osnovna škola - Zavod za školstvo

godine donio predmetni program FRANCUSKI JEZIK – fakultativna nastava za IV, V i VI ... Provjerljivi su i služe kao osnova za definisanje standarda znanja.

osnovna škola - Zavod za školstvo - Srodni dokumenti

osnovna škola - Zavod za školstvo

godine donio predmetni program FRANCUSKI JEZIK – fakultativna nastava za IV, V i VI ... Provjerljivi su i služe kao osnova za definisanje standarda znanja.

crnogorski osnovna skola j - Zavod za školstvo

napravi nove riječi, tj. glagolske imenice i pridjeve. 4.2. Uočava i kazuje ... Sait Orahovac: Jesenji pastel. Narodna lirska pjesma: Kujundžija i hitroprelja.

OSNOVNA ŠKOLA UVOD U PROGRAMIRANJE ... - Zavod za školstvo

Predmetni program UVOD U PROGRAMIRANJE, izborni predmet za VIII ili IX razred osnovne škole izradili su: dr Radoje Šćepanović i mr Goran Šuković.

OSNOVNA ŠKOLA NJEMAČKI JEZIK ... - Zavod za školstvo

utvrdio predmetni program NJEMAČKI JEZIK – fakultativna nastava za IV, V i VI ... kao osnova za provjeru postignuća učenika/ca na određenom nivou učenja.

OSNOVNA ŠKOLA RUSKI JEZIK, fakultativna ... - Zavod za školstvo

Ruski jezik kao jedan od svjetskih jezika (oko 300 miliona vlada ruskim jezikom kao maternjim ili stranim) kroz istoriju je pretrpio različite strategije u ...

Obrazovanje za održivi razvoj osnovna škola - Zavod za školstvo

uvažavanje međunarodnih strateških dokumenta na polju obrazovanja za održivi razvoj. Međupredmetne teme: 1. Klimatske promjene. 2. Zelena ekonomija. 3.

naša škola - Zavod za školstvo

podrazumijeva holistički pristup i interdisciplinarnost u razmišljanju, sposobnost ... značenje, navikava učenike/ce na promjenu radne klime, povećava njihovo.

Uputstvo za samoevaluaciju škola - Zavod za školstvo

... rada ustanove ........ 15. III OBLAST: Etos škole/ustanove . ... Svaki nivo ima određeno značenje, od najvišeg nivoa – veoma uspješno, do najnižeg nivoa – ne ...

“KAKVA JE NAŠA ŠKOLA?” Uputstvo za ... - Zavod za školstvo

... rada ustanove ........ 15. III OBLAST: Etos škole/ustanove . ... Svaki nivo ima određeno značenje, od najvišeg nivoa – veoma uspješno, do najnižeg nivoa – ne ...

NASA SKOLA SUNCE U CVRCKU 100 godina ... - Zavod za školstvo

starijim!) čitaocima, svrstala ga je u red uvijek aktuelnih i zanimljivih autora sa trajnim mjestom u ... tekst sa svim karakteristikama koje mu pripadaju, ali jeste jedna od Brankovih naratoloških ... svakako će ovaj autor živjeti zajedno sa svojim čitaocima i otvaraće se čudesna vrata književnog ... sanjam te često i mislim na te.

osnovna škola dragojle jarnević, karlovac - Osnovna škola Grabrik

zadataka. PROFIL. MATEMATIKA 7 : udţbenik i zbirka zadataka iz matematike ... ŠK. 7. KEMIJA. KEMIJA 7 : udţbenik iz kemije za sedmi razred osnovne škole.

Osnovna škola Stejpana Radića, Bibinje - Osnovna škola Stjepana ...

Testovi objektivnog tipa – pedagog ... GEOGRAFIJA. 1,5. 2. 2. 2. 13. ... Primjena individualnog rada, rješavanje zadataka iz radne ... Priprema učenika za natjecanje. Razvijati ... Po 1.sat tjedno - priredbe i kult. manifest.u školi, Lidrano 2017.,.

OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA - Osnovna škola Malinska-Dubašnica

OSNOVNA ŠKOLA MALINSKA - DUBAŠNICA. P R A V I L N I K o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva. Travanj 2017.

matematika os - Zavod za školstvo

III razred osnovne škole i na 13. sjednici drugog saziva, održanoj 16. 12. 2010. godine izmjene predmetnog programa MATEMATIKA za IV, V, VI, VII, VIII i IX razred ... 4 časa nedjeljno). Oblast: GEOMETRIJA (orijentaciono – 50 časova).

Šta je znanje - Zavod za školstvo

Metakognitivno znanje. Naredni i najviši nivo znanja Ganje (1985) naziva kognitivnim strategijama. Osnovna i najvažnija odlika ovog tipa znanja je personalni, ...

Logika - Zavod za školstvo

LOGIKA. OIP - dopuna maturskog standarda za predmet Filozofija u III razredu gimnazije ... Predmetni program LOGIKA,OIP za III razred gimnazije, izradili su:.

engleski - Zavod za školstvo

Ciljevi i zadaci učenja engleskog jezika u osnovnoj školi se zasnivaju na uvažavanju potreba i učenika/ca i društva, te na kompetencijama koje omogućavaju da ...

Spanski - Zavod za školstvo

Španski jezik je zvanični jezik u Španiji, u kojoj živi 40 miliona stanovnika, u 19 ... Osnove za obnovu nastavnih planova i programa osnovne škole, Ministarstvo ...

Psihologija - Zavod za školstvo

Predmet PSIHOLOGIJA, obuhvata naučna saznanja iz opšte psihologije, psihologije ličnosti, socijalne psihologije i psihologije rada. Namijenjen je ...

Danilovgrad - Zavod za školstvo

zapisnika nema dokaza da je prethodno razmotren od strane Nastavničkog vijeća i Savjeta roditelja. ... sastanaka, unošenje ocjena koje nije u skladu sa Pravilnikom o vrstama ocjena i ... Lijep ekološki primjer dali su učenici prvog ... Rezultati ankete pokazuju da se redovno održavaju roditeljski sastanci i da su roditelji ...

priroda - Zavod za školstvo

Predmetni program PRIRODA. V i VI razred osnovne škole. Izdavač: Zavod za školstvo. Urednik: Pavle Goranović. Lektura: dr Adnan Čirgić i Jelena Šušanj.

Italijanski - Zavod za školstvo

Kao prvi strani jezik, italijanski se u osnovnoj školi može učiti od četvrtog razreda (drugi ciklus) ili fakultativno od prvog razreda (prvi ciklus). ... futur I, imperativ.

Fizika - Zavod za školstvo

I i II razred srednje stručne škole. FIZIKA. I ili II razred srednje stručne škole ... Čaluković N., Miranović P., Fizika – zbirka zadataka za 2. razred gimnazije, Zavod ...

matematika - Zavod za školstvo

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX razred osnovne škole ... da se izborom primjera iz učenikova/učeničina okruženja matematika ... tekstualni zadaci; brojevni izrazi. ... U drugome razredu je množenje i dijeljenje obrađeno na skupu brojeva do 100.

Biodiverzitet - Zavod za školstvo

TEMA: SLANE I SLATINSKE MOČVARE, SLANE I SLATINSKE UTRINE. Operativni ciljevi. Aktivnosti. Pojmovi/sadržaji. Korelacije. Učenik/ca treba da: - zna šta ...

elektrotehnika - Zavod za školstvo

čitanje i primjena elektrotehničkih simbola i shema;. - pravilno korišćenje ... pripremi shemu električne instalacije jednosobnog stana;. - obezbijedi komplete ...

Njemacki - Zavod za školstvo

NJEMAČKI JEZIK (prvi strani jezik). 2. ... Njemački jezik kao strani jezik u osnovnoj školi, značajan je kako u ... Perfekt (regel – und unregelmäßige Verben.

biologija - Zavod za školstvo

SISTEM ORGANA ZA. DISANJE. 1. 1. 1. 9. SISTEM ORGANA ZA. VARENJE. 2. 1. 1. 10. KRVNI SISTEM. 3. 2. 2. 11. ORGANI ZA IZLUČIVANJE. 1. 1. 12.

geografija - Zavod za školstvo

i II razred srednje stručne škole i GEOGRAFIJA za I ili II razred srednje stručne škole. ... Program je planiran za 28 sedmica, dok je 7 sedmica namijenjeno planiranju programa od strane škole, odnosno ... izvora rade prezentacije, ukazuju.

sociologija - Zavod za školstvo

B. Tadić, Socijologija politike, Unireks, Podgorica, 1996. - V. Stanovčić, Vlast i sloboda, Čigoja štampa, Beograd, 2003. - E. Moren, Duh vremena, Kultura, ...

