POJAM I VRSTE PRAVNIH NORMI

2. NORME U UŽEM SMISLU. ❑ pravna norma u užem smislu a) propis (zapovijed učiniti ili propustiti) b) pogodbena struktura c) opći i apstraktan sadržaj ...

POJAM I VRSTE PRAVNIH NORMI - Srodni dokumenti

POJAM I VRSTE PRAVNIH NORMI

2. NORME U UŽEM SMISLU. ❑ pravna norma u užem smislu a) propis (zapovijed učiniti ili propustiti) b) pogodbena struktura c) opći i apstraktan sadržaj ...

O hijerarhiji pravnih normi - Правни факултет у Нишу

посматрано, правни акт има онолику снагу колика је моћ органа који га доноси. Другим речима, како се то уобичајено каже, правна снага акта зависи од ...

pojam i značenje peremptornih normi u međunarodnom pravu

motriti pojam, pravnu prirodu i značenje peremptornih normi, uključujući i njihov istorijski razvoj. ... zato neophodno ukazati na njihove odrednice. Negiranje ...

RJEČNIK PRAVNIH POJMOVA POJAM ZNAČENJE PRIMJER

Ministarstva vanjskih (inostranih) poslova SAD. RJEČNIK PRAVNIH POJMOVA. POJAM ... prije početka glavnog pretresa o pravima i obavezama. Pravni lijek.

1. Pojam i vrste simulacija - EFOS

simulacije. ▫ Objasniti pojam simulacijskog modeliranja i korake simulacijskog procesa. ▫ Navesti vrste simulacijskih modela. ▫ Navesti vrste metoda koje se ...

ARBITRAŽA – POJAM, KARAKTERISTIKE I VRSTE

Ad hoc i institucionalne. Otvorene i zatvorene. Unutrašnja i međunarodna. Član 3. ZA: Međunarodna arbitraža, u smislu ovog zakona, je ona arbitraža koja za.

5. RAZDVOJIVI SPOJEVI Pojam klina i vrste

Klinovi su mašinski elementi kojima se ostvaruje čvrsto razdvojivi spoj. ... Uzdužni klinovi se dele na uzdužne klinove sa nagibom i uzdužne klinove bez nagiba.

Pojam i vrste ugovora u pomorstvu - Fakultet za Mediteranske ...

13 феб 2016 ... sve ugovore kojima je predmet iskorištavanje broda u svrhu plovidbe bilo koje vrste. Savremeni način prevoza stvari i pomorske plovidbe ...

Pojam, funkcija, sadržaj, vrste, izdavanje, dokazna snaga

ako teretnica nije izdana, teret se predaje temeljem ugovora o prijevozu. ☺ brodar može izdati više originala teretnice i na svakoj mora pisati koliko je izdano ...

RSS-1-9 Vrste internet prevara - Nigerijske prevare, pojam, značaj i ...

Nigerijske prevare; pravni i ekonomski efekti prevara. I. UVOD. Velike mogućnosti u ... [8] H. Wolfgang, „Taglich 500 Milliarden USD – Transaktionen uber. EDV“ ...

Ustavno pravo Pojam Ustav Pojam i bitna svojstva Predmetni ...

Konstitutivni akti Republike Srpske. Ustavno uređenje Republike Srpske. Organizacija vlasti Republike Srpske. Osnivanje i ustavno uređenje Federacije Bosne i ...

69 Analizirajmo prvi pojam. Pojam 'političko djelovanje' može se ...

Uz pojmove ~političko djelovanje« »znanstveno-tehnički svijet~. Franjo Zenko. Centar za povijesne zmntosti SveućHiJta, Zagreb. Sažet11k. Dvoznačnost ...

Invazivne vrste akvarijskih/terarijskih živali in ... - Tujerodne vrste

prisotne v določenih segmentih hobija. Osredotočila sva se predvsem na ribe, akvarijske in ribniške rastline, vključeni pa so tudi nekateri plazilci, nevretenčarji, ...

pregled normi u pojedinim internetskim preglednicima

FAQ 001:2018-10. Stranica 1 od 13. HRN4You. ČESTO POSTAVLJANA PITANJA (FAQ). Zagreb, 22. listopada 2018.

