Europass CV - Fakultet za Ekonomiju i Biznis - Univerzitet Mediteran

novemu znanju: monografija Doba fakultete (Spoznanja iz ekonomskih ter uporabnih poslovnih in družbenih študij, ur. Ovin, Rasto, Doba Fakulteta za uporabne ...

Europass CV - Fakultet za Ekonomiju i Biznis - Univerzitet Mediteran - Srodni dokumenti

Europass CV - Fakultet za Ekonomiju i Biznis - Univerzitet Mediteran

novemu znanju: monografija Doba fakultete (Spoznanja iz ekonomskih ter uporabnih poslovnih in družbenih študij, ur. Ovin, Rasto, Doba Fakulteta za uporabne ...

Europass CV - Fakultet za Ekonomiju i Biznis - Univerzitet "Mediteran"

novemu znanju: monografija Doba fakultete (Spoznanja iz ekonomskih ter uporabnih poslovnih in družbenih študij, ur. Ovin, Rasto, Doba Fakulteta za uporabne ...

Europass Životopis - Univerzitet Mediteran

Radno iskustvo Od 2007. i trenutno – Lektor na Univerzitetu „Mediteran“, Fakultetu za strane jezike. Osnovne studije: Poslovni engleski jezik III i IV za studente ...

marketing u savremenom bankarstvu - Fakultet za Ekonomiju i Biznis

Bez obzira kako zaposlene tretirati (kao poseban dio marketing. 50 ... Nije u interesu dugoročne pozicije banke odobravanje kredita, što se u praksi ... svom nazivu često imale geografski pojam ili određenu teritoriju (Vojvođanska banka, Splitska banka, ... Činjenica da značajan broj bankarskih usluga zahtijeva određeno.

Europass CV - Tehnološki fakultet - Univerzitet u Tuzli

kemičara Hrvatske, Zagreb 2018 (oralna prezentacija)( http://pierre.fkit.hr/smlki/program.pdf). Osmanović Z., Jozić, I.,Avdić, K., Glavić, A., Ljevaković,Lj., Bulić,M., ...

Europass CV - Farmaceutski fakultet - Univerzitet u Tuzli

Magistar farmacije. “Ibn Sina” Apoteke. ▫ Izdavanje lijekova na recept i bez recepta, rad sa pacijentima, savjetovanje pacijenata u vezi pravilne upotrebe lijekova ...

Europass CV - Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli - Univerzitet u ...

2015. godine Drugo mjesto“Nagrada za najbolji poster“ – Međunarodni kongres nutricionista,. Zagreb, Hrvatska,. 2004. godine Zlatna plaketa Univerziteta u ...

Europass CV - Pravni fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici

[email protected], [email protected] Spol: M | Datum rođenja: 10.05.1965. | Državljanstvo: BiH. Konsultacije: Ponedjeljkom od 09-11 sati, Pravni ...

Europass-Curriculum Vitae - Pravni fakultet Zenica - Univerzitet u ...

29. Dominikanci u Bosni u srednjem vijeku.-Tuzla, 2009, 229. 30. Prikazi i recenzije.- Zenica, 2009, 467. 31. Kazneno popravni dom Zenica.-Zenica, 2009, 274.

uvod u ekonomiju - Univerzitet PIM

Ova knjiga je komponovana od sadržaja u kojima se izlažu osnove ... 0 Prilagoñeno prema: Gregory N. Mankiw, Osnovi ekonomije, Mate d.o.o.,Zagreb, 2006.

Untitled - Univerzitet Mediteran

POSLOVNI ENGLESKI JEZIK. OSNOVNE ... Razumije rečenice i frekventne fraze i izraze u vezi sa neposrednim okruženjem i iskustvima;. • Komunicira u okviru ...

