pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog ...

ODNOS ORGANIZATORA PUTOVANJA I POSREDNIKA PREMA PUTNIKU. ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016). Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi i ...

pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog ... - Srodni dokumenti

pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog ...

ODNOS ORGANIZATORA PUTOVANJA I POSREDNIKA PREMA PUTNIKU. ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016). Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi i ...

Pravilnik o blizim uslovima i nacinu prilagodjavanja objekta za ...

4 окт 2013 ... 15) objekti ostale namjene: sajamski i izložbeni centar; javni WC; objekat u ... kretanje invalidskih kolica, da je prepoznatljiva na dodir stopala ili ... Najmanje dimenzije taktilne površine i mjesta na kojima je obavezna njena ...

PRAVILNIK o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja ...

Pripravnički staž obavlja se praktičnim radom u zdravstvenim ustanovama, ... Pripravnički staž se obavlja pod neposrednim nadzorom zdravstvenog radnika, ...

Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja jedinstvenog registra ...

Јединствени регистар рачуна садржи податке о динарским и девизним ... Народна банка Србије води Јединствени регистар рачуна у електронском ...

Odluka o strukturi, bližim uslovima i načinu otvaranja i ... - CBCG

2) broj transakcionog računa (13 numeričkih znakova), i. 3) kontrolni broj (dva ... Centralna banka vodi evidenciju fiksnih brojeva koje je dodijelila pružaocima.

Uredba o bližim uslovima i nacinu sprovodenja ... - Vojska Crne Gore

zone, dostavlja se na korišćenje u zatvorenoj, neprovidnoj koverti na kojoj su ... 1 ovog člana, ulaže se u unutrašnju kovertu. Katalog propisa v3.05. Strana: 4 ...

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA POČETAK RADA I ...

2,60 m i ima sopstveni NjC, tuš kadu i umivaonik sa toplom i hladnom vodom. ... Visina glavnog dela perionice treba da bude 3,6 m a delovi perionice bez.

pravilnik o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje ...

3 јул 2018 ... i/ili tendi. Ne treba zatvarati bočne vertikalne strane ugostiteljske terase. ... Uz konzervator za sladoled može se postaviti suncobran, stolica na ... Montažna parking garaža je montažno-demontažni privremeni objekat metalne ...

Pravilnik o bližim pravilima i uslovima organske proizvodnje za ...

2) mrestilište je mjesto za razmnožavanje, izlijeganje i uzgoj riba i drugih vodenih ... Organska proizvodnja brancina, orade, hama, cipola (Liza, Mugil) i jegulje ...

Pravilnik o blizim uslovima za postavljanje odnosno gradjenje ...

3 јул 2018 ... Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za vrstu objekata, uređaja i ... uređaje za kontrolu temperature (grijanje, klima uređaj, ventilatori), ...

Pravilnik o bližim uslovima za promet živine za uzgoj ili proizvodnju*

22 јан 2016 ... ... proizvodnju, priplod i klanje, promet jednodnevnih pilića i jaja za priplod. ... Živina za proizvodnju i priplod, jednodnevni pilići i jaja za priplod ...

pravilnik o bližim uslovima u pogledu standarda, normativa i načina ...

kvarcovanje prostora, sredstva za imobilizaciju, vješaonik za odjeću pacijenta, ... Ordinacija: radni sto i stolica, ležaj za pregled pacijenta, okrugla stolica za pacijenta, stolica za pratioca, paravan, ... -Odvajanje mimo vrtića, -Polazak u školu.

pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu ...

Prijemni ispit polaže kandidat za upis na studijske programe: medicina, stomatologija, arhitektura, psihologija i za upis na stručno-umjetničke studijske ...

Pravilnik o bližim uslovima za uvoz i tranzit životinja akvakulture i ...

2) zatvoreni objekat za ukrasne životinje je objekat za prodaju, ribnjak, akvarijum ili objekat za prodaju na veliko: - bez direktnog kontakta sa vodama prirodnog ...

Pravilnik o bližim uslovima za promet i uvoz živine za uzgoj ili ...

patke i druge ptice) za uzgoj, proizvodnju, priplod, klanje i promet jednodnevnih pilića i jaja za priplod. Izuzeće od primjene. Član 2. Ovaj pravilnik ne primjenjuje ...

Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti i ...

12) da je mehanizam za otvaranje prozora na visini od 90 do 120 cm od poda; ... Za dom od 250 korisnika mesećno treba obezbediti sredstva za lićnu higijenu ...

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti i ...

držanje i uzgoj pilića za tov (u daljem tekstu: pilići) i način njihovog držanja. Član 2 ... 9) broju pilića upućenih na klanje i broju uginulih pilića u vrijeme dolaska u ...

PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA ...

uređuje se način obračunavanja i uplate obaveznih doprinosa za ... najniža plaća u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj, industriji ... osnovica za obračun doprinosa utvrđuje se kao: ... godine do 27.11.2017. godine i od 05.05.2018. godine do ...

PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE ... - PUFBiH

godine do 27.11.2017. godine i od 05.05.2018. godine do 27.11.2020. godine. Član 41. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ...

pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za ...

5) funkcionalnu dijagnostiku organa vida (ortoreter, opremu za ispitivanje kolornog vida, optotip, ogledalo, niktometar i perimetar);. 6) RTG aparat za snimanje ...

PRAVILNIK O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANjA ...

Energetski pasoš zgrade izdaje se kao: 1) energetski pasoš za stambene zgrade, na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;.

pravilnik o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu ...

30 сеп 2015 ... poslova ovlašćenog aktuara (u daljem tekstu: stručni ispit). Stručni ispit. Član 2. Stručni ispit ... sudskog tumača. Agencija na svojoj internet ...

PRAVILNIK o uslovima i načinu korištenja, upravljanja, održavanja i ...

(6) U slučajevima kada vozač ne upravlja službenim motornim vozilom, korištenje i upravljanje istim od strane zaposlenog kojem je u data saglasnost za to, vršit ...

pravilnik o nacinu ispitivanja svojstava priplodne stoke i o uslovima ...

g) Ocenjivanje svinja za klanje. 3. ... Tabela 1: Krmače rasa: veliki jorkšir, švedski landras, holandski landras i domaća ... Svinje za klanje ocenjuju se na osnovu:.

Pravilnik o uslovima,načinu i postupku izbora logotipa nacionalnog ...

Koverta iz stava 1 ovog člana, treba da sadrži tri zatvorene bijele koverte manjeg formata, koje treba da budu obilježene na poleđini arapskim brojem i da ...

Pravilnik i uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na upravljanje otpadnim uljima koja sadrže ... predtretman u separatoru masti i ulja pre upuštanja u recipijent i redovno ...

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku upisa na listu ... - Prnjavorac

usmeno datih izjava pred organima i i. BiH (u daljnjem tekstu: Distrikt) sa jezika u službenoj upotrebi u. Distriktu na strani jezik, sa stranog jezika na jezik u ...

pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u ...

Stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke ...

pravilnik o uslovima i načinu gajenja i selidbe pčela, sadržini ...

9) pčelinju pašu čini medonosno bilje određene strukture na određenom području;. 10) stajalište jeste unapred dogovorena mikro lokacija na koju pčelar dovozi ...

Pravilnik o nacinu i uslovima povracaja akcize na mineralna ulja

Pravilnik o načinu i uslovima povraćaja akcize na mineralna ulja ("Službeni list Crne Gore", br. 056/14 od. 24.12.2014),. 2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu ...

pravilnik o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ...

prodaja), račun mora sadržavati broj rješenja nadležne porezne uprave kojim je prodavac ... Oprema za fiksno ograđivanje travnjaka (električni pastir). 2.

Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem ...

... Трезор оверава Образац ИОК и испоставља налоге за обрачун на терет и у корист рачуна буџета. Члан 6. Компензација се може реализовати у року ...

pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i ...

Član 1. Ovim pravilnikom uređuje se način razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije stalnih sredstava za poreske svrhe.

Napomena: Za uplate novčanih sredstava u stranoj ... - CREDOS doo

CREDOS d.o.o., investicijsko društvo. Nemčićeva 7, HR-10000 Zagreb. OIB: 21667415955. T 385 (0)1 2363 431, 385 (0)1 2363 524. T 385 (0)1 6396 676, ...

Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog ...

16 tra 2014 ... na koje se odnosi otpisani dug doprinosa. VII. ... poreza na dobit, ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi (članak 10. točka 5. ZOMO-a).

Pravilnik o načinu lova sokolarenjem i načinu vođenja evidencije ...

29.12.2014. godine, a stupio je na snagu 6.1.2015. Član 1. Lov sokolarenjem pticama grabljivicama i evidencija ptica grabljivica vrše se na način utvrđen ovim.

Pravilnik o načinu obilježavanja posuda u vinariji i sadržaju i načinu ...

(4) Drugi proizvodi od grožđa, mošta i vina trebaju u toku ... proizvodnja koncentrovanog mošta, rektifikovanog ili ... doslađivanje i pojačavanje za destilaciju,.

PRAVILNIK o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada ...

(2) Učenicima članovima ŠSD-a izdaje se iskaznica Hrvatskog školskog sportskog saveza (u daljnjem tekstu: HŠSS), kojom se potvrđuje identitet učenika.

Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika ...

II OBLICI DISKRIMINACIJE I NJIHOVA MANIFESTACIJA ... 2) vrši diskriminacija zaposlenih, dece i učenika od strane trećih lica u vezi sa procesom obrazovanja ...

Uredba o uslovima i nacinu privlacenja direktnih investicija[1]

Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih ... zatezne kamate, u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske ...

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata ...