Задачи - Zavod za školstvo

17 фев 2013 ... Provjerimo da li borce možemo podijeliti na dva odreda pod uslovima slučaja b), a da luka ... Kralj sada pita Anju: „Da li znaš boju svoje kape?

crnogorski_osnovna_n - Zavod za školstvo

Naziv predmetnog programa.........................................................................................................................................................................5. 2. Određenje predmetnog ...

Srbija - Zavod za školstvo

Godišnji plan i program rada Škole je osnovni akcioni, pedagoški dokument ... upitnika da se časovi dopunske i dodatne nastave redovno održavaju učenici su ... sa dodatnom iz crnogosko-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti.

Priroda i drustvo - Zavod za školstvo

... i III razred osnovne škole. Priroda i društvo za I, II i III razred osnovne škole ... prema prirodi. - upoznavanje sa značajem zdravlja i načinima njegova očuvanja.

Evropska unija - Zavod za školstvo

EVROPSKA UNIJA, izborni predmet. VIII ili IX ... Evropska unija u osnovnoj školi i Evropske integracije u srednjoj školi. ... prezentacija sadržaja Pojmovnika i.

Računarske i Veb prezentacije - Zavod za školstvo

6. NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA I STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI. ... Predmetni program RAČUNARSKE I VEB-PREZENTACIJE za II ili III razred ...

Teorija književnosti - Zavod za školstvo

Teorija književnosti je dvogodišnji izborni nastavni predmet u gimnaziji. Učenik/ca se osposobljava da razumije teoriju književnosti kao otvoreni sistem znanja i ...

geografija I i II razred sss - Zavod za školstvo

5. 3. OPŠTI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA. Cilj učenja geografije je da učenici/e: ... I RAZRED. 1. UVOD U GEOGRAFIJU. 2. PLANETA ZEMLJA. 2.1 Oblik i veličina Zemlje. 2.2 Zemlja u kosmosu ... Oblik Zemlje; veličina Zemlje; elipsoid.

izborni predmeti - Zavod za školstvo

predmetni programi za devetogodišnju osnovnu školu. 1 ... Izborni predmet izrada multimedijalnih slajd prezentacija nije vezan za razred. ... izradu prezentacija.

osnovi sah fakultatuivno - Zavod za školstvo

u fazi otvaranja. Položaj teških figura u otvaranju. Rokadna postava. Greške u otvaranju. Stalno isticati da je otvaranje veoma važna faza šahovske partije i da ...

Komunikacijom do znanja - Zavod za školstvo

opisuje tri nivoa ili vrste znanja koje bi učenici/e trebalo da „ponesu“ iz škole. Kako sam ... Đorđević, J.: Savremena nastava, Naučna knjiga, Beograd, 1986. 11.

Algoritmi i programiranje - Zavod za školstvo

ALGORITMI I PROGRAMIRANJE je izborni predmet koji učenici/e mogu birati u III ili IV ... programiranje učenici/e mogu da se upoznaju sa osnovama razvoja ...

muzicka kultura os - Zavod za školstvo

Narodne pjesmeiz Srbije: Oj, Moravo; Banatsko kolo. - A.Korać: Zimska pjesma. - M. Šouc: Zakleo se bumbar. - Eklips: Kiša i grmljavina. - M. Tajčević: Balkanska.

građansko vaspitanje - Zavod za školstvo

Građansko vaspitanje se, u ovom određenju, po prvi put uvodi u osnovno obrazovanje i obavezan je predmet u VI i VII razredu osnovne škole. Njegovi sadržaji ...

MUZICKA_UMJETNOST final - Zavod za školstvo

bez instrumentalne pratnje); Orfov instrumentarijum ... Orfov instrumentarij ne zahtijeva posebna predznanja i tehničko-izvođačke sposobnosti. Ako u razredu ...

