68 18.06.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava ...

30 lip 2015 ... za raspodjelu mjesta u studentskim domovima studentskih centara i slobodnim ... ostvarivanja prava na izravan smještaj u dom na temelju ove točke postojanje je ... specijalističkoga diplomskog studija, ostvaruju bodove kao i studenti iz ... dodjelu subvencije stanovanja raspisuju studentski centri za svaku ...

68 18.06.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava ... - Srodni dokumenti

68 18.06.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava ...

30 lip 2015 ... za raspodjelu mjesta u studentskim domovima studentskih centara i slobodnim ... ostvarivanja prava na izravan smještaj u dom na temelju ove točke postojanje je ... specijalističkoga diplomskog studija, ostvaruju bodove kao i studenti iz ... dodjelu subvencije stanovanja raspisuju studentski centri za svaku ...

PRV-20-03 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ... - TVZ

25 ruj 2018 ... Priprema Natječaj za dodjelu Stipendija TVZ-a, te ga objavljuje na oglasnim ... 2017. godine i Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu ...

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ ...

zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (u ... Osiguranoj osobi osiguravaju se prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ...

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu ...

25 srp 2019 ... (1) Na Natječaj za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine ... državna stipendija mogu podnijeti pisanu primjedbu Ministarstvu.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i ...

1. koncentrator kisika. 2. Brailleov pisaći uređaj. 3. kasetofon – četverokanalni za slijepe osobe. 4. čitač ekrana s govornom jedinicom. 5. Brailleova elektronička ...

NN 53/2017, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava ...

Iznimka su studenti koji studiraju u Opatiji, a prijavljuju se na natječaj za smještaj u Rijeci. (4) Studenti koji su ... Izravan smještaj u studentski dom na temelju ostalih kriterija. Članak 5. Pravo na ... Zagreb, 25. svibnja 2017. Ministar prof. dr. sc.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata ...

Iznimka su studenti koji studiraju u Opatiji, a prijavljuju se na natječaj za smještaj u Rijeci. ... Izravan smještaj u studentski dom na temelju ostalih kriterija.

pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju

(1) Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju ... konačnu listu dobitnika državne stipendije na temelju rezultata natječaja i.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova ...

(2) Razina prava na potporu dodjeljuje se automatski u trenutku evidentiranja ... i uzimajući u obzir u njemu osigurana sredstva za prehranu studenata, donositi.

pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog ... - HZZO

liječenje medicinskom rehabilitacijom (u daljnjem tekstu: bolnička medicinska ... boravak uz dijete u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju osiguranoj osobi ... Fizikalna terapija u kući osigurane osobe može trajati najdulje 15 dana (15 ...

Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz ... - Posi.hr

8 lip 2018 ... uvjetima i naćinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog ... druga osoba, lijećnićko povjerenstvo, iznimno, može odobriti boravak ... bolesnika pa se morala ponavljati u Zavodu za rehabilitaciju i ortopedska pomagala.

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ...

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom ... ostvaruje pravo na ortopedska i druga pomagala pod uvjetima i na način ...

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ... - Radno Pravo

ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala propisani su posebnim općim aktom. Zavoda. (3) Osigurana osoba u okviru prava na zdravstvenu zaštitu ...

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenog ...

ostvarivawa prava zaposlenog roditeqa na rad sa jednom polovinom punog radnog vremena, radi poja~ane wege i starawa o djetetu sa psihofizi~kim ...

Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava i obveza ...

dobi, način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić ''Vrška vila'' Vrsi ... za dijete samohranog zaposlenog roditelja, potvrda poslodavca o zaposlenju ...

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u ...

izvještaj o obavljenom službenom putu. (4) Izvještaj iz stava ... putnički automobil u ličnoj svojini, uz putni nalog obavezno prilaže i obračun kilometara pređenih ...

Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za ...

9 lis 2017 ... Bosne i Hercegovine na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla, ... d) Dnevna naknada je naknada za dnevni dolazak na posao i ... U ostalim radnim sedmicama zaposleni je dolazio najmanje po jedan dan u.

PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA ... - Hakom

198.omjer neuspješnih SMS poruka: broj neuspješno poslanih/primljenih ... elektroničkoj komunikacijskoj mreži i ukupnog broja svih izdanih računa za iste ... nastali zbog prigovora/pritužbi korisnika na ispravnost stanja njegova računa ... (5) Operator se mora pridržavati uobičajenih postupaka za provjeru identiteta krajnjeg.

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU ... - HZZO

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom ... potvrde o plaćama na osnovi kojih se utvrđuje osnovica za naknadu plaće, ako ...

133 14.11.2014 Pravilnik o uvjetima za upravljanje i načinu ... - MORH

pregledom za vozača u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi. (2) Vozači vozila OS RH obvezni su pristupiti nadzornim zdravstvenim pregledima koji mogu biti ...

