HEISENBERGOVE RELACIJE NEODREĐENOSTI U klasičnoj ... - FKIT

10 lis 2011 ... Heisenbergovim relacijama neodređenosti, koje kažu da je umnožak neodređenosti koordinate položaja i pripadajuće joj komponente količine ...

HEISENBERGOVE RELACIJE NEODREĐENOSTI U klasičnoj ... - FKIT - Srodni dokumenti

HEISENBERGOVE RELACIJE NEODREĐENOSTI U klasičnoj ... - FKIT

10 lis 2011 ... Heisenbergovim relacijama neodređenosti, koje kažu da je umnožak neodređenosti koordinate položaja i pripadajuće joj komponente količine ...

Uvod u neizrazite relacije Klasične relacije Klasične relacije ...

Binarna relacija. Neka su A i B dva skupa i ako postoji neki svojstvo ili odnos između elemenata x iz A i y iz B, to se svojstvo može opisati parom (x, y). Skup.

Tema: Relacije. Relacije ekvivalencije. - Poincare

Definicija 2. Neka je ρ binarna relacija na nekom skupu A, relacija ρ je: • refleksivna ako za svako x ∈ A vazi xρx. • simetricna ako za sve x, y ∈ A vazi: ako vazi ...

NEŠTO O NEODREĐENOSTI/ODREĐENOSTI U HRVATSKOME1

temelji. Iz tog očišta promatra se funkcioniranje dvaju oblika pridjeva u suvremenom ... Termini neodređeni lik-pridjev i određeni lik-pridjev – uvriježeni u našim ...

Aleksandra Zorić TRI KVAJNOVE NEODREĐENOSTI ... - doiSerbia

KLJUČNE REČI: Neodređenost prevođenja, značenje, ontološka relativnost, ... Ali, to ne implicira da je pitanje postojanja lingvističke prirode.28 Prihvatanje.

Roditelji o Klasičnoj Nagrada Europske zaklade za filantropiju i ...

Stipe Gabrić, 2.a; Šimun Janjić, 2.a; Bernarda Juričević 2.b; Ana ... bile su šarene, ukrašene mnogim ružama ... i Šimun Janjić o uskocima i njihovoj ulozi.

Nastava klasičnih jezika u zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji od 1886 ...

škole umjesto latinskog uvede mađarski jezik, pa su uz pomoć Leopolda II. postigli ... je godine 1909. donesen novi plan i program za klasične gimnazije u kojemu su pri- rodne struke ... samo učenju tog jezika (jedan sat prije i poslije podne).

Relacije

Relacija ρ u skupu A koja ima osobine: refleksivnost, simetricnost i tranzitivnost naziva se relacija ekvivalencije. Klasa ekvivalencije elementa a ∈ A, u oznaci ...

4. Relacije

2 мар 2009 ... Relacija koja je R,AS,T naziva se relacija poretka ili ure eƬe (a za skup X kaжemo da je ure en skup). Za relaciju poretka kaжemo da je relacija ...

Binarne relacije

ˇCesto se particijom skupa X smatramo prikaz. X ( ... onda je obitelj svih klasa ekvivalencije )x* particija od ... samo onda ako je y element istog skupa iz particije.

Diskretne strukture, Relacije - I deo

b) Na partitivnom skupu proizvoljnog skupa A, inkluzuja ⊆ je jedna binarna relacija. ... prema Tvrd¯enju 2, familija svih ̺-klasa jeste jedna particija skupa A.

STRUKTURA I RELACIJE BIG-FIVE MARKERA I EYSENCKOVA ...

BRS) i Eysenckova upitnika ličnosti (EPQ-SR) na uzorku iz hrvat- ... Montag (1986) faktorizirali su Cattellov 16PF upitnik i dobili pet-faktorsko rje- šenje. McCrae i ...

relacije, odnosi, relacija ekvivalencije

10 velj 2019 ... r. 107. I OVO JE ČAROBMATIKA (RELACIJE, ODNOSI,. RELACIJA EKVIVALENCIJE). Jadranka Delač-Klepac, Zagreb. Što vidite na ovoj skici?

