6. Полномошно за гласање по сопствена определба

за гласање по сопствена определба на полномошникот. Јас, ... исклучок, според свое лично убедување и проценка на прашањето кое што е ставено на ...

6. Полномошно за гласање по сопствена определба - Srodni dokumenti

6. Полномошно за гласање по сопствена определба

за гласање по сопствена определба на полномошникот. Јас, ... исклучок, според свое лично убедување и проценка на прашањето кое што е ставено на ...

Полномошно за гласање по сопствена определба - Пекабеско

свое лично убедување и проценка на прашањето кое што е ставено на гласање. Полномошното важи се додека не биде отповикано со писмена изјава, ...

на ОДИХР за набљудување на новите технологии за гласање ...

9 Совет на Европа, Rec(2004)11 „Препорака Rec(2004)11 на Комитетот на министри до земјите членки за правните, оперативните и техничките ...