Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u ...

položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara. 2. za zvanje knjižničar: – završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih ...

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u ... - Srodni dokumenti

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u ...

položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara. 2. za zvanje knjižničar: – završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih ...

Pravilnik o sticanju strucnih zvanja

Stečene akademske titule, naučna i stručna zvanja unose se u javne isprave koje izdaje visokoškolska ustanova kao što su: diploma o završenom akademskom ...

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

(2) A kategorija radova. Radovi kategorije A jesu znanstveni radovi objavljeni u časopisima indeksiranim u WoSCC (Web of Science Core. Collection). Potrebno ...

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA ZVANJA

15 pro 2014 ... docenta. Pristupnik mora ispuniti uvjete Rektorskog zbora: - da je u svojstw nasta,nika (stalnog ili gosrujudeg) na nekom visokom udiliStu.

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. - MEF

4 tra 2017 ... Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_03_28_652.html. 1 of 19. 4.4.2017.

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - UniZd

Summary List) odnosno područja znanosti kako ih definira baza ISI Web of ... preostali radovi također trebaju biti originalni znanstveni radovi koji su prošli ...

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na ... - MedRi

Docent. Članak 10. U zvanje i na radno mjesto docenta može biti, na vrijeme od pet (5) godina, izabrana osoba koja ispunjava uvjete za stjecanje znanstvenog ...

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća ...

priznatost njegova znanstvenog rada, odnosno njegovo značenje u okviru nacionalnih ... Pri izboru u znanstveno-nastavna zvanja docent, izvanredni profesor i ...

pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog ...

Izbor u zvanje docenta i vanrednog profesora vrši se na period od 5 godina. ... Ukoliko Senat Univerziteta ocijeni da su za valjanu odluku potrebna dodatna ...

PRAVILNIK o nacinu i programu polaganja strucnih ispita radnka ...

7. "BORAC-KATARINA" do.o. Jajce. 72. 8. HOTEL "ZENIT-BRO"d.o.o. Neum . 73. 9. HTP "STELA" do.o.Neum. 74. 10. "PAN-PAPIRNA INDUSTRIJA" d.o.o. Citluk.

PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA ... - Hakom

198.omjer neuspješnih SMS poruka: broj neuspješno poslanih/primljenih ... elektroničkoj komunikacijskoj mreži i ukupnog broja svih izdanih računa za iste ... nastali zbog prigovora/pritužbi korisnika na ispravnost stanja njegova računa ... (5) Operator se mora pridržavati uobičajenih postupaka za provjeru identiteta krajnjeg.

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ...

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom ... ostvaruje pravo na ortopedska i druga pomagala pod uvjetima i na način ...

PRV-20-03 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ... - TVZ

25 ruj 2018 ... Priprema Natječaj za dodjelu Stipendija TVZ-a, te ga objavljuje na oglasnim ... 2017. godine i Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu ...

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ ...

zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (u ... Osiguranoj osobi osiguravaju se prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ...

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU ... - HZZO

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom ... potvrde o plaćama na osnovi kojih se utvrđuje osnovica za naknadu plaće, ako ...

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ... - Radno Pravo

ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala propisani su posebnim općim aktom. Zavoda. (3) Osigurana osoba u okviru prava na zdravstvenu zaštitu ...

68 18.06.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava ...

30 lip 2015 ... za raspodjelu mjesta u studentskim domovima studentskih centara i slobodnim ... ostvarivanja prava na izravan smještaj u dom na temelju ove točke postojanje je ... specijalističkoga diplomskog studija, ostvaruju bodove kao i studenti iz ... dodjelu subvencije stanovanja raspisuju studentski centri za svaku ...

Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika i ...

10 stu 2012 ... Članak 4. (Vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige) ... List. Datum upisa. Naziv građevine / dijela građevine/radova. Vremenski ...

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u ...

Odgojitelji i stručni suradnici biraju se u zvanje mentora odnosno savjetnika na pet godina i mogu ponovno biti izabrani u isto zvanje. Odgojitelji i stručni ...

133 14.11.2014 Pravilnik o uvjetima za upravljanje i načinu ... - MORH

pregledom za vozača u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi. (2) Vozači vozila OS RH obvezni su pristupiti nadzornim zdravstvenim pregledima koji mogu biti ...

NN 53/2017, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava ...

Iznimka su studenti koji studiraju u Opatiji, a prijavljuju se na natječaj za smještaj u Rijeci. (4) Studenti koji su ... Izravan smještaj u studentski dom na temelju ostalih kriterija. Članak 5. Pravo na ... Zagreb, 25. svibnja 2017. Ministar prof. dr. sc.