Prezentacija iz poglavlja Skupovi i relacije - FOI

Svojstva bin. relacija. Relacija ekvivalencije. Parcijalni uredaj. Funkcije kao relacije. Sadrzaj. Skupovi i relacije. Zadavanje skupa. Relacije medu skupovima.

Operacije i relacije na skupovima - Poincare

20 дец 2012 ... Koji od sledecih skupova i operacija zadovoljavaju definiciju operacije na skupu: a) Skup svih celih brojeva i mnozenje; b) Skup nenegativnih ...

RElACIjE IZMEđu lOKuSA KONTROlE I ... - Psihologija Nis

vanje), vanjska motivacija (osveta partneru) i ljubav – gde se nevera temelji na po- javi emocija ... Svrha ljubavi je zapravo vezivanje individue za određene.

reLaCije OSOBiNa LičNOSti i tiPOva PrOFeSiONaLNiH ...

Ekstraverzija: pričljiv, ekstravertiran, asertivan, izravan, otvoren nasuprot sramežljiv, tih, intravertiran, plah, inhibiran. 2. Ugodnost: suosjećajan, ljubazan, topao, ...

relacije akademske darovitosti sa gimnazijskim usmerenjem ...

postignuća na Kibernetičkoj bateriji testova inteligencije - KOG 3 (IQ>120) i odličnog školskog uspeha ... Drugim rečima, testovi inteligencije neretko mere sposobnosti ... July 17, 2010 from the World Wide Web: http://www.gifted.uconn.edu/.

Relacije, funkcije, beskonacni skupovi - Poincare

14 мар 2013 ... relacije moze se formulisati unutar teorije skupova na sledeci nacin: skup R je binarna relacija ako je svaki element iz R ure-deni par, to jest za ...

Relacije ličnosti i inteligencije kod psihotičnih pacijenata

Tabela 1: Predmet merenja testova, pouzdanost (I) koju saopštavaju autori testa ... u ovom istraživanju (Kajzer-Kafrijev koeficijent pouzdanosti). Test. Predmet ...

relacije usamljenosti i samoefikasnosti s nekim ... - ResearchGate

definicija može se reći da je usamljenost u određenoj mjeri slična drugim negativnim afektivnim stanjima kao što su depresija i anksioznost. Usamljenost.

Predavanje 5 - Elementi teorije skupova; Relacije - [email protected]

Jednaki skupovi. Graficko predstavljanje skupa. Podskup. Multiskup. Kardinalnost. Partitivni skup. 2 Aksiomi naivne teorije skupova. 3 Operacije nad skupovima.

Relacije osobina ličnosti i motivacije za gledanje filmova

Ključne reči: psihologija stvaralaštva, osobine ličnosti, motivacija za gledanje ... stvaraoca i publike, prvi produkuje ideje, dok ovi drugi te iste ideje opažaju, ...

relacije kognitivnih motivacija i dimenzija ličnosti reformulisane ...

rebe za strukturom i potrebe za saznanjem, sa osobinama ličnosti Refor- mulisane teorije osetljivosti na potkrepljenje. Uzorak je činilo 287 ispita- nika, oba pola ...

relacije između nivoa emocionalne vještine i ... - Putokazi

potrebni i visok koeficijent inteligencije (IQI) i visok emocionalni koeficijent (EQ). ... Tabela 2. Relacija između nivoa emocionalne vještine i kompetentnosti i ...

Relacije kulturnog identiteta i samopoštovanja, zadovoljstva životom ...

Rosenbergova skala samopoštovanja (RSES – Rosenberg Self-Esteem Scale;. Rosenberg, 1965). Ova skala mjeri globalnu vrijednosnu orijentaciju prema sebi ...

Binarne relacije Neka je R neizrazita relacija na X×Y. Domena i ...

neizrazita relacija na Y × X definirana s µ#. (y, x). µ#(x, y). Ako je X Y, za relaciju R kaåe se da je: R refleksivna akko µ#(x, x) 1, ∀x ∈ X;. R simetrişna akko µ#(x ...

krleža i andrić – osobne relacije - Matica hrvatska

Krleža i Andrić bili su duboko svjesni različitosti karaktera, senzibiliteta, umjetničkih ... bavi sudbinom talentirana mladog kipara Marina Studina koji je propadao.

