strategija - Paragraf Lex

Skraćenice i pojmovi koji se koriste u ovoj strategiji imaju sledeće značenje: ASO ... DAB digitalni radiodifuzni sistemi za prenos zvučnih signala u različitim ...

strategija - Paragraf Lex - Srodni dokumenti

strategija - Paragraf Lex

Skraćenice i pojmovi koji se koriste u ovoj strategiji imaju sledeće značenje: ASO ... DAB digitalni radiodifuzni sistemi za prenos zvučnih signala u različitim ...

Strategija razvoj Analiza sta Strategija razvoja Grada ... - Grad Šibenik

Grad Šibenik predstavlja administrativno središte Šibensko-kninske županije koja ... Šibenska biskupija ustanovljena je bulom pape Bonifacija VIlI., koja nosi ...

PARAGRAF

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek. Stjepana Radića 13, Osijek. Publisher. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, ...

o stanovanju - Paragraf

Nosilac prava raspolaganja na stanu u društvenoj svojini i vlasnik stana u državnoj svojini (u daljem ... Zakupodavac može dati otkaz ugovora o zakupu stana:.

o policiji - Paragraf Lex

u obavljanju policijskih poslova i drugih zakonom određenih poslova za koje je ... Pod policijskim poslovima, izuzetno, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se ...

uredba - Paragraf Lex

teritoriji za koju je dom zdravlja osnovan, u domu zdravlja se obezbeđuje, odnosno obavlja ... 2) Dom zdravlja Zrenjanin - za ciljnu populaciju žena sa teritorije ... Zdravstveni centar Užice (Užice 740 postelja, odeljenje Požega 60 postelja).

o trgovini - Paragraf Lex

2) sezonsko sniženje;. 3) akcijska prodaja. U slučaju prodaje robe/usluge sa sniženom cenom, trgovac, odnosno pružalac usluge je dužan da pored ponude ...

pravilnik - Paragraf Lex

16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, ... Ovim pravilnikom uređuju se standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za ...

o patentima - Paragraf Lex

ZAKON. O PATENTIMA. ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011, 113/2017 - dr. zakon, ... sertifikata o dodatnoj zaštiti, patentu, malom patentu, sertifikatu o dodatnoj zaštiti ...

ugovor - Paragraf Lex

UGOVOR. O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ... (u daljem tekstu: jedinstvena naknada), a u skladu sa čl. 117. i 127. Zakona.

o veterinarstvu - Paragraf Lex

životinja mogu preneti na ljude, veterinarsko-sanitarna kontrola i uslovi za proizvodnju i ... Zarazne bolesti životinja, u smislu ovog zakona, smatraju se bolesti koje su ... nisu živina (životinje i ptice u zoološkom vrtu, psi, mačke, pčele, svilena buba, ... 3) naredi u ugroženim područjima dezinfekciju lica i vozila koja prelaze ...

o faktoringu - Paragraf Lex

ZAKON. O FAKTORINGU. ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018). I OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom uređuju se pojam i predmet faktoringa, ...

odluka - Paragraf Lex

22/2017). I OPŠTE ODREDBE. Član 1. Ovom Odlukom o opštem kućnom redu ... poslovnim zgradama, obavezna za sve stanare, čijim poštovanjem će se obezbediti red, ... redovnu upotrebu zgrade, očuvanje zajedničkih delova u čistom, ispravnom i ... utvrditi drugačija pravila kućnog reda koja ne mogu biti u suprotnosti sa ...

o računovodstvu - Paragraf Lex

ZAKON. O RAČUNOVODSTVU. ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 - dr. zakon) ... Pojedini pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:.

O RADU - Paragraf Lex

Kolektivni ugovor kod poslodavca, pravilnik o radu i ugovor o radu moraju biti u ... Pojedine odredbe ugovora o radu kojima su utvrđeni nepovoljniji uslovi rada ...

o poljoprivrednom zemljištu - Paragraf Lex

poljoprivrednog zemljišta, procene pogodnosti za uređivanje i korišćenje poljoprivrednog ... Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

o matičnim knjigama - Paragraf Lex

O ličnom stanju građana vode se: matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih (u daljem tekstu: matične knjige). U matične knjige ...