Univerzitet „Mediteran” Podgorica

15 феб 2015 ... Univerzitet „Mediteran” Podgorica. Bilten br. 49. Podgorica, februar 2015 ... završio je u Podgorici. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore upisao je školske ... Prave se kompromisi koji logiku ljubavi prema struci podređuju ...

primer biznis plana - Univerzitet Singidunum

Poslovna banka. Komercijalna, broj tekućeg računa 205-22084-70. 2. OSNOVNI PODACI O AUTORU POSLOVNOG PLANA. Institucija koja je izgradila plan.

a znanje klade val ja. - Univerzitet Mediteran

Fakultet za turizam Montenegro Tourism School osnovan je. 2004. godine kao prva privatna visokoškolska ustanova u Crnoj. Gori, a od maja 2006. godine, ...

study guide - Univerzitet Mediteran

Investment in Securities. 3. Financial ... Security and Protection of Information. Systems. 3. Intelligent systems ... Univerzitet Mediteran Podgorica. Prof.dr Janko ...

doc. dr Anđela Jakšić Stojanović - Univerzitet Mediteran

29 мар 2019 ... Jakšić- Stojanović Anđela, Šerić Neven, Brand Identity of Montenegro through Verbal and Visual. Elements of Its logo, International Symposium ...

Pravila studiranja na osnovnim studijama - Univerzitet Mediteran

1. , alineja 9 Statuta Univerziteta «MEDITERAN» Podgorica, Senat Univerziteta na ... studenata u toku studija, vrjednovanje rada studenata, dodjeljivanje stepena i diploma, ... provjeru znanja i ocjenjivanje (testovi, kolokvijumi, završni ispit).

Uputstvo za pisanje završnog rada - Univerzitet Mediteran

Završni rad mora imati: naslov rada, apstrakt na našem i engleskom jeziku, uvod, glavni dio, zaključak i popis literature. IZRADA ZAVRŠNOG RADA. SADRŢAJ ...

Marketing miks hotela Mediteran Bečići - Singipedia - Univerzitet ...

DIPLOMSKI RAD. MARKETING MIKS HOTELA „MEDITERAN“ BEĈIĆI. MENTOR. STUDENT dr Slobodan Ĉerović. Jelena Bigović 163/2004. Beograd , 2010.

sveučilište u dubrovniku odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju ...

Popis tablica: . ... Personalizaciji – vodi se računa u kojim kopačkama igra brazilska ili hrvatska nogometna reprezentacija, s kojim reketom igra Ivanišević, a s kojim Sampras ili. Agassi. • Podrijetlu – moguća je predodžba (iako možda i ne ...

Europass CV - Univerzitet u Tuzli

Curriculum vitae. © Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu. Stranica 1 / 4 ... Državljanstvo BiH, Hrvatsko. RADNO ISKUSTVO. RADNO ...

Europass CV - Univerzitet u Sarajevu

d) Osiguranje e) Vrednovanje preduzeća f). Uvod u financijsku matematiku g) Uvod u aktuarsku matematiku h) Financiranje preduzeća i). Poslovna matematika.

Europass CV - Univerzitet Crne Gore

Good skills in team work gained through participating in numerous ... Response Of Rc Curved Bridge, iNDiS 2015 -Planiranje, Projektovanje, Građenje i Obnova.

Europass CV - Internacionalni univerzitet Travnik

Dr. pri Fakultetu za medije i komunikacije, IUT – Ugovor o djelu – vanjski saradnik. •. Predmeti: ... Re e ze ti: Nikola Vujči , Slo oda Žiki i Bajo Đako i : Link info.

Mjesec - FpeBar | Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar

Akademski kalendar Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar za studijsku 2016/17. godinu. Mjesec. Akademski kalendar za studijsku 2016/17.godinu. VIII. 29. 30.

Model biznis plana Biznis plan firme

samozapošljavanja i stavova; zatim slede saveti o tome kako nastaju poslovne ideje, kako se procenjuje njihova izvodljivost i sastavlja biznis plan. Kome je ...

elektronska trgovina i e-biznis - Ekonomski fakultet

26 феб 2019 ... Predmet ”elektronska trgovina i e-biznis” bavi se savremenim problemima primene elektronske tehnologije u svim fazama poslovanja. Kako je ...

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet za ekonomiju i turizam ...

Slavena, koji u Crkvi upotrebljavaju bizantski obred; i glagoljicu, koja je uz male iznimke pripadala ... Početkom 16. stoljeća sve više je potiskuje latinica.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet za ekonomiju i turizam „Dr ...