RELACIJE ZADOVOLJSTVA POSLOM I NAUČNIH OBLASTI-Željka ...

bergova teorija motivacije. JEL klasifikacija: J5, J2, J4 1. 1 Doc. dr Zeljka Bojanic, Savetnik u Izvrsnom vecu AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 6, 21000 Novi.

Ponovljivost tehnika određivanja centrične relacije s pomoću ...

10 velj 2017 ... www.ascro.hr. 1 Dom zdravlja Zapad, Albaharijeva 5, 10 000 Zagreb. Health Center Zagreb Zapad, Albaharijeva 5, 10000 Zagreb, Croatia;.

relacije izmeðu lokusa kontrole i aspekata self ... - ResearchGate

ove veze, razvojem strategija za jacanje internalnog lokusa kontrole i realne slike o sebi kod adolescenata. Kljucne rijeci: lokus kontrole, samopoimanje, ...

Prostorne relacije u frazeologiji Ćopićevih djela ... - Post Scriptum

od naroda i stoke; zabaviti se oko svog posla. Frazemi sa slikom 'boja' zastupljeni su kod sljedećih primjera: obrati zelen bostan; zaviti (koga) u crno; crni petak ( ...

relacije posthumanizma i spekulativne fikcije iz očišta teorije čudovišta

Gazela i Kosac), kao i propitivanju njihova odnosa prema ishodišnim i starijim distopijskim poetikama (A. Huxley, Divni novi svijet, Ph. Dick, Sanjaju li androidi ...

relacije različitih vrsta plesova i ritmičke gimnastike - Index of

meĎuzavisne regulativne funkcije koje leţe u osnovi specifičnih kretnih struktura ... Paso doble u bukvalnom prevodu znači “dvokorak“, pa se pleše u.

relacije između nekih bitnih pokazatelja otklona posture i ... - HRKS

30 ruj 2009 ... pectus excavatum (ljevkasta prsa), SKOLIO – skolioza, GENVAL – genu valgum. (“X” noge), GENVAR – genu varum (“O” noge), UNURON ...

relacije između nekih bitnih pokazatelja otklona posture i kifoze u ...

30 ruj 2009 ... kifoze vrlo je česta klinička slika u djece razvojne dobi i najčešće mu se ne ... vremenu uvrštavanjem određenih vježbi koje su korisne za ...

NPI 3 - FKIT

tzv. vodeni plin. 1. Proces parnog reformiranja. - danas najvažniji postupak dobivanja sinteznog plina od nižih ugljikovodika (metan, benzin) i vodene pare,.

energetika - FKIT

Ukapljeni naftni plin (LPG-Liquified Petroleum Gas) najčešće je u omjeru propan(35%)/butan(65%), pri standardnim uvjetima je u plinovitom stanju, a pri ...

7. predavanje - FKIT

17 tra 2012 ... Lenzovo pravilo nije ništa drugo nego zakon očuvanja ukupne energije. Naime, kada bi vrijedilo suprotno, onda bi inducirana struja rasla u.

Regulatori - FKIT

Svi digitalni regulatori su u suštini diskontinuirani regulatori, ali u praksi pod diskontinuiranim regulatorom smatra se “dvopoložajni” ili “više- položajni” regulator.

Grupa 1 - FKIT

13 lis 2017 ... 12 Anamarija. Pavković. 12 Gabrijela. Bezak ... 18 Suzana. Božanić. 18 Andrea. Perković. 18 Dora. Brdek. 19 Vlatka. Božić. 19 Valentino. Petrić.

