SUZBIJANJE MI[OLIKIH GLODAVACA U [UMSKIM EKOSUSTAVIMA ...

[email protected]: Glodavci, ponajprije mi{evi, voluharice i {takori, oduvijek su privla~ili posebnu ... dive posljedice za ~ovjeka i za sve `ivotinjske vrste koje nisu cilj suzbijanja. K l j u ~ n e r i j e ~ i ... Kako sukladno Zakonu o otrovi- ma pripada u I.

SUZBIJANJE MI[OLIKIH GLODAVACA U [UMSKIM EKOSUSTAVIMA ... - Srodni dokumenti

SUZBIJANJE MI[OLIKIH GLODAVACA U [UMSKIM EKOSUSTAVIMA ...

[email protected]: Glodavci, ponajprije mi{evi, voluharice i {takori, oduvijek su privla~ili posebnu ... dive posljedice za ~ovjeka i za sve `ivotinjske vrste koje nisu cilj suzbijanja. K l j u ~ n e r i j e ~ i ... Kako sukladno Zakonu o otrovi- ma pripada u I.

povr[insko otjecanje padalina i erozija tla u [umskim ekosustavima ...

na povr{ina, padaline, povr{insko otjecanje, gubici tla. UVOD. INTRODUCTION. Erozija tla je prirodni geolo{ki proces. To je normalna geolo{ka erozija, odno-.

suzbijanje glodavaca u voćnjacima - Zaštita prirode i okoliša

Ključne riječi: glodavci, poljski miševi, štetnici, suzbijanje, rodenticidi, mamci. ... voluharica ponašala se i druga skupina poljskih glodavaca koja se naziva ...

Suzbijanje “teških” korova totalima Suzbijanje ... - victoria logistic

Totalni herbicidi se usvajaju u korove preko zelenih biljnih površina i kreću se do svih delova biljke, uključujući i koren. Budući da samo usvajanje i translokacija ...

perspektiva primjene međuodnosa glodavaca i njihovih prirodnih ...

Kukuvija drijemavica (Tyto alba) kao biološka alternativa za ... sova u Hrvatskoj su: ćuk, sivi ćuk, kukuvija, ušara, mala ušara, sova močvarica, šumska sova,.

glodavci - učinkovita zaštita od glodavaca - Zavod za javno zdravstvo

Kako se riješiti glodavaca? ... život, pa se mogu kontrolirati eliminacijom staništa i izvora hrane. ... štakori) u svrhu smanjenja rizika od širenja zaraznih bolesti.

UPRAVLJANJE EKOSUSTAVIMA

mogućnosti za očuvanje biološke raznolikosti uz istodobno ispunjavanje potreba ljudi. ▻ - izražene u semiprirodnim ekosustavima. ▻ Semiprirodni ekosustavi ...

Utjecaj biljnih zajednica u urbanim ekosustavima

25 ruj 2019 ... Efekt staklenika se najjednostavnije definira kao porast temperature zraka ... stakleničkih plinova povećava učinak staklenika što dovodi do ...

istraživanja leptospira spp. u šumskim ekosustavima europe

Švrćo 62/96, 58/96 i PAS-493 i soj N-BOLMAN M-5 izdvojeni su s područja Zagreba i okolice. Na području Velike Gorice izdvojen je soj TELE II, dok sojevi ...

retail poslovanje u digitalnim ekosustavima u 2025 ... - PBZ student

www.pbz.hr student.pbz.hr with.pbz.hr www.facebook.com/privrednabankazagreb www.youtube.com/user/PBZgrupa https://www.linkedin.com/company/pbz.

invazivne biljne vrste u poplavnim šumskim ekosustavima

27 lip 2018 ... Asclepias syriaca L. - cigansko perje. . - ukrasna biljka otrovna u vedim količinama medonosna dlake iz plodova su tople i 6 puta lakše od.

Invazivne vrste školjkaša u slatkovodnim ekosustavima ... - HUSEk

istočnoazijska bezupka o Por. Unionidae o Nativna vrsta: jugoistočna Azija o Područje introdukcije: o Europa o Srednja Amerika o Sjeverna Amerika. ~30 cm ...

Suzbijanje komaraca

STANIŠTA (legla) JAJAŠACA, LIČINKI I KUKULJICA vode stajaćice, bare, lokve, kanali, potoci, poplavne livade, šikare, šume, bačve s vodom, vaze, auto-gume, ...

SUZBIJANJE KOROVA U RAJČICI

pastirska torbica (Capsella bursa-pastoris), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), veliki dvornik (Polygonum persicaria), tušanj (Portulaca oleracea), europski ...