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u ...

položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara. 2. za zvanje knjižničar: – završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih ...

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti ... - Hakom

15 pro 2011 ... 16. omjer neuspješnih MMS poruka: broj neuspješno isporučenih MMS ... broja prigovora/pritužbi na iznos računa za obavljene javne ... nastali zbog prigovora/pritužbi korisnika na ispravnost stanja njegova računa ili zbog naplate, ... (4) Operator se mora pridržavati uobičajenih postupaka za provjeru ...

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u ...

Odgojitelji i stručni suradnici biraju se u zvanje mentora odnosno savjetnika na pet godina i mogu ponovno biti izabrani u isto zvanje. Odgojitelji i stručni ...

Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika i ...

10 stu 2012 ... Članak 4. (Vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige) ... List. Datum upisa. Naziv građevine / dijela građevine/radova. Vremenski ...

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAĈINU PROVEDBE TJELESNE ZAŠTITE

i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite („Narodne ... 6. provjera ispravnosti sustava tehničke zaštite (vrijeme i potpis odgovorne osobe) ...

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga ...

i čl. 10. i 19. Statuta Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“, Upravno vijeće donosi dana 20.5.2015. godine. PRAVILNIK. O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA ...

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i ...

Povjerenstvo za stažiranje bit će nazočno aktivnostima pripravnika odgojitelja najmanje dva ... izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja (tiskanica PO-2).

Pravilnik o uvjetima i načinu izbora osoba na ... - Općina Kaptol

osposobljavanju ostvaruju se u skladu s posebnim propisima. Prekid stručnog osposobljavanja. Članak 10. Pretpostavke za prijevremeni prestanak stručnog ...

PRAVILNIK o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja ... - Grad Rovinj

Župni ured, odnosno po nalogu službene osobe Upravnog odjela. Taxi službi izdati će se odobrenje za ulaz u pješačku zonu na temelju zahtjeva kojeg podnosi ...

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde zračnog ... - bhdca

nare~enim u AOC-u i po{tivaju}i propise i zahtjeve JAR OPS 1/3 koji su sastavni dio ovog pravilnika. Propis JAA ... povratne sprege), s ciljem utvr|ivanja korektivnih akcija i njihove brze implementacije. Sustav ... c) drogu; d) tablete za spavanje;.

Prava i načini ostvarivanja prava djece i obitelji suočenih s ... - POSI

1. prosinca 2015. godine i isključivo je informativnog karaktera. ... Krijesnica – udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima ... utvrđena ovom odlukom, izuzevši prava na novčanu pomoć umirovljenicima, ... Nova cesta 1.

Analiza opravdanosti sprovođenja i ostvarivanja prava iz dopunskog ...

finansiranja dopunskog zdravstvenog osiguranja kao novog oblika ... zdravstveno osiguranje, bez analize mogućnosti da dopunsko osiguranje pokrivaju ... 12. za obezbjeđivanje i razmjenu podataka davaoci zdravstvenih usluga mogu sa.

PRAVILNIK o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada ...

(2) Učenicima članovima ŠSD-a izdaje se iskaznica Hrvatskog školskog sportskog saveza (u daljnjem tekstu: HŠSS), kojom se potvrđuje identitet učenika.

Pravilnik o načinu obilježavanja posuda u vinariji i sadržaju i načinu ...

(4) Drugi proizvodi od grožđa, mošta i vina trebaju u toku ... proizvodnja koncentrovanog mošta, rektifikovanog ili ... doslađivanje i pojačavanje za destilaciju,.

Pravilnik o načinu lova sokolarenjem i načinu vođenja evidencije ...

29.12.2014. godine, a stupio je na snagu 6.1.2015. Član 1. Lov sokolarenjem pticama grabljivicama i evidencija ptica grabljivica vrše se na način utvrđen ovim.

Odluka o načinu i uvjetima obavljanja ... - Niskogradnja doo

Statuta grada Pregrada (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. ... Umrli se može ukopati i izvan groblja samo uz odobrenje koje daje Jedinstveni.

SP HT-a o načinu, uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja EKI i ...

DODATAK 1 - Cjenik usluga. DODATAK 2 - Zahtjev za ugovaranje zajedničkog korištenja EKI i povezane opreme (kabelske kanalizacije) HT-a. DODATAK 3 ...

SP HT-a o načinu, uvjetima pristupa i zajedničkog ... - Hakom

cijene pristupa i zajedničkog korištenja HT-ove EKI koju je HT obvezan temeljem ... Ako je podnesen prigovor na tehničko rješenje sukladno članku 5.2. ove.

