O P A Ž A NJ E

Pojava kontrasta i asimilacije. Transpozicija ... Asimilacija-tendencija ka smanjenju razlika u intenzitetu draţi izmeĎu figure i ... Ne nosi značenje. Svetlije i ...

O P A Ž A NJ E - Srodni dokumenti