Suzbijanje korova u vinogradima

taktni totalni neselektivni herbicidi djelatne tvari dikvat i nešto kasnije djelatne tvari para- kvat. Zbog učinkovitog i brzo vidljivog djelovanja, vinogradari su rado ...

suzbijanje korova u voćnjacima - PSS Subotica AD

korovi troše značajne količine vode, pa time isušuju i osiromašuju zemljište ... dominiraju uskolisni korovi, a kada su korovi visine 8-15 cm). Koriste se rastvoreni ...

Suzbijanje tuberkuloze u socijalnom osiguranju

bakcili, virusi ili njihovi produkti, često ne izazivaju specifično djelovanje, a niti ostavljaju imunitet protiv toga uzročnika, već stavljaju organizam u sta- nje velike ...

RASPROSTRANJENOST, POLINACIJA I SUZBIJANJE AMBROZIJE ...

limundžik te partizanka. Prema botaničkoj podjeli svrstava se u porodicu Asteraceae i red Asterales. Rodu Ambrosia pripada oko 40 biljnih vrsta porijeklom iz.

CRNA UDOVICA - POJAVNOST I SUZBIJANJE

prostraciju i prijapizam. Rossi je 1790. godine potanko opisao pauka i dao mu ime Aranea tredecimguttata. (1). Otrovne žlijezde opisane su 1837. godine (1). De.

ŠTETNICI I NJIHOVO SUZBIJANJE U USKLADIŠTENOM ...

tus - grahov žižak na sjemenskom grahu. Zaraza graha ovim štetnikom odvija se u polju, a razvoj daljnjih generacija odvija se u skladištima, kako bi se to ...

Kadifica - Suzbijanje puževa - Sjemenarna

te mlade biljke. Puževi se dijele u dvije velike skupine puževi golaći puževi s kućicom. Puževi golaći imaju izduženo tijelo obavijeno sluzavim plaštem, a u nekih.

OBAVJEŠTENJE O PROVOĐENJU MJERA ZA SUZBIJANJE I ...

Ambrozija (fazanuša, fazanka, limundžik ili partizanka) je jednogodišnja biljka, visoka 1 do 1,5 metar. Korjen joj je vretenast i jak. Stablo je uspravno, razgranato ...

Mjere za suzbijanje bolesti na ribogojilištima

za uzgoj pastrva, a u znatnoj mjeri i na šaranska ribnjačarstva. ... pastrve su za sada nepouzdani ili mogu garantirati ... ih očistiti od parazita i dati im antibiotike.

Suzbijanje korova u kukuruzu-low res - Bayer

Adengo® je zemljišni herbicid koji će izvrsno počistiti korove koji su već ... kukuruz u fazi 4 ili 5 listova tada svakako treba dati prednosti herbicidima za post-em ...

SUZBIJANJE DRVENASTIH I AKVATIČNIH KOROVA

žabnjaci (Ranun- culus flufiatillis), a razne vrste krocanja (Miriophylum spp.) ispunjavaju volumen profila kanala ispod površine vode, naročito u dijelu kanala ...

EPIDEMIOLOGIJA I SUZBIJANJE GROŽĐANIH MOLJACA

Grožđani moljci su najvažniji štetnici vinove loze u nas. Oni se javljaju ... grožđani moljac (Lobesia / Polychrosis i botrana Schiff.) i žuti grožđani moljac (Clysia ...

ZAŠTITA KONKURENCIJE I SUZBIJANJE MONOPOLA

Konkurencija je zastupljena samo u 0,03% ukupnog broja predmeta u Upravnom sudu, javne nabavke u 0,47%, a nelojalna konkurencija sa 0,005%. I kada bi ...

POTATOPRO za suzbijanje plamenjače u krumpiru ... - Orchem

PROMAN d.t. klomazon (CS). 5. POTATO PRO preporuka za suzbijanje korova u krumpiru. 6. PLAMENJAČA. 7. PENNCOZEB 75 DG, PROFILUX. 8. RANMAN ...

SUZBIJANJE DIVLJEG SIRKA (SORGHUM HALEPENSE) U ...

korovirna ima kukuruz, a najrnanju SeCerna repa. ... 1) Dr DANICA DRA~IC, viii naui-ni saradnik, NauEni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. 92 ... suncokret, soja, krompir, SeCerna repa. I i dims reoica. I Herbicidi. Herbicides. 1-4.

Bol i smjernice za suzbijanje boli pri kroničnoj rani

prihvatila i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO). „bol je neugodno osjetno i emocionalno iskustvo po- vezano sa stvarnim ili mogućim oštećenjem tkiva ili.