24 stu 2015 ... Pula, veljača 2016. ... SWOT analiza stanja turizma u Gradu Varaždinu . ... razdoblje-2007---2013-godine_c62.pdf, (20.1.2016.) ... poboljšati „Advent u Varaždinu“, no u isto brojne putničke agencije na području Varaždinske.

Europass Curriculum Vitae - Univerzitet Crne Gore

Dr Mandic Milica ... Ime i prezime Milica Mandić ... Mandić, M., Đurović, M & Regner, S. (2011): Spawning habitat and biomass estimation of anchovy (Engraulis ...

Uputstvo za pisanje završnog rada - Univerzitet "Mediteran"

Završni rad mora imati: naslov rada, apstrakt na našem i engleskom jeziku, uvod, glavni dio, zaključak i popis literature. IZRADA ZAVRŠNOG RADA. SADRŢAJ ...

mediteran – nastanak i razvoj kršćanstva - Fakultet za Mediteranske ...

kršćanstva; crkveni raskol 1054. Godine, te sukobu Osmanlija i Mlećana. Novi vijek prati protestante, razlike katoličanstva i pravoslavlja te govori o Mediteranu u ...

mediteran – grčka filozofija - Fakultet za Mediteranske poslovne ...

GRČKA FILOZOFIJA - POJAM I OPŠTE KARAKTERISTIKE I NJEN UTICAJ NA ... Antička Grčka (često nazivana kao Stara Grčka ili Helenska civilizacija). 24.

a znanje klade val ja. - Univerzitet "Mediteran"

Fakultet za turizam Montenegro Tourism School osnovan je. 2004. godine kao prva privatna visokoškolska ustanova u Crnoj. Gori, a od maja 2006. godine, ...

Europass CV - Pravni fakultet Univerziteta u

Međunarodno Sveučilište Libertas, Zagreb, Hrvatska. Samostalni ... Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Doktor pravnih znanosti iz oblasti krivičnog prava.

Europass CV - Pravni fakultet - UNIRI

Priručnik za prevoditelje. Prilog teoriji i praksi. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci: Redak d.o.o. 317-335. Bajčić, M. (2014) Pravni aspekti Europske unije, ...

Europass CV - Fakultet za tehničke studije

Magistra inţenjerka grafičke tehnologije. Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska. ▫ Ekvivalent (prema čl.120 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom ...

Europass-Curriculum Vitae - Pomorski fakultet

20 velj 2018 ... E-mail [email protected] Državljanstvo ... 19. Jugović, Alen; Debelić, Borna; Brdar, Maja. ... 26. Jugović, Alen; Bistričić, Ante; Debelić, Borna.

Europass CV - Pravni fakultet u Rijeci - UNIRI

Priručnik za prevoditelje. Prilog teoriji i praksi. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci: Redak d.o.o. 317-335. Bajčić, M. (2014) Pravni aspekti Europske unije, ...

Europass-Curriculum Vitae - Pravni fakultet

CURRICULUM VITAE. FORMAT. Osobni podaci. Prezime / Ime ... Državljanstvo hrvatsko. Datum rođenja 24.07.1974. ... Materinski jezik Hrvatski. Drugi jezici.

Europass Curriculum Vitae - Tehnološki fakultet

Ćatić S., Ahmedbašić M., Hemijsko niklovanje keramike iz borohidridnih rastvora. XVI. Jugoslovenski kongres studenata čiste i primjenjene hemije sa ...

Europass CV - Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek

25 lis 2019 ... Odjel za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A, 31000 Osijek ... Dani mladih istraživača“ u Osijeku. 14/06/ ... Rektorova nagrada u akademskoj 2017.

Europass-Curriculum Vitae - Islamski pedagoški fakultet

Almin Omerašević: Kur'anska hamajlija, lijek i zaštita od sihira, uroka i ograme, Zavidovići, 2005. • Šefik Kurdić: Islamski bonton, Islamska pedagoška akademija, ...

Europass-Curriculum Vitae - Pomorski fakultet - UNIRI

27 velj 2018 ... [email protected] Državljanstvo hrvatsko. Datum rođenja 31.05.1959. Spol muški. Radno iskustvo. Datumi 2014 - danas. Zanimanje ili radno mjesto ...