Porodični zakon - Paragraf Lex

Član 20. Srodstvo zasnovano usvojenjem (adoptivno srodstvo) predstavlja smetnju za sklapanje braka na isti način kao i krvno srodstvo. Tazbinsko srodstvo.

sudski poslovnik - Paragraf Lex

Tabla sa natpisom se ističe na desnoj strani zgrade uz glavni ulaz. ... Sa kućnim redom upoznaju se sudije i sudsko osoblje, a izvod iz kućnog reda koji se odnosi na građane ističe se na vidnom mestu u sudu i na drugi pogodan ... Datum prijema žabe ... e. Datum odlučivanj a. Vrste odluka. Žalba odbačen a. Žalba odbijen a.

o zdravstvenom osiguranju - Paragraf Lex

Ovim zakonom uređuje se zdravstveno osiguranje u Republici Srbiji. ... osiguranju ili za koga je zaključen ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju sa ...

o sudskim taksama - Paragraf Lex

31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 i 95/2018) ... 9) u sporovima radi utvrđenja punovažnosti braka, poništenja ili razvoda braka - iznos od 19.000 ...

javnoizvršiteljska tarifa - Paragraf Lex

Javnoizvršiteljskom tarifom (u daljem tekstu: tarifa) uređuju se troškovi izvršnog postupka i postupka obezbeđenja nastali pred javnim izvršiteljem i to: naknada ...

advokatska tarifa - Paragraf Lex

obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, ...

o putnim ispravama - Paragraf Lex

ZAKON. O PUTNIM ISPRAVAMA. ("Sl. glasnik RS", br. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010, 62/2014 i 81/2019). I OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona.

o transfuzijskoj medicini - Paragraf Lex

1 јан 2019 ... sprovođenje transfuzijske medicine. Transfuzijska medicina, u smislu ovog zakona, obuhvata pripremu krvi i komponenata krvi, kao i kliničku ...

posebni protokol - Paragraf Lex

DECU/UČENIKE. ZNAČENJE POJMOVA ... seksualno uznemiravanje - lascivno komentarisanje, etiketiranje, širenje priča, dodirivanje, upućivanje poruka,.

paragraf - Pravni fakultet Osijek

15 tra 2018 ... kao vlasnik nekretnine u zemljišnim knjigama. ... Glavna podjela prema spolu sastojala se u činjenici da su u pravilu muškarci bili lovci, a ... Djeca i okrutnost prema životinjama, http://klinfo.rtl.hr/roditelji-3/roditelji/djeca-i-okrutnost-prema- ... animals as living beings and a series of regulations, directives and ...

o potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji i ... - Paragraf Lex

v) promovisanje šire saradnje radi ubrzavanja prenosa znanja i iskustva (know-how) i ... Parfemi i toaletne vode ... Regional wine of Mount Athos Agioritikos.

o bezbednosti saobraćaja na putevima - Paragraf Lex

[email protected] ... vozače, polaganje vozačkih ispita, uslovi za upravljanje vozilom, izdavanje vozačkih dozvola, izdavanje nalepnica za vozila ... dozvola na njihov zahtev bez polaganja vozačkog ispita i ispita iz prve pomoći, na osnovu ...

o državnom premeru i katastru - Paragraf Lex

13) "katastarski plan" jeste dvodimenzionalni prikaz parcela i objekata u ravni ... 23) "web servisi" su programske komponente koje omogućavaju izgradnju ... podataka, obavljaju se na osnovu srednjoročnog programa i godišnjeg plana radova. ... Originalne i periodične kopije baza podataka osnovnih geodetskih radova, ...

Zakon o planiranju i izgradnji - Paragraf Lex

objekata koji se u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo smatraju ... na plan, naložiće nosiocu izrade planskog dokumenta izradu novog nacrta tog ... 72. i 73. ovog zakona koje stupaju na snagu 1. januara 2019. godine i člana 26. ovog ...

