat od strane Uprave za nekretnine - PJ.