Slucajne varijable Materijali za nastavu iz Statistike - TTF

Zadaci. Zadatak. Pokazite da je funkcija f dana tablicom funkcija vjerojatnosti neke slucajne varijable X. Izracunajte E[X] i V[X]. xi. 1. 2. 3 4 5 f (xi ). 1. 12. 5. 24. 1.

Slucajne varijable Materijali za nastavu iz Statistike - TTF - Srodni dokumenti

Slucajne varijable Materijali za nastavu iz Statistike - TTF

Zadaci. Zadatak. Pokazite da je funkcija f dana tablicom funkcija vjerojatnosti neke slucajne varijable X. Izracunajte E[X] i V[X]. xi. 1. 2. 3 4 5 f (xi ). 1. 12. 5. 24. 1.

Kombinatorika i vjerojatnost Materijali za nastavu iz Statistike

Zadaci. 1. Koliko razlicitih telefonskih brojeva postoji ako su brojevi šesteroznamenkasti, a prva znamenka nije jednaka nuli? 2. Koliko ima troznamenkastih ...

Kombinatorika i vjerojatnost Materijali za nastavu iz Statistike - TTF

Zadaci. 1. Koliko razlicitih telefonskih brojeva postoji ako su brojevi šesteroznamenkasti, a prva znamenka nije jednaka nuli? 2. Koliko ima troznamenkastih ...

Testiranje statistickih hipoteza Materijali za nastavu iz Statistike

hipoteza provjera istinitosti te hipoteze je testiranje (statisticki test) hipotezu koju testiramo zovemo nulta hipoteza ili nul-hipoteza i obiljezavamo s H0.

2. Slucajne varijable - Fsb

Napišimo zakon razdiobe slucajne varijable X, gdje je X broj glava pao u 2 bacanja (simetricnog) novcica. Oznacimo dogadaje, njihove vjerojatnosti i broj palih ...

II. SLUČAJNE VARIJABLE

Uvod: Pojam slučajne varijable i razdiobe vjerojatnosti. Primjer 1. Bacamo kocku dva puta zaredom i potom: a) zbrojimo dobivene rezultate, b) oduzmemo drugi ...

4 Slucajne varijable - PBF

Poissonova distribucija daje model vjerojatnosti ”rijetkih” dogadaja (ponekad se naziva i ”zakon rijetkih dogadaja”) koji se dogadaju u jedinici vremena, površine ...

diskretne slučajne varijable - PMF

slučajne varijable mogu biti diskretne ili kontinuirane. • diskretna slučajna varijabla može poprimati konačno ili prebrojivo mnogo vrijednosti. • diskretna slučajna ...

kontinuirane slučajne varijable - PMF

NORMALNA (GAUSSOVA) RASPODIJELA vjerojatnost. - neka je x kontinuirana slučajna varijabla čija je funkcija gustoće vjerojatnosti. Gaussova raspodjela: x ...

Slučajne varijable - [email protected]

Postotak slučajne varijable;. • Funkcija gustoće vjerovatnosti;. • Relacija između f(x) i F(x);. • Očekivana vrijednost i varijansa kontinuirane slučajne varijable;.

4. lekcija SLUČAJNE VARIJABLE

Diskretne slučajne varijable. Binomna razdioba. Razmotrimo primjer I. Imamo p(A) = p, a tada suprotni dogaaj dogaaja A ima vjerojatnost q=1-p. Vidimo da X ...

5. lekcija. Kontinuirane slučajne varijable.

Graf te funkcije zove se gaussova krivulja; ona je. 1. zvonolika oblika s tjemenom u x=0. 2. simetrična s obzirom na y-os,. 3. ima točke infleksije u x= σ. ± . 4.

Slučajne varijable i njihove raspodjele

Drugi dio gornjeg izraza predstavlja varijancu za slučaj diskretne varijable x. Kvadratni korijen varijance je standardna devijacija, koja ima jedinicu istu kao ...

