службен лист - Службен весник

9 апр 2019 ... суд да дозволи брак на споменатите роднини по ... Први ће изићи из штампе током маја месеца о. г. Позивају се ... ВОЈНА КЊИЖИЦА Петровића Ђ. Анте број 553122 ... Рајко, Михић П. Владо, Панџић С. Го ко.

службен лист - Службен весник - Srodni dokumenti

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ бр.17 - Службен весник

... сода и кристална сода се ставаат под планска расподелба и потро- ... кристална сода имаат да се пријават во срок од 15 дена од влегуењето на оваа ...

службен лист - Службен весник

9 апр 2019 ... суд да дозволи брак на споменатите роднини по ... Први ће изићи из штампе током маја месеца о. г. Позивају се ... ВОЈНА КЊИЖИЦА Петровића Ђ. Анте број 553122 ... Рајко, Михић П. Владо, Панџић С. Го ко.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању ва ... - Службен весник

583. На основу члана 14. Закона о народном зајму за обнову и изградњу Скопља („Службени лист. СФРЈ", бр. 36/63), Савезни секретаријат за финан-.

службен веснин - Службен весник

изводство на столарска работилница, работилница на табакери и муштикла, работилница на бонбонера слаткарница, работилница на безалкохолни ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ бр.33

Владо Чучков, музички критичар;. 16. Ѓорги Делчев ... Владо Каргов, професор на Педагошката ака- ... производа „Владо Багат" — Задар, Продавница во.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.65

ја на големо и мало, увоз-извоз ЛЕСНИНА ИНЖЕНЕ-. РИНГ, Леснина ... 60402207, една витрина за колонијал 302 ЦМ, една ви- трина за колонијал 252 ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.190

Стр. 3462. Указ за отповикување од долж- носта вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македо- нија, Шеф на Канцеларијата за врски на ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.188

еполета за чинови во темно-тегет боја со извезени оз- наки за чин. Димензиите на еполетите за чинови се разликуваат во зависност од големинскиот ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.63

соли за саламурење и други ингредиенси на саламура и вода во количина потребна да ... 4) царско месо –дело од градниот кош со стомачни- от зид; и.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.24

тот и типовите на брашно, начинот ... Пченично брашно Тип – 500 треба да ги има след- ... акција) со помош на натриумхидроксид, со фенолфта-.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ бр.1

Кировски Јован Томислав. Красниќи Азир Саит. Крстевски Драгутин Томислав. Лозановски ... Мухарем Качар, Петар Продановски, Миле Павлов-.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ бр.24

Лична карта рег. бр. 44668, серија бр. 0628677 издадена од СВР — Скопје на име Томислав. Ата- нас Продановски, Скопје. (614). Лична карта рег. бр.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.58

Врбица, Општина Чешиново од мајка Кираца и татко. Михаило, кој наводно ... Врбица. Бидејќи смртта на Штерјо Михаилов не е заведена ... Комуна" бр.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ бр.29

Стјепан Иван Покупец, од Скопје,. 6. Јане Горѓи Манасиев, од Кочани,. 7. Драги Филип Данчевски, од е. Бразда,. 8. Павле Борис Велевски, од Битола,. 9.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.25

нативната медицина опфатени со овој закон. Дефиниција на комплементарна и алтернативна медицина и на методи и постапки на комплементар-.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ бр.36

Св. Николе: Строј манди, Патетино, Макреш,. Аџибегово, Кишино и ... група, со над 10 години работно искуство во зва- њето професор;. — да се ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ бр.33

ски производи на големо и мало „Пољоп|ромет", со седиште во Куманово. ... стоки, бицикли, машини за шиење и црибор; селско стопански машини и ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.35

нивни комбинации од сите; вежби на средина од салата, allegro и вежби на ... Л.ван Бетовен - Варијации Ге-Дур на оригинална тема. ... „Мексичка“ бр.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.17

Носачи на мадраци; предмети на по- стелнина и слични стоки (на пример: мадраци, јоргани, перини, перници и перничиња) со пружини или полнети.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.27

тен се доставува и распоред за времетр и местото за полагање на испитот. Доколку на приправникот не му е дозволено пола- гање на стручен испит, ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.44