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAĈINU PROVEDBE TJELESNE ZAŠTITE

i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite („Narodne ... 6. provjera ispravnosti sustava tehničke zaštite (vrijeme i potpis odgovorne osobe) ...

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu ...

25 srp 2019 ... (1) Na Natječaj za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine ... državna stipendija mogu podnijeti pisanu primjedbu Ministarstvu.

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti ... - Hakom

15 pro 2011 ... 16. omjer neuspješnih MMS poruka: broj neuspješno isporučenih MMS ... broja prigovora/pritužbi na iznos računa za obavljene javne ... nastali zbog prigovora/pritužbi korisnika na ispravnost stanja njegova računa ili zbog naplate, ... (4) Operator se mora pridržavati uobičajenih postupaka za provjeru ...

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i ...

1. koncentrator kisika. 2. Brailleov pisaći uređaj. 3. kasetofon – četverokanalni za slijepe osobe. 4. čitač ekrana s govornom jedinicom. 5. Brailleova elektronička ...

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata ...

Iznimka su studenti koji studiraju u Opatiji, a prijavljuju se na natječaj za smještaj u Rijeci. ... Izravan smještaj u studentski dom na temelju ostalih kriterija.

PRAVILNIK o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja ... - Grad Rovinj

Župni ured, odnosno po nalogu službene osobe Upravnog odjela. Taxi službi izdati će se odobrenje za ulaz u pješačku zonu na temelju zahtjeva kojeg podnosi ...

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga ...

i čl. 10. i 19. Statuta Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“, Upravno vijeće donosi dana 20.5.2015. godine. PRAVILNIK. O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA ...

pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog ... - HZZO

liječenje medicinskom rehabilitacijom (u daljnjem tekstu: bolnička medicinska ... boravak uz dijete u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju osiguranoj osobi ... Fizikalna terapija u kući osigurane osobe može trajati najdulje 15 dana (15 ...

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova ...

(2) Razina prava na potporu dodjeljuje se automatski u trenutku evidentiranja ... i uzimajući u obzir u njemu osigurana sredstva za prehranu studenata, donositi.

Pravilnik o uvjetima i načinu izbora osoba na ... - Općina Kaptol

osposobljavanju ostvaruju se u skladu s posebnim propisima. Prekid stručnog osposobljavanja. Članak 10. Pretpostavke za prijevremeni prestanak stručnog ...

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i ...

Povjerenstvo za stažiranje bit će nazočno aktivnostima pripravnika odgojitelja najmanje dva ... izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja (tiskanica PO-2).

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde zračnog ... - bhdca

nare~enim u AOC-u i po{tivaju}i propise i zahtjeve JAR OPS 1/3 koji su sastavni dio ovog pravilnika. Propis JAA ... povratne sprege), s ciljem utvr|ivanja korektivnih akcija i njihove brze implementacije. Sustav ... c) drogu; d) tablete za spavanje;.

pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju

(1) Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju ... konačnu listu dobitnika državne stipendije na temelju rezultata natječaja i.

Spisak akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja - PMF

15 lis 2008 ... (Sadržaj). Stečene akademske titule, naučna i stručna zvanja unose se ... Engleski jezik i književnost i Komparativna književnost. Magistar ...

pravilniko uslovima za sticanje stručnih zvanja u ... - Arhiv Vojvodine

Lica sa visokom stručnom spremom koja obavljaju stručne poslove u arhivima mogu steći zvanje: 1) arhivist. 2) viši arhivist. 3) arhivski savetnik. Lica sa višom ...

Odluka o listi stručnih akademskih i naučnih zvanja un - FUSE

о листи стручних, академских и научних звања, на српском и енглеском језику, која се стичу на факултетима Универзитета у Нишу. Члан 1. Стручна ...

Pravilnik o načinu lova sokolarenjem i načinu vođenja evidencije ...

29.12.2014. godine, a stupio je na snagu 6.1.2015. Član 1. Lov sokolarenjem pticama grabljivicama i evidencija ptica grabljivica vrše se na način utvrđen ovim.

PRAVILNIK o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada ...

(2) Učenicima članovima ŠSD-a izdaje se iskaznica Hrvatskog školskog sportskog saveza (u daljnjem tekstu: HŠSS), kojom se potvrđuje identitet učenika.

Pravilnik o načinu obilježavanja posuda u vinariji i sadržaju i načinu ...

(4) Drugi proizvodi od grožđa, mošta i vina trebaju u toku ... proizvodnja koncentrovanog mošta, rektifikovanog ili ... doslađivanje i pojačavanje za destilaciju,.

SP HT-a o načinu, uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja EKI i ...