Psihofarmaci u kontekstu zakonskih i etiÀkih normi ...

SaÊetak Psihofarmaci su lijekovi koji, uz svoje speci-. fiÀnosti, trebaju biti posebno „tretirani“ zbog Àinjenice da su namijenjeni duπevnim bolesnicima koji mogu ...

5. Korelacija normi HRN EN 1090, EN ISO 3834 i ISO 9001

Završni rad br. 186/PS/2016. Mjesto i uloga europske norme HRN EN 1090 u osiguranju kvalitete strojarskih konstrukcija na primjeru firme RŽV. Čakovec d.o.o..

Pregled europskih normi za drvno iverje

Pregled europskih normi za drvno iverje. Dinko Vusi}, Zdravko Pandur. Nacrtak – Abstract. U radu je opisan postupak dono{enja normi CEN i vrste normativnih ...

uticaj reproduktivnih normi ponašanja na demografsko stanje ...

Autor za korespondenciju: Rada Mandić, e-mail: [email protected] Pedagoški fakultet Bijeljina, Univerzitet Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina ...

Smjernice za primjenu normi za goriva iz drvne biomase

0,6 prm. 2,5 nm. 1,8 nm. 1 nm. Ogrjevna vrijednost kWh/kg. Suhe cjepanice (uskladištene na 2 godine). Bjelogorično drvo. Drvo četinjača. Svježa drvna sječka.

popis usklađenih normi za građevne proizvode - Propisi.hr

10 srp 2016 ... Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 3. dio: ... no postavljene krovne ljestve -- Specifikacije ... zemno skladištenje lož ulja za domaćinstvo, ... EAD 220007-00-0402: Nenosivi limovi i trake od aluminijske legure za pokrivanje ...

Komparativni pregled normi ekološke pĉelarske proizvodnje u ...

Cijena kao instrument marketinške politike pĉelarske tvrtke … ... zaraze s Varroa destructor moţe se koristiti mravlja ksielina, mlijeĉna kiselina, octena kiselina.

Djelovanje vjetra na mostove prema europskoj normi

uzbudna sila koja djeluje na presjek pri vrtložnom odva- janju, koeficijent ... (koeficijent uzgona), a cf,z se ne smije upotrijebiti za prora- şun vertikalnih vibracija ...

ŽIVOT VAN ZADATIH NORMI. Transrodnost u Bosni i Hercegovini

osnaživanja trans* osoba iz BiH i regiona, nakon čega je u junu 2015. ... 48 U ovom dijelu publikacije koristićemo termine transrodna i transeksualna osoba, a.

popis hrvatskih normi i drugih tehničkih ... - Narodne novine

HRN ISO 9836:2011. Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proračun površina i prostora (ISO 9836:2011) ... HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010.

ZAVRŠNI RAD: Proračun steznog spoja prema normi DIN 7190 - FSB

DIN 7154 dio 2. - ISO – dosjedi za provrte; tolerancije preklopa; dimenzije (u μm). DIN 7182 dio 1. - mjere; tolerancije i dosjedi; osnovni pojmovi. DIN 17 014 dio ...

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi - ASOO

e) nastavniku koji izvodi nastavu iz 3 i više predmeta -1 sat, pod uvjetom da škola iste te predmete nije rasporedila na 2 i više nastavnika f) nastavniku do ...

popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu - MRMS - Zaštita ...

HRVATSKIH NORMI ZA OSOBNU ZAŠTITNU OPREMU. Oznaka hrvatske norme. Naslov hrvatske norme. Oznaka europske norme. Naslov europske norme.

08.06.2019. SEME ŽITARICA Naziv vrste Latinski naziv vrste Sorta ...

8 јун 2019 ... Vučji trn. Hipophae rhamnoides. Oblepiha organski. Evropska unija. 3.000. 18. 13307RS1800z01rs. Žuta malina. Rubus idaeus. Yellow King.

VRSTE NASTAVE Vrste nastave klasificiramo prema razlicitim ...