Europass Curriculum Vitae - Pravni fakultet Zenica

First name(s) / Surname(s) Doc. dr sc. Spahija Kozlić. Address(es) Fakultetska 3, 72000 Zenica, BiH. Telephone(s) 0038732444710. Mobile: 0038761707636.

Europass Curriculum Vitae - Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli

Ćatić S., Ahmedbašić M., Hemijsko niklovanje keramike iz borohidridnih rastvora. XVI. Jugoslovenski kongres studenata čiste i primjenjene hemije sa ...

Pomoč pri izpolnjevanju Europass življenjepisa - europass.si

Kako izpolniti Europass življenjepis? I. Uporabite spletni ... povezati tematske točke, razviti in poudariti posamezne vidike in napraviti ustrezen zaključek.

Magenta 1 Biznis Basic Magenta 1 Biznis Standard Magenta 1 ...

Magenta 1 Biznis paket izborom po jednog paketa iz fiksne i jednog iz mobilne mreže ... Cijena korišćenja Magenta 1 Biznis usluge po ovoj Ponudi se sastoji od:.

Europass prilog svjedodžbi(*) - Europass.hr

Zakon o strukovnom obrazovanju (Narodne novine broj 30/2009,. 24/2010, 22/2013 i 25/2018). Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine broj.

Europass Certificate Supplement(*) - Europass.hr

Europass Certificate Supplement(*). Croatia. 1. Title of the certificate (HR) and programme number. Ekološki tehničar. (330704). 2. Translated title of the ...

JU UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET ...

... Al2(SO4)3, Na2SO4 opštim imenom se nazivaju: a) sulfati b)sulfiti c) sulfidi. 10. Cink, olovo i željezo su tehnički značajni: a) polumetali b) nemetali c) metali. A ...

PANEVROPSKI UNIVERZITET ''APEIRON'' Fakultet ...

BANJA LUKA. U P U T S T V O za izradu seminarskih radova. PREPORUČENA STRUKTURA SEMINARSKOG RADA: 1. Naslovna strana. 2. Sadržaj. 3. Uvod. 4.

UNIVERZITET U SARAJEVU STOMATOLOŠKI FAKULTET SA ...

9 svi 2019 ... Potvrda o uspiješno izvršenim obavezama, položenim ispitima sa prve godine trećeg ciklusa studija /original/. 7. CD. U narednom dijelu ...

UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET VETERINARSKE ...

kolagena, indukuju stvaranje dobro vaskularizovane vezivnotkivne kapsule i ... Kolagen I i kolagen III, glavni proteini ECM kože, distribuirani su specifično u.

UNIVERZITET SINGIDUNUM U BEOGRADU FAKULTET ZA ...

sudbinske povezanosti i fatalne uslovljenosti. Otvaranjem tijela za ... Jedinke „očajnički žele da stupe u veze; a opet zaziru od stanja 'povezanosti', pogotovu od.

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Tuzli

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli je predlagač doktorskog studija. ... fakulteta Sveučilišta u. Zagrebu. Studij traje 3 godine i nosi 180 ECTS kredita. 4. ... Smjerovi su vezani za područje istraživanja na koje se odnosi tema doktorske ...

1 UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET ...

Kulturna istorija BiH, Sarajevo, 1966 (poglavlje o antičkom i kasnoantičkom ... kontraverze, u: Radovi sa simpozija Srednjovjekovna Bosna i evropska kultura ...

UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ... - UviDok

da najmanji sadržaj kolagena u proteinima mesa ima kobasica sa inulin gel emulzijom ulja uljane repice (UR) koja je iznosila 9,09%, a najveća kod kobasice sa ...

UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, CIBID. Za izdavača: Lalić dr Nebojša, dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu. Za CIBID: Šantrić Branko, upravnik ...

univerzitet u sarajevu - Filozofski fakultet

Jernej Josip, Konverzacijska talijanska gramatika. Zagreb. Školska knjiga, 1985. 2. Chiuchiù A., Minciarelli F., Silvestrini M., Grammatica Italiana per Stranieri »In ...