Plan gospodarenja otpadom KKŽ 2008. - 2015. - Koprivničko ...

10 srp 2008 ... „CIOS Varaždin“ d.o.o. - skupljanje, oporaba i zbrinjavanje metalnog neopasnog ... Sustav otkupa povratne ambalaže uređen je putem koncesionara ... U planiranom sustavu, cijena odvoza otpada za sve općine SZ ... ee-otpada (RD, CGO) te na taj način olakšati građanstvu, povrat starog ee-otpada. 3.

Plan gospodarenja otpadom KKŽ 2008. - 2015. - Koprivničko ... - Srodni dokumenti

Plan gospodarenja otpadom KKŽ 2008. - 2015. - Koprivničko ...

10 srp 2008 ... „CIOS Varaždin“ d.o.o. - skupljanje, oporaba i zbrinjavanje metalnog neopasnog ... Sustav otkupa povratne ambalaže uređen je putem koncesionara ... U planiranom sustavu, cijena odvoza otpada za sve općine SZ ... ee-otpada (RD, CGO) te na taj način olakšati građanstvu, povrat starog ee-otpada. 3.

Plan gospodarenja otpadom 2008.

izmjenjenih guma s ciljem ponovne upotrebe ( bivši Gumiimpex d.o.o). 2 – na lokaciji u ... Ovi su prihodi i troškovi baza za izraĉun cijene zbrinjavanja po toni.

plan gospodarenja otpadom grada svetog ivana zeline 2015.

dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole. ZELKOM. 30.000. 20.000. 4.3. Izgradnja sortirnice za korisni otpad. ZELKOM. 1.970.700. 1.313.800.

Elaborat gospodarenja otpadom - Koprivničko-križevačka županija

MATVEJ d.o.o.,. LONJIČKA ULICA 2a, ZAGREB ... Mjesto i datum izrade: Zagreb, 02.12.2019. Verzija: 2 ... želatine i sadržaja životinjskih crijeva. 02 03 01 ... Kao dodatni tekući supstrat koristit će se goveđa gnojovka. Otpad će se najčešće ...

plan gospodarenja otpadom - HAOP

Drvenarija(namještaj, palete...) Metal (posuđe, namještaj...) Ostalo (madraci, kauči...) Građevinski otpad (šuta ... na www.fzoeu.hr) prima se povratna naknada.

Plan gospodarenja otpadom - Dura

16 svi 2018 ... NARUČITELJ: GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik. PREDMET: ... 4.2.1 RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVNI OTPAD.

Plan gospodarenja otpadom GRAD VODICE

Ive Ĉaĉe 8, VODICE. UGOVOR broj: ... marina, Konzum d.d., Plodine d.d., Lidl Hrvatrska d.o.o. ... Reciklaţno dvorište ima odreĊeno radno vrijeme pod nadzorom.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA GRAD SLATINU

tvrtke Komrad d.o.o. Slatina, koja obavlja poslove prikupljanja i odlaganja otpada na području grada ... MARINADA d.o.o. Slatina (konzerviranje povrća i ribe). 7.

Plan gospodarenja otpadom - Grad Križevci

1 stu 2017 ... KTC d.d.. N. Tesle 20. Ostalo nespecificirano. KOMPOZITI d.o.o. ... a predstavljaju je otpadni kućanski aparati, računala, telefoni, mobiteli.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRAD KARLOVAC ZA ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Karlovca za razdoblje od 2017. do 2022. ... eko otoke. Mobilni eko otoci predstavljaju cjeloviti model zbrinjavanja otpada, ...

plan gospodarenja otpadom grada preloga - PRE-KOM-a

Animalni otpad sakuplja veterinarska stanica Prelog i Bioinstitut Čakovec. 3.5 Evidentiranje sakupljanja otpada prema volumenu. Sav prikupljeni otpad ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADAPAGA za ... - Grad Pag

iskopanih površina ili u tehniĉke svrhe pri krajobraznom ureĊenju i kojim se otpad koristi kao zamjena za materijal koji nije otpad sukladno ZOGO i propisima ...

plan gospodarenja otpadom općine goričan - GKP PRE-KOM doo

3.4 Način sakupljanja otpada na području Općine Goričan. 3.4.1.Miješani komunalni otpad. 3.4.2.Biorazgradivi komunalni otpad. 3.4.3.Korisni otpad (papir ...

Plan gospodarenja otpadom GRAD ZABOK

-POOPSS - poduzeća za otkup, obradu i promet sekundarnim sirovinama. -RD- reciklažno dvorište. -mini RD- nečuvano sakupljalište glomaznog, građevinskog ...