Razredna nastava - organizacijski oblik nastave u nizim razredima os- novne škole u kojima jedan ucitelj izvodi vecinu nastavnih sadrzaja. Dopunska nastava ...

Fakultet pravnih nauka - Apeiron

komunikacije, administracija, dokumentaristika, pravna informatika, teorija odlučivanja, menadžment rizika i upravljanje krizama, projek- tni menadžment ...

Rjecnik pravnih termina za novinare_Cir

РЕЧНИК ПРАВНИХ ТЕРМИНА - ЗА НОВИНАРЕ. АБОЛИЦИЈА - општи ... не може изјавити редовни правни лек (Види: Понављање поступка, Ванредно.

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

kada je tužba podnesena od stečajnih vjerovnika ,a pobijanje se odnosi na tražbinu koja je u stečajnom postupku priznata. II. POBIJANJE PRAVNIH RADNJI U ...

1 Dr. sc. Jadranko Jug PRIMJENA PRAVNIH NAČELA U ...

Pravno načelo savjesnosti i poštenja je načelo koje se primarno veže uz obvezno pravo.17 Međutim, smatram da se ipak radi o općem pravnom načelu koje je ...

Rjecnik pravnih termina za novinare

MATERIJALNO PRAVO - skup pravnih normi sadržanih u brojnim zakonima (Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, Zakon o obligacionim odnosima, ...

Krivični postupak protiv pravnih lica

zakona u Bosni i Hercegovini o odgovornosti pravnih osoba za krivična djela. Analiza tih odredaba vršena je na osnovu stručne literature koja se odnosi na ovu.

MAGISTARSKI RAD – REFORMA IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA ...

nekretninama (vlaništvo, služnosti). Zemljišna knjiga se sastoji od glavne zemljišne knjige, zbirke isprava i pomoćnih regisatara. Glavna zemljišna knjiga se ...

Živalski frazemi v pravnih strokovnih besedilih

V prispevku bomo predstavili živalske frazeme, ki se pojavljajo v strokovni pravni literaturi. Raba katerihkoli frazemov v strokovnih besedilih je vedno odvisna ...

PRAVNA SREDSTVA ZA POBIJANJE NEVALJANIH PRAVNIH ...

poslove poništava sudskim putem u odnosu na one u kojima se pobijanje provodi ... ugovora, što znači da je ugovor sklopljen čim su se ugovorne strane ...

HIJERARHIJA PRAVNIH AKATA U MEĐUNARODNOM PRAVU ...

Značaj ove studije (Hijerarhija između normi međunarodnog prava) proizilazi iz pokušaja ... Muhamedu preko anđela Gavrila i to postepeno, tokom 23 godine, ...

Rjecnik pravnih termina za novinare - pkbd.ba

PREKLUZIJA - gubljenje prava na preduzimanje procesne radnje zbog proteka zakonom propisanog roka. PREKRŠAJ - povreda javnog poretka utvrena ...

Rjecnik pravnih termina za novinare_Cir - pkbd.ba

ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕК У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ - због бројности ванредних правних лекова у управном поступку овде их само наводимо без даље ...

Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u ...

razumne mere da se kašnjenje ili otkazivanje leta izbegne; ... pre leta ili da bude u potpunosti osiguran od strane putnika pre putovanja;. 3) granici odgovornosti ...

Narodne knjižnice kao mjesta pružanja ekonomskih i pravnih ...

11 velj 2016 ... Istraživanje korisnika Knjižnice Silvije Strahimir Kranjčević .............................................................. 22. 5.1. Knjižnica Silvija Strahimira Kranjčevića .

11 Proaktivno i reaktivno delovanje sistema obezbeđenja pravnih ...

e-mail: [email protected] ... Goran J. Mandić, Zoran Jeftić ... 8 G. J. Mandić, Sistem obezbeđenja i zaštite pravnih lica, Fakultet bezbednosti Univerziteta ...

zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

D. Derenćinović, D. Novosel: Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela... Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 19, broj 2/2012, ...

Uputstva za prevođenje pravnih propisa EU - Direkcija za evropske ...

zvanični nazivi institucija EU na engleskom i službenim jezicima BiH. ... određenih dijelova: naslova, preambule, odredbe, adresata, mjesta, datuma i potpisa (vidi ... Posebnu pažnju treba obratiti na pisanje brojeva, jer pogrešno napisan ...