новска ударна41 бр. 24/1. Дејност: 52.46-Трговија на мало со метална стока, ... промет „ВАКОМ'4 ДОО Струмица, ул. ..Маршал Тито" бр. 167 Струмица.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.222

15 дек. 2015 ... „Вуковарска“ бр.7-2/21, ул. „Владимир Комаров“ бр.1-2/24, ул. „Владимир Комаров“ бр.1-2/12, во. Скопје, објавена во „Службен весник на ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ бр.5

вопис на броевите. Сврзниците и нивното значење. Систематизирање на видовите зборови по нив- ното значење и групирање според менливоста.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.38

Сапунски талози, маслени талози, стеаринска смола, глицеринска смола и ... (б) Бисквити или други производи врз база на брашно или врз база на ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.50

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ МЕНИЕРОВА. БОЛЕСТ. Член 1. Со ова упатство се пропишува медицинско ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.192

1 јан. 2017 ... прием на студенти во државните студентски домови. (“Службен весник на ... ни од хуман папилома вируси (HPV) за сите лица на одредена ... влезе соодветниот пакет за извршени услуги, набавена- та цена на ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.28

акција од деветтата емисија акции на Банката. 2. Се задолжува ... акција, оформен според сметководствената практика. ... Вакумирка. Бугарија. ‚. 15. 1.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.166

сот на благајнички записи и може да се утврди макси- мална каматна стапка (минимална цена). Банките аукцираат со износи (номинален износ на.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ бр.43

Скопје на име Голупка Симоновска, Скопје. (6910). Здравствена легитимација издадена од ЗСО —. Скопје на име Пандо Најдовски, Скопје. (6992).

Службен весник на РМ

Стр. 2 - Бр. 238. 18 ноември 2019 ... 18 ноември 2019. Бр. 238 - Стр. 3 ... рат) и телефон (интерна и излезна линија) и интернет;. - во канцеларијата на ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ бр.10

Сточар — говедар: Одгледување на добитокот и подготовка ... Сточар — коњар: Хранење и употреба на коњот за теглење ... 21545, серија бр. 0118951,.

ЛУЖ - Службен весник

Миле, Калања Николе Марко, Крњајић Јове Љубан,. Крковић Дмитра Стево, Крњајић Јована Душан, кова- чевић Павла Љубан, Кнежевић Томе Љубан, ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ бр.24

стигнатите позитивни резултати, постојат во ... 0,00083 мз п. , 300 колје за лозја. » 0,0033 мз. » » , 140 колје за овоштија п. 0,0071 мз. » а . 300 рачки а.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ бр.20

ствената служба, зашто е донесена од ненадлежен орган, а едновремено е ... продажба на чевли, гумени производи, југовинилни производи, горна и долна кожа. ... исхрана (суви изнутрици, чварци, лој и др.), месни конзерви без ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ бр.13

Работничко-службеничкиот ресторан — Рудници за ... ма, проектирање и монтажни постројки — Загреб се ... Охрид на име Хабиб Хабиби, Скопје. (8077).

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ бр.1

на федеративна и демократска Југославија. Член 10. До формирањето ... ставот на демократска федеративна Југославија, се- та власт је во рацете на ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ бр.39

карт. цртани. 4. V. ОПШТИ ОТСЕК ... Машините за ископ: сувоземните багери, скре^ перите ... багери, (ведричар, лажичар), траспортери на жи- чара ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.134

Стр. 2 - Бр. 134. 31 октомври ... средставата, се зголемува од 134,1 милиони евра во ... на линија се нудат различни класи на квалитет на по- правка, се ...

238. Р Е З О Л У Ц И Ј А - Службен весник

плата 51-732; Пролавна служба 51-671. 238. Врз основа на членот 176 од Уставот на Соци- ... поморскиот брод на онаа водена линија која се нао-.

С О Д Р Ж И Н А - Службен весник

на околностите, поставувањето на меѓународниот знак за распознавање го спроведува ... на приходите. Наредните два алфанумерички знака ја.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.51

1) регистарот на заштитените делови на природата и објекти ... "Франклин Рузвелт" бр. 40-а. Уп- ... сервис и промет со моторни возила-резервни делови. Штип, ул. ... боков, Пламен Стоилов Бобоков од Русе, Република. Бугарија ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

републичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 17/65, 16/67, ... „Леснина" — Љубљана, Буквиќ Тодор, раководител на складот ... Телефон 32-836.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.46

избирачкиот одбор материјал за гласање и тоа: потребниот број кутии за гласање, формулар со вкупниот број гласачки ливчиња за членови на совет, ...