3. Slučajna varijabla 3.1. Pojam slučajne varijable 3.2 ... - EFOS

Empirijska distribucija kontinuirane slučajne varijable. 3.7. Zadaci - empirijske ... nazivamo funkcija distribucije ili funkcija razdiobe slučajne varijable X. Funkcija ...

implementacija sadržaja iz statistike u razrednu nastavu matematike

Jednostavni stupčasti dijagram je „grafički prikaz sastavljen od niza pravokutnika jednakih ... stracciatella, šumsko voće, jogurt, keks, kokos, jabuka, cheesecake.

Materijali za nastavu matematike na internetu

Gotovi zadaci i radni listovi iz matema- tike spremni za printanje i primjenu u razredu. Zadaci su uglavnom namijenje- ni ucenicima nizih razreda, ali se mogu.

Funkcije Materijali za nastavu iz Matematike 1 - TTF

Skup X nazivamo podrucje definicije (domena) funkcije f, oznaka Df . Skup Y je ... Vrijednost trigonometrijskih funkcija za kut x = 3.48: (na zaslonu: RAD ili. R).

Integrali Materijali za nastavu iz Matematike 1 - TTF

Pomocu Newton-Leibnizove formule izracunajte odredene integrale: a). 1. ∫. −1 x(x 1) dx, b) ln 2. ∫. 0 ex dx, c). 2. ∫. 1. 1 x dx, d). 1. ∫. 0. 1. 1 x2 dx, e). 1/2.

Derivacija funkcije Materijali za nastavu iz Matematike 1

mozemo naci primjenom pravila za derivaciju slozene funkcije, ali moramo imati u vidu da je y funkcija od x. Primjer. Derivacija funkcije x2 y2. 9. =1je2x . 2. 9.

Derivacija funkcije Materijali za nastavu iz Matematike 1 - TTF

Definicija derivacije funkcije. Neka je funkcija f definirana u okolini tocke x0 i neka je x tocka iz te okoline. Ako kvocijent f (x) − f (x0) x − x0 ima granicnu ...

Skupovi brojeva Materijali za nastavu iz Matematike 1 - TTF

... x iy jednoznacno je pridruzen ureden par. (x,y) ∈ R × R, odnosno tocka T = (x,y) u ravnini: Ovu ravninu nazivamo kompleksna ravnina ili Gaussova ravnina.

Linearna algebra Materijali za nastavu iz Matematike 1 - TTF

Takvu matricu zovemo m × n matrica, što zapisujemo A ∈ Mm,n. 2 / 40 ... T gdje je A∗ adjungirana matrica, Aij algebarski komplement matrice. 27 / 40 ...

Linearna algebra Materijali za nastavu iz Matematike 1

Matrica A sa m redaka, n stupaca i s elementima aij zapisuje se kao. A =.... a11 ... Matrica AT ∈ Mn,m naziva se transponirana matrica matrici A, ako ...

Mali jezični savjeti Manifesne varijable ili manifestne varijable ...

31 kristian Lewis. Mali jezični savjeti. Kad su u dvojbi, lektori, prevoditelji i svi koje zanima hrvatski jezik često se obrate jezičnim savjetnicima Instituta za hrvatski ...

osnovni materijali i pocinčano obojeno dostupni materijali ... - KJG a. s.

TEHNOMARKET d.o.o. Koper. Ferrarska ulica 38. 6000 Koper www.tehnomarket.si. BUČAR DRAGO s.p.. Ptujska cesta ... 31000 Osijek. KJG d.o.o., Ulica kralja ...

1. UVOD 1.1. Materijali Povijesno gledano, materijali se u principu ...

nalazištima bio kvalitetniji (čvršći) i lakše se lijevao (bronca ima niže talište od bakra). Naravno nije se znalo da je bakar na takvim mjestima bio pomiješan ...

osnovni materijali i pocinčano obojeno dostupni materijali ... - Kjg

TEHNOMARKET d.o.o. Koper. Ferrarska ulica 38. 6000 Koper www.tehnomarket.si. BUČAR DRAGO s.p.. Ptujska cesta ... 31000 Osijek. KJG d.o.o., Ulica kralja ...

MGS_KVGM_ V03 slucajne promjenljive 2017_18 .pdf Preuzmi

dva uzastopna clana reda (naredni/posmatrani)=2/3. Ako sa 2/3 pomnozimo ... Uopstavajuci, mozemo reci da je suma beskonacnog geometrijskog reda oblika.