Plan gospodarenja otpadom GRAD ĐAKOVO

-POOPSS - poduzeća za otkup, obradu i promet sekundarnim sirovinama. -RD- reciklažno dvorište. -mini RD- nečuvano sakupljalište glomaznog, građevinskog ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SUTIVAN ZA ...

uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,. 6. ... vrtna oprema (vrtni namještaj, posude za cvijeće, ljuljačka, suncobran,…).

plan gospodarenja otpadom - Općina Ivankovo

Općine Ivankovo u trenutku izrade ovog elaborata imali su trgovačko društvo Nevkoš d.o.o.,. Vinkovci, H. V. Hrvatinića 10 i obrt za odvoz smeća Utvaj, Retkovci, ...

plan gospodarenja otpadom općine goričan - PRE-KOM-a

3.4 Način sakupljanja otpada na području Općine Goričan. 3.4.1.Miješani komunalni otpad. 3.4.2.Biorazgradivi komunalni otpad. 3.4.3.Korisni otpad (papir ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA TROGIRA ZA ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Trogira za razdoblje od 2017. ... Križ, Brown Beach Hotel, Marina Trogir, ACY Marina, PŠU Banj, Adriakarton, Kaufland, Lidl, ... gospodarenja otpadom (izrada i dijeljenje informativnih letaka, organiziranje ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA PODRUČJE GRADA ...

Plan gospodarenja otpadom (PGO) za područje Grada Umaga do 2015. godine. Broj projekta: 3/2011. Datum pripreme: srpanj 2011. Ključne riječi: Grad Umag ...

plan gospodarenja otpadom grada preloga - GKP PRE-KOM doo

Animalni otpad sakuplja veterinarska stanica Prelog i Bioinstitut Čakovec. 3.5 Evidentiranje sakupljanja otpada prema volumenu. Sav prikupljeni otpad ...

Plan gospodarenja otpadom - Grad Pazin

19 pro 2017 ... uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, ... mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada ... (čaše, tanjuri i sl.).

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ... - Grad Supetar

94/13), Grad Supetar je odlučio napraviti reviziju već napravljenog Plana ... prikupljaju u cijelosti, PET ambalažu prikuplja Konzum d.o.o, a papir se prikuplja.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA DRNIŠA za razdoblje ...

otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematiĉnog otpada i krupnog ... Poduzeća za otkup, obradu i promet sekundarnim sirovinama. RD ... U Gradu Drnišu od gospodarskih djelatnosti najzastupljenija je trgovina (Konzum d.d., ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ... - Općina Josipdol

Metis d.o.o. Ogulin (otpad koji nije biorazgradiv, papir i karton). Općina Plaški. 7. Mull-trans d.o.o. Sesvete. Općina Netretić. 8. Vlastiti komunalni pogon Općine ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA GRUBIŠNO POLJE ...

1 ožu 2018 ... NIMET efekt (Not In My Election Time - Ne u predizborno vrijeme ili Ne za ... su: Čazma, Grubišno Polje, Bjelovar, Daruvar i Garešnica, a općine: Zrinski. Topolovac ... prelazi su postupni, a oko masiva je prsten brežuljaka. ... godina dok je radno sposobnog stanovništva prema popisu iz 2011.godine 4.280.

Plan gospodarenja otpadom GRADA BIOGRADA NA MORU za ...

«SLUŽBENI GLASNIK». 10/2017. GRAD BIOGRAD NA MORU. Plan gospodarenja otpadom. GRADA BIOGRADA NA MORU za razdoblje 2017.-2022. godine.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ... - Grad Trogir

... (odlaže otpad na odlagalištu Plano), Hotel sv. Križ, Brown Beach Hotel, Marina Trogir, ACY Marina, PŠU Banj, Adriakarton, Kaufland, Lidl,. Konzum, Plodine.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE GORNJA STUBICA ...

Sredstva za prikupljanje i odvoz otpada s područja Općine Gornja Stubica. 70. 5.4. ... objavu specijaliziranih priloga u medijima kao što su televizija i radio. Ad 6.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA KRKA ZA ... - Grad Krk

31 sij 2018 ... Pretovarna stanica (transfer stanica) je građevina za skladištenje, pripremu i ... i tehnički moguće (2.140 domaćinstava), podijeljene smeđe kante za ... komunalnog otpada na području Grada Krka Slika 7 dan je pregled.