MATEMATIKA KORICE.cdr - Zavod za školstvo

NAŠA ŠKOLA Matematika i nadareni/e učenici/e. Izdavač: Zavod za školstvo. Urednik: dr Dragan Bogojević. Pripremili: Miljan Vujošević, Milonja Ojdanić i ...

BIOLOGIJA I i II razred sss - Zavod za školstvo

Biologija je fundamentalna nauka koja nastoji opisati i objasniti živi svijet koji nas ... Od molekula do ćelije, Biologija za prvi razred opšte gimnazije – Helena ...

Latinski jezik - Zavod za školstvo

b) Broj časova po godinama obrazovanja i oblicima nastave. U nastavnom planu za gimnaziju planirano je da latinski jezik bude obavezan predmet u trećem ...

Sociologija kulture - Zavod za školstvo

značenje simbola, ideologija, jezik, religija, funkcije ... elitne kulture. Kič; sociologija kiča; šund; trivijalna ... kultura, kič, šund, oblici društvenog suprostavljanja ...

KORICE 10 matura .cdr - Zavod za školstvo

Maturski i stručni ispiti propisani su zakonima o ... maturski standard. Obavezni predmeti. Maternji jezik i književnost. 4. 140. 4 ... 2 Engleski jezik (jezik struke).

ljekovito bilje - Zavod za školstvo

Podgorica, 2008. Predmetni program LJEKOVITO BILJE, izborni predmet za VIII razred devetogodišnje osnovne škole, izradila je komisija u sljedećem sastavu:.

FIZIKA I ili II razred sss - Zavod za školstvo

Katalog znanja – predmetni program. FIZIKA. I ili II razred srednje stručne škole ... tako da se kroz nastavu fizike upoznaje i usvaja jezik, kao i metode koje se ...

Učimo zajedno - Zavod za školstvo

Naša škola. NAŠA ŠKOLA – Učimo zajedno: o ocjenjivanju, o nastavi maternjeg jezika, ... opisno ocjenjivanje u prva tri razreda osnovne škole, ... učenika/ce, eventualno u obliku bilješke, opisno ili u kodiranoj formi, kao na primjer bilješka ... Ova vrsta planiranja lako je primjenljiva u razrednoj nastavi i praktikuju je učitelji/ce.

poznavanje društva - Zavod za školstvo

DRUŠTVA za IV i V razred osnovne škole. ... 4. A) POLOŽAJ, PRIRODA I NAMJENA PREDMETNOG PROGRAMA. ... efektne prezentacije i izvještaja o.

geografija I ili II razred SSS - Zavod za školstvo

Ova pitanja podstiču radoznalost učenika/ca i zanimanje za Svijet u kome živimo, ali razvijaju i intelektualne sposobnosti, ... Amerika i njena uloga u svijetu, ... 6. Rakićević, T., Dukić, D.: Geografija za I razred gimnazije, Zavod za udžbenike i ...

osnovi saha - Zavod za školstvo

Šah jedna od najstarijih ljudskih tvorevina. ... Šah je jedinstvena multidisciplinarana oblast stvaralaštva. ... razumiju neophodnost rokade u fazi otvaranja.

LLEL prirucnik - Zavod za školstvo

... u lokalnoj zajednici, o Izrada pomoćnih materijala za učenje i njihovo publikovanje na školskom Internet sajtu. ... panoa (plakata) i tim za izradu i distribuciju pozivnica (školskom osoblju ... Samostalna izrada budžeta (20'). Ciljevi učenja.

Yanimljiva geografija - Zavod za školstvo

Pigmeji, Bušmani, Tuarezi; Aboridžini. Građansko vaspitanje. Nastavne jedinice: kulturne, vjerske, etničke, generacijske razlike i njihovo prožimanje; odnosi na ...

Istorija religije - Zavod za školstvo

Program ISTORIJA RELIGIJE daje pregled porijekla, razvoja i širenja vjerovanja/religija, s posebnim naglaskom na tri monoteističke religije – judaizam ...

Oscilacije i talasi - Zavod za školstvo

a) Položaj, priroda i namjena predmetnog programa. Izborni predmet Oscilacije i talasi predviđen je Planom devetogodišnje osnovne škole u 8. razredu i ...