3) državni poverilac jeste pravno lice koje je dužno da otpusti dug prema subjektu ... Preuzimanje duga prema poveriocima vrši se ugovorom između Agencije i.

Uputstvo za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja ...

Šifarnik osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa ... narednog radnog dana od dana prijema obaveštenja o izvršenoj naplati, banci dostavi ... kod kapitalnih poslova - odluka ili rešenje nadležnog organa o konkretnom poslu, ... prevoz putnika u zemlji stranim prevoznim sredstvima, uključujući i sve ostale.

Prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja ... - Općina Ilidža

11 lip 2019 ... KANTON SARA]EVO. OPCINA ... Nekretnine u vlasništvu Općine Općinsko vijeće može otuđiti samo na osnovu javnog prikupljanja ponuda i uz ...

Odluka o uslovima i načinu izdavanja i prodaje kratkoročnih hartija ...

записи). 3. Благајнички записи су дематеријализоване хартије од вредности и региструју се као електронски записи на рачуну хартија од вредности у.

Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u ...

Pismeni dio lsplta. Kandidatlkinja je rjesio pismeni test koji se sastoji od 10 pitanja sa ponudenirn opcijskim odgovorima (test je sastavni dio ovog Zapisnika) .

Odluka o uslovima, držanju i načinu postupanja s ... - Općina Lukavac

2 lis 2019 ... Ova Odluka se ne primjenjuje na službene pse koji u obavljanju svojih poslova ... minimalnih i maksimalnih cijena veterinarskih usluga na teritoriji Federacije ... te neograđenim i ograđenim dvorištima škola i vrtića, i na drugim.

ODLUKA o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila u svojini ...

Službenim vozilom, u smislu ove odluke, smatra se službeni putnički ... ovlašćenje za upravljanje službenim vozilom i zapisnik o primopredaji službenih vozila;.

Odlukom o uslovima i načinu rada deviznog tržišta - Народна банка ...

Међубанкарско девизно тржиште (у даљем тексту: МДТ) јесте део девизног тржишта, на коме се обављају послови куповине и продаје девиза и ...

PRAVILNIK O USLOVIMA HIGIJENE HRANE_rus

пищевых продуктов и в применении принципов HACCP;. 6) определение микробиологических критериев и требований контроля температуры, которые ...

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ...

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se minimalne ugostiteqske usluge i uslovi za vrste i kategorije ugostiteqskih objekata koji ~ine skupinu hoteli (daqe u tekstu: ...

Pravilnik o minimalnim tehnickim uslovima za projektiranjeï

26 ruj 2003 ... Autobusna stajališta projektuju se za svaki prometni smjer. ... Član 20. Ako se utvrdi, da za autobusnim stajalištem više nema potrebe ili da ono.

Pravilnik o uslovima za priređivanje kladioničkih igara

Uređaji i sistemi za klađenje koji su zasnovani na virtualnim slučajnim događajima moraju slučajne događaje generisati putem sertifikovanih softverskih ili ...

Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima za priređivanje ...

Koncesionar lutrijskih igara može uplate za klađenje primati na mjestima gdje se ... Uređaji i sistemi za klađenje koji su zasnovani na virtualnim slučajnim ...

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uslovima ugostiteljskih ...

vrste ugostiteljskih objekata koje mogu biti klupskog tipa, na~in utvr|ivanja ispunjavanja minimalnih uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta, elementi, mjerila i ...

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih ...

29 сеп 2015 ... Правилник о условима и нормативима за ... Спољашње јединице клима уређаја морају бити позициониране тако да буду примерене.

PRAVILNIK O RADIO-FREKVENCIJAMA I USLOVIMA POD KOJIMA ...

Ovim pravilnikom utvrđuju se radio-frekvencije koje se mogu koristiti bez odobrenja i uslovi ... n.1.11: Za opseg g) važi da određeni kanali mogu biti zauzeti od strane ... satelitski terminali b. 1525-1544 MHz ECC/DEC/(12)01. Mobilni satelitski.

pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa ...

preduzetnika ("Službeni list RCG", broj 43/95), Ministarstvo trgovine donosi. PRAVILNIK. O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE. PROMETA ...

Pravilnik o uslovima minimalne tehnicke opremljenosti poslï

PROSTORA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE. I - OPĆE ODREDBE. Član 1. Ovim pravilnikom uređuju se minimalno tehnički uslovi koje moraju ispunjavati.

Pravilnik o vrstama minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ...

28 дец 2011 ... kuća za iznajmljivanje, turistički apartman i soba za iznajmljivanje; ... Kuhinja (kuhinjski blok) treba da ima : ... vidno istaknut, mini sef, informacije o hotelu (radno vrijeme, spisak svih usluga hotela sa cjenovnikom), pisaći.

Pravilnik o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih ...

prodajnom mjestu, u okviru benzinske postaje, gdje se ne mo`e obavljati ... Promet na malo te~nim naftnim plinom-autoplinom koji se koristi za pogon motora sa ...