Pravilnik o mjerama za sprječavanje, otkrivanje, suzbijanje i ...

19 апр 2014 ... 2) svinja sumnjiva da je zaražena virusom klasične kuge svinja je svinja ili leš svinje, koja pokazuje kliničke znake bolesti ili karakteristične ... tjelesna temperatura i kod kojih svinje ne reaguju na liječenje antibioticima. ... kategoriji, identifikacionoj oznaci svinja od kojih su uzorci uzeti i njihovo mjesto na.

praktični alati za suzbijanje diskriminacije i upravljanje ... - HZZ

uniforme - šminka, nakit ili slično su zabranjeni. Pozivajući se na ovaj ... raznolikosti može postići je koncept Plave oči – Smeđe oči (Blue. Eyes – Brown Eyes) ...

ESTRELLA Insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu i na ...

ESTRELLA. Insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu i na krumpiru. Sadrži: Lambda-cihalotrin: 25 g/kg (2,5% w/w). Smjesa izomera u omjeru 1:1: ...

Vodič za suzbijanje karcinomskog bola - judzks

Predsjednik Udru`enja za terapiju bola Federacije Bosne i Hercegovine. Mr. sc. dr. ... Jedan flaster na 48-72 sata, aplicirati na suhu, neinflamiranu ko`u gornjeg dijela ... su ove dvije vrste lijekova jednako efikasne kod oba tipa bolova. Antikonvulziv ... Olak{anje boli kod raka sa vodi}em raspolo`ivih opoida. Drugo izdanje.

Suzbijanje unutarnjih parazita ovaca i koza

Od unutarnjih parazita zdravlje ovaca naročito ugrožavaju metilji, zatim plućni vlasci i želučano-crijevni paraziti. U intenzivnoj proizvodnji ovčjeg i kozjeg mlijeka,.

Suzbijanje korova u suncokretu - Delta Agrar

Pored dobre pripreme zemljišta i setve obavljene u optimalno vreme, neophodno je zaštititi usev od korova. Dobri efekti postižu se primenom odgovarajućih ...

Suzbijanje zlatne žutice vinove loze

2 stu 2017 ... Flavescence Dorée de la vigne: recherché menées à l'INRA et pistes ... de la flavescence dorée en viticulture biologique – Résultats de 2013, 7p.

SUZBIJANJE JABUČNOG SAVIJAČA (Cydia pomonella L ...

drugih tehnoloških štetnika plodova jabuke (npr. savijači kožice ploda, breskvin savijač, kukuruzni moljac), o tehnološkim karakteristikama nasada, o.

JEdINSTVEN NOVI FUNGICId ZA SUZBIJANJE ... - Hemoslavija

mILdICUT je fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). U sebi sadrži dve aktivne materije za sistemično, dugo i pouzdano delovanje.

Korovi u kukuruzu I njihovo suzbijanje - vpps.edu.rs

Višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi su manje zastupljeni, ali oni svojom agresivnošcu i štetnošću mogu predstavljati i najveću konkurenciju gajenom usevu ...

priručnik za suzbijanje privrednog kriminaliteta i korupcije - OSCE

pri čemu ovu činjenicu od uticaja na utvrđivanje poreza na kapitalni dobitak koji je ... Božića direktora ponuđača „Elektroatom“, izdatog od Policijske uprave za grad ... dao 15.000 evra javnom beležniku Srećku Joviću u njegovoj kancelariji u ...

- Kadifica - Suzbijanje puževa - Presadnice plodovitog povrća ...

Jedna od tih kuća je i Syngenta koja u svojoj paleti ima dese- tak vrhunskih ... možemo posaditi na željeno mjesto u vrtu. Razmak sadnje kod afričke kadi- ... uzgoj pojedinog cvijeća, no ako se radi ... u rojevno stanje, prije početka glavne.

Pravilnika o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica

Patke zaražene virusom VPIP ne moraju pokazivati kliničke znakove, ali je za ... kakva je bila ona u Italiji 1999. i 2000. godine, biserke i japanske prepelice,.

Korovi šećerne repe i njihovo suzbijanje - vpps.edu.rs

stramonium), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), čistac jednogodišnji (Stachys ...

Suzbijanje sitnih glodara i krtica Detia ... - GOMADJO & Co

Najefikasnije sredstvo za suzbijanje, na otvorenim prostorima, krtica (Talpa europea), voluharica (Microtus arvalis Pall) i poljskog miša (Apodemus agrarius) je.

