стрипотека со денарко - НБРМ

банкноти, заштитните елементи на нашите пари – македонскиот денар, како и тоа дека се издаваат ковани пари за колекционерски цели. Но, покрај ...

стрипотека со денарко - НБРМ - Srodni dokumenti

стрипотека со денарко - НБРМ

банкноти, заштитните елементи на нашите пари – македонскиот денар, како и тоа дека се издаваат ковани пари за колекционерски цели. Но, покрај ...

месечна информација - НБРМ

economic developments in the euro area, as our key partner, shows solid deviations in 2017 i.e. growth acceleration from 1.6% to 2.5%. ECB estimates a ...

Trud po makroekonomija_Nedzati Kurtishi - НБРМ

друга страна, експанзивна фискална политика водена преку даночните приходи има позитивно влијание врз економската активност на среден рок, ...

Патување во светот на парите - НБРМ

8. СТАНИЦА - МАКЕДОНСКИ ДЕНАР. Македонскиот денар (МКД) е национална валута на Република Македонија пуштена во оптек на 27 април 1992 ...

народна банка на република македонија - НБРМ

очекувањата на економските субјекти и последователно позитивни движења ... 0,033. 0,2. 1,7. 1,5. Германија. 0,1. 0,4. 2,0. 1,7. Стапка на невработеност.

Анализа на интеракциите и ефектите од монетарната и ... - НБРМ

спрема другата политика која следи определени правила, што на крај води до контракциона монетарна политика и недоволно експанзивна фискална ...

извештај за работата на Народна банка на република ... - НБРМ

со крајот на 2004 година, забележа зголемување за 24 процентни поени. ... валутна конверзија и раст на девизните депозити, што предизвика ... систем или вршат други услуги поврзани со плаќања (Diners), со што се обезбеди.

Сметковен план прилог 1 КЛАСА 0: Нематеријални ... - НБРМ

0043. Права за долгорочен наем. 00431. Набавна вредност. 00438 ... Нереализирани позитивни промени во објективната вредност на вложувањата.