Plan gospodarenja otpadom Općine Antunovac za ... - HAOP

Raspored sakupljanja i odvoza komunalnog otpada objavljen je na mrežnoj stranici tvrtke „Unikom“ d.o.o. Osijek. Sakupljanje posebnih kategorija otpada putem ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SPLITA za razdoblje ...

17 tra 2018 ... Grad Split treba za prijedlog Plana gospodarenja otpadom ishoditi prethodnu ... poslovne jedinice Tehnomobil Split i Reto-Centrom Split.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM Grada ... - Grad Varaždin

28 sij 2018 ... Grad Varaždin će otpad odvoziti u Regionalni centar za gospodarenje otpadom ... C.I.O.S. MBO d.o.o.. (ODRŽIVI RAZVOJ ... podnijeti cjenik na suglasnost izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave u roku od mjesec dana.

plan gospodarenja otpadom - Grad Duga Resa

Zbrinjavanje otpada je svaki postupak koji nije oporaba otpada, uključujući slučaj kad postupak ... zbrinjavanje otpada obavlja trgovačko društvo: ... Ciak d.o.o.

plan gospodarenja otpadom u gradu vinkovcima - Baza ...

koncesionar – komunalno poduzeće Nevkoš d.o.o., Vinkovci. Prikupljeni otpad s područja. Vinkovaca odvozi se i odlaže na odlagalište "Petrovačka dola".

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE ...

Phoenix metali d.o.o., Alba MS, Škofina d.o.o., Wurth Hrvatska d.o.o., Filip Trade d.o.o.,. PERI oplate i skele, Melody d.o.o., Mobilitas, Macel plin, Ellabo d.o.o., ...

30.07.2010 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA ... - Grad Samobor

30 srp 2010 ... članku 7., Grad Samobor izradio je Plan gospodarenja otpadom. Članak 11. istog zakona, propisuje ... CIAK d.o.o.. Zagreb, J.Lončara 3/1.

plan gospodarenja otpadom za virovitičko-podravsku županiju

Pro-sam II (Rapid). 13 02 02*. 11,7850. 3,9550. 2,2300. 0,8000. 4,8000. Čazmatrans. HŠ UŠ Bjelovar. Šumarija Virovitica. HAK autoklub. Viro d.o.o.. 13 02 03*.

Plan gospodarenja otpadom Međimurske županij - Međimurska ...

ukoliko do toga dođe otpad zbrinjava van granica Međimurske županije. ... Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, ...

Plan gospodarenja otpadom GRAD NOVA GRADIŠKA

o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom Grada Nova Gradiška. Članak 1. ... Reciklažno dvorište ima odre eno radno vrijeme pod nadzorom zaposlenog i ...

Plan gospodarenja otpadom Općine Antunovac za razdoblje od ...

Djelatnost sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada obavlja tvrtka „Unikom“ d.o.o.. Osijek. Sakupljeni miješani komunalni otpad u 2016.godini ...

plan gospodarenja otpadom općine lasinja - Baza dokumenata ...

3. Lipa d.o.o. Slunj. Grad Slunj. 4. Čistoća Duga Resa d.o.o. Duga Resa. Grad Duga Resa, Općina Generalski. Stol, Općina Bosiljevo. 5. Azelija Eko d.o.o. Ozalj.

plan gospodarenja otpadom općine netretić - Baza dokumenata ...

2,702703. Zajednički spremnik. 1100 l - pravne os. 2. 5,405405. Ul.Netretić. Korisnik usluga odvoza komunalnog otpada. Korisnici usluga u postocima. 0. 10. 20.

Plan Gospodarenja Otpadom Grada Gline - Baza dokumenata ...

i Pilana DIP Glina. Od navedenih poduzeća danas radi samo pogon za proizvodnju dječje hrane. "Vivera" d.o.o. Pogon se nalazi na nedovoljnoj udaljenosti od ...

Plan gospodarenja otpadom Općine Hercegovac 2010. – 2018 ...

