o ishodu natjecajnog postupka 25.02.2016. - Graditeljska ...

MIROSLAV VUGRINEC iz Trnovca Bartolovečkog, dipl.ing. građevinarstva sa položenim stručnim ispitom za nastavnika. Ravnatelj: Zoran Hajek, dipl.ing.

o ishodu natjecajnog postupka 25.02.2016. - Graditeljska ... - Srodni dokumenti

o ishodu natjecajnog postupka 25.02.2016. - Graditeljska ...

MIROSLAV VUGRINEC iz Trnovca Bartolovečkog, dipl.ing. građevinarstva sa položenim stručnim ispitom za nastavnika. Ravnatelj: Zoran Hajek, dipl.ing.

4 Obavještenje o ishodu postupka za NMV ... - doo komunalno lim

11 јун 2018 ... Bau centar doo, Bijelo Polje ukupan broj dodijeljenih bodova 99.72. | VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija: Ponuđač: ...

Obavještenje o ishodu postupka nabavke guma i maziva

1) Ponudi ponuđača "Rašomon” d.o.o. Podgorica za ponuđenu cijenu od 9.801.48 eura sa pdv- om dodijeljeno 100 bodova;. *Ukupno 100 bodova. VIII Naziv ...

Obavještenje o ishodu postupka JN goriva - Dnevni Centar Igalo

26 ruj 2019 ... zatvorenoj koverti / omotu na kojoj je ispisano naziv i adresa naručioca; JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg ...

ODOBRENI MENTORI S NATJEČAJNOG ROKA SIJEČANJ 2018 ...

Iva Alajbeg. Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet. Oleg Antipin. Institut "Ruđer Bošković". Ivan Balenović. Hrvatski šumarski institut. Ticijana Ban.

ODOBRENI MENTORI S NATJEČAJNOG ROKA LISTOPAD 2015 ...

Marina Ajduković. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet. Jurislav Babić ... Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. Leo Frkanec. Institut "Ruđer Bošković".

Obavjestenje o ishodu elektronska fiskalizacija.pdf - Ministarstvo ...

odnosno podkriterijumima utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu: 1. Darko Čabarkapa, ukupan broj dodijeljenih bodova 100; ...

obavijest o ishodu natječajnih postupaka - medri

13 tra 2018 ... Maja Bohač, dr. med. A.2. b) dr. sc. Nataša Drača, dr. med. A.2. b) dr. sc. Nina Bašić-Marković, dr. med. A.3. a) dr. sc. Tamra Sinožić, dr. med.

OPŠTINA PLJEVLJA OBRAZAC 3 OBAVJEŠTENJE O ISHODU ...

23 авг 2017 ... Veltex d.o.o. Vrtni centar “Kalia”, Cijevna bb 81000 Podgorica ukupan broj dodijeljenih bodova 100. VIII Naziv ponudjača čija je ponuda ...

O ishodu inicijalne provjere znanja srednjoškolske matematike na ...

22 stu 2013 ... Na prvom nastavnom satu iz predmeta Matematika 1 na stručnom studiju elektrotehnike ... Znam Vičteove formule, ali me zbunila mrtvačka glava.” Stoga ... http://dokumenti.ncvvo.hr/Nastavni_plan/strukovne/matematika-2.pdf.

CESTE - Graditeljska tehnička škola

su predvieni i trakovi za pješački promet kao i stepenice za ulazak u vozila. Padom Rimskog Carstva (476. g.) postepeno počinje propadati i mreža rimskih.

Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin

13 lip 2019 ... NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ... Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, HALLEROVA ...

Mali Graditelj - Graditeljska škola Čakovec

2 lis 2014 ... Ena Jagec, 1.d, Nikolina Štefan, 3.d, Robert Kašić, 3.d, Zoe Franka Klaić, 4.c, ... pjesmama, na primjeru poznate pjesme „Grad se beli“.

ovdje! - Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola

GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA. Hallerova aleja 3, VARAŽDIN. Šifra škole: 05-086-509 tel: 042/313-292 fax: 200-508 e-mail: ...