Vodič za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u ...

n Predlagatelj u zemljišnoknjižnom postupku može biti i osoba čije bi se ... ZDIKn donesen je Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (u.

REGISTAR PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU SPORTSKU ...

11 pro 2015 ... NK "VARAŽDIN" VARAŽDIN. Varaždin, Zagrebačka 94 ... RUKOMETNI KLUB "IVANČICA. IVANEC" ... IVANEC. NK IVANČICA IVANEC. Ivanec ...

Registracija domena pravnih osoba s poslovnim ... - Domene.hr

Mirjana Gabriel, Goran Blagus, Vanja Librić Radojević i prof. dr. sc. Alan Uzelac, donijelo je na svojim sjednicama od 5. studenoga 2013. godine i 29. siječnja ...

priručnik za sudije o pisanju i obrazlaganju pravnih akata

navodno leNom za želudac. ... u blizini sela Nagafc, taNođe u opštini Orahovac/Rahovec, tražeći spas od ... selo Bela CrNva (opština Orahovac/Rahovec).

PRIMJENA PRAVNIH FIKCIJA U INSTITUTU ZAŠTITE GRAĐANA ...

15 sij 2008 ... primjeni pravnih fikcija kod instituta pravne zaštite od šutnje uprave. ... bilo pozitivno, bilo negativno značenje, već ju se jednostavno smatra.

PRIRUČNIK za prevođenje pravnih akata Europske uniji (PDF)

Eurovoc (Pojmovnik EUROVOC, 2001), Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski glosar Sporazuma o stabilizaciji i pri- ... U sluÀaju nedoumica prevoditelj treba pripremiti popis pitanja za jeziÀne i pravne redaktore ... The European Union on Line.

Priručnik za prevođenje pravnih propisa Republike Hrvatske na ...

U tom slučaju prevoditelj je dužan upotrijebiti postojeći engleski prijevod citiranoga teksta, makar bila samo jedna odredba. Isto se odnosi na naslove hrvatskih ...

krivični postupak protiv pravnih osoba - pravosudje.ba

zakona u Bosni i Hercegovini o odgovornosti pravnih osoba za krivična djela. ... R(88) 18 o odgovornosti preduzeća koja imaju status pravne osobe za krivična ...

u odgovarajućoj regulaciji odgovornost pravnih osoba za ... - Crosbi

695-729.; Derenčinović, D., Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena dje- la, NOCCI, Zagreb, 2003., Đurđević, Z., Komentar Zakona o odgovornosti ...

15. prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za ...

9. MEĐIMURJE – PLIN d.o.o. Čakovec. 10. MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec. 11. RUDI EXPRESS d.o.o. – RUDI TRAVEL – Autobusni prijevoz Čakovec. 12.

Leksikon medijskih i pravnih pojmova u Republici Srbiji

O PROJEKTU: Leksikon medijskih i pravnih pojmova nastao je u okvi- ... i da ih ne treba tumačiti kao sveobuhvatan i konačan odgovor na dato pitanje. ... stav 3 ZJIM-a), kao i primenom instituta „novinarske tajne“ koji podra- zumeva da novinar ...

u odgovarajućoj regulaciji odgovornost pravnih osoba za kaznena ...

za izradu važećeg Kaznenog zakona (KZ)2 bio autor nacrta kaznenih djela protiv ... Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (ZOPOKD), Narodne ...

Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH

JEDINSTVENA PRAVILA. ZA IZRADU PRAVNIH PROPISA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE. („Službeni glasnik BiH”, br. 11/05, 58/14 i 60/14 ...

Pravne nauke.indd - Godišnjak Fakulteta pravnih nauka

ну карту, возачку дозволу, медицински и стоматолошки картон, кредитне картице ... natalna pruga koja odjeljuje prenatalnu od postnatalne zubne cakline. ... нове, али само уколико је у таквим установама образовање бесплатно, ... Sličan zaključak se može izvesti i tumačenjem odredbe čl.20 st.1 i 2 pomenutog Za-.