Izvor: Komunalac d.o.o., Garešnica, 2010. godina. Otpad s područja Općine Hercegovac odvozi se na ureĎeno odlagalište na lokaciji Johovača, južno od sela ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Vrbovca za ... - Grad Vrbovec

Opći i tehnički zahtjevi za građevine i uređaje za ... Tablica 8: Pregled prijavljenih podataka o postupanju s komunalnim otpadom (Izvor: Komunalac Vrbovec ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Osijeka za ... - Grad Osijek

12 tra 2018 ... odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada Osijeka.30 Prikupljanje i odvoz glomaznog otpada obavlja se po pozivu ...

plan gospodarenja otpadom općine strahoninec - Baza dokumenata ...

edukacijski letak o kantama za biorazgradivi komunalni otpad sa rasporedom ... Osim navedenih zelenih otoka, na 3 lokacije (u Metss-ovim prodavaonicama, ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra - Grad Zadar

7 ožu 2011 ... ... trgovini pridružili su se veliki domaći i strani trgovački lanci poput: Getro, Pevec, Solin graña, ... Ptihodi od usluga otkupa ambalaže i odvoza plastične ... 3949. Otpadne gume,limovi, limene bačve. MJESNI ODBOR MOLAT.

plan gospodarenja otpadom općina nova bukovica za razdoblje ...

Djelatnost sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada obavlja tvrtka „Slatina kom“. d.o.o. Slatina. Sakupljeni miješani komunalni otpad u 2017.godini ...

plan gospodarenja otpadom grada velike gorice za ... - HAOP

16 svi 2018 ... Gradsko vijeće. Grada Velike ... Grad Velika Gorica, smješten je u Zagrebačkoj žu- paniji, i nalazi se 20 ... Zagrebačka, groblje. 8. Velika Gorica.

Plan gospodarenja otpadom GRADA OROSLAVJA ... - Grad Oroslavje

Zivtov trg 3. ZABOK. Vrsta dokumentacije. Elaborat. Voditelj projekta. Renata Pavlina ... Grada i komunalne tvrtke „EKO Flor Plus“ d.o.o. iz Mokrica. Strategija i ...

plan gospodarenja otpadom općine jelsa - Općina Stankovci

Nadleţno upravno tijelo je tijelo ţupanije, Grada Zagreba, odnosno velikog ... organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada angaţirana tvrtka Michieli ... uporabe i popravaka) koji sluţe za prikupljanje, razvrstavanje i/ili popravak rabljenih proizvoda, te ... pamuĉna tkanina (bez sintetike), glomazni drveni namještaj, itd.

prijedlog plan gospodarenja otpadom općine donji vidovec

5.2.5 Planirane nove građevine i oprema za gospodarenje otpadom. 6. POVRŠINE ... Cijena kn. KANTA 120. LITARA. Komunalni. Otpad. . KANTA 120. LITARA. Biorazgradivi ... Kompost prosijani vreća (50litara) (cijena sa PDV-om). 15,00.

Plan gospodarenja otpadom Grada Samobora za ... - Grad Samobor

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA, Odjel za ekologiju i zaštitu okoliša ... Kaufland Hrvatska k.d.. Ul. Grada Wirgesa 2 G ... kućno kompostiranje – uspostava kućnog kompostiranja kroz dijeljenje kompostera i ... internet stranica), izradom plakata, promidžbenih letaka koji bi se dijelili uz račune.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM Grad Sisak 2017. – 2022 ...

Polazišta za izradu Plana gospodarenja otpadom Grada Siska ..................................................... 1 ... Kaufland Hrvatska k.d.. Zagrebačka 49a ... kućno kompostiranje – uspostava kućnog kompostiranja kroz dijeljenje kompostera i ... internet stranica), izradom plakata, promidžbenih letaka koji bi se dijelili uz račune korisnicima ...

Plan gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 2018. do ...

prikuplja Čistoća d.o.o. Varaždin i odvozi ga na odlagalište Johovača kojim ... Prema podacima Čistoće Varaždin u periodu od 2015. do 2017. godine do danas ...

plan gospodarenja otpadom općine gvozd - Baza dokumenata ...

IRI SISAK, d.o.o. za istraživanje, razvoj i ispitivanje ... starih baterija, lijekova, ulja, auto-guma, metalnoga glomaznog otpada i građevinskog otpada ... Ovlašteni skupljač i obrađivač opasnog otpada na predmetnom području je: Medved &.

Plan gospodarenja otpadom Općine Ernestinovo za razdoblje 2017.

Općine Ernestinovo i tvrtke Unikom d.o.o. Osijek u provedbi planiranih mjera i ... BROJ UPISA U OČEVIDNIK RECIKLAŽNIH DVORIŠTA; RADNO VRIJEME. 4.3.

plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023. godine

Tablica 4.2.1 Plan izgradnje reciklažnih dvorišta ... Izgradnja Mađarević d.o.o., OPRISAVCI-TRANSPORT d.o.o. u Oprisavcima, Slavonija Bus i. Dom za starije i ...