Mjere za sprječavanje i suzbijanje širenja bolničkih infekcija s ...

iznimno važni. Ključne riječi: Bolnička infekcija, prevencija bolničke infekcije, pravilnik bolničke infekcije, higijena ruku, bolničke bakterije, mikroorganizmi ...

korovi u povrtarskim usevima i njihovo suzbijanje - vpps.edu.rs

razvijaju efemere, a ranoprolecni korovi cesto ... Чест је коров и некада се ... Ukoliko su u usevu zastupljeni uskolisni korovi, kao što su divlji sirak, pirevina ili ...

Biološko suzbijanje štetnih kukaca - Repozitorij Fakulteta ...

se obavezno moraju testirati nova sredstva za zaštitu bilja (Maceljski, 2002.). ... pokusi za biološko suzbijanje krumpirove zlatice (Maceljski, 2002.). Bombyliidae ...

Suzbijanje žičnjaka u integriranoj proizvodnji šećerne repe

Ličinke klisnjaka, tj. žičnjaci pripadaju u najvažnije štetnike ratarskih kultura. Žive u tlu i razvijaju se više godina. Štete uzrokuju hraneći se sjemenkama šećerne ...

Pelargonije i petunije Suzbijanje pauka na povrću ... - Sjemenarna

... ...................................5. Pelargonije - balkonske ljepotice . ... Zbog toga su viseća zvonca fuksije oduševila mnoge ... na to jesu li uobičajene ili viseće. (surfinije).

Suzbijanje voluharica u organskom voćnjaku - Savjetodavna služba ...

Suzbijanje voluharica u organskom voćnjaku. Štete u voćnjacima od strane glodara mogu biti veoma velike i to u go- dinama kada su klimatski uslovi povoljni za ...

Suzbijanje štetočina u knjižnicama - detekcija ... - FFOS-repozitorij

30 srp 2017 ... kukaca domaćina su srebrne ribice (Slika 3.), žohari te grizlice. Posljednja vrsta kukaca su tzv. kukci posjetitelji koji se mogu pronaći u zgradi, ...

Izazov za dobijanje značke za suzbijanje klimatskih promjena - FAO

na slikama ili video snimcima, i/ili njihovi roditelji, daju svoju saglasnost prije nego bilo ... vjetar, uragani, tornada, sve su meteorološki događaji. Naučnici koji ... Bilo je ledenih doba kada se ledeni pokrivač protezao sve do Ekvatora. U stvari, tokom ... isprobate novi recept ili čak da sami osmislite neki recept. Sviđa li vam se ...

pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti ...

Radi suzbijanja i iskorenjivanja zaraznih bolesti pčela Pestis avium (u daljem tekstu: američka kuga pčelinjeg legla), Acariasis apium (u daljem tekstu: akaroza), ...

Sprječavanje terorizma i suzbijanje nasilnog ekstremizma i ... - OSCE

Dehumanizacija određenih žrtava na osnovu netolerancije, mržnje i negi- ... Njemački Viši sud je izrazio zabrinutost da ova preventivna provjera ima.

Bolesti ukrasnih živica - Suzbijanje muha - Sjemenarna

uzgoja odnosno prodaja kontejniranih sadnica koje se mogu ... i druge vrste čempresa (Chamaecyparis spp.) ... treba suzbijati. Agronomski fakultet u Zagrebu.

Dr.sc. Božić Vanda: Suzbijanje organiziranog ... - Transcrim - unizg

alijanska mafija, japanske Yakuze, samo su jedne od kriminalnih ... djelatnosti kroz povijest te na temelju toga probati predvidjeti njegove nove pojavne.

Izvješće o evaluaciji Projekta resocijalizacije - Ured za suzbijanje ...

„Svima“, „Papa Ivan XXIII“, „Život je više“ i „Reto centar – prijatelji nade“. ... uredu Split bilo registrirano 125 liječenih ovisnika (od toga 109 muškaraca i 16 žena).

SUZBIJANJE visokotehnološkog kriminala - Udruženje tužilaca Srbije

na udaru – eBay imala je pad akcija od 26 odsto i gubitak od pet miliona u naredna tri ... U principu, slanje ove vrste pošte najjeftiniji je način reklame, i čak se i.

Pelargonije i petunije Suzbijanje pauka na povrću Plamenjača ...

Plamenjača povrtnih kultura. Zaštita od zmija ... tura od plamenjače te nove kemijske pripravke koji se koriste za suz- bijanje stakleničke grinje (pauka) u nasadima rajčice. Tijekom ljetnih ... kuha u mješavini vode i mlijeka, a dobro dođe i ...