Untitled - FKIT

Kemijsko recikliranje polietilen-tereftalata Ljerka. Kratofil. Krehula. Leo. Dorogi. Spektroskopska ispitivanja novih ... Perešin. Enzimatska sinteza (3S, 4R)-5-[N-.

metal - FKIT

skala elektronegativnosti,8,9 koje se nažalost loše interpre- tiraju u našim ... E. R. Scerri, The Periodic Table – Its Story and Its Significance,. Oxford Univ. Press ...

biogoriva - FKIT

3. za konvencionalna biogoriva kao što su biodiesel i bioetanol, cijena proizvodnje znatno varira ovisno o vrsti sirovine. 4. upotreba jestivih agrikultura za ...

11. predavanje - FKIT

29 svi 2012 ... 1 Valna optika. Ukratko o povijesti valne optike. 2 Youngov pokus. Interferencija. 3 Ogib (Difrakcija). Vladimir Dananić (). 11. predavanje.

benzina - FKIT

TOČKA PALJENJA (PLAMIŠTE) : propisana vrijednost je iznad. 550C. 6. AROMATI (POLICIKLIČKI): doprinose povećanju emisija pri izgaranju dizelskih goriva ...

deterdženti - FKIT

Sapuni. Sapun više nema toliku važnost u mnogim dijelovima svijeta kakvu je imao prije masovne proizvodnje sintetskih tenzida. Iako su sapunski prašci za ...

prešanje - FKIT

Duromeri:epoksidi,PUR,polieteri. Rotacijsko kalupljenje plastomera – PE u ... POLIESTERI (dobra mehanička svojstva). - EPOKSIDI (otpornost na kemikalije).

Mineralogija - FKIT

Otpor čvrstog tijela prema djelovanju mehaničke sile. • Apsolutna izražena mjernim jedinicama p j j. • Relativna - bezdimenzijska – Mohsova skala 10 minerala.

1.uvod - FKIT

Preporučena literatura na hrvatskom. STANICA: MOLEKULARNI PRISTUP. G. M. Cooper,R. E. Hausmann. Godina izdanja: 2010.ISBN: 978-953-176-493-3 ...

8. predavanje - FKIT

24 tra 2012 ... strujne krugove vrijede ista Kirchhoffova pravila, neovisno o tome jesu li struje i naponi izmjenični ili su stalni. Kirchhoffova pravila vrijede.

Udžbenik - FKIT

Pita mene kolegica mogu li joj kako pomoći jer je namislila na- pisati udžbenik iz kemije za svoje studente. “Nema problema”, kažem joj, kad sam još čuo kako ...

Tenzidi - FKIT

1) Prirodni ili sintetski tenzidi. 2) Sapuni ili detergenti ... Sapuni. Sudački tim. 1. Antonija Bikić (vođa tima). Dora Nestić (vođa tima). Jelena Vrhovec (sudac 1). 2.

Polimeri - FKIT

Polimeri. 5. Polimeri su kemijski spojevi vrlo velikih molekulskih masa u rasponu od nekoliko 1000 pa sve do nekoliko 1.000.000. Naziv polimer grčkog je ...

Kampanja - FKIT

ZUZNR – Zavod za unaprjeđivanje zaštite na radu. Kampanja – Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta za razdoblje 2018. – 2019.

destilacija - FKIT

DESTILACIJA. Prof. A. Sander ... destilacija je najčešći separacijski proces koji troši velike količine energije i za ... donja granica protoka (djelomično suha punila)

NPI 4 Amonijak - FKIT

Kemijska formula amonijaka: NH3, tv = -33,3 ºC. - osnovica gotovo svih sintetički proizvedenih dušikovih spojeva - proizvodnja mineralnih gnojiva, uree, dušične ...

Glukoneogeneza - FKIT

31 lis 2017 ... PEP piruvat glukoza-6-fosfataza fruktoza-1,6-bisfosfataza piruvat- karboksilaza. PEP-karboksikinaza oksaloacetat mitohondrijski matriks laktat.

elektrokemija - FKIT

se kao razlika električnih potencijala na dvjema elektrodama i sustav djeluje kao kemijski izvor struje ili galvanski članak. Kao što je skicom prikazano na sl.

14. predavanje - FKIT

19 lip 2012 ... 2 Heisenbergove relacije neodređenosti. 3 Schrödingerova jednadžba. Tumačenje valne funkcije. Vladimir Dananić (). 14. predavanje.