Kalendar - Obrtnička i industrijska graditeljska škola

Veliko hvala Gradu Zagrebu - Gradskom uredu za obrazovanje; Obrtničkoj komori Zagreb; AS00; Kamgrad d.o.o; Bačelić d.o.0; TDD Gradnja d.o.o;. Europack ...

Graditeljska, prirodoslovna i rudarska school in Varaždin

Graditeljska, prirodoslovna and rudarska school in Varaždin. School of construction, natural sciences and mining. Manuela Kamenić 2. gim. Anamaria Benčić 2.

arhitektonske konstrukcije-3 - Graditeljska tehnička škola

PODIJELA KOSOG DRVENOG KROVIŠTA. •. PODIJELA KROVA PREMA NAGIBU: 1. STRMI KROV – KUT NAGIBA > OD 25˚. 2. BLAGI KROV KUT NAGIBA OD ...

odluku - Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola

Osnovna Skola Ljube5iica. 15. Osnovna Skola Martijanec. 16. Osnovna Skola,,Gustav Krklec" MaruSevec. 17. Osnovna Skola Novi Marof. 18. Osnovna Skola ...

Obrtnička i industrijska graditeljska škola, Zagreb

2 pro 2019 ... razreda osnovnih škola na upis u strukovne škole. Pre- ma odzivu učenika osnovnih škola, medija i posjetitelja možemo slobodno reći kako.

mali graditelj-br.4.pdf - Graditeljska škola Čakovec

pisaca ljubavne poezije hrvatskog baroka. Njegove pjesme „Nemoj ma Ljubice“ i „Slatka dušo mom životu“ primjeri su baroknog petrarkizma. Pisane su od istog.

Broj odluke: 08.2-6-498/03-1 GRADITELJSKA CJELINA CRKVA ...

k.o. Podmilačje, br. z.k. uloška 164, općina Jajce, Federacija Bosne i Hercegovine,. Bosna i Hercegovina. Na nacionalni se spomenik primjenjuju mjere zaštite i ...

priruĉnik za projektiranje cesta - Graditeljska tehnička škola

Niveleta je linija koja definira cestu u uzduţnom profilu. Poţeljno je da linija nivelete prati liniju terena na što duţim potezima dok u teţim terenima niveletom treba ...

Ponavljanje gradiva - Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola

pravno ustrojstvo spartanski odgoj. Peloponenski savez. ATENA aristokratska republika. Drakonovi zakoni. Solonove reforme. Pizistratova tiranija. Klistenove.

graditeljska baština od kamena na području općine posušje s ...

vrsta kamena se naziva „muljika“, svrstava se u istu geološku formaciju kao oolitni vapnenci koji su nastali od nanosa mulja, a koji je cementiran s oolitnim ...

učenjem uz pokuse do vrhunskih rezultata KEMIJA - Graditeljska ...

27 ožu 2018 ... do vrhunskih rezultata KEMIJA. U CIK-u su posebno ponosni na odličnu suradnju s Kemijskim odsjekom PMF-a i. Institutom Ruđer. Bošković.

školski kurikulum - Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola

3 lis 2019 ... Tvornica čokolade. „Zotter“,. Riegersburg,. Austrija. Prosinac 2019. Anita Car, dipl. ing. Davor Hostić, dipl. ing. Praćenje tehnološkog procesa.

obrtni^ka komora @upanije meimurske - Graditeljska škola Čakovec

40000 Čakovec. XX-6/73-PO-2. 29. Instalacije Bočkaj d.o.o.. Glavna 223, Domašinec,. 40318 Dekanovec. XX-6/91-PO-1. 30. PLINOTEHNIKA d.o.o..

Graditeljska škola Čakovec – Učenički dom Čakovec, Športska 1 tel ...

Graditeljska škola Čakovec – Učenički dom. Čakovec, Športska 1 tel. 040/329-016, 329-023, 329-011 www.gsc.hr e-mail: [email protected] Natječaj za prijam ...