Zakon o obligacionim odnosima - Paragraf Lex

poslednju verziju možete naći OVDE. ZAKON. O OBLIGACIONIM ODNOSIMA. ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br.

o bezbednosti i zdravlju na radu - Paragraf Lex

obezbeđuje posao zaposlenom, izuzimajući lice, koje posao obezbeđuje u ... (3) konstrukcija i objekat za kolektivnu bezbednost i zdravlje na radu (zaštita na ... ispit o praktičnoj osposobljenosti i koje poslodavac pismenim aktom odredi za ...

o osnovnom obrazovanju i vaspitanju - Paragraf Lex

ZAKON. O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU. ("Sl. glasnik RS", br. ... Obrazovno-vaspitni rad u smislu ovog zakona obuhvata nastavu i druge oblike ...

o obaveznom primerku publikacija - Paragraf Lex

3) izrađuje tekuću nacionalnu bibliografiju za sve vrste publikacija;. 4) izrađuje CIP zapis (katalogizacija u publikaciji pre štampanja) za publikacije objavljene u ...

PRAVILNIK O REGISTRACIJI VOZILA.pdf - Paragraf Lex

4) datum prve registracije vozila, prvu registarsku oznaku i naziv organa ... Odjava vozila, 7. ... Vlasnik vozila upisanog u jedinstveni registar može kod organa kod koga se vozilo vodi u evidenciji da odjavi vozilo i pre isteka važenja registracije. ... oznaka registarskog područja na njoj nalazi posle registarskog broja vozila.

pravilnik za građevinske konstrukcije - Paragraf Lex

daljem tekstu: građevinske konstrukcije) i zahtevi za projektovanje, izvođenje, ... ovog člana smatraju se tehničke specifikacije ili tehnički propisi koji ispunjavaju.

uputstvo za korišćenje - Paragraf Lex Demo

Načelni pravni stavovi, zaključci, pravna shvatanja i autorski obrađene ... Paragraf Kalkulator kamata je program namenjen izračunavanju kamate konformnom.

o autorskom i srodnim pravima - Paragraf Lex

ZAKON. O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA. ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 - odluka US i 66/2019). I PREDMET ZAKONA.

o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba ... - Paragraf Lex

poslednju verziju možete naći OVDE. ZAKON. O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA. INVALIDITETOM. ("Sl. glasnik RS", br.

O VANPARNIČNOM POSTUPKU Prvi deo OPŠTE ... - Paragraf Lex

U vanparničnom postupku sud može postaviti privremenog zastupnika svakom učesniku u postupku kad za to postoje uslovi predviđeni odredbama Zakona o ...

O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Deo prvi OPŠTI DEO - Paragraf Lex

(4) Odredbe o sporednim pravima u vezi sa ugovorom o preuzimanju duga shodno će se primeniti i na ustupanje ugovora. Odgovornost ustupioca. Član 146.

paragraf - Pravni fakultet Osijek - unios

15 tra 2018 ... kao vlasnik nekretnine u zemljišnim knjigama. ... Glavna podjela prema spolu sastojala se u činjenici da su u pravilu muškarci bili lovci, a ... Djeca i okrutnost prema životinjama, http://klinfo.rtl.hr/roditelji-3/roditelji/djeca-i-okrutnost-prema- ... animals as living beings and a series of regulations, directives and ...

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju - Paragraf Lex

ZAKON. O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU. ("Sl. glasnik RS", br. ... poljoprivrednih gazdinstava, evidentiranje i izveštavanje u poljoprivredi, kao i ...

o javnom zdravlju i osnovne odredbe - Paragraf Lex

bezbednost životne sredine i radne okoline, hrane i drugo; promocija zdravlja, ... 1) donošenje programa promocije zdravlja u saradnji državnih organa, ...