DODATAK 1 - Cjenik usluga. DODATAK 2 - Zahtjev za ugovaranje zajedničkog korištenja EKI i povezane opreme (kabelske kanalizacije) HT-a. DODATAK 3 ...

Odluka o načinu i uvjetima obavljanja ... - Niskogradnja doo

Statuta grada Pregrada (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. ... Umrli se može ukopati i izvan groblja samo uz odobrenje koje daje Jedinstveni.

SP HT-a o načinu, uvjetima pristupa i zajedničkog ... - Hakom

cijene pristupa i zajedničkog korištenja HT-ove EKI koju je HT obvezan temeljem ... Ako je podnesen prigovor na tehničko rješenje sukladno članku 5.2. ove.

Pravilnik 422 Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju ... - SPVH

Zagreb, MihanoviĘeva 12. Telefoni: ... moraju voziti u πtrajkuza vrijeme πtrajka za vozni red. Ta odluka se ... nagibni vlakovi stupac s podatcima za nagibne vlakove«. ... Oštarije – Split (Zagreb GK – Oštarije vozi u sastavu vlaka 500). 520.

Pravilnik _ visa zvanja

ризик по окружење и. 1.19. другим условима у складу са уговором о ... ПРАВИЛНИК. О ... новања постигнутих резултата наставника у раду са ученицима ...

Uputa br. 59/16 o načinu i uvjetima postupanja te ... - Carinska uprava

26 lis 2016 ... Propisi kojima je reguliran uvoz predmeta opće uporabe su: ... 40/2016);. Zakon o predmetima opće uporabe („Narodne novine" br. 39/13 i ...

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

(Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada ... sklonište za životinje je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i.

Odluka o uvjetima i načinu korištenja godišnjeg odmora za ... - ZDK

28 ožu 2018 ... Donošenjem ove odluke stavlja se van snage Odluka o uslovima i naĉinu korištenja ... (Rješenje o godišnjem odmoru). Na osnovu utvrĊenog ...

Odluka o uvjetima,načinu i postupku upravljanja i rapolaganja ...

10 pro 2018 ... Nekretnine u smislu ove Odluke obuhvaćaju zgrade, zemljišta i druge ... Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Županije potpisuje Župan ...

Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti ... - Hakom

15 pro 2011 ... 16. omjer neuspješnih MMS poruka: broj neuspješno isporučenih MMS poruka ... broja prigovora/pritužbi na iznos računa za obavljene javne ... nastali zbog prigovora/pritužbi korisnika na ispravnost stanja njegova računa ili zbog naplate, ... provjeru tehničke ispravnosti elektroničke komunikacijske mreže i ...

Odluka o načinu i uvjetima naplate za rezidente i ... - Prnjavorac

O NAČINU I UVJETIMA POD KOJIMA REZIDENTI U POSLOVANJU S NEREZIDENTIMA MOGU PRIMITI NAPLATU ILI. IZVRŠITI PLAĆANJE U STRANOJ ...

Pravilnik akademska zvanja 2016 KS

(Skraćenice). (1) Skraćenice akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja stavljaju se iza odnosno ispred imena i prezimena lica koje gaje steklo, na sljedeći ...

ODLUKA o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju ...

ODLUKA o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove ... stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove, s kojom je ... uvjeti u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, mora na svakome ...

insert_drive_file Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ...

plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). - KUKCI (Insecta). - sve vrste mrava i termita. - STONOGE (Chilopoda). - porodica: Scolopendridae.

Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja ... - Grad Bjelovar

22 kol 2018 ... 8. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi ... trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđen ili da bi nastavak života ...

Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz ... - Posi.hr

8 lip 2018 ... uvjetima i naćinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog ... druga osoba, lijećnićko povjerenstvo, iznimno, može odobriti boravak ... bolesnika pa se morala ponavljati u Zavodu za rehabilitaciju i ortopedska pomagala.

Odluka-o-uvjetima-i-načinu-držanja-kućnih ... - Općina Lastovo

8 srp 2019 ... 7. radne ţivotinje su psi koji sluţe kao tjelesni ĉuvari i ĉuvari imovine, psi vodiĉi ... trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ţivotinja ozlijeĊena ili da bi ...

Odluka o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele ... - Grad Zagreb

obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica (crkva, džamija ili drugi vjerski objekt) u kojima se javno obavljaju vjerski obredi (u daljnjem tekstu: objekti ...

PRAVILNIK I PROGRAM ZA STICANJE ZVANJA 2013 09 03

КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ. ПРАВИЛНИК. О СТИЦАЊУ УЧЕНИЧКИХ И МАЈСТОРСКИХ ЗВАЊА. (ПОЈАСЕВА) У КАРАТЕУ. Београд. Септембар ...