Slučajne pogreške u istraživanjima i važnost veličine uzorka ... - Srce

Ključne riječi: P-vrijednost; pogreške tipa I i II; slučajne pogreške, snaga; veličina uzorka. Abstract. random errors are essential parts of every experiment and ...

2.3 Slu]cajne varijable

koji se naziva razdioba (distribucija) vjerojatnosti diskretne slu]cajne varijable X. Funkciju ... Razdioba relativnih frekvencija ... Binomna (Bernoullijeva) razdioba.

Varijable i podaci

Varijabla je ključ i etodološki pojam. Po pravilu ... nezavisna varijabla zavisna varijabla ... Vrednost koju varijabla uzima za određe i objekat. Ukupan broj ...

Varijable, mjerenje, podatci

odabir varijabla temelj je planiranja istraživanja. • ispitanici se biraju shodno ... podatci predstavljaju vrijednosti varijabla. Farmaceutsko-biokemijski fakultet ...

konveksne funkcije realne varijable - Repozitorij PMF-a

Kazemo da je funkcija f : I → R konkavna na intervalu I ako za sve x,y ∈ I i ... Konveksna funkcija definirana na otvorenom intervalu je neprekidna. Koristeci ...

Integral funkcija kompleksne varijable - Element

f (z)dz ra cunamo na jedan od sljedecih dvaju na cina: 1. Ako je f = u iv prikaz funkcije f , onda se integral svodi na krivuljni integral realnih funkcija: ∫.

Varijable utjecaja na potrošačevu percepciju o ... - Repozitorij UNIZD

Kozmetika koja sadrži prirodno ulje argana će biti skuplja od one koja sadrži kokosovo ulje zbog cijene ulja, a cijena ulja ovisi o dodatnim čimbenicima.

Lokalni ekstremi funkcija dvije varijable Matematika 2

Lokalni i globalni ekstremi. • Rješavamo problem minimizacije i maksimizacije funkcije. • Trazimo tocku u kojoj funkcija poprima najmanju/najvecu vrijednost.

Statistike

Box plot dijagram. • Pravougaoni dijagram je jedan način grafičkog prikazivanja podataka Na izabranoj osi se odrede tačke prikazivanja podataka. Na izabranoj ...

Simpleks metoda - uvjeti jednakosti, slobodne varijable, dualna ...

11 stu 2018 ... dualna/primarna funkcija cilja neograničena. Napomena 3. Ako zadaće nemaju rješenje to znači da: 1 obje zadaće imaju prazan dopustivi ...

varijable i tipovi varijabli populacija i uzorak distribucija frekvencija

•Nekontinuirane varijable – (diskontinuirane ili diskretne) izražavaju se cijelim brojem: broj cvjetova na biljci (5) broj zrna u klasu (60) broj zrna u klipu (360).

Primjene integrala funkcije jedne varijable Završni rad - Odjel za ...

Odjel za matematiku. Marija Tomljenovic. Primjene ... tematika 1 za kemicare: Kako prevoditi s jezika kemije na jezik matematike(i obrnuto)? ili su napravljeni po ...

Skrivene varijable Ivana Ladislava Galete - Konstrukcija stvarnosti

[3] Ivan Ladislav Galeta, „Water Pulu 1869 1896“. [4] Ivan Ladislav Galeta, „Piramidas“. [5] Antonio Šiber, „Postmoderno u modernoj fizici“, predavanje u Muzeju ...

Verovatnoće i statistike

15 мар 2009 ... Naslov: Zbirka rešenih zadataka iz Verovatnoće i statistike. Autori: dr Silvia Gilezan, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u.

OSNOVE STATISTIKE

primjer: Hawthorne study), ali i interpretacija dobivenih rezultata (lažna korelacija)! ... Deskriptivna statistika (engl. descriptive statistics) bavi se organizacijom ...

osnove statistike - PMF

... frekvencija - f i. /N. - kumulativne frekvencije. - kumulativne relativne frekvencije. - distribucija frekvencija: poligon frekvencija i histogram, “Pareto chart”, …

osnove statistike - VSSP

statistics) istražuje nove statističke metode, objašnjava ih, dokazuje i usavršava. Ona se može smatrati dijelom primijenjene matematike. Statistika kao teorija je ...