Nacrt zakona o posredovanju u prometu ... - Paragraf Lex

9 pro 2019 ... agenta u posredovanju u prometu nepokretnosti (u daljem tekstu: agent ... (3) Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom koju za svaki ispitni rok sa liste ... 1) obavlja poslove posredovanja u prometu nekretnina suprotno ...

o javnim službama i osnovne odredbe - Paragraf Lex

ZAKON. O JAVNIM SLUŽBAMA. ("Sl. glasnik RS", br. 42/91, 71/94, 79/2005 - dr. ... društvene brige o deci, socijalnog osiguranja, zdravstvene zaštite životinja, ...

nova organizacija sudova i tužilaštava - Paragraf Lex

"PRAVOSUĐE" (Pun naziv). Poštanski broj. Mesto. Opština. Adresa. Telefon ... 4. Apelacioni sud u Beogradu. 11000. Beograd. Savski Venac. Nemanjina 9.

O PREKRŠAJIMA Deo prvi MATERIJALNO-PRAVNE ... - Paragraf Lex

sankcija, sistem sankcija, prekršajni postupak, izdavanje prekršajnog naloga, ... Prekršajni sud je obavezan da organ starateljstva nadležan prema ... zakona, može se izjaviti žalba drugostepenom prekršajnom sudu, odnosno uložiti prigovor u ...

o javnom okupljanju i opšte odredbe - Paragraf Lex

ZAKON. O JAVNOM OKUPLJANJU. ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016). I OPŠTE ODREDBE. Predmet uređenja. Član 1. Ovim zakonom uređuju se javna okupljanja (u ...

o političkim strankama i osnovne odredbe - Paragraf Lex

stranaka i druga pitanja značajna za rad političkih stranaka. Pojam političke stranke ... Politička stranka počinje sa radom danom upisa u Registar. Javnost rada.

O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU Deo prvi ... - Paragraf Lex

Opšti i poseban upravni postupak. Član 3. (1) Ovaj zakon primenjuje se na postupanje u svim upravnim stvarima. (2) Pojedina pitanja upravnog postupka mogu ...

strategija razvoja grada opatije strategija razvoja ... - FMTU - UNIRI

http://www.automanija.com/41-croatia-rally-2014-hok-porec-opet-domacin-oktanskog-spektakla/ http://www.racing.hr/rally-41-croatia-rally-hok-2014/ ...

strategija razvo sračinec 2015 strategija razvoja ... - Općina Sračinec

ostvaren je veći izvoz, dok jeuvoz manji. a u Općini Sračinec u 2014. godini. Izvor: Obrtnička komora Varaždinske župa. [NAZIV. KATEGORIJE]. ([VRIJEDNOST]).

pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima ... - Paragraf Lex

O osposobljavanju kandidata za vozače (u daljem tekstu: kandidat) vode se sledeće evidencije: 1) registar kandidata za vozače;. 2) dnevnik teorijske obuke;.

pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i ... - Paragraf Lex

Za vozila iz stava 5. ovog člana izdaje se deklaracija koja obuhvata: marku vozila, vrstu ... vozila, a sastoji se od mase vučnog vozila uvećane za masu koja odgovara ... 11) svetlo je uređaj na vozilu koji daje svetlost, osim takvih uređaja na vozilu koji su u ... Pod uređajima na vozilima koji omogućavaju normalnu vidljivost u ...

o državnim i drugim praznicima u republici srbiji - Paragraf Lex

Državni praznici Republike Srbije jesu i Nova godina, Praznik rada, Dan pobede i Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Nova godina praznuje se 1. i 2. januara, ...

Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju ... - Paragraf Lex

Ispravka granica susednih katastarskih parcela, spajanje susednih katastarskih parcela istog vlasnika, kao i spajanje susednih parcela na kojima je isto lice ...

o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara - Paragraf Lex

Porez na upotrebu motornih vozila plaća se kod izdavanja saobraćajne ... Motocikle, odnosno za motocikle sa bočnim sedištem, odnosno za teške tricikle.

o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda - Paragraf Lex

10) juvenilni primerci riba su jedinke riba u periodu razvića između završetka ... 24) riblja plodišta su delovi ribolovnih voda pogodni za razmnožavanje riba;.