Pravilnik 422 Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju ... - SPVH

Zagreb, MihanoviĘeva 12. Telefoni: ... moraju voziti u πtrajkuza vrijeme πtrajka za vozni red. Ta odluka se ... nagibni vlakovi stupac s podatcima za nagibne vlakove«. ... Oštarije – Split (Zagreb GK – Oštarije vozi u sastavu vlaka 500). 520.

Odluka o uvjetima i načinu korištenja godišnjeg odmora za ... - ZDK

28 ožu 2018 ... Donošenjem ove odluke stavlja se van snage Odluka o uslovima i naĉinu korištenja ... (Rješenje o godišnjem odmoru). Na osnovu utvrĊenog ...

Odluka o načinu i uvjetima naplate za rezidente i ... - Prnjavorac

O NAČINU I UVJETIMA POD KOJIMA REZIDENTI U POSLOVANJU S NEREZIDENTIMA MOGU PRIMITI NAPLATU ILI. IZVRŠITI PLAĆANJE U STRANOJ ...

Uputa br. 59/16 o načinu i uvjetima postupanja te ... - Carinska uprava

26 lis 2016 ... Propisi kojima je reguliran uvoz predmeta opće uporabe su: ... 40/2016);. Zakon o predmetima opće uporabe („Narodne novine" br. 39/13 i ...

Odluka o uvjetima,načinu i postupku upravljanja i rapolaganja ...

10 pro 2018 ... Nekretnine u smislu ove Odluke obuhvaćaju zgrade, zemljišta i druge ... Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Županije potpisuje Župan ...

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

(Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada ... sklonište za životinje je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i.

Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti ... - Hakom

15 pro 2011 ... 16. omjer neuspješnih MMS poruka: broj neuspješno isporučenih MMS poruka ... broja prigovora/pritužbi na iznos računa za obavljene javne ... nastali zbog prigovora/pritužbi korisnika na ispravnost stanja njegova računa ili zbog naplate, ... provjeru tehničke ispravnosti elektroničke komunikacijske mreže i ...

insert_drive_file Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ...

plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). - KUKCI (Insecta). - sve vrste mrava i termita. - STONOGE (Chilopoda). - porodica: Scolopendridae.

ODLUKA o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju ...

ODLUKA o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove ... stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove, s kojom je ... uvjeti u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, mora na svakome ...

Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja ... - Grad Bjelovar

22 kol 2018 ... 8. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi ... trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđen ili da bi nastavak života ...

Odluka o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele ... - Grad Zagreb

obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica (crkva, džamija ili drugi vjerski objekt) u kojima se javno obavljaju vjerski obredi (u daljnjem tekstu: objekti ...

Odluka-o-uvjetima-i-načinu-držanja-kućnih ... - Općina Lastovo

8 srp 2019 ... 7. radne ţivotinje su psi koji sluţe kao tjelesni ĉuvari i ĉuvari imovine, psi vodiĉi ... trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ţivotinja ozlijeĊena ili da bi ...

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca ... - Općina Baška

17 svi 2019 ... plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). 5.2. KUKCI (Insecta). - sve vrste mrava i termita. 5.3. STONOGE (Chilopoda). - porodica: ...

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja ... - GRAD DUGO SELO

29 svi 2018 ... Dugo Selo, 21. svibnja 2018. god. GRADSKO ... GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, p.p. 7 ... afrička bikovska žaba (Pyxicephalus adspersus).

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ... - Grad Vinkovci

plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). - KUKCI (Insecta). - sve vrste mrava i termita. - STONOGE (Chilopoda). - porodica: Scolopendridae.

prijedlog nacrta odluke o uvjetima i načinu držanja ... - Grad Buzet

plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). - KUKCI (Insecta). - sve vrste mrava i termita. - STONOGE (Chilopoda). - porodica: Scolopendridae.

Pravilnik o uvjetima za zdravstvene ustanove

23 ožu 2012 ... Raspored prostora mora omogućavati odvajanje čistog od nečistog ... manžeta, ležaj za pregled pacijenta, paravan, ormar za instrumente i ...

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA ...

Registrirane ustanove odnosno trgovačka društva za zaštitu na radu (u ... ako je on ili njegov ovlaštenik položio opći dio stručnog ispita za stručnjake zaštite na.

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. - MEF

4 tra 2017 ... Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_03_28_652.html. 1 of 19. 4.4.2017.

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA ZVANJA

15 pro 2014 ... docenta. Pristupnik mora ispuniti uvjete Rektorskog zbora: - da je u svojstw nasta,nika (stalnog ili gosrujudeg) na nekom visokom udiliStu.

Ispravak Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA VATROGASNE PRISTUPE. U članku 3. stavku 1. alineja 3. umjesto riječi "pristupa" treba stajati riječ "prilaza". U članku. 5. stavku ...