Odluka o pokretanju postupka

8 kol 2019 ... Tiplovi za stiropol kom. 1.000. 16. Ljepilo za stiropol 25/1 kg. 2.000. 17. Nabavka I isporuka betonskih cijevi Ø 1000 mm,. Obračun po komadu ...

Pismena upravnog postupka

Plan klasifikacijskih oznaka - primjer 1 ... Klasifikacijska oznaka označava predmet, a urudžbeni ... urudžbeni zapisnik se uvezuju u jednu ili više knjiga.

načela parničnog postupka

U parničnom postupku važe načela: dispozicije, raspravno načelo, kombinacije ... načelo slobodnog sudijskog uvjerenja i načelo savjesnosti i poštenja. Načelo ...

OPRAVDANOST PRIMJENE MAG forceArc POSTUPKA ...

spojene na (plus) pol istosmjernog izvora struje za zavarivanje. Proces zavarivanja odvija se u zaštitnoj atmosferi plinova koju osiguravaju inertni plinovi (Ar,.

OBJAŠNJENJE KOMPJUTERIZOVANOG TRANZITNOG POSTUPKA

23 јан 2015 ... Ovaj sporazum generalno propisuje obrazac carinske deklaracije za ... CT postupak može se sprovoditi na osnovu T1 i T2 postupka, a koji ...

ROK ZA POKRETANJE POSTUPKA – PRIJEPOR O NJEGOVU ...

prekluzivni rokovi“, pri čemu se misli na one rokove koji su posebnim propisima predviđeni za podnošenje tužbe sudu. Navodi se kako ih treba razlikovati od ...

prijedlog za pokretanje postupka - Gong

14 lip 2017 ... ... Klasa: 080-02/17-02/145;. · Urbroj: 5030115/1-17-01; c) ministra pravosuđa Ante Šprlje, Klasa: 080-02/17-02/143; Urbroj: 5030115/1-17-01;.

zahtjev za pokretanje postupka - AZTN

17 pro 2008 ... Turinina 5, zastupanog po odvjetnicima iz odvjetničkog društva Š&p, sa sjedištem u Z., temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, ...

usporedba konvencionalnog mig/mag i suvremenog stt postupka ...

Izbrusak korijenskog prolaza zavara; Zavarivanje je izvedeno STT postupkom zavarivanja [8] . ... [10] https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/files/1465220879-0-.

Odluka HOK-a o pokretanju disciplinskog postupka

adresu Hrvatske odvjetničke komore, [email protected] u kojoj je protivno odredbi točke 84. Kodeksa odvjetničke etike, nezadovoljan činjenicom vođenja ...

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

... da se protiv. Vas ne vodi (ili vodi) krivični postupak ... uvjerenje da se ne vodi krivični postu- pak protiv Vas ... koji se dobija na šalteru za izdavanje uvjerenja o.

2.3 SPECIFIČNOSTI POSTUPKA ZAVARIVANJA PRAŠKOM ...

zavarivanje se vrši uz veliku jakost struje, dok su kod zavarivanja u prisilnom ... vodljivost, daje usku zonu jezgre luka za razliku od ugljičnog dioksida (CO2),.

teorijske i praktične osnove tig postupka zavarivanja some ...

28 stu 2014 ... Professional paper. Abstract: TIG/GTAW welding is a process, which uses a non-consumable solid tungsten electrode protected from the.

Odluka o poništenju postupka - Sanitat Dubrovnik doo

to ponuditelja EUROLeasing d.o.o., 10020 Zagreb, Remetinečka cesta 98, OIB: 48922277230 i ponuditelja Unicredit leasing Croatia d.o.o., 10000 Zagreb, ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

2 lis 2018 ... nabavci); UZE COMMERCE d.o.o. Tuzla, HD Compuiers d.o.o. Istodno Sarajevo i TEHNORAD d.o.o. Valjevo,. Republika Srbija. Shodno ...

ZAHTJEV za pokretanje postupka provođenja promjena u ...