1 Osnove statistike in verjetnosti

Srednji cas do okvare je le eden od mnogih meril k centralni usmerjenosti funkcije gostote porazdelitve verjetnosti f(t). Poznamo še medialni cas do okvare, ki je ...

Osnove statistike u demografiji

1. bazne i. 2. verižne indekse. • Bazni indeks: 13. Page 14. Verižni indeks. 14 ... Interpretirajte indeks vezan uz 2015. godinu. • . = . . 100.

Osnove statistike i kineziometrije

Osnove statistike i ... Moguće je razlikovati četiri osnovna tipa jakosti. ... Standardizirani postupak mjerenja je precizan opis svih postupaka i uvjeta u kojima se ...

OSNOVE VERJETNOSTI IN STATISTIKE

o) Bernoullijev zakon velikih števil (1713):. Naj bo k frekvenca dogodka A v n neodvisnih ponovitvah danega poskusa, v katerem ima dogodek. A verjetnost p.

Nastava statistike u osnovnoj školi

Kružni dijagram. 31%. 41%. 7%. 21%. Luka. Maja. Matija. Ana. Iz ovih primjera grafickog prikazivanja poda- taka vidi se da je pojedina vrsta dijagrama.

Rezultati i statistike - Stipendije.info

... Franklin stipendistica i pokretačica Integritas projekta) i Tea Zavacki (blogerica, trenerica i motivacijska govornica). Kaja Pavlinić Marko Matijević Tea Zavacki.

PRIMJERI RJEŠENIH ZADATAKA IZ STATISTIKE

Izračunati raspon varijacije, interkvartil kao apsolutnu I koeficijent kvartilne devijacije ( Vq ) kao relativnu mjeru disperzije oko Me, prosječno kvadratno.

Kratkoročne statistike - Agencija za statistiku BiH

4.3 Pilot istraživanje o Indeksu proizvođačkih cijena u građevinarstvu u Bosni i ... materija i izrada daščane oplate krovne konstrukcije od hoblane daske. 2,2 cm.

SL12_01_Analiza uloge statistike.indd

Osim aktivnim angažmanom u institucionalizaciji geografije, statistike i tek osno- vane JAZU (kao njezin ... Njemu je bio zadnje dane i brat i sestra i otac i majka.

ELEMENTI TEORIJE VEROVATNO´CE I MATEMATIˇCKE STATISTIKE

Matematicka statistika je, kao što i naziv sugeriše, matematicka disciplina. ... D.: Zbirka zadataka iz poslovne statistike, Megatrend univerzitet primenjenih nauka ...

Lekcije iz osnova statistike i teorije vjerojatnosti

Jedan od zadataka matematičke statistike jest izgradnja metoda kojim će se ovakvi problemi moći rješavati egzaktno. Mogu se izdvojiti tri glavna koraka: 1.korak ...

UPORABA STATISTIKE U EKONOMIJI, 2. izdanje - EFRI

1 kol 2019 ... d) Kumulativni niz relativnih frekvencija "više od". Kumulativni niz apsolutnih frekvencija "manje od" dobije se postupnim ili sukcesivnim ...

Uputstvo za kompilaciju i prezentaciju statistike monetarnog i ...

Financijska aktiva i pasiva u SRF-u, tj. bilanci stanja prezentira se u skladu sa standardnom klasifikacijom financijskih instrumenata utvrñenoj u Priručniku za.

statistike - ZAGREB Winter Classic 2019

24 stu 2019 ... Cijena parkiranja biti će 5 kn na sat. Naplata (isključivo u kunama) vršit će ... 546 - 547. 9 SHIH TZU. SHIH TZU. 548 - 554. 13,15. 10 SHAR PEI.

MALA ZBIRKA ZADATAKA IZ VJEROJATNOSTI I STATISTIKE ...

Zbirka nudi zadatke iz Kombinatorike, Elementarne teorije vjerojatnosti, Statisticke obrade ... [1] M. Ilijaševic, Z. Pauše: Riješeni primjeri i zadaci iz vjerojatnosti i.