Службен весник на РМ, бр

Член 1. Со овој правилник се утврдуваат: 1) работните места на кои што работата е особено тешка и влијае штетно врз здравствената состојба и ...

206. правилник - Службен весник

206. Врз основа на член 12 од Законот за заштита ири работа („Службен весник на СРМ" бр. 17/87), ... прегледноста на железничката линија изнесу-.

Уставот - Службен весник

одржани на 25 февруари 1974 година. ... од 1963 година и со оглед на тоа што одредбите на тој Устав во одделни области се веќе изменети.

на социјалистичка фѕ - Службен весник

санација, стечај и ликвидација на банките и на другите фи- нансиски ... се решение за отворање стечајна постапка над банката. Решението од став 1 ...

Правилник - Службен весник

ЦЕМТ дозвола, или му е одземена затоа што два пати по ред недоставил ... заразна болест на Пријава на заболување - смрт од за- разна болест и ...

Стр. 376. Закон за енергетика ... - Службен весник

мување на енергетската ефикасност;. 2) зацртани цели и годишна ... fore për dergim të energjise elektrike dhe me operatorin e sistemit elektropercues për ...

службен весник на република македонија

40 г. Радовиш. ALKOZIN маст. Лекот може да се издава само со ЈАКА 80. 16-2062/00 лекарски рецепт (Р) ... GARAMYCIN. - раствор за инјекции Лекот ...

Службен весник н - Регулаторна комисија за енергетика на ...

производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола на ден. 25.11.2016 година, донесе. ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА.

„Службен весник на СРМ" излегу- ва по Потреба. Рок за ...

други работи што се од значење за организирањето и остварувањето на системот на општонародната одбрана во' Социјали етичка Република ...

број 18 привремено напатствие - Службен весник

дем. борац Удович Ивана Јулка; вој. обвезник Волк Андреје ... сните народни одбори;. Уредба за ... Закон за одржување жили-шните згради;. Закон за ...

на социјалистичка федеративна република ... - Службен весник

ницата на Општествено-политичкиот собор од 31 јануари 1974 година, а со ... Југославија од 1963 година, и дека одредбите на тој устав во одделни ...

СЛУЖБЕН ЛИСТ

БЕОГРАД. БРОЈ 18. ГОД. Il. Цена на овој број е 18. - дин. — Претплата за првото но лу годиште на 1946 год. дин. ... 25. 75. > ПРИЛОГ в. ТИПИЗАЦИЈА НА КУДЕЛНИ ТКАЕНИНИ. Г у е т o k а на 1 см. основа ... ra konfiskaciju imovine Vinka Božića iz Antina. Pozivaju se ... 56 iz Ravnog Rašća, Silaj Srećko, iz Bučice ...

Среда, 6. јун 1962. БЕОГРАД БРОЈ 23 ГОД ... - Службен весник

БРОЈ 23. ГОД. XVIII. 308. На. основу члана 14. став 1. Закона о порезу на лични приход грађана („Службени лист ФНРЈ4', бр. 24/60), члана 198. Закона о ...

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ бр.26

решението 2535/1 од 26 мај 1975 година;. 97) „М1-А-Р", ad us. vet., број на решението. 1969/1-74 од 20 март 1975 година;. 98) „FLOGOCID mast", ad us.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ бр.79

Маршал на Југославија. Јосип Броз-Тито, с. р. Министер за финансии,. Сретен Жујовић, с. р. Министер за социјална политика. др. Антон Кржишник, с. р ...

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ бр.45

чашички од 20 g. — марго маргарин деликатес. — марго маргарин специјал. — марго маргарин екстра. — малкукалоричен фил „Макана". Дин/kg. 84,58.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ бр.43

7) надзор над екаплоатациата на шумите опрема решењата од ... Бенко Л. Владимир, Булат Р. Бранко, Бурић В. f Даница ... Чех ос ловачка Република.-.