Napomenom iz tarifnog broja 1. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 8/17.,. 37/17 i 129/17) na zahtjeve, molbe, ...

Obavjest o statusu pokrenutog postupka obnove ... - iu-bd.org

13 дец 2019 ... Brčko. Internacionalni univerzitet. Brčko distrikta BiH. M.M i I. Džindića bb. 76100 Brčko. PREDMET: Informacija o statusu Internacionalnog ...

primjena rezultata dijagnostičkog postupka za usmjeravanje ...

MRAS – Repetitivna snaga trupa, MRRS – Repetitivna snaga ruku, MSRS –Statička sila trupa. 5. RASPRAVA I ZAKLJUČNO RAZMATRANJE. (Smjernice za ...

implementacija postupka mdm u financijskoj agenciji - Nacionalni ...

21 ruj 2019 ... OIB studenta: ... Postignuti rezultati u odnosu na složenost zadatka: 3 bod/boda ... podataka, postupak za upravljanje matičnim podacima poduzeća može se pretvoriti u samo ... JMBG osobe, odnosno MB poslovnog subjekta.

optimizacija tekućinsko- kromatografskog postupka za mjerenje ...

HPLC – tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti (engl. High Performance Liquid. Chromatography). M1 – O-desmetiltramadol. M2 – N-desmetiltramadol.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

LINDO. Por A. Broj: 176/19. Vela Luka, 04. travanja 2019. godine. Na temelju članka 21. Pravilnika o nabavama ... Boris Žuvela, dipl.oec. Prednik. VELE eyn.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA ...

20 velj 2020 ... Komunalni servisi Kutina d.o.o.. Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave. (nabava vozila (N1, kombi za prijevoz pokojnika) ...

obavještenje o poništenju postupka nabavke 238-1-1 ... - JP BH Pošta

13 velj 2020 ... Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih goriva (DIZEL EN 590, BMB 95 EN 228) i ulja (dvotaktol i full sintetičko) za motorna vozila i motocikle ...

tijela stečajnog postupka - Pravosudna akademija

Potrebno je spomenuti i Financijsku agenciju (FINA) koja nije tijelo stečajnog postupka, ali ima određene ovlasti u tijeku stečajnoga postupka. FINA provodi ...

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ...

... tehničkim značajkama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u dokumentaciji za nadmetanje. II.1.6) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV). Glavni rječnik.

PODRIJETLO POSTUPKA LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM

Henrik-Riko Held, viši asistent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita ... H.-R. Held: Podrijetlo postupka legis actio per condictionem. 198. 1.

Obavijest o provođenju postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih ...

11 stu 2016 ... Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru, Zemljišno-knjižni odjel, po voditelju Stalne službe i sucu Darku Župančiću, ...

Zahtjev za POKRETANJE POSTUPKA POSREDOVANJA PRIJE ...

Zahtjev za POKRETANJE POSTUPKA POSREDOVANJA. PRIJE RAZVODA BRAKA. Molimo da odgovorite na ... Razvod braka pri sudu pokrenut je (zaokruži).

Odluka o poništenju postupka OP 09-15 - Rudnik Kakanj

Odbacuju se ponude ponuđača „LEŽAJ TRADE“ d.o.o. Sarajevo i „BRATSTVO-HOLDING“ d.d.. Novi Travnik kao neprihvatljive. Član 3. Za izvršenje ove odluke ...

Vrednovanje postupka semantičke segmentacije temeljenog ... - Fer

Stablo odlučivanja (eng. decision tree) je osnovni element slučajnih šuma koje se koriste u ovome radu stoga ih treba definirati i dati primjer njihove uporabe.

Evidencija postupka izrade - Grad Korčula

prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, Hrvatski zavod za ... Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;. 5. ... Dubrovniku, Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik; ... 3. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i ...

dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka ...

smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11):. 1. Spartak d.o.o., Mala Kosnica 3, Velika Gorica OIB: 24207363440. 2. Odvjetnički ured Velebit Božikov, ...